Zalai Magyar Élet, 1941. július-szeptember (2. évfolyam, 147-222. szám)

1941-09-27 / 220. szám

6 AlsóSendva nagyközségnek kinevezett képviselőtestületi tagjai 1941 szeptember 27. Mint már megírtuk, Alsólendva nagyközség képviselőtestülete kedden tartotta első köz­gyűlését ünnepélyes keretek között. A Hiszek­egy eléneklése után Grassanovits Ottó fő­jegyző megható szavakkal ecsetelte azt a boldog örömét, hogy 22 év után Alsólendva képviselőtestületének közgyűlését ismét ö nyit­hatja meg, aki a szerb megszállás előtt 20 évig volt a nagyközség jegyzője. Azután rá­mutatott azokra a .eladatokra, amelyek a ki­nevezett képviselőtestületre várnak. A meg­szállás alatt Alsólendva semmit sem fejlődhe­tett. fekvése és magyarsága miatt. Ezt most pótolni kell s a munka csak összefogással és hűséggel teljesíthető. Dr. Széli György kir. közjegyző a képviselőtestületi tagok nevében hazarias beszédet mondott, amelyben hálát adott Istennek, hogy a vármegyének ezen ősi területe felett ismét a magyar Szentkorona tündöldik. Magyarnak lenni — mondotta to­vább — Alsólendván annyit jelent, mint bele­kapcsolódni a magyar sorsközösségbe, vállalni annak dicsőségét és tragikumát. Vallásra, nem­zetiségre való tekintet nélkül fogjunk össze és közös erővel harcoljunk drága magyar hazánk szebb jövőjéért. A beszédet nagy lelkesedés­sel hallgatta meg a képviselőtestület, majd Dr. Né very János tanár az Egészségpolitikai Társaság lapjában érdekes cikket írt a sok- gyermekes családok minőségi értékéről. Cik­kében bizonyítani igyekszik, hogy a sokgyer­mekes csaladok nemcsak a gyermekek szá­máért, hanem minőségükért is komoly és való értéket jelentenek a nemzetnek. Megállapít­ható, — mondja Névery — hogy igen sok kiváló ember került ki a sokgyermekes csa­ládokból. Első gyermekek voltak — persze mindig népesebb családból — Balassa Bálint, Kossuth Lajos, Katona József, Vörösmarty Mihály, Kis­faludy Sándor és Szilágyi Mihály, az orfezág- kormányzó. Második gyermekek: Gyulai Pál, Kölcsey Ferenc, Tisza István. Harmadik gyermekek: Görgey Artur, Gyön­gyösi István, Rákosi Jenő (12-ből). GASPARICS JÓZSEF szervező titkár szep­tember második felében Perlak, Csáktornya, "Dékáníalva, Miksavár, Muraszerdahely, Stridó- vár és Drávaszentmárton községek MÉP ve­zetőit látogatta meg és értekezleteket tartott magyar és muraközi nyelvén. Majd tájékoz­tatta á községek, illetve a községek MÉP vezetőit a bel- és külpolitikai helyzetről. Meg­szervezte a muiaszentmártoni, ligetvári, mura- királyi, hodosányi és tüskeszentgyörgyi kör­jegyzőségekben a MÉP 14-es bizottságot. A községekben kivétel nélkül nagy ragaszkodást tanúsítottak a MÉP szervezete iránt és a meg­választott tagok örömmel vállalták a reájuk rótt feladatot. Ígéretet tettek, hogy tehetsé­gükhöz képest fognak a MÉP érdekében dol­gozni. A községek legsürgősebb kívánsága a Hangya szövetkezetek felállítása. * SZENTKOZMADOMBJÁN a MÉP szep­tember 21-én tartott szervezői értekezletet. Az értekezlet egyhangúan hálás köszönetét fe­jezte ki a vármegyei elnökségnek, hogy a zalatárnoki körjegyzőválasztáson a MÉP je­löltjének jelölése iránt lépéseket tett. Párt­hűséggel és becsületes szervezői munkával óhajtják ezt a jóindulatot meghálálni. Az érte­kezleten Major Ferenc községi titkár megem­lékezett Széchenyi István önzetlen országépítő munkájáról, mint követendő példáról. Han­üdvözlő táviratot küldött a főispánnak és alis­pánnak. A Horvát-Szlavon Banktól megvett herceg Esterházy-féle belsőségnek 105.000 pen­gős vételára nagyon előnyös, de a községnek erre kölcsönt kell szereznie. A dr. Apáti József főszolgabíró által kineve­zett képviselőtestületi tagok a következők: bíró: Dervarics Elemér magánzó, helyettes bíró: Kulcsár István gazdálkodó, elöljárók: Le- vaslcs Ferenc kőművesmester, Orbán János, Trojok Szaniszló és Fehér Miklós gazdák, köz­gyám: Némethy István kereskedő, képviselő- testületi tagok: Bakán István plébános, Skalics Sándor evangélikus lelkész, dr. Széli György közjegyző, Szép János igazgató-tanító, dr. Ha­jós Ferenc ügyvéd, volt országgyűlési kép­viselő, Tomka György, Toplak István, Tivadar István kereskedők, Kardos János vendéglős, Kálmán Pál kereskedő, Fritz István iparos és kereskedő, Schafhauser Endre mechanikus, Unger Ferenc mészáros és hentes, Zserdin Ist­ván gazda, Neubauer József főkönyvelő, Fe­hér Ferenc munkás, Szollár Kálmán ácsmester, Simonka József, Berki József és Nedelkó Ven­del gazda. Póttagok: Kancsal 'József, Lutár József, ifjú Gönc Gábor, Rózsai Lajos, Bánutai Mihály, Kovács Ferenc. Negyedik gyermek volt a családban vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kor­mányzója (hét gyermek közül), Horváth Mi­hály, a történész (tizenhétből). Ötödik gyermekek: Báthory István fejede­lem, Thököly Imre, Madách Imre, Széchy Má­ria. Hatodik gyermeknek született Bocskay Ist­ván erdélyi fejedelem. Hetediknek Deák Ferenc és Széchenyi Ist­ván (egyképpen hét gyerek közül). Nyolcadik, nyolcból Kisfaludy Károly. Tizedik gyermek (tíz közül) Arany János és Serédi Jusztinján. íme, a valóban bizonyító erejű adatok,ame­lyek komoly meggondolásra és a kérdés to­vábbi alapos kutatására intenek. goztatta, hogy építők mindannyian nem lehe­tünk, de minden magyarnak képességéhez mérten kötelessége a nagy építő munkát tá­mogatni. A szervezet azzal a kéréssel fordult a vármegyei elnökséghez, hogy az iskola építé­séhez kért államsegély ügyét a minisztérium­ban támogassa. Az értekezlet lelkes hangulat­ban zárult. , ... . . * NAGYKUTAS községben szeptember 8-án tartott a MÉP vezetői értekezletet. Recsetár István elnök a Himnusz eléneklése után meg­nyitotta az értekezletet, majd Bősze József titkár a kormány szociális intézkedéseiről be­szélt. Szalai János községi bíró ismertette a nagykutasi bekötő út ügyét és ezzel kapcso­latban kérelmet terjesztettek elő a vármegyei elnökséghez. A kérelmet Lukács Sándor ke­rületi szervező titkár útján jegyzőkönyvileg4 juttatják el. Az értekezlet több helyiérdekű üggyel is foglalkozott, majd a Hiszekegy-et énekelték el. * BAK községben szeptember 16-án Lukács Sándor kerületi szervező titkár a helyi vezetők­kel értekezletet tartott. Megállapodtak abban, hogy az ősz folyamán, amikor a gazdaközön­ség már jobban tud időt szakítani magának, nagyobbszabású szervezői értekezletet tarta­nak. * ALSÓNEMESAPÁTI községben 21-én lá­togatta meg Lukács Sándor titkár a helyi veze-. Tőket. Ez alkalommal a szervezésre vonatkozó fontos teendőket tárgyalták meg. Harc a por ellen Németországban fölismerték a por elleni’ küzdelem fontosságát és a kutatások alapján folytatják ezt a harcot, amely az emberi szer­vezetre és a gépekre egyaránt áldást jelent. Az eddig elért tapasztalatok a német hivatalos közegeket arra indították, hogy röplapok útján oktassák a lakosságot alkalmas por ^álarcokkal való védekezésre, valamint a por ártalmassá- gára és annak káros hatására. A röplapok to­vábbá utasításokat tartalmaznak az álarcok használatára, kezelésére és azok rendbentarta- sára. A por káros hatásának fölismerése és ennek leküzdése további lépést jelent az em­beri egészség megóvására. Talán megérjük még Zalában is azt az időt, amikor álarccal védekezünk a száguldó gép­kocsik által fölvert porfelhő ellen, amely hogy mennyi betegséget idéz elő, arról jobb n-env is beszélni. Mindenfajta cipőt lehet készíteni disznóbőrből A disznóbőr iránt változatlanul élénk' keres­let mutatkozik a bőrpíacon. Bármilyen meny- nyiségű disznóbőr kerül a piacra, azonnal ve-' vőre talál. Ezért a gyárak erős ütemben és fokozott mértékben gyártják a disznóbőröket. A nagy kereslet folytán megtörtént több íz­ben, hogy a gyárak csak előjegyzésre fogadtak el megrendeléseket. Nemcsak a kiskereské- dők, hanem a gyárak is vásárolják a disznó­bőrt, mert mindenfajta cipőt lehet belőle ké­szíteni. Az utóbbi időben az iparosság különö­sen a disznófelsőbőrbőT iparkodott nagyobb mennyiséget beszerezni. Tanszerek az összes iskolák részére előirt legjobb minőségben _ Kakas Ágoston könyv-, papír- ét irótzerkeretkedétében Zsl9@96fSZ69« Kossuth Lajos-u. 8. Tangoharmonikák, szájharmonikák, hegedűk, húrok és alkatrészek állandóan raktáron. A sokgyermekes minőségi értéke A Magyar Élet Pártja hireI

Next

/
Oldalképek
Tartalom