Zalai Magyar Élet, 1941. október-december (2. évfolyam, 223-284. szám)

1941-10-22 / 241. szám

2 1941 október 22. hogy az megértést tanúsítson a szociális tö­rekvések iránt. A nemzeti társadalomra vár ma az a feladat, hogy megértéssel támogasson és karoljon fel minden olyan szándékot és munkát, amely akár mezőgazdasági, akár ipari, vagy kereskedelmi téren, akár városban, akár falun: az ember, a család, a gyermek, a munkásság, az értelmiség szociális gondozá­sára irányul. A közös sors tudata kell, hogy áthasson ma minden magyart és az egymásra­utaltság felismerése. Egyaránt szüksége van a nemzetnek mindenkire, foglalkozásra való te­kintet nélkül és erős igazán csak az a nemzet, amelyik ezt felismeri és amelyiket áthatja a közösségtudat felemelő érzése, amely egyúttal a legszentebb érzés is, mert annak fenntartó eleme tulajdonképpen a szeretet. Nemzetépítő munkát lesz hivatva szolgálni ez a szociális ismeretterjesztő tanfolyam, amely első alkalommal úttörő munkát fog végezni, a vármegye társadalmában széleskörű érdeklő­dést és megértést fog kiváltani a mai szociál­politikai irány és munka iránt. Azután dr. Somogyi Ferenc országos szociális felügyelő fejtegette mindinkább fo­kozódó érdeklődés kíséretében a nép- és csa­ládvédelmi alap célkitűzéseit, szervezetét a törvények és rendeletek alapján. Előadásából ismételten kiviláglott, hogy nemcsak mélyen látérzi a szociális feladatokat, hanem nevelőinek is kitűnő. A törvény végrehajtásánál ugyanis nagy szerepet szán a lelki ráhatásnak és pél­dának. Mint a magyar jogtörténetnek tudós kutatója, elsősorban azt bizonyítgatta, hogy láz 1940 évi 23. törvénycikk nem új a magyar életben, mert a 'közösségi gondolat élt a magyarság Iáikéban a honfoglalás előtti időktől kezdve mindig, hiszen alkotmányunk alapja a család volt. A törvény előkészítésének adatai régi időkre nyúlnak vissza, több vármegye sürgette már évtizedekkel ezelőtt ezt a törvényt. Azután fej­tegette az alap célját, amelyet a törvény hatá­roz meg a legpontosabban. Találó példát ho­zott fel Zala történeti múltjából arra, hogy itt már az 1200-as években megvolt az igazságos kiegyenlítés gyakorlása. Egy zalai kisbirtokos pemesi családnak örökösödési perében a ná­dorispán úgy ítélkezett, hogy az örökség tár­gyát képező házikót le kell bontani, a téglá­kat egyenlőképpen kiosztani a tizenkét fiú kö­zött, a nyolc gerendát pedig megfelelő arány­ban kimérni nekik. Majd hangoztatta az or­szágos felügyelő, hogy a legnagyobb áldozatkészséget a család- védelem terén Za’a megyében talált. Ez a nép mindig érezte, hogy a nemzeti va­gyonból aránylagosan részesíteni kell min­denkit, aki vérével, verejtékével beáll a nem­zeti munkába. A törvény szervesen hozzá­építette a nép- és családvédelmet a közigaz­gatás szervezetéhez, méltóan az Ősi szent- Istváni vármegyéhez, amelynek feladatkörébe tartozott a politika, közigazgatás és a. hon­védelem. A szentistváni elgondolás már ezer évvel iezelőtt bölcsebb volt a szabadelvű irány­zatnál, amely nem vette észre a nagy össze­függéseket a megoldandó feladatok tekinteté­ben. A továbbiakban rámutatott az előadó, hogy a családvédelmi alap nem jogi személy, hanem egyszerű vagyontárgy, amely a bel­ügyi tárca költségvetésében évről-évre szere­pel. Ez a vagyontárgy pedig önállósítási alapja a szegény embereknek, akiknek két izmos karjuk van, becsületességükön és egy csomó gyermekükön kívül nincs egyebük és akik bankkölcsönt ilyen erkölcsi vagyonra nem kap­nának. Az alap a legigazságosabb birtokpoli­tikát csinálja akkor, amikor tízezrével építi fel a családi házakat, nincstelenekből birtokoso­kat csinál. Igazi művelődéspolitikát csinál, ami­kor nevel és oktat és a legnemesebb szociális feladatot végzi, amikor leszáll a nyomortanyák mélyére és mint iszapból az igazgyöngyöket, kivá­lasztja a legnagyobb pontossággal a tá­rnoka fásra érdemeseikét. Megható az a becsületesség, ami népünknél a 1 iiagmÍílet értékesítő szer ve a Zalai vadászok! Lőtt vad Zalai Élelmiszerkiviteli K. F. T. Telefon: Zalaszentiván 1. Sürgönyeim: Zalaexport, Zalaszentiván. Küldje be vasúton áruját Nagyobb szállítmányokat helyszínen átvesz. Kérjen ajánlatot. kötelezettség teljesítése iránt való érzésben nyilvánul. Balatonfüreden tapasztalta, hogy az egyik házhoz juttatott családfő valósággal erő­szakoskodott, hogy a kölcsönnek egy részét mindjárt megfizethesse. A visszatérő össze­geket az alap újabb kihelyezésekre fordítja. A továbbiakban dr. Somogyi az alap szervezetét magyarázta el és a sokféle rétegű társadalmat megvilágítva hangoztatta, hogy az ellentéteik kiküszöbölésére meg kell a'akulnia a legkisebb faluban is a család- védelmi munkaközösségnek. Az országos szociális felügyelőség nem engedi meg, hogy a szegénység vámszedői a jogo­sultság megállapítását az erre hivatott ténye­zők megkerülésével akarják kicsikarni. Végül — miután a szervezet gyönyörű feladatkörét részleteiben is megvilágította — a bukovinai székelyek mélységes nagy hitének érzékelteté­sével igaz-dita, hogy bár a szociális munka terén dolgozók sok hálátlansággal találkoznak, mégis győzelmet arat a magyar hivatás be­töltésébe vetett hit. A szociális segítésből fa­kad ugyanis a fejlődés, az új magyar otthonok felépítése hozza meg a szebb életet és az ellentétek kiegyenlítődését. Az országos szociális felügyelő előadásának hatásaképpen szinte ünnepélyes hangulat ala­kult ki, amelyben nagy lelkesedéssel fogadták a főispán indítványát, hogy a tanfolyam meg­nyitása alkalmából üdvözlő táviratot küldjenek vitéz Bonczos Miklójs államtitkárnak, a nép­es családvédelmi alap elnökének. Pehm József papai prelátus, zalaeger­szegi apátpilébános a társadalmi munkaerők hivatásáról beszélt és találóan világította meg, hogyan vehetnek azok részt az alap tevékeny­ségében. Visszapillantást vetett a magyar tár­sadalmi élet múltjára, amikor a nemesség irá­nyította a magyar nép életét, majd Széchenyi­nek korszakalkotó teljesítményére, amely a nemesek és nemtelemeik két külön világában a hídverő szerepét töltötte be. A társadalom ma szintén tagolt, mert tehetősekre és eleset­tekre oszlik, a hidat ma is m|e(g kell verni é|S| ennek eszköze a szociális törvényből fakadt munka. Az állam erőfeszítéséhez azonban szükség van a társadalmi munkaerőknek nagy erőfeszíté­sére is. Uj közszellemet kell kialakítani, amely legyen egészen szociális és a törvénnyel pár­huzamosan haladó. A falu értelmisége magyar hivatástudattal álljon be az elesettek megmen­tésének munkájába. A délelőtt folyamán még dr. Krátky István kormányfőtanácsos, nagykanizsai polgármester tartott gondolatokban bővelkedő, előadást, amelyben a városokban szükséges szociális munka szükségességét fejtegette, beállítva gon­dolatkörének középpontjába Nagykanizsa hely­zetét és fejlődési lehetőségeit. INNEN 15 — ONNAN IS Nyolc kereskedőt és egy ügynököt tartóz­tattak le Győrben bőrdrágítás miatt. Eljárás indult 60 kisiparos ellen is, akik a bőröket utal­vány nélkül, magas áron cipőtalpnak1 feldol­gozták. — Sertésólban halálra éhieztette 80 éves apósát Csernega Péter kárpátaljai gaz­dálkodó. Október végén Kolozsváron megnyílik az első munkás főiskola. Tanidő: 70 óra, tárgy: nemzeti műveltség. — Csíkszentdomomkoson eddig 70 szarvasmarhát és 150 sertést ettek meg a farkasok. — Csíkszereda Város 250 ezer pengő kölcsönnel tisztvise 1 őlakasokat épít­tet. — Halász Mihály juhászbojtárt és Mráz Antal rovottmultút keddien Sátoraljaújhelyen kivégezték, mert elsötétítés ideje alatt betör­ték egy malomba. — 28.742 darab cigaretta gyűlt össze Debrecenben a honvédék javára rendezett füsttelen napon. — Gombos László­ról, a budapesti mulatók »császárjáról« ki­derült, hogy lopott gumikkal kereskedett. Le­tartóztatták. — Nyolc árdrágítót összesen 50 hónapi börtönre ítélt tegnap a budapesti tör­vényszék. A legkisebb büntetés 6 hónap volt — Zsibón 22 ezer darab tojást koboztak el egy kereskedőtől. — Tízezernél több látoga­tója volt a szabadkai ipari vásárnak. — A kassai Vöröskereszt megvendégelte az állo­máson áthaladó sebesült honvédeinket. — A tábla havi ötven pengő kártérítést állapított meg egy fegyencnek, akit a börtönben sze­rencsétlenség ért. — Bíró Sándorné szolnoki asszony sógornője csecsemőjét fejszével vágta fejbe, hogy ne sírjon. — A Sanghaj melletti rizsmiezőket teljesen lelegelték a sáskák. 200 ezer embert éhhalál fenyeget. Nemzetközi baromfi galamb- és házi nyúl kiállítás Budapesten A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete mint minden évben, az jdén is megrendezi nemzetközi baromfi-, galamb- és házinyúl ki­állítását Budapesten az országos tenyész- éis haszoná 1 latvásár telepen. Ez immár a 17. ilyen kiállítás és az idén november 26-ától decem­ber 1-éig tart. Erre a kiállításra azért is felhívjuk1 a gazda- közönség figyelmét, mert a háborús gazdál­kodás következtében az apró jószág tenyész­tése az utóbbi időben újra hagy lendületet vett és éppen ezért ez a kiállítás igen hasznos tájékoztatásul és ismeretszerzésül szolgál minden érdéklődőnek. A Budapestre való felutazás is könnyebb lesz, mert 50 százalékos vasúti menetjegy­kedvezményt biztosítanák hozzá. A nagy ér­deklődés miatt ajánlatos a kiállításra mielőbb jelentkezni a Baromfitenyésztők Országos Egyesületénél, Budapest, IX., Üllői-út 25. E hó 22-én megnyílik a zalai úri közönség kedvenc találkozóhelye, a zalaegerszegi Arany Bárány szálloda és éttermei. A szálloda és étterem teljesen újjáalakítva és uj vezetés alatt áll. A szobákban központi fűtés. Kitűnő magyar konyha, balatonmeliéki borok. Esténkint a zenét Árvái Tigris Jancsi teljes zenekarával szolgáltatja. Polgári árak, pontos és figyelmes kiszolgálás. Szives pártfogást kér linger iiérolw szállodás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom