Zalai Magyar Élet, 1942. február-március (3. évfolyam, 36-71. szám)

1942-02-28 / 48. szám

4 1942 február 23. lisztes, ismerős molnár, Jenő bácsi fejti a Jeget a nagy fabordás malomkerékről. Mint a szőlő­tőke gazdag fürtjei, csüngnek, csillognak a kerékre tapadt jügfüggönyök és csapok. Ke­zembe vettem egy lefejtett jégfürtöt. Testem melegétől lassan olvadni kezdett a vízcseppek- ből öntött, fagyasztott fürt. Minden természeti törvényt félreállítva, mint új fölfedezzés villant át agyamon a gondolat. A folyómederbe gyűlt, zöldszínű Zala-víz a munkás, dolgos emberek verejtéke lehet tán. Hegyről, völgyekből, vagy rétről, ahol a munkát izzadja a föld fia, rohan megannyi verejtékből, cseppből táplálva, csör­gedezve ér és patak a nagy folyómederbe. Ezért hajtja az erős víz a kerekes, zúgó mal­mot. De folyómederbe gyűlhet az anyák köny- nye is. Talán ezért nem fagyhat fenékig a meder. Ezért gyöngyözik fürtös kristályokba fabordás, lapátos keréken a víz, mintha síró, könnyező anya orcájáról hullana csepegve és és egyesként, szemenként fagyna fürtté. Az utón visszaballagóban meg tudtam már magyarázni, hogy miért hóarcúak télen a munkásemberek és hová folyik el munkájuk verejtéke. Belőlem ekkor kicsapott a meleg, kicsapott valami olvasztó vágy, amely legyőzte a zord tél hidegét és kívánta a hó, a jég olvadását, hogy az arcok hideg, fehér telére, a kornyékre, a v idékre új színt fessen a tarka, játékos, me­leg sugarú tavasz. NAGY ISTVÁN. I " sportfelszerelések I a Cserkésiüziefben j ■ff 1 I III Ilii ■!!■! II IHI Ilii ■IIITUTI TUlll IIIIIMIIIli«■ II ll~«llllirrHllTlir­II» i?- ­HIRDETMÉNY Az 590—1942 M. E. tsz. rendelet 12. szaka­szában kapott felhatalmazásom alapján köz­hírré teszem, hegy azt a lakást, vagy lakás céljára használt egyéb helyiséget, amelynek bérlete, vagy egyéb jogcímen fennálló haszná­lata felmondás 'következtében, vagy más ok­ból megszűnik, a 6740—1941 M. E. sz. ren­delet 10. szakasza értelmében bérbeadni, vagy saját használatba venni csak akkor lehet, ha a polgármester a bérbeadó, vagy a használat át­engedésére jogosult személy kérelmére nyilat­kozatot adott arról, hogy a lakást, vagy a lakás céljaira használt helyiséget igénybe venni nem kívánja, illetőleg saját használatbavétel esetén megállapítja, hogy igénybevételnek nin­csen helye. Ha a polgármester a kérelem elő­terjesztésétől számított 8 nap alatt az igénybe­vétel tárgyában nem nyilatkozik, úgy kell te­kinteni, hogy az igénybevétel jogát gyakorolni nem kívánja. Az ezen rendelkezés ellenére kötött szerző­dés érvénytelen és az a lakás Igénybevételét nem gátolja. Lakás, vagy lakás céljaira szolgáló helyi­ségek bérlői bérelt lakásukat kölcsönös,^ meg­egyezés alapján a bérbeadó hozzájárulása nél­kül is elcserélhetik, ha a csere következtében a bérbeadó hátrányosabb helyzetbe nem kerül s ha a csere a felék életviszonyait tekintve mél­tánylást érdemlő érdekeik szempontjából meg­okolt. Ennek megállapítása végett a felek a tervezett cserét a polgármesternek előre be­jelenthetik. Ha a polgármester megállapítása szerint a csere nem megokolt, a felék a cseré­től elállhatnak. Ha a polgármester a bejelen­téstől számított 8 nap alatt nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a csere megokoltsága tekintetében nem merült föl észrevétel. Az a bérbeadó, vagy a lakással rendelkezni jogosult az a személy, aki eme rendelkezé­sek megszegésével ad lakást bérbe, vagy en­gedi át használatra másnak, vagy veszi saját használatba, aki a rendelkezések kijátszása vé­gett hamis bejelentést tesz, vagy a hatóság­gal hamis adatokat közöl, aki a kijelölt bérlőt a lakás használatában jogtalanul akadályozza, — amennyiben a cselekmény súlyosabb bün­tető rendelkezés alá nein esik — kihágást kö­vet el és két hónapig, háború idején pedig hat hónapig terjedő elzárással és 8.4)00 pen­gőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Zalaegerszeg, 1942 február 24. Polgármester. Tizennégy zalai gazdaság kiváló anyaga kerül kiállításra a budapesti tenyészáilatvásáron Az idei országos mezőgazdasági kiállításra és tenyészállatvásárra az ország minden részé­ből a legszebb tenyészállatokat szállítják fel a tenyésztők. Ezúttal Zala vármegye gazdatár- sadalma is megerősödve képviselteti magát. Mint értesültünk, tíz zalai uradalom és négy zalai kisgazda mutatja be állatait. Sajnos, a sertésvész miatt a megye nagyrésze zár alatt van és így sertéseket nem állíthatnak ki gaz­daságaink. Annál szebb azonban a kiállításra kerülő bika-anyag. Nagyrészt magyar-tarka és telivér szimrnentáli állatok adják a zalai anyagot. Ma­gyar bikát csak gróf Teleki Tiborné pölöskei uradalma állít ki. A kiállítási anyag között sze­repel a keszthelyi gazdasági akadémia két bi­kája is, amelyek közül a törzskönyvi osztályo­zás szerint egyik az ország első, a második az ország ötödik helyen álló tehenének a borja. Megkérdeztük a kiállításra kerülő tenyész­állatokra vonatkozóan Ferenczy István gaz­dasági felügyelőt, a Zalavármegyei Szarvas- marhatenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatóját. — Az idei tenyészállatvásár iránt — mon­dotta Ferenczy — rendkívüli érdeklődés nyil­vánult meg Zalában, úgy hogy nem is enged­hettünk kiállításra minden állatot, hanem csak a válogatottan legjobbakat. Az az anyag azon­ban, ami most Budapestre kerül, messze túl­haladja az előbbi évek kiállítási anyagát. Most pedig a névsorát közöljük azoknak a zalai gazdaságoknak, amelyek az idén, részt- vesznek a tenyészállatkiállításban: gróf Teleki Tiborné uradalma (Pölöske), dr. Koller István (Alsórajk), dr. Brand Sándor (Kisfaludpuszta), Premontrei Prépostság (Tűrje), Jezsuita Apát­ság (Nagykapornak), Imreh György (Pörde- földe), Elek Géza (Uj nép paszta).—Gazdasági Akadémia (Keszthely), Nagy Balázs (Nemes- zél). Kisgazdák: Gábor György (Nagykanizsa), Mátai János (Náprádía), Ledniczky Lajos es­peresplébános és Fekete Gyula (Káptalantóti). A legnagyobb várakozással és legszebb re­ménységekkel tekintünk a zalai gazdaságoknak országos jelentőségű felvonulása elé. Hogy az idén már ilyen tekintélyes lehet a zalaiaknak felvonulása, hozzá éppen a legviszontagságo­sabb körülmények ellenére, abban oroszlán- része van. vitéz gróf T e 1 e k i Béla kormány­biztos-főispán állandó ösztönzésének, körül­tekintő támogatásának és példájának. De nagy érdeme van benne a Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete ügybuzgó igazgatóságának is, amely a gazdaérdekieltsógekkel, elsősorban a vármegyei gazdasági egyesülettel és a Vár­megye vezetőségével való legteljesebb össz­hangban készíti elő Zalát arra, hogy önérzettel mutassa be ország-világ színe előtt ennek a magyar faj szeretetével megművelt áldott földnek és az azon nevelt állatnak nemzeti ér­tékét. 1 iilmiliniillllllllllllililílJ 1 llll|l||illi!llll||l[|)l!illll II Februári ingatlanforgalom Zalában Zala vármegye közigazgatási bizottságának gazdasági albizottságához február folyamán a következő ingatlanforgalmi ügydarabok érkeztek : Az ELIDEGENÍTŐ — A SZERZŐ FÉL AZ INGATLAN TERÜLETE, NEVE ÉS LAKÓHELYE: MŰVELÉSI ÁGA, ÁRA: Schossa Gézáné, Budapest — Ihrig Károly, Budapest, 464 katasztrális hold, 6C0.000 pengő Bartha Miklósné, Rádiháza — Batthyány Béla, Zalaegerszeg, 15 katasztrális hold, 40 000 pengő Farkas Ferenc, Babosdöbréte — Németh Elek, Babosdöbréte, szántó Gergócs Sándorné, Szaknyér — Koczor Endre, Kerkáskápolna, erdő, 150 pengő Temlén Jenő, Szenterzsébethegy — Németh Ferenc, Kiskutas, erdő, 400 pengő Sáfár Antal, Csonkahegyhát — Sáfár Juliánná, Budapest, erdő, 900 pengő herceg Esterházy Pál, Budapest - Grősz József, Szombathely, ajándék Gehár Dezső, Teskánd — Horvá h Sándor, Budafa, erdő, 1342 négyszögöl, 250 pengő Sipos Józsefné, Zalaegerszeg — Horváth Károly, Budafa, erdő, 1342 négyszögöl, 250 pengő Babos József, Hagyáros — Szummer József, Budapest, erdő, 2 000 pengő Békés János, Szenterzsébethegy — Dómján István, Szenterzsébethegy, erdő, 875 pengő Szabó Zsigmond, Nemesapáti — Tanácsi István, Nemesapáti, erdő, 225 pengő Farkas János, Nagykutas — Bősze József, Nagykutas, erdő, 2000 pengő Horváth Imre, Lasztonya — Horváth Ferenc, Mikefa, erdő, 3200 pengő Andris Józsefné, Vöckönd — Csécs József, Vöckönd, erdő, 100 pengő özv. Sikota Ferencné, Keménfa — Kozma István, Keménfa, erdő, 430 pangó Horváth Pál, Sárhida — Kiss Ágoston, Nemeshetés, erdő, 200 pengő Németh Erzsébet, Kislengyel — Simon Ferenc, Kislengyel, erdő, 1500 pengő Kuslán Jenőné, Kustánszeg — Simon Ferenc, Kislengyel, erdő, 100 pengő Nagy Kálmán, Monoszló — Varga István, Balatonszepezd, erdő, 385 pengő ifj. Nánay Sándor, Budapest — Vilcsek Ándrásné, Budapest, erdő, 2 kát. hold 240 D ől, 13.250 P Székeskáptalan, Veszprém — Egyetér István, Budapest, erdő, 1924 pengő Székeskáptalan, Veszprém — Rácz Viktor, Budapest, erdő, 5434 pengő Golobics Vendelné, Sand — Sneff Ferenc, Nagykanizsa, erdő, 1800 pengő Németh József, Zalabesenyő — Peti Ferenc, Zalabesenyő, szántó, 300 pengő Kovács Vendel, Máhomfa — Kovács Pál, Lentikápolna, szőlő, 50 pengő Lévai Károlyné, Zalaegerszeg — Sifter Jánosné, Szentkozmadombja, rét, 300 pengő Nyitrai Mária, Alsónemesapáti — Varga János, Nagygencs, szőlő, 360 pengő Mattersdorfer Róza, Nagylengyel — özv. Horváth Sándorné, Nagylengyel, rét, .120 pengő (Folytatjuk!.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom