Zalai Magyar Élet, 1942. április-június (3. évfolyam, 72-144. szám)

1942-04-01 / 72. szám

ARA 8 FILLÉR 1942 ÁPRILIS 1. SZERDA Ili. évfolyam #■ politikai napilap #■ 72. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Felelős szerkesztő: Előfizetés: 1 hónapra 2, 3 hónapra 5.70 P. > 6ttőssy-utca 12. Telefon 80. Dr. PESTHY PÁL Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.454 sz. A mai nap világ- és országos vonatkozású eseményei Ranguntól nyugatra kiújultak a harcok. Zu­hogó trópusi esőben folyik a küzdelem. Washingtonból jelentik, hogy a flO'ttafőpa­rancsnok véleménye szerint a német tenger­alattjárók a kedvezőbb idő beálltával nagyobb számban fognak feltűnni és könnyebben foly­tatják a támadásokat. Berlinből jelenti a MTI: A német külügyi hivatalból megcáfolták Boose indiai szabadság- harcos haláláról terjesztett angol jelentéseket. Bcose valószínűleg még ma bebizonyítja, hogy az angol jelentés nem felel meg a valóságnak. A MTI jelentése szerint a páninidiai kon- igresszus többségé ellenzi Cripps javaslatainak elfogadását. Újdelhiből jelentik, hogy a kongresszus tag­jai arra kérték Crippset, hogy néhány kérdést tisztázzanak. Addig nem nyilatkoznak, hogy a javaslattal szemben milyen álláspontot foglal­nak el. Buenos-Ayresben rendszabályokat léptettek életbe a kommunisták ellen. Több személyt letartóztattak, akik titkos kommunista társa­ság tagjai voltak. Teheránból jelentik, hogy az angolok az iráni haderő nehéztüzérségét a szovjetnek ad­ták. Ankarai jelentés szerint szerdán tárgyalják a Papén elleni merényletet. A Stefani-iroda jelentése szerint az ameri­kaiak beismerték, hogy eddig 98 hajót veszí­tettek. Ezeknek nagyrészét az Atlanti-óceán A honvédelmi miniszter és a kereskedelmi miniszter együttes közleményt bocsátottak ki, amelyben az ismét felállított tábori postahivata­lok működését szabályozzák. Eszerint a tábori postahivatalok útján hivata­los és postaszolgálati, valamint magánküldemé- nyek szállíthatók a kihelyezett hadsereghez és hadseregtől, a hadsereg egyes részei között, valamint a katonai kórházakba. A tábori postahivatalokhoz a következő m agána üldem ínyek küldhetők: közönséges, tehát nem ajánlott, 100 gramnál kevesebb nyitott, vagy zárt leve­lek, tábori postai levelezőlapok, nyílt levelező­lapok, nyomtatványok, hírlapok, áruminták és üzleti papírok, értéklevelek 1200 pengő érték - és 110 gram súlyhatárig, csomagok értéknyil­vánítás nélkül, vagy 560 pengő értékmyilvání- tásig, 3 kilogram súlyig és bármely irányban 75 centiméter terjedelemig. Fölszerelést ké­pező csomagok húsz kiló súlyig és bármely irányba 150 centiméter terjedelemig. Tábori és magánpostautalványok 1200 pengőig, kül­földre pedig a levélpostadíjszabásban megál­lapított összegig. A tábori postahivataloknál feladott csomagokhoz a tábori posta űrlapjait, a tábori postához címzett, hivatalos és magán,- postautalvánnyal küldött pénzhez a rendes bel­földi postaiirlapokat kell használni. amerikai partjai közelében semmisítették meg a tengelyhatalmak. Popov bolgár külügyminiszter közölte, hogy 20 ezer rózsafát ültetnek az Athénben elesett olasz hősök emlékére. A brit hírszolgálat szerint Alexandriában be­omlott egy óvóhely. Az óvóhelyen 2 ezer em­ber zsúfolódott össze, holott az csak 100 em­berre volt építve. Négyen megfulladtak, töb­ben megsebesültek. A Stefani-iroda jelentése szerint a gibr,altári hatóság szigorúan ellenőrzi, hogy az erőd helyzetéről semmiféle hír ne kerüljön nyilvá­nosságra. Újabban nem indítanak hajókat Malta felé. Lázas munka folyik az erőd légi, tengeri és szárazföldi támaszpontjainak kifej­lesztésén. Roosevelt a tegnapi sajtóértekezleten be­jelentette, hogy a csendes-óceáni haditanács ma tartja első ülését. Az értekezleten India nincs képviselve. Az Egyesült Államok kormánya figyelmez­tette Argentínát, hogy lia nem hajlandó részt- venni a nyugati félteke védelmében, megvonja tőle a hadianyagszállítást. Olaszországban leszállították a fontosabb élelmiszerek árait. Mandalayban kihirdették az ostromállapotot, mert zavargások törtek ki. * Dr. Kovács Sándor, a dunáninneni kerület evangélikus püspöke ma Budapesten elhúnyt. A tábori postahivataloknál ugyanezek a kül­demények adhatók fel. A hivatalos küldemé­nyek között a tábori postánál feladható aján­lott levél, közönséges levelek, nyomtatványok 500 grain súlyig, az értéklevelek szintén 500 gram súlyig, a postautalványon korlátozás nél­kül lehet pénzt feladni (illetmény, nyugdíj, stb.). Különleges kikötéseket a küldeményeknél, melyeket a tábori postákhoz címeznek, nem szabad eszközölni. A tábori postán feladott küldeményeknél a postaszabályzatban előírt különleges szolgálatok kérhetők, kivéve után­vételezés és csomagok portos feladása tilos. A tábori levelekben titkos írást, vagy nem ellenőrizhető idegen nyelvet használni nem sza­bad, az értéklevelekben személyes levelezés jellegével bíró közleményt tenni nem szabad, utalványok szélére írni tilos. Romló tartalmú csomagot sem szabad feladni. Táviratokat is lehet feladni, azonban csak súlyos betegségre, vagy halálesetre szóló köz­leményt tartalmazhatnak. Terjedelmük 20 szó­nál több nem lehet. A távirat feladását a rend­őrségnél, vagy csendőrségnél engedélyeztetni kell. Külföldre szóló küldeményeket általában nem lehet feladni. A külföldről érkezett levele­ket a tábori posta továbbítja a címzettnek. A díjazás. A tábori postahivatalokhoz címzett és náluk feladott belföldre, vagy másik tábori posta- hivatalhoz szóló hivatalos és magánlevélpostai, valamint a postaszolgálati küldemények után nem kell díjat fizetni. Minden más hivatalos és magán,küldeményért a poistadíjszabásban megállapított díjat a feladáskor meg kell fi­zetni. Az értéklevelek egységes díja távolságra való tekintet nélkül 50 fillér, csomagoknál 3 kilóig 30, azonkívül minden 1 kilogram súly­többletért 10 fillér. Az értékleveleknél és érték- nyilvánítással eladott csomagoknál az egységes súlydíjon kívül még 100 pengőnként 6 fillért kell fizetni értékbiztosítás címén. Postautalvá­nyok 20 pengőig 10 fillér, 50 pengőig 20 fillér, 100 pengőig 30 fillér, 200 pengőig 60 fillér, 1000 pergőig 1 pengő, 1200 pengőig 1.10 pengőt kell fizetni. A hivatalos postautalvány­nál minden további 100 pengő, után 5 fillért kell fizetni. A táviratokat a belföldi díjszabás szerint kell fizetni. A küldemények címzése a következő: leve­leknél a jobb felső sarokba írt »Tábori postá­val« megjelölés biztosítja a díjmentességet, kö­zépre hosszirányban kerül a címzett vezeték- és keresztneve, rendfokozata, esetfog szolgálati állása. Balra lent a feladó nevét, foglalkozását és közelebbi lakóhelyét, jobbra lent pedig a tábori postahivatal számát kell feltüntetni. A postautalványokat az általános szabályok szerint kell kitölteni és a hátlapra írni a címzett adatait. A tábori postahivataloknál csupán hivatalos ajánlott levelekre, továbbá hivatalos és magán- értéklevelekre, csomagokra, valamint utalvá­nyokra vonatkozólag lehet felszólalni. A nem hivatalos értéklevelekre és utalványokra vonat­kozó felszólalások csak a feladástól számított egy, a csomagokra pedig két hónap múlva fogadhatók el. A felszólalás díjmentes. Kártérítés csak akkor jár, ha a kár polgári postahivatalnál következett be. Értéklevélért akkor jár kártérítés, ha a polgári postaalkal- mazott vétkes mulasztása állapítható meg. A szövőttárúk árrendszerének további fejlődése Ismeretesek azok az intézkedések, amelyeket az árkormánybiztosság eddig a szövöttárúk ár­megállapításának rendezése érdekében tett és amelyek révén ebben a meglehetősen bonyo­lult kérdésben sikerült végre egyöntetűséget és nyugalmat teremteni. Rozváczy árkormány­biztos most két újabb olyan újítást hozott be,, melyek az e téren előforduló félreértések ki­küszöbölésére alkalmasaknak látszanak. Az .egyik intézkedés szerint a hazai szövőgyárakj kötelesek beszolgáltatni mindazokat a mintá­kat, amelyeket 1942 január 1-éig, tehát a felár­rögzítés kezdetének napjáig állítottak elő. Ez alapon módja lesz az árkormánybiztosnak arra, hogy a január 1. után előállított árúkban be­következett minőségi és egyéb változásokat; mindig meg tudja állapítani és a íelárkiszámí- tást így egyszerűsítse. A másik intézkedés 25 kiváló szövőipari szakembernek szakértőként való meghívása az ármegállapító bizottságba. Hogyan működnek az újra felállított tábori postahivatalok ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom