Zalai Magyar Élet, 1942. július-augusztus (3. évfolyam, 145-195. szám)

1942-07-27 / 167. szám

1942 július 27. SPORT Augusztusban országos levente-versenyek lesznek. Az országos atlétikai versenyeket Bu­dapesten tartják augusztus 15—16-án, az or­szágos úszóversenyeket Szegeden rendezik au­gusztus 8—9-én, az országos céllövőversenyek színhelye pedig Kolozsvár lesz augusztus 22— 23-án. Az országos versenyek versenyzőanyagának kiválasztásához természetesen sok előkészület kell. A kiválasztásnak egészen aluliról kell tör­ténnie, hogy a versenyzők valósággal rostán essenek keresztül. A járási versenyeket június­ban mindenütt megtartották. így a járási ver- tenyek legkiválóbbjaiból állították össze azt a versenyzőgárdát, amelyet a h ad testve rsenyek- re összehoztak. Az atlétikai versenyszámokban minden had­test területén a legkiválóbbnak mutatkozott 15 versenyző méri össze erejét. Az országos atlétikai versenyre pedig már csak verseny- számonként a legjobb hármat viszik fel a Í5 közül. Az úszóversenyben és a céllövőszetbem már kisebb a mezőny és a kiválasztás itt könnyebb is. A hadtestversenyeket Szombathelyen vasár­nap és hétfőn, július 26-án és 27-én rendezték. A versenyeken a zalaiak közül is többen vet­tek részt. Egy bajnokságot és több helyezést értek el latíétáirik Győrben. Szombat-vasárnap rendezte a győri ETO a kerületi felnőtt bajnokságo­kat. Részletes eredmények: 100 méteres sík­futásban 3. Farkas 12 mp (ellenszél). 200 mé­teres síkfutásban 4. Burka, 5. Farkas (ellen- szél). 400 méteres síkfutásban 4. Hegedűs 55 mp. 400 méteres gáton 3. Burka 63.7 mp. 1500 méteres síkfutásban 4. Háry János. 5000 méteres síkfutásban 3. Háry János 17.12 perc. 10.000 méteres síkfutásban 4. Háry János 41.39 perc. Rúdugrásban bajnok Farkas 3.10 méterrel. Mivel, nem volt megfelelő' rúd, Far­kas csak győzelemre ment. Pontversenyben 1. ETO, 2. ARAK, 3. zalaegerszegi Move. Movie ZSE—Vasvári SE 2:0. Ez a barát­ságos mérkőzés volt az évadzáró sportesemény Zalaegerszegen. h Zalaegerszeg megyei város közkórháza, ad 1013—1942 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. A közkórház 2—3 hektoliter napi moslék- mennyiségét folyó évi augusztus hó 1-étől számított 1 évre nyilvános árverés útján fogom értékesíteni. Az árverés folyó évi július hó 31-én délelőtt 11 órakor a kórházgondnoki irodában lesz megtartva. Felvilágosítást a kór­ház gondnoka ad. Zalaegerszeg, 1942 július 24. Dr. Jancsó Benedék kórházigazgató-főorvos. A zalaegersze uzsorabíróság egyesbírájától. D. 292—19426 szám. A MAGYAR SENT KORONA NEVÉBEN! A zalaegersgi uzsorabíróság egyesbírája árdrágító vissilés vétsége miatt Pallér Fe- rencné sz. Kocs Karolin ellen indított bűn­ügyben nyílvós főtárgyalás alapján meg­hozta a követkő ÍTÉLETET: Pallér Ferené sz. Kovács Karolin terhelt 36 éves, rk. vlású, csatári születésű, illető­ségű és lakos, agyar állampolgár, férjes, ház­tartásbeli, ír-ols, csekély vagyona van, bűnös 1 rendbeli az j. 1. §. 1. p. 1. tételébe ütköző árdrágító vissélés vétségében, amelyet el­követett azáltahogy Zalaegerszegen 1941 évi december hó i napján Léránt Sándorné sér­tettől 12 dara tojásért, mint közszükségleti cikkért a törvé- értelmében erre jogosult ha­tóság által mállapított 16—17 filléres leg­magasabb darionkénti árnál magasabb, 20 filléres árat köt élt, kötött ki. A kir. törvéyszék ezért: Pallér Ferenié Kovács Karolin terheltet az 1940: XVIII. t<9. §. I. bek. I. tétele alapján, a Btk. 91. §-adkalmazásával 8 (nyolc) napi fogházbüntetés:, mint főbüntetésre, ezenfelül az 1928: X. te (II. Bn.) 3. §-ának második bekezdése alapin 50 (ötven) P pénzbünte­tésre, továbbá l 1920: XV. te. LII. bekezdése bekezdése alajin 1 évi hivatalvesztésre és politikai jogai ;yakor!atának ugyanilyen tar­tamú felfüggeáésére, mint mellékbüntetésre ítéli. A pénzbünte st behajthatatlansága esetén a II. Bn. 8., 9., 1. §-a alapján 12 P 50 f (tizen­kettő pengő 5( fillérenként) egy napi, össze­sen 4 napi fogázbüntetésre kell átváltoztatni. A kir. törvéyszék az 1920: XXVI. te. 7. §-a alapján kbelezi a terheltet, hogy az íté­letet, tényállás is tartalmazó rendelkező ré­szét saját költsgén a Zalai Magyar Éret című helyi lapban közzététesse. Egyéb mellkbüntetés kiszabását ugyanezen törvényhely alpján mellőzi. A szabadságesztésbüntetést megkezdésének napjától, a hiv.talvesztés és a politikai jogok gyakorlatának kifüggesztését a szabadságvesz­tésbüntetésnek,vagy a szabadságvesztésbünte­tés elévüléséne befejezésétől kell számítani. A pénzbünteést a jogerős ítélet közlésétől számított 15 np alatt kell végrehajtás ter­hével a 108.8(7 számú postatakarékpénztári csekkszámlára Igazságügyminisztérium. Bün­tetéspénzek beételi számlája, Budapest) az 1892: XXVII. ic. 3. §-ában megbatározott célra megfizetn; A terhelt az 1896: XXXIII. te. (Bp) 480. §-a értelmében köteles az eddig fölmerült és az ezután főim rülő bűnügyi költséget az ál­lamkincstárnak megtéríteni. A kir. törvéryszék elrendeli, hogy az ítélet jogerőre emelkedése után, a Bp. 494. §-a alap­ján a vádlott ekölcsi és vagyoni bizonyítvá­nyával, valamin: a költségjegyzékkel együtt a zalaegerszegi lir. ügyészséggel a Bp. 330. §-a értelmében Zala vármegye alispánjával közöltessék. Zalaegerszeg, 1942 március 14. Dr. Deseő Árpád Sk. kir. t. széki tanácselnök* az uzsorabíróság egyesbírája. A kiadmány hiteléül: Adám, irodaigazgató. D. 292—1942—6 szám. Ez az ítélet jogerős és végrehajtható. Zalaegerszeg, 1942 március 14. Dr. vitéz Horváth Bertalan kir. törvény­széki tanácselnök, elnökhelyettes. APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket csak a hirdetési díj előzetes lefizetése esetén közlünk. A legkisebb hirdetés ára (10 szóig) 80 fillér, a támpéldány külön fizetendő. Többszöri közlés esetén engedmény. KIADÓ lakását, adás-vételi ügyeit itt hir­desse. Fillérekért gyors eredmény. NÉGY KÖZÉPISKOLÁT végzett, jó házból való fiú tanulónak felvétetik Fangler céghez. Mozi - Film AZ EDISQN-MOZGÖ MŰSORA. ! hétfő, kedd: Tokaji aszú. Szerda, csütörtök: Kár voft hazudni. Péntek, szombat, vasárnap: A régi nyár. A SÜMEGI APOLLO FILMSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI. Augusztus 1-én, szombaton este 9 órakor* 2-án, vasárnap délután 4, 7 és este 9 órakor; Hétsziivafd. Főszerepben: Turay, Szilassy, Csortos. Augusztus 8-án, szombaton este 9 órakor, 9-én, vasárnap délután 4,7 és este 9 órakor; Három csengő. Magyar bohózat 12 felvonás­ban. Főszerepben: Jávor, Tolnay, Mály. Augusztus 14-én, pénteken este 9 órakor, 15-én, szombaton délután 4, 7 és este 9 órakor: Juarez. Augusztus 16-án, vasárnap délután 4, 7 és este 9 órakor: Szeressük egymást. Fősze­repben: Bulla Elma, Csortos. Augusztus 20-án délután 4, 7 és este 9 órakor: A Manderíey-ház asszonya. Augusztus 22-én, szombaton este 9 órakor, 23-án, vasárnap délután 4, 7 és este 9 órakor; Tóparti látomás. (Csak felnőtteknek.) Fősze­repben: Simor Erzsi, Jávor Pál. Laptulajdonos: Zalai Magyar Elet lapkiadó kft. Felelős kiadó: Dr. Pesthy Pál. Kakas Ágoston nyomdája, Zalaegerszeg. Telefon 131. ovn/v rendeléseket már most tessék elöiegyeztetnl Kakas Ágoston könyv-, papír- és irószerkereskedésében Zalaegerszeg, Kossuth Laios-utca 8. Telefon 131.

Next

/
Oldalképek
Tartalom