Zalai Magyar Élet, 1941. július-szeptember (2. évfolyam, 147-222. szám)

1941-07-22 / 165. szám

1941 július 22. TEMETKEZÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL BIZTOSÍTÁS UTJÁN GONDOSKODHAT! Pénzt akart topni Zalaszentmihályon a börtönből kiszabadult potyautas Bödör László herényi napszámost lopás miatt elítélték és büntetését kiítöltve, e hó 13-án szabadult ki a szombathelyi katonai fogház­ból. Bödörnek nem volt pénze, de mindenáron Nagykanizsára akart utazni. Gy orsvonatra szállt fel, de jegyet nem váltott. Mint potyautas el­jutott Zalaszentmihályig, ott azonban leszál­lították. Ekkor a faluban nézett körül. László Istvánná lakásának nyitott ablakából látta, hogy a szoba asztalán 10 pengő van. Mivel be volt zárva az ajtó, az ablakon keresztül be­mászott érte. Ezt többen észrevették és lár­mát csaptak. Bementek a házba, keresték min­denütt, de nem találták. Az ágy alá bújt, ahol nem vették észre. Később, amikor a hajsza elcsendesült, menekülni próbált. Otthagyta a pénzt is az asztalon és az ablakon 'ugrott kp Ekkor sikerült őt fülöncsípni és így került a zalaegerszegi ügyészség fogházába. Ma gyor­sított eljárás során csalás vétsége (ugyanis I'D pengő 40 fillér erejéig megkárosította a Mávot) és lopás bűntettének a kísérlete miatt 5 hónapi fogházra ítélte jogerősen a törvény­szék. FERENCJŐZSEF KESERŰVIZ INNEN IS — ONNAN IS Földcsuszamlás volt Csúcsánál és most szü­netel a vasúti forgalom Nagyvárad és Kolozs­vár között. — Máglyát rakott a szoba köze­pén Márton József szerencsi vasutas, hogy el­égesse magát. A tűzoltók mentették meg. — Bírói ítélettel kötelezték édesanyja eltartására Németh László újpesti gyógyszerészt. — Jú­lius 17-én Kossuth emlékkiállítás nyílt meg Niewyorkban. — Székesfehérvárott a városi strandfürdő napozójában úgy elharapózott a női meztelenség szokása, hogy a hatóságnak erélyes rendcsinálására volt szükség. »Tiszteletbeli rendnagy« címet vezetett be dr. Gerinczey Pál jászóvári premontrei pré­post rendjének legérdemesebb munkásságot kifejtő, vagy magasabb tisztséget elért tag­jainak kitüntetésére. Az említett címmel most kitüntetett 8 rendtag között szerepel dr. Ba­log Ányos szegedi tankerületi főigazgató is. — A földinívelésügyi miniszter tájékoztatása szerint a múlt héten újabb 30.660 katasztrális hold nyert vízmentesítést. — Augusztus 3-án nagyszabású tűzoltónapot rendeznek Mura­szombatban többezer tűzoltó részvételével. — 25—30 ezer pengő költségen ravatalozót épí­tenek a veszprém-felsővárosi temetőben. — Két és félévi börtönre ítélte a szegedi tör­vényszék Rádai Ferencet, aki a táblabírákat feszülettel, tintatartóval és szeneslapáttal meg­dobálta. — Házasságszédelgésért elfogták Györgyei-Szabó Istvánt, aki az ország min­den nagyobb városában mintegy 12 nőnek ígért házasságot. — Légoltalmi kihágás miatt hatezer pengőre ítélték Lazarovits Samu huszti földbirtokost. — Vágóhídépítésre 120.000 pengő kölcsönt kapott Csorna. — Vasárnap szentelték meg Székesfehérvár mellett a Ma­roshegyen a Világ első Szent Kristóf-templo- mát. (Szent Kristóf az autósok védőszentje.) Mailé figyelem! Mielőtt vízvezetéket csináltat, kérjen árajánlatot Geräts vízvezeték szerelő és csatornázási vállal­kozótól Javításokat olcsón vállal. Rákóczi-út 62. Telefon: 331. íiMIéöxet IHi ÍREK Kormányzó urunk családi ünnepe Horthy Miklós, Magyarország kormányzója és felesége ma ünnepük házasságuk évforduló­ját. Az évfordulót a kormányzói pár a leg, szerényebb keretek között ünnepli meg. ÄZ egész magyar nemzet örömteljes szemmel te­kint fel a főméitóságú párra és Isten áldását kéri, hogy íenkölt lelkű hitvese oldalán kor­mányzó urunk még hosszú éveken keresztül erőben és bölcseségben vezesse az országot. A Mindenható áldása legyen mindkettőjükön és a nemzet hálája ás szeretete kísérje őket életük további útján. — O — — Augusztus 2-án lesz a Csáktornyái kép­zősek találkozója. Régen dédelgetett vágya volt a Csáktornyái tanítóképzőben végzett tan- férfiaknak az, hogy egyszer a visszatért Alma Mater-ban újra kezet szoríthassanak egymás­sal. Huszonkét évig kellett Váratok erre a nagyszerű alkalomra. Már-már úgy volt, hogy a vágyuk csak álom marad, most azonban a legszebb álom valóra válik: augusztus 2-án összejönnek Csáktornyán az ország minden részéből. Élemedett korú, viharban megedzett férfiak cserélik ki közös emlékeiket, szeretettel köszöntik annak az épületnek falait, ahonnét nemzetnevelő hivatásukra kiindultak és meg­hatóban ölelik át azt a várost, amelynek szor­galmas jellemű, hazafias lakosságával ér­zelemben és hagyományokban összeforrtak. — Áthelyezés a gazdasági felügyelőségen. A földmívelésügyi miniszter Hegedűs Jánost, Zalaegerszeg megyei város és a zalaegerszegi járás gazdasági felügyelőjét a szolgálat érde­kében Mátészalkára helyezte át a mátészalkai és fehérgyarmati járások gazdasági felügyelő­jének. — Za'acgerszegi cserkészek Muraközben. A zalaegerszegi Baross Gábor férficserkész-raj kerékpáros és motoros csoportja élményekben és tapasztalatokban igen gazdag kétnapos ki­rándulást rendezett Muraköz megtekintésére. Mindenütt, de különösen Csáktornyán nagy szeretettel fogadták őket. A cserkészek vasár­nap éjjel érkeztek haza kedves kirándulásukról, — Újabb adományok a sümegi kegytem­plom javára. Prili.p Kálmánná csabrendek—- nagytárkánypusztai lakos a Szűzanya iránti tiszteletből 100 pengőt, Grubanovics Ákosné ötvöskónyi (Somogy m.) lakos annak örömére, hogy kérése teljesült, 40 pengőt, dr. Tóth Ká- rolyné sümegi lakos 20 pengőt és a Bögötén megejtett gyűjtésből 42 pengőt adományoztak a sümegi kegytemplom céljaira. — A csépléis mielőbbi lebonyolítása. Zala­egerszeg polgármestere felhívja az érdekelt gazdákat, hogy a cséplést a lehető legrövidebb időn belül kezdjék meg, a cséplőgépek egész munkateljesítményét használják ki és a cséip- lést a lehető legkorábban fejezzék be. A csép- lés mielőbbi lebonyolítása ugyanis a még min­dig fennálló közélelmezési nehézségek leküz­dése érdekében, de a honvédelem érdekében is a legnagyobb fontosságú. jJc Kész női ruhák és ruhaanyagok, kész férfi ingók és inganyagok nagy választékban Tóth Gyulánál. — Változások a ba'a'.oni vasárnapi személy­forgalomban. A magyar királyi államvasutak Igazgatóságától kapott értesítés szerint vasár­nap és ünnepnapokon a Nagykanizsáról 16.05 órakor kiinduló 2211. számú budapesti sze­mélyvonat közlekedését Nagykanizsa és Bala- tonszentgyörgy állomások között beszünteti. A félreértések ellkerüléise céljából megjegyzendő, hogy az említett 2211. számú vonat közleke­dése csupán Nagykanizsa—Lala to n s z e n t gyö r gy között szűnik meg. Balaíonszentgyörgy—Buda­pest között vasárnap és ünnepnapokon tovább is forgalomban marad és Budapestre 22.25 órakor érkezik. Tarka virágok a kertben, virágos tarka­ság a nö-k ruháin, számtalan szebbnél-szebb imprlmé a Schütz Árűhá'zban. 3 MINDENKIT ÉRHET BALESET, EZÉRT A BALESETBIZTOSÍTÁST SENKI SEM NÉLKÜLÖZHETI! — Nem tartotta meg az őrlési előírási. Kő- szeghy István káptalanfai molnárt, mivel a malmába őrlés céljából bevitt gabonát az elő­írtnak nem megfelelő arányban őrölte ki, a sümegi főszolgabíró 15 napi elzárással bün­tette. Az alispán a büntetést helybenhagyta. Az ítélet még nem jogerős. * Viaszos vászon világos színben asztalra, sötét színben padlóra ismét kapható a Schütz Áruházban. — Kötelező lesz az iskolai formaruha. A magyaros ruha népszerűsítése érdekében a tankerületi főigazgatóságok felhívták az isko­lák vezetőinek figyelmét, hogy a formaruha minden iskolában kötelező lesz és ez a ruha csak magyaros lehet. Figyelmébe ajánlotta a főigazgatóság az illetékeseknek, hogy elsősor­ban a tanári testületek járjanak elől jó példá­val és fekete ruhában jelenjenek meg az ün­nepségeken. ^ Törlő és felmosó ruhák jő minőségben újra kaphatók. Schütz Árúház. — A ba'afoni nyaralók él vannak látva éle­lemmel. A balatoukörnyéki nyaralótelepek tele vannak vendéggel, az idei nyárhoz fűzött re­mények teljesen beváltak. A siker annak kö­szönhető, hogy a Balatoni Intéző Bizottság közbenjárására a kormány gondoskodott a nyaralóknak élelmiszerrel való ellátásáról. Az élelmiszereket naponta szállítják gépkocsin a Balaton mellé s árút nemcsak a vendéglátó- iparosok, hanem a magánosok is bőven kap­nak. Nincs is más baj, csak az, hogy a fürdő­vendégek panaszkodnak a drágaságra. — Lombikból születik meg egy új biro- tíia'om. A német céltudatosság és alaposság legérdekesebb példái azok a gyarmatügyi inté­zetek, amelyekben a volt német gyarmatok, így elsősorban Afrika termelési lehetőségeit tanulmányozzák a tudósok. A mintaszerűen fölszerelt intézet munkájáról rendkívül érde­kes képes cikket közöl Tolnai Világlapja leg­újabb száma. Ruhárta, kosztümre shantung a nagy divat. Uj színekben megérkezett a Schütz Árúházba. — Az Uj Időkriek legújabb száma tartal­mából'kiemelkedik Bónyi Adorján, Barabás Gyula és Fóthy János cikke, Hámos György, Ormos Gerő, Nyéki Méhes Mózes novellája és Fekete István költői hangulatú írása az ara­tásról. — Romlott ételek okozta mérgezések leküz­désénél a gyorsan és biztosan ható természe­tes »Ferenc József« keserűvíz azonnali igény- bevétele — egy vagy két ivópohárral — gyak­ran rendkívül fontos segédeszköz. Kérdezze meg orvosát! — Kevés a fiagylalíostya. A fagylaltostyában az utóbbi hetekben a kánikula miatt rendkívül 'nagy volt a kereslet, amivel szemben azt csak részben tudták kielégíteni. Az ostyagyártó üze­mek közül ugyanis az utóbbi időkben több gyár leállította üzemét. A szakma illetékes he­lyen lépéseket tett az irányban, hogy az os- tyagyártó üzemek megfelelő nyersanyagéllátá- sárói mielőbb gondoskodjanak. A tárgyalások most folynak. Kévekötő zsinegek raktáron vannak a Schütz Áruházban. — Színházi érdekességek a nyá i Pesten. Hogyan élnek a pesti színészek, színésznők nyáron, mi készül a színházi berkekben, mind­erről írásban és képben pontosan beszámol a Délibáb színházi hetilap legújabb száma. éi hentesáruk csomagolásához felvágó papír olcsón kapható a KAKAS-nyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom