Zalai Magyar Élet, 1942. szeptember-december (3. évfolyam, 196-269. szám)

1942-11-28 / 269. szám

1942 november 28. HÍREK r SIEMENS RÁD AsiaKb** fa (Xi2ßlü2ßA£ béJPemérttye a SIEMENS Kapható G ALVA NI K. F. T. rádió és villamossági vállalatnál, Zalaegerszegen. Kapható részletre is az „ELEKTRA” Villamosságinál Kossuth Lajos-utca 8. ■— Maros vízié folyik csendesein, Borulj a vállamra, kedvesem! ■— Njeten borulok, mert a nátha rám ragad, (Előbb) »dezinficiáltasd« magadat! — Recsvöigy-e nem új '’elnevezés. Közöttük la napokban, hogy a belügyminiszter elrendelte Barabásszeg, Pajzsszeg és Kislengyel közsé­geknek közigazgatási egyesítését BecsvölgVe néyen. Ez a név nem valami új kitalálás, ha­nem történelmi patinája van. Az 1778 évből való Ganonica visitatio-ban a milieji plébániá­hoz tartozó Barabásszeg, Gerátszeg, Kustán- szeg, Pajzsszeg, Vargaszeg, KeretsesZeg, Vö- rösfiakszege és Kislengyel mint lakott köz­ségek Becs völgye néven szerepeltek. Politi­kailag lezek a községek Becsvölgyéhez tartoz­tak. A jelenlegi intézkedés is azt célozza, hogy Barabásszeg, Pajzsszeg és Kislengyel közigaz­gatásilag Becsvölgye néven szerepeljenek, de mint lakott községek a régi nevet fogják vi- stelmi. — Ahol a plébános 'egyúttal tanító is. Igazi háborús adat, jellemző a tani tóhiányra. Takács Sándor, Pajzsszeg község róm. kát. lelkipász­tora a kustánszegi és pajzsszegi római kato­likus iskolákban nemcsak a hitoktatást látja jel, hanem teljes tanítói munkakörrel Is fog­lalkozik. A ‘helyzet ugyanis az, hogy az em­lített községekben nincs tanító. A tél beáll­tával természetesen csak a legnagyobb nehéz­ségek és önfeláldozás árán tudná folytatni a pap ezt a kettős tisztséget, azért időszerű lenne, ha a tanítói tisztség ideiglenes betöl­tésére valami megoldást találnának az illetékes Hatóságok. — NEMES CÉLRA ÁLDOZ, ha Vasárnap résztvesz a zalaegerszegi Baross Női Tábor teadélutánján, amelyet a Vöröskereszt javára rendez. Teajiegy ára 1.20 pengő. — Kitüntetés átadás. Krassovich Ernő sá- godi - körjegyzői hazafias "szavak kíséretében nyújtotta át a keleti arcvonalon vitézül küzdő, de azóta eltűnt Babati István 26 éves ságodi honvéd édesapjának fia Bronz Vitézségi Ér­mét. FIGYELEM! Kukorica csuhéból, szalmából, gyékényből, vessző­ből, cirókból és fából készült háziipari cikkekért (fakanál játékáru sib.) a legmagasabb napi árat fizetem. Ajánlatokat .Export 484“ jeligére BiocknerJ hirdetőbe, Budapest, IV , Városr áz-utca 10, kérek. — Hírjdk Leindvavásárhelyről. Liendvavásár- helyen. a vöröskeresztes toligyűjtés során hét Zs,ák anyag gyűlt össze. A gyűjtést a leventék végezték, de az eredményhez nagyban hozzá­járult az a körülmény is, hogy a tanítók a gyönyörű munkába bekapcsolták az iskolás- gyermekeket, valamint a Leánykör tagjait is. — Szerien működik a községben a háztartási gazdasági tanfolyam is Kiss Szilvia tanárnő és Jeszenszky Éva kisegítő oktató vezetésével. A növendékek annak a Leánykörniek tagjaiból kerültek ki, amely egyesületet vitéz Thurza Antalné hozta össze mindjárt a felszabadulás után. A záróvizsgát december 20-án tartják meg. — Szs'éjetcsomagoí küldenek az arcvona- loa küzdő hoinvéáiikniék a za!asze(ntb,aiázsiak. Zalaszentbalázs község vezetősége elhatározta, hogy az arcvonalon küzdő 'mintegy 50 honvé­dének szeretetcsomagot küld karácsonyra. Min­den szeretetcsomag fél liter rumot, fél kiló cukrot, valamint 100 darab cigarettát fog tartalmazni. — A Vöröslőre zt za lategierszagi fiókja teg­nap értekezletet tartott, amelyen a harctérre küldendő szeretetcsomagok ügyét beszélték1 meg. Az adományokat keddien délután 3 óráig á Baross székházban kell leadni. Ugyancsak kedden díéután 5 óráig adják át a Baross székházban akár félig kész állapotban is mun­kájukat azok, akik kötést vállalták. A meg­váltás fejében vállalt pénzadományokat szintép ez alkalommal kell átadni.-— Áthlélyetziéts az Oncsía zalavárím agyéi szer- Velzie,ffcéhietz. Az országos szociális felügyelőség Boróezy Márta szociális gondozónőt decem­ber 1-ével Désről Zalaegerszegre 'helyezte! át. ■— Szemésztek Keszthelyein. Károlyi János színtársulata ma, szombaton mutatkozik bie Keszthely közönségének a Hungária szálló nagytermében. A sziniévadót 4 hétre tervezik. — Elcsíplek egy Zalában is széihámoskodó fiatalasszonyt. A pécsi rendőrség őrizetbe vette Bab jánosné szül. Ivanics Erzsébet 22 éves asszonyt, aki az ország különböző helyein, többiek között Keszthelyen is értékes »emlék­tárgyakat«, ruhaneműt és lábbelit csalt ki az ismerőseitől, az eladásból szerzett pénzt az­után elkorcsmázta. * Futószőnyegek csikós és virágos mintá­ban, erős minőségű, szélessége 80 cm, szép választékban már 3.90 pengőtől métere talál­ható a Schütz Arúházban. — Visszaadták a becsületes megtalálók la 4.300 ptengőt. Németh István keszthelyi bér­gépkocsivezető, amikor este a gépkocsiszínben egy pokrócot akart kivenni egyik gépkocsi­ból, nagy csodálkozással látta, hogy p pokróc mellett egy halom százas bankó feküdt. Föl­keltette társát, Világos Kálmánt, akivel meg­állapították, hogy a pénzt valószínűen ,az a gyümölcskereskedő vesztette el, akit a délután folyamán többfelé fuvaroztak. Reggel a talált pénzt beszolgáltatták a főbírói hivatalban. A károsult valóban Nagy Sándor zalakoppányi gyümölcskereskedő volt, aki, amikor1 észrevette a pénz hiányát, följelenttést 'tett a keszthelyi csendőrörsöm. Nagy volt az öröme a károsult­nak, amikor a pénzösszeget hiánytalanul át­adták neki. A becsületes Megtalálókat meg­jutalmazta és egyben megigérte, 'hogy máskor jobban vigyáz a pénzére. Erős, nagy férfiaknak való méretekben raktárra érkeztek úri divat kamgarnok sötét­szürke mintázatban a legjobb brünini gyapjú­szövetgyárakból a Schütz Áruházba. Köttesse könyveit Szily János könyvkötészetében Zalaegerszegen, Lord Rothermere-utca 3. — Internálták Nagykanizsán a röndőrtaná- csos nevében szélhám oskadó asszonyt. Hodics József nagykanizsai pincér felesége 'az egyik hentesüzletben rendszeresein vásárolt a rejndőr- tanácsos nevében húst és Zsírt. Sőt a taná­csosra hivatkozva érvénytelen zsírjegyet is be- ' váltatott. Az üzletben tartózkodó nagyszámú vásárló ellenére soronkívüli kiszolgálást is kö-i vetett. Az erőszakos Hodicsné ínég az üzlet­ben őt csendre intő ‘rendőrt is megfenyegettél, A szélhámos asszony viselt dolgai végül is eljutottak a rendőrtanácsos fülébe, aki meg­tette ellene azonnal a följ elöntést. Hodicsniét, mint a közellátást veszélyeztetőt, azonnali ha­tállyal internálták. — Téli gazdasági tanfolyam Vind1»rnyaszól­löisöm. A földmívelésügyi miniszter rendeleté alapján november 8-án téli gazdasági tanfo­lyam nyílt dr. Kukul je vies József keszthelyi ínyug. gazdasági akadémiai tanár vezetésével. A tanfolyamra 82 rendes és 10 rendikívüli hall­gató iratkozott be. Az este 6—9 óra között nz iskolában tartott előadásokra a földmíves nép a napi gazdasági munkák végzése után hagy örömmel jár. — Szőlős gazdaképző tanfoly amat réndez­rtek. Báró Bánffy Dániel földmívelésügyi mi­niszter elrendelte, hogy a szőlészeti és bo­rászati kerületi felügyelők Ostoroson, vLéván, Neszmélyben, Dunaalmáson, Gyöngyösön, He­vesen, Csongrádon, Horgoson, Szaniszlón, Dobrón, Magyarcsabolyoin, Öcsénybeh, Medi­nán, Kőröshegyen, Pápáin, Keszthelyein és Lepsén négynapos előadásokat tartsanak a szőlősgazdáknak a helyes szőlőmívelés és ok­szerű borkezeiés elsajátítása céljából. Veszek 100 évnél régibb bútort, képet, porcelánt, ezüst és cin' tárgyakat, órát stb. Hiányos, viagy rossz' állapotban levőt is. Címeket kérem azonnal a kiadóba »Budiar pesti vevő« jeligére. 1—2 — A sümegi járásbéli Hangya szövéíkö- zjelték a Honvédekért. A sümegi járásban mű­ködő Hangya szövetkezetek igazgatósága el­határozta, hogy a csabrendeki, káptalanfái, zalagyömörői, gógánfai, dabronci és ukki Hangya boltok egyenként mintegy 2 pengőt érő és bőséges füstölnivalóval megtöltött, többszáz szeretetcsomagot készítenek és kül­denek a karácsonyi ünnepekre a szovjet ellen küzdő keresztes honvédeinkmek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom