Zalai Magyar Élet, 1941. július-szeptember (2. évfolyam, 147-222. szám)

1941-08-22 / 190. szám

2 ilA&ímELET 1941 augusztus 22. Felsőörsön rési magyar szokás szerint ünnepelték meg a termény betakarítását Szent István napján Felsőörs község a Kálót és Kalász szervezetek rendezésében ősrégi szép magyar népszokást elevenített fel. Dr. necpáli Just István prépost-plébános és Albrecht József káplán fáradhatatlan ügybuz­galma az egész falu és a környék népét össze­gyűjtötte, hogy fölemelő és lelkesítő ünnepség keretében ünnepelje meg a magyar kenyér betakarítását. A plébániatemplomból körmenetbe fejlődve indult a nép a búzaföldön felállított tábori oltárhoz, amelyen gabonából volt fonva a ke­reszt, emlékeztetőül az ünnepség céljára. Itt a prépost-plébános szentmisét mondott, amely alatt az ifjúsági szervezetek, Békeffy Aladár kántortanító vezetésével, régi egyházi éneke­ket adtak elő. Mise után Just prépost mélyen megható beszédben emlékeztette a falu népét arra a nemzeti kötelességre, ami a 'termés hiánytalan betakarítása szempontjából minden magyar munkásra hárul. Szentmise után a pré­post szertartás keretében megáldotta az új termésből sült kenyeret. Azután visszatért a menet a templomba Te Deum-ra. Útközben megálltak a hősi szobor előtt, amelyre fennkölt beszéd kíséretében ko­szorút helyezett el dr. gróf Széchenyi György balatonfüredi szolgabíró, aki a járási hatóság képviseletében jelent meg az ünnepségen. Ott láttuk még Iklódy Szabó János kincstári fő­tanácsos családját, Köves Béla, 'Miklós és Fe­renc földbirtokosokat családjukkal, Lehoczky Sándor főjegyzőt és Galambos Imre segéd­jegyzőt. Az ünnepséget jól sikerült bál zárta be a katolikus népházhan. A legkorszerűbb kérdések megoldását találja a közönség a Budapesti Őszi Vásáron Budapestről jelentik: A Városligetben, az Iparcsarnok előtt már tető alá kerültek az óriási külön-pavillonok, melyeket azért kellett építeni, hogy a kiállítók rengeteg anyaga méltó helyet kaphasson. Az őszi vásár a legkorsze­rűbb kérdéseket ismerteti. Kályhaipari bemuta­tója a gazdaságos fűtőberendezéseket, a tüze­lővel váló takarékoskodást tárja a ncző élé. A cipóipari rész a készítővel és a fogyasztóval a börtalppótló anyagokat ismerteti meg, be­mutatja a ldlencfajta új egységes típus-cipőket, de mellettük minden lehető lábbelit is. A napestig tartó főzőbemutatók a közönség sze- meláttára készülő ételekkel arról nyújtanak majd tájékoztatást, miként kell liszttel, zsír­ral s minden anyaggal észszerűen takarékos­kodva, a legízletesebb ételeket készíteni még hústalan napokon is. Az őszi vásár szeptember 4-étől 12-éig tart, félárú utazási igazolványait már országszerte árusítja'minden utazási iroda és a vásár min­den tb. képviselete. Biztosítsa autóját törés és tűzkár étin, kára meotérül! INTÉZETI kékszövetek LEÁNYKA kabátok nagy választékban Tóth Gyulánál teni Sztálin és Lenin képét. Mivel az emeletes ajgyak úgyis eltakarták volna a képeket, az orvos levétette azokat. Ezért az államfelfortgató cselekedetért letartóztatták. Minden magyará­zat hiábavaló volt, ott kellett hagynia rengeteg betegét és amikor az udvarra ért szépszámú GPU kísérőivel, azok a bűncselekménytől fel­indulva, az udvar közepén agyonkövezték. ilyen biztos volt mindenkinek az élete a sztálini uralom alatt. Ezért tekint Galícia lakója a honvédre, mint felszabadítóra. Újabb részletek a Csáktornyái robbanásról Tegnap megemlékeztünk már arról az újabb bombarobbanásról, amely Csáktornyán történt Szent István napján. Újabb értesülésünk sze­rint a robbanás déli fél 1-kor történt és annak ereje két nyomógépet teljesen megsemmisí­tett és a mennyezetet szétrombolta. A vas- szilánkok igen magasra fölrepülve, messze szét­lestek. Ünnep lévén, a nyomdában nem tar­tózkodott senki, ennek tulajdonítható, hogy (emberéletben egyáltalában nem történt kár. A tettesek állítólag még az éjtszaka folyamán a barátok kertjéből lopóztak át a közeli (nyomda udvarába, a csaholó kutyákat le- Ikenyerezték és aztán elhelyezték a pokolgépet. INNEN IS — ONNAN IS A kormányzó úr vitéz Béldy Alajos vezér­őrnagyot nevezte ki a magyar testnevelés leg­főbb vezetőjévé. — Balatonföldváron rövide­sen megkezdik a templom építését. — Buda­pesten megszüntették a tantuszoknak közvetí­tők és automaták útján való árusítását. A jö­vőben a forgalmasabb helyeken a Beszkárt személyzet fogja árulni. — Háromezer pen­gőre büntették Lenckés István vitkai földbirto­kost búzadrágítás miatt. — Gyeptüzet okozott la Gellérthegyen Szent István napján Horváth István fővárosi kereskedősegéd, aki még már­ciusban rakétákat és magnézium szalagokat talált és azokat most akarta felhasználni a tűzi­játék pqjtlására. — Miközben aludt, ismeret­len tettes ellopta a kályhából Székely György- né szegedi öregasszony '4 ezer pengőjét. — Spacsek Jaroszláv pozsonyi borbélysegéd bo­rotvával átvágta szerelmesének, Jeck Rózának a nyakát, majd öngyilkosságot követett el. Németországban betiltották az orosz írók müveinek terjesztését. — Borászati és kerté­szeti felügyelőséget kap Marosvásárhely. — Kolozs ‘vármegye alispánja megtiltotta, hogy la 'megye területéről tejelt kiszállítsanak. — Doronggal leütötte, imajd megfojtotta részeg lapját, Viskolc Ferenc csordást Miskolc köze­lében a 15 éves fia. Sokgyermekes zalai anyák kitüntetése Nincsen annyi csillaga a tejútnak, mint amennyi gondot hordoznak azok a derék csa­ládanyák, akik nemcsak életet adtak, hanem becsületesen föl is nevelik gyermekeiket. Ezek­nek az anyáknak érdekében kezdte meg mun­káját 1928-ban a Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottsága. A mozgalomnak fővédnöke kor­mányzó urunknak fennkölt lelkű hitvese. Ma már több mint harmincezer anya hordozza szíve fölött azt a kitüntető érmet, amelyet évek óta Szent István hetében szerte az or­szágban kapnak a sok bölcső fölött virrasztó derék anyák. Ez évben a következő zalai anyák kaptak ki­tüntetést és jutalmat: Baiatonarácson Kardos Istvánná, Kerkakutason Schrettner Istvánná, Nagykanizsán Hertelendy Sándorné és Alt- mann Mihályné, Pacsán Sabján Kálmánná, Szepetneken Somogyi Ferencné, Zalaapátiban Farkas Ernőné és Zalaszentgróton Balatoni Károlyné. A zalameggyesi kovács felgyújtott egy szalmakazlat Horváth József zalameggyesi kovács teg­nap hajnalban felgyújtotta Ráfi Lajos szalma- kazalját. A gyújtogatót beszállították a zala­egerszegi kir. ügyészségre. Kihallgatása alkal­mával azt vallotta, hogy lehetséges, hogy ő gyújtotta fel a kazlat. De azzal védekezett, hogy Szent István napján búcsú volt és ő annyira berúgott, hogy nem emlékszik rá, mit csinált. Lehetséges, — szerinte — hogy cigarettára gyújtott és az eldobott gyufa okozta a tüzet, ő már csak a felcsapott lángokra emlékszik. Köztudomású, hogy a gyújtogatás statárium alá tartozik, arról azonban még nem történt döntés, vájjon Horváth a rögtönítélő bíróság elé kerül-e. Egyelőre még nem süthetnek zsemlyét a zalaegerszegi pékek Köztudomású, hogy a közellátási miniszter megengedte a vizeszsemlye sütését. Zalaeger­szegen még a pékek nem sütnek. A malmok ugyanis még nem tudtak kellő mennyiségű lisztet őrölni, a polgármester pedig nem utal ki addig lisztet a pékeknek zsemlyesütésre, nehogy a háztartások esetleg nélkülözni le­gyenek kénytelenek a lisztet, itt említjük meg, hogy a pékek érdeklődtek afelől, vájjon fris­sen sült kenyeret szabad-e kiszolgáltatniok. Illetékes helyen nyert felvilágosítás alapjára közöljük, hogy a miniszter ezt a rendeletét nem függesztette fel és így továbbra is csak másnapos kenyeret szolgáltathatnak ki. Erdőbirtokosok figyelmébe! Döntésre engedélyezett fenyő vagy lombfa erdőt, fürészelésre alkalmas fenyő, tölgy és bükk, valamint egyéb keményfa rönköket a legmagasabb árban, bármely mennyiségben vásárolok STIRLING FRIGYES fatermelő — fanagykereskedő SZOMBATH ELY Széli Kálmán utca 8. — Telefon 994.

Next

/
Oldalképek
Tartalom