Zalai Magyar Élet, 1942. április-június (3. évfolyam, 72-144. szám)

1942-05-08 / 103. szám

riAWÄRFXF.T 3 INI IR E 1942 május 8. JÉGVERÉS?! Elemi csapás! Minden gazda védekezhet kártevései alien biztosítással! Szovjetkatonák„ élményei" a megszállt balti államokban (MN) A nagy felfedezők nyomában járó élelmes kereskedők a minden művelődéstől és poigáriasodástól elzárt bennszülöttek tájékozat­lanságát kihasználva értéktelen csecsebecsék, tükrök és néhány hordó búfelejtő „tüzes viz“ ellenében sokszor óriási értékű kincsekre tettek szert. A fehér ember terjeszkedésének ezek az alapjában véve szomorú, de mégis mulatságos esetei jutnak eszünkbe, amikor a szovjeturalom áldásaival megismerkedett lettek, litvánok és lengyelek elbeszélései nyomán képet alkothatunk magunknak, milyen tájékozatlanul állottak a szovjetművelődés neveltjei a nyugati polgárja sultság csodái előtt. A szovjetkatonák például oldhatatlan vágyat éreztek mindennemű óraszerkezet iránt. Szov- jetoroszországban az egyszerű ember számára a legközönségesebb óra is elérhetetlen kincs. A galicia kereskedők nyomban felismerték, mi­lyen kitűnő üzleti lehetőségek tárultak fel szá­mukra. A legselejtesebb vásári órákon is hihe­tetlen árakon adlak túl. Egy öt-hat pengős óráért a szovjelparadicsom fiai ötszáz rubelt sem sajnáltak, tehát a valódi érték tiz-tizenöt­szörösét is megfizették. Sőt még a filléres játék­óráknak is akadlak vevői és az árak itt sem maradlak 50 rubelen alul. A vörös katonák nem voltak válogatósak. Nem egy közülük zubbony­gombjára kötött hatalmas ébresztőórával büsz­kélkedett. Nagy keletje volt a csavarironoknak és töl­tőtollaknak is. A legtöbb szovjetkatona meg volt győződve, hogy a töltőtollat újratöltés nél­kül egész életében használhatja. Honnan is tudhatták volna a szerencsétlenek, hogy milyen csalódás vár rájuk ? Hiszen Oroszországban a töltőtollat csak névről ismerték, az orosz nyel­ven pedig „örök toll“ a neve. Lettországban az orosz egészségügyi katonák nagy ügy- buzgósággai vásárolták a légvpapirt. Azt állították róla, hogy ez a legpompásabb sebtapasz, amivel eddig találkoztak. Elismerés­sel emlegették, hogy a sebről nem csúszik le, ragasztékának különös gyógyitóereje van és hogy a vele kezelt sebek rendkívül gyorsan gyógyulnak Vájjon hogyan is szegülhettek volna ellen a szegény kezelésbe vett szovjet sebesültek ennyi lelkesedésnek ? Ám az európai művelődés csodái a tiszteket is nem egy meglepetés elé áliilották. Egy Lembergben beszálláson szovjet tiszt panaszt emelt a szállásadójánál, hogy mosdótála nagyon kényelmetlen : túlságosan alacsonyan fekszik és a szappan kisiklik kezéből, alig tudta kihalászni. A tiszt úr nem akart hinni füleinek, amikor megmagyarázták neki, hogy a „mosdótál“ egé­szen más célokat szolgál és ennek a rendelte­tésnek tökéletesen megfelel. Ezek és ehhez hasonló esetek százai nagyon jól megmagyarázzák, miért őrködött a szovjet oly kerlelhetetlen szigorúsággal azon, hogy népeit szinte légmentesen elzárja a „burzsuj“ világtól és hogy a szovjet-dipíomácia külföldi szolgálatra beosztott tagjai miért idegenkedtek mindig annyira a szovjetparadicsomba való visszatéréstől. ügynökök arcképes igazoló könyve A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz­térium legutóbb tervezetet készített az ügy­nökök működésének föltételeiről. Eszerint a jövőben iparosnak és kereskedőnek ügynöki minőségben csak olyan személyt szabad fog­lalkoztatnia, akinek az illetékes iparhatóság ál­tal kiállított ügynöki arcképes igazolókönyve van. Ez alá a rendelkezés alá esnének azok, akik akár mint alkalmazottak fejtenek ki ügy­nöki tevékenységet, akár megbízás alapján, mint önálló iparűzők végeznek ilyen munkát. Az alkalmi ügynököket tehát a tervezet a jövőben kirekesztené az üzletszerzői munká­ból. A munkaadó tartoznék az arcképes iga­zolókönyvbe bejegyezni az ügynöki tevékeny­ség megkezdésének és befejezéséinek időpont­ját és a bejegyzés megtörténte után a könyviét láttamozás céljából bemutatni a könyvet ki­állító iparhatóságnak. A tervezettel kapcsolatban a Magyar Gyár­iparosok Országos Szövetsége beadványt inté­zett a minisztériumhoz. Rámutatott a szövetség arra, hogy a tervezet, anélkül, hogy a kitűzött célt elérné, mai alakjában gazdasági kárt okoz­hatna. Ezért kérte, hogy a kiadandó rendelet ne vonatkozzék a szolgálati viszonyban álló alkalmazottakra, akik üzletszerzői tevékenység­gel foglalkoznak. Ne terjedjen ki a könyvkiadó vállalatok részletüzlettel foglalkozó könyvter­jesztőire és végül azokra se, akik valamely iparos megbízásából annak árúkészletét keze­lik és abból a megbízó nevében eladásokat végeznek, amiért jutalékban részesülnek. To­vábbi kérése volt a szövetségnek, hogy az időpont bejegyzésétől tekintsenek el és legyein elegendő a megbízás tényének bejegyzése és a megbízás visszavonásának bejelentése. A minisztérium az érvek hatása alatt a ter­vezet átdolgozását határozta el. (MVS) Keszthely felé menet halálos motorszerenssétlenség ért két Csáktornyái lakóst Szencsár László Csáktornyái pék és Dollár József Csáktornyái sütőmester felesége Szen­csár motorkerékpárján Keszthely felé tartottak, hogy az üzemükben szükséges tűzifa beszer­zése iránt érdeklődjenek. Balatonszemes hatá­rában a motorkerékpár kormánya hirtelen meg­ingott és a száguldó gép nekivágódott egy híd karfájának. A két utas hatalmas ívben kirepült az úttestre, ahol véresen elterültek. Az arra haladó földmívesek találtak rá a két össze­roncsolt emberre. Szencsár már halott volt, Dollárnéban még volt élet, de röviddel a keszt­helyi kórházba való szállítás után ő is meg­halt. A tragédia híre csakhamar eljutott Csáktor­nyára, ahol az egész lakosság körében mély megrendülést keltett. F&ifser él hentesáruk csomagolásához íelvi gó olcsón kapható a KAKMS-nyomdában — Jubieumi ünnepségek Z al ajeg 2 r szegen. XII. Pius pápa püspökké szenteléslének 25. évfordulója alkalmából a Mária Magdolna egy­házközség plébániatemplomában 10 órakor hálaadó szentmise lesz, délután 5 órakor pe­dig a Notre Pame iskolák dísztermében ün­nepélyt tartanak. A Jézus Szíve ferences plé­bániatemplomban ugyancsak 10 órakor lesz a hálaadó szentmise, ezt követőiéig; pedig a templomkertben ünnepély. — Meghalt a csornai prépost. Steiner Mik­lós, a csornai premontrei kanonok-rend pré- post-prelátusa 70 éves korában Csornán, el- húnyt. Több mint 50 éven át viselte a fehér­kék szerzetesruhát, 1897-től 1901-ig Keszthe­lyen működött, mint a mennyiségtan, és fi­zika tanára. Azután Szombathelyre került, ahol 1911-ben a gimnázium igazgatói székébe emel­kedett. G er gye Ipoly prépost lemondása után 1935-ben lett ,a rend főpapja. — Kireveié-ek a vármegyéin. A belügymi­niszter Horváth Sándor m. kir. rendőrségi hivatali tisztet vármegyei számvizsgálóvá, Lol- lok Gyula békásmegyeri és Vígh János keszt­helyi községi számtisztet vármegyei számtisz­tekké, Beliczky István zalaegerszegi közkór­házi kezelőt pedig vármegyei számvevőségi gyakornokká nevezte ki és szolgálattételre a zalavármegyei számvevőséghez osztotta be. — A belügyminiszter Paksa István kisszentgróti körjegyzőt vármegyei számtisztté nevezte ki és szolgálattételre a vasvármegyei számvevő­séghez osztotta be. — Tanügyi hír. A szombathelyi tankerületi kir. főigazgató Szemes Ilona kőszegi kisegítő tanítónőt Alsódomborúba helyettes tanítónő­nek nevezte ki. — Anyakönyvi hírlek. A zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban a hét folyamán a kö­vetkező bejegyzések történtek. Születés: Ámon, József mindenes és Mészáros Gizella Gizella leánya rk., Büki József fűrésztelep! munkás és Varga Ilona Éva leánya rk., Hartl István OT1 számtiszt és Zsomboly Teréz Erzsébet leánya rk., Horváth Sándor bérautófuvarozó és Papp Júlia Edit leánya rk., Németh Pál m. kir. 1. oszt. postaaltiszt és Köcse Erzsébet Márta leánya rk., Székely János kisbirtokos és Nagy Mária István fia rk. (Gyülevész), dr. Csontos Miklós árvaszéki ülnök és Né­meth Anna Sándor fia rk. (Pakod), Németh László szabósegéd és Ágoston Mária Ida leá­nya ág. h. év. Halálozás: Fitder József juhász 84 éves rk., Horváth Erzsébet napszámos 24 éves rk., özv. Ágh Jánosné szül. Szabó Kata­lin 74 éves rk. Házasságot kötött 3 pár: Víz- lendvai Kálmán földmíves Bergovics Annával rk., Hajdusits József szobafestő Szabó Gizel­lával rk., Bene Lajos m. kir. honvéd Tóth Máriával rk. * Meglepetés! Kockás női ruhaszövet 6 színben, 70 cm széles, métere 7.20 pengői« Tóth Gyula divatház. — Átképezik a zalai tűzoltóparancsnokokat. Alispáni rendelet alapján a zalai tűzoltópa­rancsnokokat a tűzoltófeciskendők és tartozé­kainak szerelésére kiadott újabb szabályzat ér­telmében 2—2 napon át tartandó oktatáson átképezik. A zalaegerszegi, nagykanizsai, keszt­helyi, zalaszentgróti, sümegi, tapolcai, balaton­füredi, Csáktornyái, perlaki és alsólendvai já­rások tűzoltóparancsnokait az illető járások székhelyein képezik át a járási tűzrendészed felügyelők két-két hivatásos tűzoltóval. A lenti járásbeli tűzoltóparancsnokokat Alsólendvára, a leíenyeieket Nagykanizsára, a pacsaiakat Keszt­helyre, a novaiakat pedig Zalaegerszegre ren­delik be. — Bika mlegtaposta, kutya össziihárapta. Fi- tyáházán a megvadult bika nekiment a gon­dozójának, Farkas Istvánnénak. Feldöntötte, rátaposott, úgy hogy az asszony súlyos sérü­léseket szenvedett. — Kálovics Györgyné öz­vegyasszonyt pedig Nagykanizsa közelében a majorból kirohant ebek támadták meg. Ru­háját letépték, több helyen belekaptak a tes­tébe, úgy hogy kórházba kellett szállítani. ajc Kitűnő, tartós klöpli csipkefüggönyök ’ szép választékban a Schütz Áruházban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom