Zalai Magyar Élet, 1943. február-március (4. évfolyam, 33-71. szám)

1943-03-13 / 59. szám

2 V l1AGW\ífkET 1943 március 13. Bérbeadták a zalaegerszegi városi téglagyárat és eladtak két bérházat Zalaegerszeg város pénz- és jogügyi bizott­sága dr. Telman Sándor kormányfő tanácsos, kir. közjegyző elnöklésével ülést tartott, majd iezt nyomban követőleg dr. vitéz T a m á s y István polgármester elnöklésévd a képvisélő- fpstület tanácskozott. A városi bizottság, majd ennek javaslata alapján a képviselőtestület fog­lalkozott a városi téglagyár bérletére beérke­zett három ajánlattal, amelyek közül a Németh János és Németh Gábor zalaegerszegi kályhás- iparosok ajánlatát fogadta el egyhangúan. Az ajánlattevők 160 ezer tégla árának megfelelő bért fizetnek évenként. Kimondotta azonban a képviselőtestület, hogy az ajánlattevőknek kisérő levelét, amely többek között a tíz éV helyett 15 évi bérletidőt kívánna és azt, hogy a gyár hadiüzemmé .nyilváníttassék, nem te­kinti kikötéseknek. A képviselőtestület kimon­dotta a határozatnak azonnali végrehajthatósár gát és felhatalmazta a polgármestert a szer­ződésnek megkötésére. Kimondották továbbá, hogy a téglagyári ‘iparvasút, amelynek tulaj­donjoga tekintetében valószínűen bírói dön­tést kell kieszközölni, nem tárgya a szerző­désnek és így a bérlő nem léphet fel kártérí­téssel a várossal szemben, ha a kisvasút eset­leg nem jutna a város birtokába. Egyes fel­szólalásokra való válaszokból kiderült, hogy amennyiben a városnak Inem ítélné oda a bírói döntés az 'iparvasutat, a fennálló ren­delkezésiek szerint annak anyagát, miint üze­mien kívül levő dolgot fel kell ajánlani a birtokosnak ócskavas gyanánt. A képviselőtestület elfogadta Bertalan Rózsi városi Írnoknak ajánlatát, arnely szerint 4 ezer pengőért birtokába vesz egy olai-utcai kislakást. No é Ferenc vármegyei altiszt ugyan­csak viételajiánlatot tett egy ólai városi ki®-' lakásra, amely ikerház. A képviselő testület 8 szavazattal Lakatos Gyula szavazata ellené­ben úgy határozott, 'hogy 12 ezer pengő kész­pénz vételárért eladja a házat az ajánlattevő­nek. Hangsúlyozta a képviselőtestület, hogy a várost az ólai házak eladásánál nem üzleti szellem, hanem a szociális és hazafias érzés vezeti, hogy azok a házak olyan személyek tulajdonába jussanak, akik a nemZeti gondolat szeHemében építőmunkát végeznek a társa­dalomban. Végül a képviselőtestület a tör­vényesen járó családi pótlékot megszavazta Kiss Géza városi kisegítő szolgának, levente segédoktatónak az öreg édesanyja után. Töb- b|en közbeszóltak, hogy még szíveseobein meg­szavaznák a családi pótlékot Kiss Géza gyer­mekeinek. A polgármester tréfásan megje­gyezte, Hogy egyévi határidőt adött neki a inósülésre. A Göcseji Gyűjtemény könyvtárt is A Göcseji Egyesület mostani szép fejlődési fokán azt tervezi, hogy a kéz alkotásai mellé; összegyűjti a szellem alkotásait is. Közkönyv­tárat akar létesíteni. Nem papiros-temetőt, ha­pern olyan könyvtárat, amelyből állandóan, gaz- ■ dagodhatik a lélek. Nemesen szórakoztató és okulást, több tudást, több ismeretet adó köny­veket akar összegyűjteni minden érdeklődő jember számára. Az értékes szépirodalomnak és a tudományos irodalomnak minden ágára ki akarja terjeszteni gyűjtő lelkesedését és buz­galmát. Programja tehát egybeesik más nagy könyvtárakéval. De van sajáttagos célkitűzése is. Különös gonddal kívánja összegyűjteni mindazt, ami Zalaegerszeg város és az egész megye közelebbi és távolabbi múltjára vonat­kozik. Könyveket, füzeteket, hírlapokat, kü­lönféle kéziratokat egyenlő gondossággal fog megőrizni, nemcsak a múltból, hanem a je­lenből is, az utókor számára. Arra törekszik;, hogy ezekből olyan gazdag anyagot gyűjtsön össze, amilyent csak lehet s, hogy, aki ennek a vidéknek életét akarja megismerni külön­böző szempontok szerint, az rászoruljon a Göcseji Gyűjtemény adataira. Az egyesület anyagi helyzete azonban most még 'túlságosan szerény. Saját erejéből most még kevés könyvet, tud vásárolni s azért fel­kéri a társadalmat jó könyvek adományozá­sára. De ha sokkal gazdagabb volna, sem volna fölösleges ez a kérése, mert magán­könyvtárakban sok olyan zalai vonatkozású könyv rejtőzködik, amelyeket könyvesből tok­ban ma már semmi áron sem 'lehet megsze­rezni. Adjunk tehát könyveket a Göcseji Gyűjte­mény könyvtárának! A könyv az ember leg­jobb barátja s aki a köznek ad könyveket, nem válik meg barátaitól, hiszen kedvelt köny­veit ezután is olvashatja is a régi barátok mellé újakat is szerez, mert egész közkönyvtár rendelkezésére áll. SUSZTER OSZKÁR. Gyümölcstermelőknek rézgáliccal való ellátása A földmivelésügyi miniszter a gyümölcster­melők részére biztosított rézgáhc szétosztással a Gyümölcstermelők Országos Egyesületét (Budapest, V., Vilmos császár ut 76. szám) bizta meg. Elsősorban azokat a gyümölcstermelőket ve­szik figyeletnbe, akik a múlt években is rend­szeresen permetezték gyümölcsfáikat és akiknek permetezőjük van. Ezek már tavaly és harmad­éve is megkapták az Országos Egyesületnél levő nyilvántartás alapján a szükséges rézgálic- mennyiséget. Akik ebből a régi nyilvántartás bői kimaradtak, de a feltéteteknek megfelelnek, községi elöljáróságuk, vagy hegyközségük utján jelentsék be pótigénylésüket a vármegyei gyü­mölcstermelő intézetnek, ahonnan azt az Or­szágos Egyesülethez felterjesztik Tájékozásul közöljük, hogy az 1943-ra — a rendelkezésre állő készlethez képest — a téli alma- és körte­félék permetezéséhez minden fa után legfeljebb 7 deka, kajszi- és meggyfákhoz 4 deka, őszi­barackfákhoz 5 deka rézgálic juttatható. A rézgálic utalványt a vármegyei gyümölcs- termelő egyesület osztja ki. Rézgálic csak utal­ványra vásárolható. Az esetleges üzérkedés megakadályozása érdekében a rézgálic forgal­mát és rendeletszerü felhasználását szigorúan ellenőrzik. HETI ÉRDEKESSÉGEK Czenthc István századosról, alispánunk ve- jéről, a zalai társasélyt szeretett »Pistá«-járói is el kell most utólag árulnunk, hogy a közli h je de lem már elveszettnek tekintette. Olyan hírek keringtek róla, hogy a téli harcoknak! lesett áldozatául ő is. Deqember 6-ika óta majdnem három hónapig nem kapott tőle, róla értesítést az alispán, jóllehet minden hírfor­rást megmozgatott. Rettenetes átélni izgalom­ban annyi hetet! Egy hit biztosan tartótja magát és ez az, hogy fogságba nem kerül­hetett, mert Czenthe Pista nem olyan vasból van gyúrva, hogy fogságba engedje magát beletörni. Egyetlen lény volt, aki nem. aggó­dott és ez a Tomika, Czenthéék drága trón­örököse. Tomika csak angyalian mosolygott a fölébe hajló aggodalmaskodókon. A gyerme- kecske békés mosolygása, apaváró gőgicsélése pem csalódott: Czenthe századosról február végén hírek jöttek, hogy életben van, majd Debrecenből megérkezett a tulajdon, kezeírása is március első napjaiban. Mondanunk sem kell, hogy alispánunk, aki pár napos kimerítő budapesti út végeztével1 (a Közjóléti Szövetkezet és a vármegye költ­ségvetését tárgyalták le) kapta a tábori lapot, rögtön friss erővel ült vonatra és a debreceni honvéd elosztó hadikórházig meg sem állt. Ott lkjeresztülvitte, hogy a már majdnem más hadikórházba irányított Pistát hazaküldjék, id|e a zalaegerszegi hadikórházba. Caenthe; István izületi gyulladást szenvedett harctéri tevékeny­sége folyamán. Az alispáni család örömében mindnyájan osztozunk, hogy a Pista, ha szjein.- Viedések árán is, de mégis csak megkerült. .* Win ki jer Ferenc vármegyei árvaszéki ül­nök, tartalékos főhadnagy mesélte: — Volt egy Becs Sándor nevű katonám. Zalában több ilyen nevű embier él, nemrég Becs Ernő kerkakutasi származású honvéd üzent a harctérről is haza. Becs Sándor, az én katonám, aki szintén a harctériem van., 'több­ször felkeresett már engem tábori lapokkal. A téti hadjárat óta azonban feltűnően elma­radtak az üzenetei. Azt hittem jtnár, Hogy [elveszett. Most aztán zöld lapot kaptam, az [egyik német hadikórházból, amely szovjet­földön van. Szerető emlékezés van benne, de aki írta, annak a nevét sehogy se tudtam megállapítani, annyira elmosódtak a betűk. Olvasom a címoldalon a feladó nevét: »Wien Alexander«. Ki lehet ez, a csodába? Ilyen ismerősöm nincs. Ahogy éjjel i,s hüvelyezem a rejtvényt, hopp, egysZerne rájöttem: hát ez az én Biécs Sándorom.. Valószínűleg azt hitte, hogy a német bajtársak módjára az ő nevét is célszerűbb németül megjelölni, lefordította te­hát nagy k,es érv ességgel. De az az eset sincs kizárva, hogy csak mókázó kedvében volt. Mindig jókpdvü fiú volt, elhihető róla. * Olyan hírek terjedtek el a napokban, hogy .a hadikórházból szabadságra bocsátott hadi- viseltek rászorulnak a társadalom pénzbeli tá­mogatására. Lehet, hogy történt valami visz- szaéliés és ez adott a hiedelemre alapot, de lehet, hogy légből kapott az egész. Annyi bi­zonyos, hogy a hadikórhiázból egyetlenegy, ápoltat sem bocsátanak szabadságra anélkül, hogy ne adnák meg neki az útiköltséget, az étkezési .pénzt és a zsoldot. Sőt gyakran még Az Actio Cathoiica gyönyörű hajtása dr. Pesthy Pál könyve; Életművészet a házasságban Ez a könyv mindig időszerű érték marad, amig lesz szerelem és házasság. ! Jegyesek,“házasok olvassátok! Ára 1 60 pengő. Kapható lapunk szerkesztőségében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom