Zalai Magyar Élet, 1941. április-június (2. évfolyam, 77-146. szám)

1941-06-28 / 145. szám

-L 1941 június 28. A mai nap világ- országos vonatkozású eseményei 2 __________________________________________ Illetékes német körök megállapítják, hogy iámig régebben az európai országok több tá­borra oszlottak, most egyre több lesz azoknak la száma, amelyek a tengelyhatalmak mellett tartanak ki. Olaszország, Németország, Ma­gyarország, Szlovákia, Románia, Finnország már nyílt háborúskodásban áll a szovjettel, több más ország pedig önkéntes jelentkezés­sel akar segítségre lenni a szovjet elleni ke­resztes hadjáratban. Spanyolországban eddig 50.000 önkéntes jelentkezett a szovjet elleni harcra. A német légierő döntő sikereket aratott a szovjet harctéren. A zuhanóbombázók vasút­vonalakat, vonatokat és pályaudvarokat bom­báztak megsemmisítő hatással. A Rahóról Kőrösmező felé tartó vonatot Ti- szaborkut és Bilin községek között történt bombázásáról egy szemtanú, Rudasi Ferenc pályamunkás a következőket mondta el: Több társammal a pályatesten dolgoztam. Amikor a repülőgépek megjelentek, a vasúti vonal men­tén levő híd alá menekültünk. A közeledő vonatra a szovjet alacsonyan repülve lőtt. Va­lószínűleg ekkor sebesült meg a vonátvezétő, miközben lefékezte a vonatot. Ezután a re­A zalai Vöröskereszt készen van minden eshetőségre A Magyar Vöröskereszt Egylet zalavárme­gyei választmánya ma délelőtt tartotta évi ren­des közgyűlését vitéz gróf Teleki Béla kor- ímánybiztos-főispán elnöklésével. Az ülésen »•észtvettek a megyei és városi hatóságok kép­viselői, a tisztiorvosok, a Vöröskereszt tisztség- viselői és az intézmény barátai szép számmal. Megjelent Kroller Miksa zálavári bencés apát is. A főispán üdvözölte Szabadhegyi Lajos m. kir. honvédezredest, a Vöröskereszt Egylet lég­oltalmi egészségügyi osztályának vezetőjét és a megjelenteket. Rövid visszapillantást vetett |az elmúlt esztendőre, amikor a vármegyéi vá­lasztmány megalakult. Ugyanilyen volt annak idején is a helyzet, nem lehetett tudni, mikor lesz szükség a Vöröskereszt munkájára. A Vöröskereszt Egylet fiókjai minden járásban megalakultak. A taglétszám 21 $0. A választ­mány pénztárába a múlt évben adakozásból 18.754.35 pengő folyt be. 12.120 pengőből la választmány 100 ágyas teljes föíszerelésű hadikórház berendezését szerezte meg. A Vö­röskereszt központ még 100 ágyat bocsátott rendelkezésre, amelynek az arát ebben az év­ben akarja letörleszteni a választmány. Ezért kérte a főispán, hogy a fiókegyletek bevételü­ket szolgáltassák be erre a célra. A kórház fölszerelését a zalaegerszegi Notre Dame apá­cazárdában helyezték el a gyógyszerek ki­vételével, amelyek Budapesten vannak raktá­rozva. A választmány megye szerte 20 önkéntes ápolónői tan'oíyamot rendezett 530 részt­vevővel. A választmánynak be kell kapcsolódnia a imosószappangyűjtés és vértadó mozgalomba is. Nagy előnyt jelent a Vöröskereszt fejlődé­sének az, hogy a honvédelmi miniszter meg­engedte a tényleges katonatisztek belépését is. Köszönetét mondott a főispán gróf Hunyadi Józsefnének, az országos Vöröskereszt moz­galom főápolónőjénék, aki a tanfolyamokon is résztvett, megköszönte, hogy a zárda he­lyet adott a kórház számára. A Vöröskereszt mozgalom céljaira adakozókat kérte a további segítésre is. A Vöröskereszt zalavármegyei vá­lasztmánya készen áll arra a munkára, amely reá bármikor hárulhat. A főispánnak nagy tetszéssel fogadott be­számolója után Szabadhegyi Lajos ezredes mondott beszédet a Magyar Vöröskereszt in­tézmény célkitűzéseiről. A francia, majd a jugoszláv összeomláson okulva kell fölkészül­nünk a háború borzalmaira. A Vöröskereszt munkájának hiányossága, a nemtörődömség, a vezetők mulasztásai okozták a súlyos ka­tasztrófákat. Az egyesületnek 349 hivatásos, 3.000 önkéntes ápolónője volt. Házibetegápoló tanfolyamót végzett 24 ezer. Ezekét a szá­mokat még mindig tovább kell növelni. Első­segélynyújtásra 900 útőrt képeztek ki és meg­szervezték a vízmentő szolgálatot is. Ezekre azért van szükség, mert ma totális háborút viselnek a nemzetek. Sokkal súlyosabbak ugyanis a hátországi sebesülések. A hadszín­tereken küzdő katonák számára szükséges a vértadás megszervezése. Körülbelül 15 ezer vártadéra volna szük­ség. Eddig azonban még csak 4 ezer kivizsgált vértadó van. Jelenleg az egyesületnek 240 ezer tagja van. A létszám állandóan emelkedik. Szükség van erre, mert amelyik államban meg van szervezve a Vöröskereszt, ott meglepeté­sek nem lehetnek. Az értékes előadásért a főispán mondott köszönetét. Mivel a zalavármegyei választ­mánynak jelenleg 2190 tagja van, újabb négy képviselőt kell küldeni az országos egyesü­letbe. Ezek gróf 'Somas!eh Antal földbirtokos, dr. Szerecz Imre keszthelyi apátplébános, dr. vitéz Tamásy István polgármester és dr. Ta­kács László vármegyei tiszti főorvos lettek. A tisztikarba az éltávozott dr. Hussy Sándorné helyett vitéz Farkas Sándornét alelniöknek, vi­téz Márk Ferenc helyébe Énekes Bélát szám- vizsgálónak, II. jegyzőnek pedig dr. Winkler Ferencet választották meg. A számvizsgáló bizottság jelentése szerint a bevétel 18.745.35 pengő volt, a kiadás 12.363 pengőt tett ki. A közgyűlés a főispánnak buzdító zárósza­vaival végződött. Férfi és női ruhavásznak Férti és női ballon kabátok Férfi és női szövetek Férfi és női szabóság Tóth Gyulánál pülők eltávoztak. Röviddel utána visszatértek és bombát szórtak a vonatra. Megállapítást nyert, hogy a szovjet gépek nemzetközileg meg nem engedett robbanószert is használtak. Tobrukban a németek katonai célpontokat és kikötőberendezéseket bombáztak. Néhány angol gép mára virradóra támadást kísérelt meg Északnyugatnémetország ellen. A bombák csak néhány épületben okoztak cse­kély kárt. A németek 11 angol gépet lelőttek. 'M Nemes Antal választott püspök az egyik fő­városi szanatóriumban elhúnyt. Holttestét a Boldogasszonyról nevezett koronázó főtem­plomban ravatalozzák fel, ahol 40 évig volt plébános. Az elhunytat azután Drégelypalánk- ra szállítják és Ott temetik el. Ma délelőtt rejtélyes gyilkosság történt a budapesti Bocskay-utcai evangélikus lelkész! hivatalban. 11 órakor ment hivatalába Szántó Róbert lelkész, akire már várakozott Máté Endre gépész. Röviddel a lelkész megérkezése után a házban lakók revolverlövésre lettek fi­gyelmesek. Besiettek a hivatalba és megdöb­benve látták, hogy Szántó Róbert átlőtt szív­vel holtan, Máté Endre pedig szintén halálos lövéssel találva fekszik. A rejtélyes gyilkosság ügyében a nyomozás megindult. FERENCJÓZSEF KESERÜVIZ NYOMDAI MUNKÁK KÖNYVEK PAPÍRÁRUK ISKOLACIKKEK IRODAI KELLÉKEK HANGSZEREK, STB. legolcsóbb beszerzési helye: KAKA^tGOSTON Zalaegerszeg, Kossuth Lajos- utca 8. szám. Telefon 131. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom