Zalai Magyar Élet, 1942. szeptember-december (3. évfolyam, 196-269. szám)

1942-11-03 / 247. szám

4 LlAGWlfilET 1942 november 3, HÍREK * ZALABAN AZ ELSÖTÉTÍTÉS MA ESTE TIZENEGY ÓRAKOR KEZDŐDIK — Tanügyi hír. A szombathelyi tankerületi kir. főigazgató jóváhagyta Pais Sándorné Iglói Margit tanítónőnek a barabásszegi református jellegű népiskolához való megválasztását. — Főbírói értejkíejzüét. Ma a vármegyeházán valamennyi járási főszolgabíró részvételével ér­tekezlet volt, amelyen a főispán is megjelent. Az értekezleten időszerű ügyeket tárgyaltak meg, amelyeknek középpontjában a közellátás van, — Kitüntetett za'ai honvéd. A III. hadtest parancsnoka Göndöcs László tartalékos keszt­helyi honvédhuszár őrvezetőt, aki a polgári életben szabóiparos, az ellenség előtt tanúsí­tott vitéz magatartásáért a magyar bronz vi- tézségi éremmiel tüntette ki. — ösztöndíj németországi tanulmányútra. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Nemiet- országba szóló egy évi tanulmányútra 2.400 pengő ösztöndíjat adományozott a zalaeger- sZegi származású dr. Boleratzky Lóránt buda­pesti kir. törvényszéki joggyakornoknak. ' — A sümegi járás a bolnvédlelkiért. A hon­védség részére a sümegi járás lakossága kö­zött folytatott téliruhagyűjtés során egybe- gyült 107 pár érmelegítő, 201 pár gyapjú­harisnya, 28 pár lábszárvédő, 64 pár fülvédő, 121 nyaksál, 72 hósapka, 26 meleg alsónadrág, 251 ujjas, 2 tábori takaró, 19 pár szőrmés cipő, 7 meleg ing, 69 pár szőrmés kesztyű, 11 meleg mellény, 35 meleg sapka, 9 bunda, 4 szőrmés lábzsák, 2 pár korcsolya, 6 melég kabát, 10 pár kapca, 2 zsebkendő, 3 méter szövet, 8 szőrmegallér, nagyon sok gyapjú- fonál, több mint 250 darab szőrmés bőr, 12 karmantyú, 15 boa és 3.325 pengő 51 fillér készpénz, amit az illetékesek szintén meleg- ruha beszerzésére fordítanak. Az élszámolást az késleltette, hogy a gyüjtőnapok után még egyre nőtt a lakosság adakozó kedve. — Rövidesen megkezdi működését Zala­egerszegen is a Move Sportegytet repülő osz­tálya. Hosszas vajúdás után sikerült a nehéz­ségeket eloszlatni és a Move repülő osztálya, az úgynevezett Movero rövidesen megkezdi tevékenységét. Az egyesület egyelőre a Vizsla­patak rétjén levő Sohütz-fél|e pajtát jelölte ki hangárnak. Ismerve azt a lelkesedést, amlely a zalaegerszegi ifjú repülőket eltölti, bizonyára a legszélesebb körben indul meg az érdeklődés az alakulás iránt; A szakosztály természetesen érintkezést keres a budapesti Movero-Val és a Magyar Aero Szövetséggel is. Úgy értesül­tünk, hogy Esztergomból nemsokára megér­kezik egy ott épített vitorlázó gép és .Zalaeger­szegien is megkezdődik a legújszerűbb és leg­vonzóbb sport: a mótornélküli repülés. 4c Erdélyi szőttes legfinomabb tiszta gyap­júból úri ruhára és női kosztümre halvány- szürke és drapp színekben 12 mintában, 75 cm szélességű, métere 38.60 pengő a Schütz Árúházban. — A Zalaegerszegi kereskedelmi középiskola tanulmányi felügyelője. A zalaegerszegi ke­reskedelmi középiskola és szaktanfolyam ta­nulmányi ’felügyeletére Wallher József tan­ügyi főtanácsos, veszprémi kereskedelmi is­kolai igazgató nyert megbízatást. — A győri főügyészség fogházába szállítot­ták a mieigtévedt zaaegerszegi tanítót. Tegnap a győri kir. főügyészségnek adták át további eljárás céljából Bődiey János zalaegerszegi ál­lami tanítót, aki — mint megírtuk — a zala­egerszegi Zrínyi Rt. helyiségeiben és másutt is többek előtt állítólag nemzetgyalázó és ha- zafiatlan kijelentéseket tett. A győri törvény­szék ötös tanácsa fog ítélkezni az ügyében. — A honvéd életét és épségét áldozZa érteim naponként. Én mit tettem eddig a honvédekért? — Halállal végződött a murafelsőbeszter­cei korcsmái verekedés. Markolya Ignác 24 éves molnársegéd és Kreszlin Mátyás 25 éves legényemberek szombaton együtt mulattak Murafelsőbesztercén a Glavács-féle korcsmá­ban. Hazafelé menet aztán összeszólalkoztak. Először ököllel verték egymást, később azon­ban már a késieket is előrántották. A véres párbaj azzal végződött, hogy Markolya sebei­vel Cserföldre vánszorgott dr. Rosenberg An­dor orvoshoz, de még az udvarban összeesett és meghalt. Zalaegerszegről törvényszéki bi­zottság szállt ki a helyszínre. 4c Futószőnyegek csíkos és virágos mintá­ban, erős minőségű, szélessége 80 cm, szép választékban már 3.90 pengőtől métere talál­ható a Schütz Áruházban. i— Lopással fizetett a vendégbarátságért. Mindenszentek estéjén kisebb társaság szóra­kozott együtt a zalaegerszegi Ekhamp-féle korcsmában. Köztük volt Hegyi Lajos 47 éves cementgyári munkás és Simon István fuvaros is. A jókedv melege alatt aztán Hegyi arra bátorodott, hogy belenyúlt Simon zsebéble és 60 pengőt elemeit onnét. A jelenetet látta a társaságnak egyik harmadik tagja és csende­sen figyelmeztette is Hegyit a tisztességre. Erre Hiegyi félrehívta a figyelmeztetőt és 10 pengőt Ígért neki hallgatási díj gyanánt. Fel­háborodva utasította vissza az illető ezt az ajánlatot és szemébe vágta Hegyinek, hogy gyalázatos dolog megioiJni azt, aki borral megvendégelte. Hegyit följelentették és a zalaegerszegi ügyészségen le is tartóztatták. Kiderült ugyanis róla, hogy lopásért már öt ízben büntették. — Piaci árak Sümegen. A sümegi piacon legutóbb a következőképpen alakultak az árak: káposzta 34, kel 50, cékla 40, bab 40—60, karfiol 200, paprika 50 fillér kilónként, kata- rábé darabja 8 fillér, paraj 50, sóska 20 fil­lér tányéronként, dió 380, gesztenye 120, al­ma 60—120, körte 70—90, szőlő (kék) 60, fehér szőlő 90—110 fillér kilónként. 4c Erős, nagy férfiaknak való méretekben ráktárra érkeztek úri divat kamgarnok sötét­szürke mintázatban a legjobb brünmi gyapjú­szövetgyárakból a Schütz Arúházba. — Agyonütötte a fa. Erdőirtás közben rá­zuhant a fa Horváth István 60 éves bántomyai földmívesre. A fa agyonnyomta. 4c Baby flanelt takaró egyik oldalán rózsái szín, másik oldalán világoskék, 68/78 cm mié-*, rétben 16 pengőért kapható a Schütz Árúház- ban. i ’ ' í APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket csak a hirdetési díj előzetes lefizetése, esetén köziünk. A legkisebb hirdetés ára (10 szóig) 80 fillér, a támpéldány külön fizetendő. Többszöri közlés esetén engedmény. KIADÓ lakását, adás-vételi ügyeit itt hir­desse. Fillérekért gyors eredmény. URADALMI KERTÉSZI állás van ürese­désben a pölöskei uradalomban. Konyha- és virágkertészethez értő szakképzett kertészek, akik maguk is dolgoznak, pályázhatnák ura­dalmi főintézőséghez, Pölöske, Zala megye. AZONNALI belépésre többévi gyakorlattal bíró állandó helyettest keresek közjegyzői iro­dába. Cím a kiadóban. ZONGORÁT, pianinóit bérbeVeninék azon­nal. Zalaegerszeg, Wierbőczy-utca 1. ÁLLÁST KERES nagyobb uradalmi kerté­szetbe erdélyi származású, nős kertész. A kertészetnek bármilyen ágában szakképzett. Szilágyi, Andráshida. GECSOVICS-FÉLE hentesüzlet bárminek kiadó. Mozi - Film AZ EDISON-MOZGÖ MŰSORA. Szerda, csütörtök: Láthatatlan asszony. Péntek, szombat: Tengeri farkasok. 5*' A SÜMEGI APOLLÖ FILMSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI. November 4-én, szerdán negyed 8 órakor: Mellékutda. November 7-én, szombaton negyed 8-kor, 8-án, vasárnap fél 3, háromnegyed 5, negyed 8 órakor: A Manderley-ház asszonya. November 14-én, szombaton negyed 8-kór, 15-én, vasárnap fél 3, háromnegyed 5 és ne­gyed 8 órakor csak felnőtteknek Harsány! Zsolt regénye: Magdolna. November 18-án, szerdán negyed 8-kor csak felnőtteknek: Láthatatlan asszony. Laptulajdonos: Zalai Magyar Elet lapkiadó kft. Felelős kiadó: Dr. Pesthy Pál. Kakas Ágoston nyomdája, Zalaegerszeg. Telefon 131. Iskola-cikkekef minden iskola részére az előírásnak megfelelő minőségben és kiállításban, FGÍíGSG legolcsóbban árusít ‘Mi Kakas Ágoston kapható. könyv-, papír- és írószer kereskedése Zaiaegertzeg, Kottuth L

Next

/
Oldalképek
Tartalom