Zalai Magyar Élet, 1942. július-augusztus (3. évfolyam, 145-195. szám)

1942-07-11 / 154. szám

1942 július 11. 7 riACflr^KF.IF.!' INI U R IE \K — A Zalai Magyar Élet kéri az előfizetőket, bogy a kézbesítés körül tapasztalt esetleges rendellenességet azonnal közöljék a kiadó­hivatallal, hogy az orvoslásról gondoskodás történhessék. — Községi jegyzői állásokba! helyettesítés. A perlaki járás főszolgabírájia Setényi József óhídi községi jegyzőt a kotort községi jegy­zői állásba, a sümegi járás főszolgabírájia pe­dig az óhídi községi jegyzői állásba Somo­gyi József mihályfai segédjegyzőt helyettesí­tette be. — Közel 2.000 pengő és 6.000 füstölnivaló gyűlt össze a zalaegerszegi füsttelsn napon. Múlt vasárnap rendezték a zalaegerszegi le­venték a Move Széchenyi Kör közreműködé­sével a harctéren küzdő katonáink javára a füsttelen napot. A gyűjtés eredménye igazolja, derék leventéink alapos előkészítő munkáját és azt, hogy városunk hazafias közönsége megértéssel fogadta a gondolatot. Az előké­szítés és szervezés munkáját a Széchenyi Kör tagjai (szintén leventék) a kör vezetőjének, Hajba Kálmánnak hozzáértő irányítása mel­lett végezték. A gyűjtést a 15 körzetre osztott Városban házról-házra járva 30 levente bonyo­lította le. A város forgalmasabb pontjain el­helyezett öt urnánál pedig 15 leány (Széchenyi köri tagok és leányleventék) serénykedett azon, hogy minél több füstölnivaló gyűljön össze honvédeink részére. A gyűjtés eredmé­nyeként 1.916 pengő 04 fillér készpénz, 5.603 darab cigaretta, 71 csomag cigarettadohány, 81 darab szivar, 3 doboz cigarettahüvely, Í9 darab cigarettapapír és 29 doboz gyújtó jött össze. A füsttelen nap rendezői hálás köszö­netét mondanak az összes adakozóknak és a gyűjtés lebonyolításában közreműködő lelkes ifjúságnak. , * Lágyan omló virágos szoknya a divat. Szép választék a Schütz Áruházban. Métere 5.38 pengő. — Hévíziem nyaralók figyelmébe ajánljuk a Tulipán-villa folyóvizes, tiszta szobáit. Elő­jegyzéseket felvesz a Papp cukrászda. — KJnteivesének a vá'megyei számvevőségiéin. A belügyminiszter Varga Tivadar és Németh Lajos számtiszteket s^ámellenőrökké, ifjú Bá­lint Béla számvevőségi gyakornokot szám­tisztté nevezte ki. Endrey Pál vármegyei sZám- ellenőrnek a számvizsgálói címet és jelleget adományozta, Tivolt Ernő számvevőségi díj- nokot pedig számvevőségi gyakornoknak ne­vezte ki a miniszter.. — Párhujzialmlóslítani kefíeito la# alsólandvai polgári iskolá két osztályát. A déli végek felé magyar műveltséget sugárzó polgári iskola az idén már fényesen bebizonyította .nemzet­nevelő fontosságát. Sajnos, hoigy a tanulni vágyó ifjúságot szűk keretei miatt nem tudja mind befogadni. A megállapított létszám be­telte miatt az I. osztályba 45, a II. osztályba 25 tanuló már nem tudott beiratkozni, ami a szülők körében nagy -ellenérzést keltett. Nemzeti érdek, hogy ezt a két osztályt pár- huzamosítsák, mert minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy a visszatért részeken men­nél több öntudatos magyar polgárt nevelhes­sünk. — Hamis tanuzásért börtönt kapták. Egy polgári per tárgyalásán Domina András és Kislkovács Péter kerecsenyi’ lakosok olyan ta­núvallomást tettek, hogy látták, amikor Ta- káts Lajos kerecsenyi lakos felesége bizalmas­kodott egy férfival. Később kiderült, hogy a két tanú hamis vallomást tett és a hamis tanú­ságra az érdekelt férj, Takáts Lajos bujttotta fel őket pénzajándékkal. A nagykanizsai tör­vényszék Dominát és Kiskoyácsot egy-egy évi, Takátsot pedig háromévi börtönre ítélte nem jogerősien. * Gond terhes éjtszakái vannak? Álmatlan­ság fogja el? Lefekvés előtt jöjjön el ia Gosz- tonyi kerthelyiségébe. Cigányzene és pár po­hár sör után biztos nyugodt éjtszakája lasz. A Magyar Elet DR. RADOCSAY LÁSZLÓ igazságügyminiszter, a tapolcai választókerület országgyűlési kép­viselője háromnapos program keretében látoga­táson van a kerületében. A kőrútján dr. Térfy Béla miniszteri tanácsos, dr Procsányi László királyi törvényszéki bíró, a személyi titkárai és BenedeK István központi vármegyei titkár kisérik. * BENEDEK ISTVÁN központi vármegyei titkár a műit hónap második felében Kisdörgicse, Alsódörgicse és Tapolca községek szervezeteit látogatta meg és tartott szervezői értekezleteket. Jelentésében beszámolt a szervezetek működé­séről. Örömmel állapította meg, hogy a meg­látogatott községek szervezetei mindenütt lelki- ismeretesen dolgoznak, s hogy a bajtársi szol­gálatot, a hadbavonultak családjainak támoga­tásával fokozott mértékben magukévá tették. * BOCFÖLDE község Mép szervezete által meg­tartott szervezői értekezleten több közérdekű ügyet tárgyaltak, de a legfontosabb kérdés a rézgálic és rézmészpor kiutalásának sürgős elintézése volt. Mészáros Jenő kántortanító, körzeti titkár, Lukács Sándor kerületi szervező titkáron keresztül arra kérte a vármegyei elnökséget, hogy a földmivelésügyi miniszté­riumba felterjesztett kérvényük elintézését mi­előbb sürgesse meg, mert a múlt hónapban történt jégverés a gazdák kérelmét még meg- okoltabbá tette. ¥ GYENESDIÁS község Mép szervezetének a leg­utóbb megtartott értekezletén Bokor István pártvezető elnökölt. Az elnöki megnyitó után György Ferenc párttitkár több közérdekű ügy­ről számolt be. Többek között bejelentette, hogy a környék szőlősgazdáinak kérelmét pótgálic kiutalása céljából eljuttatják a vármegyei elnök­séghez a kiutalásuk megsürgetése céljából. Szükséges a gyors segítség, mivei a környék gazdái majdnem kivétel nélkül a szőlőből tart­ják fenn magukat. ¥ PACSA község Mép szervezete június 28-án tartott vezetői értekezletet Pánger István elnök­lete mellett. Póvics István kerületi szervező titkár beszédében kiemelte, hogy a belső arc­vonal szilárdságának megőrzése legyen minden itthonmaradottnak a legfontosabb feladata. Ezt szorgalmas munkával, a rend és fegyelem meg­őrzésével gyakorolhatjuk. Pánger István községi pártvezető záróbeszédében a bajtársi szolgálat fontosságát hangoztatva figyelmeztetett minden vezetőt, hogy ezt a lélekemelő munkát vállalni kell. ¥ BOTTORNYA község Mép szervezetének érte­kezletén Antolasics Mátyás pártvezető örömmel jelentette, hogy a tagok száma napról-napra szaporodik. A vármegyei elnökségnek bejelen­tették, hogy az eddig megmunkálás nélkül hagyott földeket már kölessel bevetették. * TAPOLCA község Mép szervezete július 3-án tartotta rendes havi értekezletét. Nagy Iván János községi pártvezető megnyitó beszédében kiemelte vitéz honvédeink lendületes előretöré­sét, amely nagymértékben elősegíti a küzdelem dicsőséges befejezését. Ezután az értekezlet elnöke rámutatott több jellemző, de szomorú tünetre. Ennek kapcsán az értekezlet szüksé­gesnek tartja a belső arcvonal szilárdságának fokozottabb megóvását és ez okból erélyes intézkedéseket kérnek azon nem keresztény elemek ellen, akik a mindnyájunkra nézve kö­teles türelem gyakorlásában izgató hírekkel, vagy egyéni véleményekkel akarnak betolakodni. Kívánják továbbá az egyetlen téglagyár üzembe­helyezését és a Malomköz kiszélesítésének közel félszázad óta esedékes ügyének mielőbb való elintézését. Benedek István központi vármegyei titkár bejelentette dr. Radocsay László igazság- ügyminíszter, a kerület képviselőjének látoga­tását. Apró zalai hírek Megújították a balatonfüredi fürdőtelep 100 éves kápolnájának belsejét a három remek! Krisztus- és Mária-képpel együtt. — Négy­napos dékánképző tanfolyamot ' rendezett Keszthelyen a Katolikus Legényegyleteik Or­szágos Szövetsége. — Az Újvidéken megren­dezett országos fodrászverse nyeri az; első dí­jat, aranyérmet, díszoklevelet és 100 pengő jutalmat nyert Hahn László nagykanizsai hölgyfodrász. — Betörők jártak a zalaszent- gróti élelmezési hivatalban az éj folyamán és a tisztviselő bezárt fiókjából elloptak kö(- rülbelül 100 pengőt. Mivel kiderült, hogy a tisztviselőt nem terheli gondatlansága a köz­ség a pénzt megtérítette és ehhez a határo-í zathoz a vármegye is hozzájárult. —< Állat­orvosi kört szerveznek a íelsőmihályfalvai kör­jegyzőség községei. — Drávanagyfalu 800, Drávavásárhely pedig 4 ezer pengővel járul hozzá aZ állami népiskola dologi kiadásai­hoz. — A sümegi járás főszolgabírája tej- hamisításért újabb 3 gógánfai földmívest büntetett meg. Tankönyvszüksésletét már most jegyeztesse elő INNEN IS — ONNAN IS A kormányzó úr Vitéz nemes Marschalkőj Kornél nyug. altábornagyot 'a Magyar Vörös­kereszt főmegbizottjává nevezte ki. — Székes- fehérváron rendezik meg augusztus elejéin a Magyar Kenyér ünnepét á kormányzó úrnak és a kormány tagjainak jelenlétében. — 300 évvel ezelőtt telepítette le, a lengyel Lubo- mirszky Szaniszló herceg a piaristákat az ak­kor Lengyelországnak elzálogosított 13 város között szereplő Podolinban. '— A szobába befalazva nagymennyiségű bőranyagot és szap­pant találtak Koppel Márton soproni bőrkeres­kedőnél. — Szénné égett az üzletének pincé­jében Tamás Tivadar budapesti festékkeres­kedő gyantafőzés közben. A zsebében levői 5.000 pengő is elégett. — Halálra harapta a megvadult kandisznó Farkas István csepregi kanászt. — Augusztus 15. és november 30-ika között 30 ezer kiváló minőségű tenyészbarom- fit osztanak ki 'kedvezményes áron a gazda­sági felügyelőségek közreműködésével. Egy- egy községben csak nagyobbszámúkérelmező esetén osztanak ki baromfit. SPORT Holnap délután 6 órai kezdettel játszik Zala­egerszeg .levente labdarugó csapata a jóképias- ségű MAORT vállalat labdarugó, csapatával! barátságos mérkőzést. Igen érdekes küzde­lemre van kilátás, mert a MAORT játékcsa- pata igen erős játékos, több nagynevű játékos van benne Budapestről és Szombathelyről. APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket csak a hirdetési díj előzetes lefizetése «setén köziünk. A legkisebb hirdetés ára (10 szóig) 80 fillér, a támpéldány külön fizetendő. Többszöri közlés esetén engedmény. KIADÓ lakását, adás-vételi ügyeit itt hir­desse. Fillérekért gyors eredmény. ELADÓ jó karban levő »Petrof« gyártmá­nyú pianinó Arany Jánios-utca 21. szám alatt. HÁROMSZOBÁS, fürdőszobás, vízvezeték­kel ellátott, adómentes uriház a, szükséges! melléképületekkel, 300 négyszögöles telken gyümölcsössel azonnal eladó. Simon Dezső, Sümeg, Vass-telep. NÉGY KÖZÉPISKOLÁT végzett, jó, házból való fiú tanulónak felvétetik Fangler céghez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom