Zalai Magyar Élet, 1943. április-június (4. évfolyam, 74-144. szám)

1943-04-13 / 83. szám

f üAei 1943 április 13. Ki volt Gasparics Mkl Muraköz és Csáktornya ércbe öntött szob­rot szándékozik állítani Csáktornyán szülött­jének, Gasparics Márk ferences szerzetesnek. A szoboravatás ünnepségét május 2-ára terve­zik. Szeretnék az avató ünnepség alkalmával a muraközi néppel együtt látni vármegyénk lakosságát is. Szeretnék, ha Muraköz távol- lakó fiai is tudomást szereznének a Gasparics- szobor leleplezési ünnepség jelentőségéről. Ezért Csáktornya város és a Gasparics szobor- • bizottság most a következő jellemrajz közlé­sét kérte: — Muraköz két felejthetetlen hőst adott a magyar nemzetnek. Az egyik Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a másik Gasparics Márk ferences szerzetes, aki a szerzetbe léptekor a Kiüt nevet vette föl. Zrínyi Miklóst mint leg- magasztosabb katona-eszményképünket tisztel­jük és ismerjük. Zrínyi szellemének ápolására a Vitézi Rend kebelében külön Zrínyi-csoport alakult. A Vitézi Rend Zrínyi-csoportja a Katona Újság és egyéb kiadványaiban igyek­szik Zrínyi szellemét beleégetni a magyar lelkekbe. Muraközünk másik hőséről, Gasparics Márk­ról vajmi keveset hallottunk, pedig izzó haza­szeretetével örök példaképet nyújtott nemcsak Muraköz népének, hanem a magyar nemzet mindenegyes fiának. Gasparich Kiüt 1810 április 7-én született Drávaegyházán, Zala megyének perlaki járásá­ban. Egyszerű polgár szülők kicsi, földszintes hajlékában látta meg a napvilágot. Mivel szü­lőfalujának akkor még iskolája nem volt, a 3 kilométerre fekvő Perlakra járt az abc elsajá­títására. Az élénkszemü kis diákra felfigyeltek tanítói. Az ő ösztönzésükre határozták el ma­gukat a szülők a gyermek továbbtaníttatására. Hogy hol kezdte gimnáziumi tanulmányait, biztosan nem tudjuk. A 11—V. osztályt Nagy­kanizsán végezte 1826-ban. Egy évre rá lépett be a ferences szerzetbe. Muraköz népe nagyon vallásos és a szülők leghőbb vágya volt, hogy fiúk pap legyen. Szerzetes újonci éveit Búcsúszentlászlón töl­tötte. Innen Moson megyébe került. Hittudo­mányi tanulmányainak I. évét Nagyszombat­ban, a II. évét pedig Esztergomban végezte, ahol szerpappá szentelték. A III., IV. évi ta­nulmányait a pozsonyi zárdában fejezte be. 1833 április 16-án a pozsonyi zárdatemplom­ban pappá szentelték. Pappászentelése után 2 évig segédlelkészkedett Türjén. Majd Buda­pesten a ferencesek templomában látjuk vi­szont mint hitszónokot. A bécsi kamarilla veszélyes ellenfelet lá­tott a lánglelkű szerzetesben és azért olyan állomáshelyet szemeltek ki neki, ahol legfeljebb csak pár öregasszony hallgat­hatta tüzes beszédeit. így került Szentantalra, Csallóközbe, ahol a rendnek temploma volt. Ezután a Meskó-család házi káplánja lesz, majd Székesfehérvárra kerül vasárnapi szónok­nak és az elemi iskola hitoktatójának. Innen Szombathelyre rendell6-ban Németúj­várra kerül lelkésznek ő lelkét is meg­érinti március idusánhe szellője. Érzi, hogy neki most szüli, Muraközben a helye, ahol az Hlyr izgatás a deraközi népet el akarta szakítani az es magyar ha­z Faluról-falura jár és m igéjével együtt hirdeti, hogy »ki hazáreti, Istent is sze­reti; ki hazáját gláruljmegveti az Isten«. Jellasics horvátorszozgolódásának hí­rére a magyar kormáDrávamentét nem­zetőr csapatokkal száfeg. A vőrcsöki tá­bori mise után szónctözben kardját ki­vonja hüvelyéből, ázfcsókolja és foga dást tőn, hogy életét ának szenteli. Jellasics betört marival Magyarország­ba. Gasparicsnak menie kellett. Később Perczel hadseregében találjuk, mint tábori lel­készt. Bécs az oroszt hozta segítségül. Az elcsigá­zott magyar nemzet Világosnál letette a fegy­vert. Ezzel Gasparics Már élete is megpecsé­telődött. Sokat bujdosott erdőkben, nádasok­ban, pincékben. Azzal vádolták, hogy részese volt egy összeesküvésnek. Esztergomban el­fogták, Pozsonyba szállították, ahol a katonai törvényszék kötéláltali halálra ítélte. Az ítéletet szeptember 3-án végre is hajtották. Muraköz lakosságának lelkében most is élén­ken ott él Gasparics Márk emléke. Most is úgy emlegetik, mint aki Kossuth Lajos szolgálatában állott. Muraköz és Csáktornya a perlaki emlék­művön kívül Csáktornyán is meg akarja örö­kíteni a lánglelkű magyar szerzetes emlékét ércbe öntött szoborral. A szobrot Margitai József volt tanítóképző-intézeti igazgató unó* kája, Boldogfai Farkas Sándor szobrászművész készíti teljesen díjtalanul. A szobor leleplezésének ünnepségén részt- vesz Muraköz szülöttje, Zadravecz püspök is. Táncos, dós mesejátékot adtak elő Belatcon az elemi iskolások A magyar müveltsierjesztésének és a magyar érzés térhódíták a visszatért zalai területeken egyik legragóbb bizonysága az az esemény, amely vaap Belatincon tör­tént. A lelkes és oda. munka, amelyet a minden nehézséggel müzdő tanítóság vé­gez, a hálás megértésnecmes jutalmát kapta meg és a gyermekekkzeretettel való fog­lalkozásnak fáradsága nyörű eredményben virágzott ki a virágos t«zi napon. Hetek óta nagy készülődés folylz iskolások között, csupa édes izgalom tölte el a kicsinyek és felnőttek Szívét cgyarfcvhogy 25 év múltán újra alkalmuk van nngr érzésű lelkűknek kitárására. Az iskolái ermekek látványos magyar színdarabot, patjó magyar énekszá­mokat, szavalatokat, játés jelenetet, magyar zenét és magyar táncok adtak elő és a vend nép negyedszid múltán újra a magyar művelődés nemzeti szellem vonzó erejének marandó hatáskörébe kéri A színpadot az iskoUegnagyobb termében állították fel, de az előáson talpalatnyi hely se maradt üresen. Sőt bben ki is szorultak az érdeklődők közül. Agjelent a község és a szomszédság egész telmisége, a hivatali és társadalmi tényezők,: élen Belatinc földes­úrasszonyával, gróf Ziy Máriával. Zorkó Ödön igazgató-tanító evezető és ismertető szavai nyitották meg anűsort, amelynek ke­retében Vörös Paula, ratnyek Juliska, Vad- nay Ida és Vörös Bert tanulók szavaltak ki­MÁVAUT Menetdij i"T_ Z 1 1 1 1 — — 8 30 1-80 ­9 05 4-50 ­---•--­4 50 — 1025 10-35 Zalaegerszeg autóbusz menetrendje Érvényes 1942. november 2-től Zalaegerszeg—Bak—Keszthely 14 45 1517 1520 15 46 1720 17 30 1715 i. Zalaegerszeg Széchenyi-lér é. 17 47 é. Bak Hangya szövetkezet i. —i. Bak Hangya szövetkezet é. —•— é. Zalaszentmihály—Pacsa p. i i. —é. Hévizfürdő i —é. Keszthely Hungária szálló i. —é. Keszthely pályaudvar i. MÁVAUT 9 55 1700 9-23 16-28 9 20 16 26 854 1600 7-30 14 30 7-23 —— Bak—Nova Menetdij —•— 9.20 15 30 i. Bak pályaudvar é. 655 1315---*--­930 15-35 i. Bak Hangya szövetkezet é. 6 50 1310 1 70 10-10 16 15 é. Nova i. 610 1230 Menetdij Zalaegerszeg —Bak—Lispe—Szentadorján---•---­17 15 i. Zalaegerszeg Széchenyi-tér é.---*--­1"— 17 47 é. Bak Hangya szövetkezet é. 7-05 P70 1804 é. Söjtör Búza-vendéglő i. 6-47 4 50 19-30 é. Szentadorján i. 5-20 fogástalan magyar hangsúlyozással, a II., III., VI—VIII. osztály és a magyar tagozat igen szépen sikerült magyar énekszámokat adott elő. Sipos László tanuló harmonikán adott elő gyermekdalokat. Kedvesen hatott a Gyer­mekbokrétából való Locsolás című jelenet, amelyet a II. osztály tanulóival adatott elő ügyes betanításban K o ó s Magda tanítónő. A műsor fénypontja volt az »Évike Virág- országban« című táncos, dalos mesejáték, amelyet Pesthy Piroska és Dubovay Gi­zella tanítónők írtak és rendeztek. A háborúban való jelmezbeszerzési nehézsé­geket és a takarékosság kötelező szempont­jait is figyelembe véve, a rendezés igen ötle­tesen oldotta meg azt a kérdést, hogy a mese­játék képzeletizgató színes tarkasága mégis érvényesüljön. Valóságos zsongó világot te­remtettek a színpadon mozgó, beszélő virá­gokból, katicabogárból. A szereplő kicsinyek ritmusérzéke, magyar nóta szeretete, a mesék hangulatába való beleérzése mély hatást tett a közönségre, úgy hogy a siker valóban ki­robbanó volt. Többször felzúgott a taps a változatos és vonzó jeleneteknél. Az előadás végén a színdarabíró tanítónő kisasszonyokat, akiknek nyilván ez volt az első szerzői be­mutatkozása, lelkesen ünnepelték és mint az igazi színháznál szokás, kihívták őket a szín­padra. . Általános volt az a vélemény, hogy a darab nevelő hatásánál és érdekes megjelenítő hatása miatt érdemes arra, hogy nagyobb színpadokon is előadják, ahol a tömegjelenetek még jobban érvényesülhetnek. Hír szerint máris lépések történtek arra, hogy a mese­játékot Muraszombatban és a környék más nagyobb helyein is előadják. Az egyes műsorszámok között V o gier György gimnazista tangóharmonikán és fúvós hangszeren játszott egyszerre és tehetséges, ritmusos játéka olyan hatást keltett, mintha egész zenekar játszott volna. Az ifjú a szóra­koztató számaival igazi élvezetet szerzett és méltán megérdemelte a legnagyobb elismerést. Az előadás végén Vörös Paula tanuló előadta a Pesthy Piroska által írt záróverset, amely ötletes keretbe foglalta a műsornak szellemi és érzés tartalmát. Az emlékezetes műsoros délután a Himnusz eléneklésével végződött. Honvédeinkről és a szegénysorsú tanulók ügyéről ezúttal sem feledkeztek meg a jelen­voltak, mert bár belépődíj nem volt, az ön­kéntes adományokból az említett nemes célok szolgálatára is jutott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom