Zalai Magyar Élet, 1943. február-március (4. évfolyam, 33-71. szám)

1943-02-11 / 33. szám

ÁRA 10 FILLÉR 1943 FEBRUÁR 11. CSÜTÖRTÖK IV. évfolyam & poinmAi napilap «# 33. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Felelős szerkesztő: Előfizetés: 1 hónapra 2.50, 3 hónapra 7.20 P. Tüttőssy-utca 12. Telefon 80. Dr. PESTHY PÁL Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.454 sz. Zala vármegye táviratilag üdvözölte a dicsőséges teljesítményeket végző zalai honv Zala vármegye törvényhatósági bizottsága ma tartotta február havi rendes közgyűlését vitéz gróf Teleki Béla főispán elnöklésével. A főispán indítványára jegyzőkönyvben örökí­tették meg Malatinszky Ferenc gazdasági főtanácsos, a törvényhatósági bizottság örökös tagjának magas kormányzói kitüntetéséről szóló örvendetes eseményt. Azután a főispán megnyitó beszédében magasztalta honvédjeink­nek hatalmas szövetségeseink oldalán teljesí­tett öntudatos és elszánt ‘küzdelmét, majd a vármegye népének a fegyelembc|n Való lelki összefogására buzdított. Utána tájékoztatót adott az alispáni jelentés 'kiegészítéséül a vár­megye területén beszolgáltatott gabonameny- nyiségről és a rekvirálás ‘során öt járás terű­iden egy begy ült lvonyérgafcona, kukorica 'és burgonya mennyiségéről. Gróf Somssich An­tal indítványára a főispán á vármegye és a törvényhatóság nevében táviratilag juttatja el illetékes katonai parancsnokságokhoz a hálá­nak és a boldog önérzetnek üdvözlő szavait! zalai honvédségünk teljesítménye felett. Az alispáni jelentéshez Mindszenty József szólalt •fel bő terjedeimességgel muraközi és murán- inneni kérdések ügyében, amelyekre Vonatko­zólag sürgős intézkedéseket kért. Dr. Brand Sándor alispán, dr. Kohánszky 'Jenő miniszteri tanácsos, pénzügy igazgató és a ’főispán talpra­esett válasza következett minden ‘részletkér­désre kiterjedően. Közel délután 1 óra volt már, amikor ä napirendre tűzött ügyek elinté­zése megkezdődhetett. Ennek során közfel­kiáltással, egyhangú lelkesedéssel Zala Vár­megyének örökös törvényhatósági bizottsági tagjává választották meg dr. vitéz Tomka János közigazgatási, bírj^ ^ vármegyének'ér­demekben gazdag, volt főjegyzőjét. A közgyűlés lefolyásáról érdemben csak lapunk holnapi számában tudunk beszámolni. Egy Baross-harcosnak arcképe, aki nem szégyelte Zalába utitársul hozni magával — a hálát Mester Kálmán is szónoka volt vasárnap a le tényei és kiskanizsai M É P -é rteke zl étnek. Ki íez a Meister Kálmán? Nem országos (nevű politikus, akinek érkezését szokás job,őre be­harangozni, hogy felcsigázzák személye és teljesítménye iránt az érdeklődést. Mester Kálmán csak egy a hazafiak közül, de ebben a minőségben aztán a legelsőrejndű. Akkora tűz ég a lelkében, hogy abból átcsapnak la lángok másokba is, mindazokba, akik a környezetébe kerülnek, amikor beszél. »Robusztus« alak, kemény magyar tölgy, olyan, mint amilyen Toldi Miklós lehetett. Széles melléből dörög a szó, mint az égzeln- gés, miközben a szeme viMámlik. Nem taná­csos karjának összeroppantó enejjű izmai közé kerülni annak, akire megharagszik. Térdre kény szeri tett ő már a megbántott ntagyar becsület megkövetésére Siófokon egy szemteleukedö zsidót. Jelenlegi foglalkozására nézve nagykeres­kedő Budapesten. Egyébként az Országos Ba­ross Szövetség kereskedelmi szakosztályának vezetője. Zala egyes járásaiban jól ismerik, különösen a nagykanizsaiban. Sokat dolgo­zott itt Zalában a Baross-gondolatért. Egyé­niségében azok közé a »gusztusos« fiatalok közé tartozik, akiket az ember az lejlső érint­kezésre megszeret. Letenyén a beszédét önvallomással kezdte: j »Akkor is a lelkiismeretem parancsára jöt­tem ide felvilágosító munkára, amikor még llovszky képviselő úrnak személyi titkára vol­tam és most is a magyar lélek tiszta szándéka, sugallata hívott közétek, amikor a szabad gaz­dasági pályán működöm. Hogy elértem azt, ami vagyok, az önálló, magam uraságát, a Baross . Szövetség támogatásának köszönhe­tem.« A nyíltan megvallott hálaérzés tölti el mind­azok iránt, akik pályaalapításához segítették. A háta, amely mindinkább kezd idegein lenni a földön, mód felett rokonszenvessé teszi azt, aki nem szégyellj és szívesen veszi éHetébem lutitársul. . — Ha valaha szükség volt rá, — folytatja beszédét Mester Kálmán — most itt vannak az utolsó percek az iegyüvétartozás megteremtésére. A Baross-gondoktban, összefogásban találko­zik a termelő gazda, a szétosztó kereskedő és a feldolgozó ipar legeszményibb érdekszövet­sége. Csak így lehet letörni a zsidó maffiát, amely Magyarország ezeréves épületét ránk, keresztényekre akarja robbantani. A Baross- eszrne a mindenkori nemzetfenntartó kormá­nyok programja. Emellé kell mindenkinek cso­portosulnia és a zászló alatt hűségesen kitar­tani. Aztán a háború leikéről beszélt. — Ez a harc a mi szent háborúnk. A harc mezején leomlanak a társadalmi válaszfalak., A tisztek egyformán vesznek részt első vonal­ban a legénységgel. »Totális« háborúban va­gyunk, ez annyit jelent, hogy mindnyájan íegy szálig, katonák vagyunk. Ha pedig mindenki katona, akkor mindenkinek meg kell tartania a katonai fegyelmet is. Le­hetnek nem tökélete'sek a kormány egyes in­tézkedései. A kormány is emberekből áll és az ember gyarló lény. De ilyen szörnyű élet- halál harc idejében azt parancsolja a fegye- lemérzés, hogy inkább hajtsuk végre fenntar­tás nélkül a rosszabbat, semhogy, amíg vitat­kozunk rajta, az ellenség fölibénk kerekedjék. Robog a gépkocsink Letenyérőt Kiskani- zsa felé. Útközben dr. Domokos László nyug. miniszteri osztálytanácsos, a Baross Szövetség ügyvezető igazjgatója így beszéli el Mester Kálmánnak eddigi élettörténetét: — Kezdetben OTI tisztviselő volt. Egy nép- gyűlésen belekiáltott a maga nagy őszintesé­gével és heves vérmérsékletével valami igazsá­got a szónok fejtegetéseibe. Emiatt el kellett hagynia az állását. Akik azonban ismerték ara­nyat érő lelkét, beajánlották Ilovszkynak. így ke, ült a Baross országos központjába. Amikor a Felvidék visszaszerzése céljából kivonultak a szabadcsapatosok, Mester Kálmán is köz­tük volt legendás lelkesedéssel. A csehek lel­fogták, halálra ítélték. A cseh-szlovák rádión be is mondták, hogy kivégezték. De a halál helyett még rosszabbat szántak neki: elküldték Illavára és rettentőén meg­kínozták. Mikor ezt llovszky megtudta, min­den tehetségét latba vetette, hogy diplomáciai utón kiszabadítsa. Sikerült is. llovszky ekkor maga ment elébe; a határállomásra és meg­ölelte könnyes szeretettel! a szelnveldő magyar testvért. Ettől a perctől kezdve a két lélek szorosan összeforrott. Kiskanizsán a »sáskák«, a kemény életharco­sok sokasága előtt tárja fel ismét a szívét) Mester Kálmán. Azt kérdezi: »Miért van köztünk ma is egyenetlenség, amikor már a szebb magyar jövő politikáját olyanok hirdetik, akik saját fajukban, vérük­ben, családjukban, lelkiismeretükben felelnek! azért, amit hirdetnek? Minő erőpazarlás folyik itt .nálunk, ahol, hla megnyitjuk ereinket, az edénybe legyeinlő összetételű szent miagyar vér ' csorog. Le kell törni minden erőfeszítést, ami az ösz- szefogás ellen irányul. Ha honvédeink a lö­vészárkokban. és a viharos rohamokban meg­találták a lelki kapcsolatot, meg kell1 azt az itthonlevőknek is találniok. Ezzel az egyetértő nagy összefogással, egységes lelkütettel emel­jük ki sorainkból azokat, akik rémhírek ter­jesztéséből élnek és a hazúg hírek lángján fő­zik reményeiket.« íme, megrajzoltuk Mester Kálmán arcképét. De még mindig nem végeztünk a dolgunk­kal. Marad belőle máskorra is. P.P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom