Zalai Magyar Élet, 1941. október-december (2. évfolyam, 223-284. szám)

1941-12-15 / 284. szám

1941 december 15. Karácsonyra ajándékozzon a cserkészüzletből albumot — könyvet irodaszert Sítalpat—ródlii—sportszert hintalovat — babát ólomkatonát Babaáruk — játékok a legnagyobb választékban! Apró zalai hírek A sümegi ferences kegytemplom tatarozási céljaira a nyirádi körjegyzőség 11, özv. Nagy Lajosné (Sümeg) 10 pengőt adományozott. — Lőrincz Boldizsár, a sümegvidéki Hangyák körzetvezetője felszólításának eredményekép a Hangyák élénk tevékenységet 'fejtenek ki az 'erdélyi nyereménykötvényeknek a vevőközön­ség részéről történő jegyzése körül. — A P. Kocsis Ödön ferences házfőnök összeállításá­ban megjelent Sümegi Szűz Mária naptárnak mind a hatezer példánya elfogyott. — Óhíd nagyközség képviselőtestülete Legutóbbi köz­gyűlésén elhatározta, hogy a jövő évtől éven­ként 20 pengővel támogatja a Vöröskeresztet. — Árdrágításért jogerősen 40 pengő bünte­tésre ítélte a tapolcai kir. járásbíróság Kál­mán János hegymagasi bércséplőt. Háromhónapi fogházat kapott Tóth János balatonfüredi napszámos, mivel a tej literjét 30 fillér helyett 36-ért adta el. 100—100 pengő büntetést kapott Ortvein Mátyásné hidegkúti és Szabó Ilona ba la tons ző Hősi asszony, mert a tojást 14 helyett 15 fillérért adta el, Vas Já­nos felsőörsi napszámos és Nagy Sándorné alsóörsi asszony, mivel a tejet a megengedett­nél magasabb áron hozta forgalomba. Balatőn- füreden is megalakult a leányok levente cso­portja. — 200 százaléknál is kedvezőbb ered­ményt ért el az idén a nagyikanizsai városi ■erdőgazdálkodás. Negyedmillió pengő érték­nél több fát termeltek ki. — Hat-hat heti fog­házra ítélte a nagykanizsai törvényszék Jakab Imre és Persa Ferenc Csáktornyái községi rend­őröket, akik az igazoltatás során békés polgá­rokat durván bántalmaztak. A törvényszék megintette őket, hogy Magyarországon ilyes­mit nem. lehet megtenni. — Két nagykanizsai jövedéki ellenőrt az ungormajori pusztán kö­telességteljesítésükben megakadályozta Bár­sony Sándor gazda. A törvényszék egyhónapi fogházra ítélte. — Kukoricalopáson érték Su- menyák Piroska nagykanizsai lakost. Az őt tettenérő napszámosasszonyt a tetejébe még meg is tépázta, ezért a bíróság 6 hónapi börtönre ítélte. — Vészhírterjesztésért 100 pengő büntetésre ítélték Weisz Károly zalabéri zsidó kereskedőt, aki az angol rádió híradá­sával volt baráti viszonyban. — Belatincon 160, Perlakon 300 személy vesz részt a fel­nőttek magyar nyelvű oktatásán. — Halálra gázolt a tüskési major közelében dr. Limbek László 'tapolcai járási állatorvos gépkocsija egy nagyot halló asszonyt, aki ijedtében az utolsó pillanatban ugrott az autó elé, hogy a jobb­oldalra 'térjen át. — Népvándorláskori lelelete- ikíet találtak a Krisztus utáni IV. század végéről a keszthelyi artézi kutak vízvezetékének cső- lefektetéskor a sörház körül. A feltárt két sír csontvázain á jellegzetes kosaras függők is ■előtűntek. — Megfesteti a keszthelyi ipartes­tület néhai elnökének, Meizler Károlynak arc­képét. IHI II R E SK< Átvették az aisólendvai evangélikusok a testvérgyüiekezeiekfol kapott hatalmas nemzeti zászlót A visszatért Alsólendva evangélikusai egy- házilag a kemenesaljai egyházmegyéhez tar­toznak. Az egyházmegye lelkészi kara Molító- risz János esperes és Koltai Vidos, Dániel fel­ügyelő vezetésével meglátogatta az aisólendvai gyülekezetei. Ez alkalommal ott folyt le a de­cember havi- lelkészértekezHet, amelyet isten- tisztelet követett Molitórisz János esperes és Szabó Lajós kissomlyói lelkész prédikációjával. Istentisztelet után Garam Zoltán bobai lelkész előadást tartott, majd Koltai Vidos Dániel kormányfőtanácsos, egyházmegyei felügyelő átadta az aisólendvai evangélikusoknak azt a hatalmas, szép kivitelű nemzeti zászlót, ^me­lyet a társgyülekezetek ajándékoztak a magyar hazához mindenkor hűséges aisólendvai egy­háznak. A zászlót átvevő helyi lelkész, Skatics Sándor újból hitet tett hívei nevében is a magyar haza mellett, amelyhez való hűségük­ben az idegen uralomnak sem ígérete, sem megfélemlítése megingatni nem tudta őket. Az esti órákban a gyülekezet nőtagjai jöttek össze, akiknek részére Kovács István csöngei lelkész tartott előadást. — o — — Dr. Brand Sándor alispán a Ljepdva- völgyi Lecsapoló Társulat miniszteri biztosa. A földmívelésügyi miniszter az Alsólendváin székelő Lendvavölgyi Lecsapoló Társulat ügyei­nek igazgatására dr. Brand Sándort, Zala vár­megye alispánját rendelte ki miniszteri biz­tosul kétévi időtartamra. — Kirendelés községi állásba. Földes Gábor volt dabronci helyettes segédjegyzőt a Csák­tornyái járás főszolgabírájia táviratilag Bottor­nya községbe rendelte ki jegyzői minőségben. — A közegészségügyi főfelügyelő látogatása Tapolcán. Dr. Kovács György budapesti köz­egészségügyi főfelügyelő dr. Takács László vármegyei m. kir. tiszti főorvos kíséretében több napra Tapolcára és a tapolcai járásba szállt ki, ahol ellenőrző útja során a járás álta­lános közegészségügyi viszonyait tanulmányoz­ta és meglátogatta a kórházat, a vágóhidat, az egészségházat. — Tanügyi hír. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Mézes Lajos sepsi polgári fiúiskolái rajztanárt hasonló minőségben a sü­megi állami gimnáziumba helyezte át. -— A inemesvitai osztálytanítói állásra Csekey Korné­lia tanítónőt választották meg. — A keszt­helyi 'járás II. körzetének iskolafelügyelőjévé Szabó Pál alsópáhoki igazgató-tanítót nevez­ték ki. Megnyitottam vaskereskedésemet Zalaegerszegen az uj városháza mellett a Spiegel házban. Szú es pártfogást kér Zelefai (Ratting er) Elek Telefon 416, 7 x egymilliós 4 x hétszázötvenezer 14 x ötszázezer pengős NYEREMÉNY az erdélyi nyereménykötvény sorsolásában 3 Babavátár a Pál és Indra eégnél — Kinevezés a bíróságom. Kovács Lajos ed­digi kisegítő munkaerőt a sümegi kir. járás- bírósághoz ideiglenes díjnokká nevezték ki. — A rendőrség internálta Kluger Sándor- mét. Kluger Sándorné zalaegerszegi ószerest, aki ellen, mint ismeretes, árúuzsora miatt in­dult eljárás, a zalaegerszegi rendőrkapitányság internálta. — Az or$ahá?ái körjegyzőség népe hon- Viédeimkéít. Az ortaházai körjegyzőségben Vi- zsy Károly körjegyző kezdeményezésére a la­kosság igen szépen adakozott a távol levő honvédeink részére. A sikert fokozta az is, hogy több helybeli és ismerős harcol a szent igazságért. A körjegyzőség nemes adakozásá­ból sikerült 6 pár érmelegítőt, 4 pár térd- meleg í tőt és 4 darab pált a helybeli leányokkal készíttetni. A napokban körülbelül 30 kiló súlyú, kisebb csomagokban el is küldték a tá­bori postára. Meleg ruhákon kívül küldtek még 5 liter pálinkát, cukrot, süteményt, 12 doboz ikonzervet. A Vöröskereszt részére kü­lön volt gyűjtés és az ortaházai leventecsoport is külön gyűjtött szép eredménnyel. — Adomány. Az elaggott iparosok karácso­nyi segélyezésére Horváth István ipartestületi elnök 30, Pál Zsigmond 5 pengőt adományo­zott. Rum és likőrök kicsinyben és nagyban a legolcsóbban Binder András rum és likörgyárában Zalaegerszeg. Wlassics utca 18. * Olcsón női bundát, kabátot és ruhát Tóth Gyulától. Gyönyörű férfi és női szövleték. — Zla ai méhészek közigyűlése. Zala vár­megye Méhész Egyesülete december 21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a Gazdasági Egye­sület 'székházában Zalaegerszegen tartja évi rendes közgyűlését. A gyűlésen a kerületi mé­hészeti felügyelő, valamint Csajághy Károly OMGE 'titkár is megjelennek és fontos mé­hészeti ügyekben előadást tartanak. Határozat- képtelenség 'esetén a közgyűlést december 28-án, vasárnap a jelzett helyen és időben tartják meg. ★ Huzatvédő vastag, puha lamberkin szö­vet jő minőségben kapható. Schütz Árúház. — Bteatinc é,s környéke polgári iskolát kér. Belatincon és környékén Szűcis János, az ügy­buzgó körjegyző irányításával mozgalom in­dult meg a Belatincon felállítandó polgári is­kola érdekében. A nép, amely 22 évig nélkü­lözte a magyar művelődést, érzi a nagy szel­lemi hézagot és mulasztást, amely hibáján kí­vül történt. Hogy kiköszörülje ezt a csorbát, sőt, hogy még jobban belekapcsolódjék a ma­gyar közösségbe, azért akarja a polgári isko­lát. A nép meg van győződve, hogy kérése teljesül, mert ezzel a magyar eszme újabb védőbástyát nyer a három országhatár kö­zelében . FERENCJÓ7SEF KESERÜVIZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom