Zalai Magyar Élet, 1943. április-június (4. évfolyam, 74-144. szám)

1943-05-15 / 109. szám

i ARA 16 FILLÉR 1943 MÁJUS 15. SZOMBAT IV. évfolyam # politikai napilap # 109. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Felelős szerkesztő: Előfizetés: 1 hónapra 2.50, 3 hónapra 7.20 P. Tittőssy-utca 12. Telefon 80. Dr. PESTHY PÁL Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.454 sz. A könyv és az olvasó Négyszemközt a Csáktornyái Gasparich-szobor alkotójával, aki hazatias aiándékot adott szülőföldjének Az idén is — mint esztendők óta mindig — megjelennek a városok utcáin a könyvsátrak, hogy a tavasznak ezen a három napján bizo­nyosságot tegyenek arról a meghitt és szoros kapcsolatról, amely a könyv és olvasó, iro­dalom és közönség között ma is változatlanul 'fennáll. E három nap ünnepe a magyar könyvnek, művelődésünk erejét, frisseségét jel­képezi. Ám ez a jelképes értelem talán soha­sem domborodott ki annyira, mint éppen az idei könyvnapon. Európa, sőt az egész világ háborúban áll, a világ rendje lassan átalakul, igényekről kell lemondanunk és ugyanakkor fokozott igénye­ket támasztanak az egyénnel szemben, — de mintha az egyén igényessége is megnőtt volna a szellemiek terén: ■. 6 a könyv ma fokozottabb társa és barátja az embernek, mint eddig volt. A könyvnapok azonban ezen az örvendetes szomjúságon túl bizonyságot tesznek a ma­gyarság szellemi képességéről, vezetésre hiva- tottságáról is: a fegyverzajban nálunk nem hallgatnak a múzsák. Ha a szorgos figyelő végigtekint a mai Európa könyvtermésén, örömmel tapasztalja, hogy a múzsák nemcsak hogy nem hallgatnak, hanem ellenkezőleg: hódítanak! — Európában mindenütt nagy si­kere van a komoly magyar irodalomnak. Arról tesznek tanúságot az idén a vidéki városokban június 2—5. között rendezendő könyvnapok, hogy mi, magyarok minden kö­rülmények között elszántan ragaszkodunk ah­hoz a műveltséghez, amely az évszázadok folyamán nemzeti létünknek mindig legszilár­dabb bástyája volt. Azt hirdeti, hogy nekünk, akik nehéz körülmények között is fényes mű­veltséget tudunk teremteni és hirdetni, való­ban vezető szerepre van hivatásunk és ren- deltetésünk. Ha végigtekintünk a könyvnapi könyvek során, száz és száz színt, hangot, ízt találunk. Klasszikus íróink mellett megtaláljuk a moderneket, az európai tájékozódás mellett a népi hangot, a komolyság mellett a derűt, a humort. Ez az anyag, ez a gazdagság, ez a sokszínűség újabb bizonysága erőnknek és hivatottságunknak. A könyvnapok már maguk­ban is jelképes kiállást jelentenek a műveltség mellett. Napjainkban a jelkép értelme kétsze­res és büszkék lehetünk rá, hogy ilyen jelet tudunk mutatni, magunknak és a világnak. Boldogfai Farkas Sándor szobrászművész a fiatal nemzedékhez tartozik, de a neve máris széltében ismert az országban, sőt a határo­kon túl is és pedig az érték aranycsengésével. Újabban különösen két esemény kapcsán em­legették sokat. Az egyik az, hogy az ő tehet­sége nyerte el a pálmát a Kerepesi-temető új ravatalozójához tervezett dombormű képzelet­gazdag eredetiségével. A másik az, hogy meg­alkotta és felállította Csáktornyán Qasparich Márk Kiüt ferences szerzetes, Muraköz vér­tanújának szobrát, nemcsak művészi munkájá­val aratván elismerést, de önzetlen áldozat- készségével zalai szülőföldje 'rajongó és hálás fiának bizonyult. # Örömmel és büszkeséggel sorozzuk tehát Boldogfai Farkas Sándort zalai értékeink közé, akinek pályafutását minden állomáson élénk figyelemmel kisérjük. A Csáktornyái szoborleleplező ünnepségek után a művész ellátogatott Zalaegerszegre is, ahol közeli rokonai élnek: Boldogfai Farkas Sándor nyug. ezredes, a nagybácsija és Fang- ler Béla volt nemzetgyűlési képviselő neje, a nagynénije. A rokonság persze tárt karokkal ölelte magához a kedves látogatót, a kíséreté­ben levő bájos asszonykával, a feleségével együtt. így bizony a művész annyira le volt kötve a szeretet bilincseivel, hogy csak ne­hezen bírt kiszabadulni rövid időre, amíg be­szélhettünk vele. Megkértük hát, meséljen valamit a szobrá­ról, annak születéséről, aztán meg önmagáról is. Hiszen az önvallomás a tények helyes fel­ismerésében nélkülözhetetlen kalauz a jelen­ben és a jövőben egyaránt. Látszik azonban, hogy a képzőművésznek nem kenyere a beszéd. Hivatása az elmélyü­lést kívánó lelki munka, amelynek nem a szó a kifejező eszköze. Nehezen és akadozva, keresgélve 'ndul el a szava. Mentségül meg is jegyzi, hogy nehéz feladatot kapott tőlünk. — Néhai Molnár Dezső altábornagy és a nagy­apám, Margittay József voltak az alapítói a Muraközi Szövetségnek, amely ápolta a Mura­közbe valók testvéri összetartását a trianoni elszakítás után. Ez a szövetség, amelynek tagjai a fővárosban időről-időre találkoztak, tartotta ébren az irredentizmus gondolatát, őrizte híven a muraközi hagyományokat és lelkesedett, erőt merített Muraköz történeti, emlékeiből. Itt vetődött fel az a gondolat is, hogy Gasparich Márk emlékét meg kell örö­kíteni. Akkor persze csak arra lehetett gon­dolni, hogy az emlékművet, mondjuk, dombor­művet Pesten, vagy esetleg Kanizsán helyez­zük el. Pestre azért gondoltunk, mert a pesti árvíz idején ott a barátok templomában mon­dotta el Gasparich tisztelendő úr a legszebb prédikációit. Én, aki nagyapám révén a szö­vetséggel közeli kapcsolatba kerültem, már akkor foglalkoztam Gasparich emlékének meg­örökítésével. Már Muraközben töltött gyer­mekkorom idején sokat hallottam beszélni a tüzes barátról, alakja, szenvedélyes igazság- szeretete, a fajtája sorsa iránt való lángoló hevülete, a hazája szabadságáért való önfel­áldozása erősen izgatta képzeletemet. Mindig úgy állt előttem, mint a magyarsághoz minden poklon keresztül hű múraközi néplélek meg­testesítője, örök eszménnyé magasztosult hőse a kardnak és a keresztnek. — Amikor aztán eljött a várva-várt örömnap és újra a mienk lett Muraköz, ahová szabad volt nekünk ismét visszatérni, amikor mámorában tombolt a nép és ünnepelte a bevonult ma­gyar honvédeket, elhatároztam, hogy az érzel­meimnek emléket állítok. Akkor született meg bennem a Gasparich-szobor elkészítése és szülőföldem részére való felajánlása. Kiről vette, művész úr, a modellt, ismert-e valakit a Gasparich-család­» ból? — Gasparichról, a vértanúról tudvalévőén semmi ábrázolás nem maradt fenn. így telje­sen az elképzelésemre és tanulmányomra vol­tam utalva. A Gasparich-család élő tagjaiból sem ismertem senkit. Én a franciskánus barát­ban tüzes magyar embert akartam ábrázolni, az arc kemény jellegzetességével, erős, hatá­rozott kiállással. A keresztet akartam kezében különösen hangsúlyozni, a hithirdetés jelké­pét, értvén azon tántoríthatatlan magyarsá­gának hirdetését is. Mindent csupán az el­képzelésemből alakítottam, de eljártam a Had­történeti Múzeumba, hogy a 48-as szabadság­hősnek korhű kardját megszerkeszthessem. — Mivel most a háborúban bronzot run lehet kapni, bronzpatinás alumíniumból ké­szült a szobor az anyagszerűség teljes meg­őrzésével. Mindent ingyen adtam, csak a fel­állítási költségeket kellett Csáktornya városá­nak vállalnia. Természetesen magam tervez­tem meg a szobor alapzatát is, amely duna- haraszti mészkő. Maga a figura 2.40 méter magas és 3 mázsa súlyú lehet, az alap magas­sága 1.70 méter, a szint, amelyen az alapzat áll, szintén vagy fél méter. Kereken az egész alkotmány öt méterre emelkedik a magasba. Szeretnénk egyet-mást tudni mu­raközi emlékeiről: — Törökudvar pusztán születtem, Újudva­ron éltem gyermekkoromat, atyám tiszttartó volt a Festetics grófi uradalomban. Édes­anyámnak kora halálával 7 éves koromban fél­árvaságra jutottam. Ettől az időtől fogva nagyszüleiül gondoskodtak a neveltetésemről. Nagyapám, Margittay József a Csáktornyái ké- pezde igazgatója volt, később a kultuszminisz­tériumba került, ahol a Julián-iskolák meg- szervezőjeként működött. Nyugalomba vonu­lása után sem volt azonban pihenője, mert a miniszterelnökségen kapott beosztást, mint a délszláv ügyek kormánybiztosa. Muraközi em­lékem tehát a legelső és legédesebb benyo­más, amely szülőföldjén a játékos és álom-

Next

/
Oldalképek
Tartalom