Zalai Magyar Élet, 1941. április-június (2. évfolyam, 77-146. szám)

1941-06-20 / 138. szám

1941 június 20. 3 Városházi hírek Az országos nép- és családvédelmi alap ke­retében a napokban kiírják a pályázatot Zala­egerszegen négy lakás építésére. Ezeket a kü­lönálló lakásokat a Kaszaházai-utcában a város által felajánlott házhelyeken fogják felépíteni. * A városháza tatarozása már régebben szük­ségessé vált kívülről is. Most a napokban szin­tén pályázatot írnak ki a tatarozási munkákra. Végfe szép külseje lesz a középületnek, de a Kazinczy-térnek is. Eltűnt a városháza mellől a földszintes alacsony ház is, amelynek a he­lyén egyemeletes épület lesz. Apró zalai hírek Zalaegerszegen járt dr. Szüllő Géza titkos tanácsos, felsőházi tag, aki az egykori cseh­szlovákiai magyarságnak volt politikai vezére. Muraköz a szülőföldje. — 45 darabból álló kőkorszakbeli emléket ajándékozott a nagy- kanizsai múzeuminak Kenyeres Béla szepetneiki tanító. — Magyarruhás regősök járják a Mura­vidéket. — Felügyeleti vizsgálatot tartott a csabrendeki körjegyzői hivatalban dr. Nagy Béla sümegi főszolgabíró Kalamár Kálmán vármegyei irodatiszt kíséretében. INNEN IS — Borotvával elvágta szerelmesének, özv. Met- lesits Lászlónénák a nyakát Deutsch László soproni kereskedősegéd. — 700 ezer pengőért megvásárolja a főváros Gül Baba sírját és a környező telkeket. — 10 mozdonyt rendelt az Államvasutak gépgyárában Szlovákia. -— A belügyminiszter rendelete értelmében a tanúk közül a törvényszékjen először az orvosokat kell kihallgatni. — Gyógyszerészeti kart állítanak fel a kolozsvári egyetemen. — Budapesten íebhen az évben csak 782 üres lakás van. —- Izgatásért 300 pengő pénzbüntetést kapott Vágó Pál volt nyilas képviselő. ÍHi ÍREK — Tizlenhét új tanítónő került ki ismét a za\ajegerszegi képzőből. A zalaegerszegi Notre Dame kanonokrend vezetése alatt álló tanító­nőképzőben most lefolytatott képesítő vizs­gálatokról 17 új tanítónő került ki az életbe. Jelesen végzett Fábiánffy Margit, Gróf Ju­lianna, Gyulai Magdolna, Rákos Magdolna, Török Teréz és Vaiss Irén. Tíz leányt jó ered­ménnyel, egyet pedig elégségesen képesítet­tek. Elnök volt dr. Bencze László pécsegyház- miegyei kanonok, főtanfelügyelő, kormánybiz­tos pedig dr. Hofbauer László, a szombathelyi tankerületi főigazgatóságnál szolgálatot telje­sítő tanügyi titkár. — Tanügyi hír. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Erhardt Lajos sümegi lakos, volt szombathelyi gazdasági iskolai tanárt a hat­vani gimnáziumhoz tanárnak nevezte ki. — Kormlánjyzói kitüntetésék. A kormányzó úr Gorondy-Novák Elemér lovassági tábornok, a 3. hadsereg parancsnokának a Délvidék visszafoglalása alkalmával az alárendelt csa­patok ellenség előtt való kimagaslóan ered­ményes vezetéséért a Magyar Érdemrend nagy­keresztjét hadiszalagon a kardokkal adomá­nyozta. Ugyancsak a kormányzó úr vitéz Al­brecht királyi herceg, a 38. honvéd gyalog­ezred parancsnokának a baranyai háromszög felszabadításánál az ellenséges erődöv áttörése és a felszabadított terület megtisztítása alkal­mával ezredének kezdeményező, lendületes és igen eredményes vezetéséért a Magyar Érdem­rend hadidiszítményes tisztikeresztjét a kar­dokkal adományozta. — Június 23.: vasnap Zalaegerszegen. — Nfevet kapott egy balatoni megállóhely. A Máv igazgatósága közölte, hogy Zala vár­megye közigazgatási bizottságának átiratára a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a budapest—hörgőnd—tapolcai vonalon Zánlka— Köveskál és Kővágóörs—Révfülöp állomások között »46. sz. őrház megállóhely« ideiglenes elnevezéssel engedélyezett megállóhely végle­ges elnevezését »Balatonszepezd alsó« névben állapította meg. Kibővítik a tankerületi íőigazgatók jogkörét Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi­niszter a képviselőház üléséin benyújtotta a közoktatásügyi ‘igazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot. Ez felhatalmazza a minisztert arra, hogy az alábbi ügyekben végső fokon való intézkedés jogát a tankerületi ki­rályi főigazgató hatáskörébe juttathassa: 1. A tanulmányi felügyelők és a körzeti iskolai felügyelők megbízása, 2. az állami népiskolai tanítók alkalmazása és kinevezése a megállapított létszám kereté­ben, 3. a nem állami jellegű népiskolákban állam­segéllyel egybekötött tanítóállások betöltésé­nek engedélyezése, 4. az állami középiskolai, középfokú iskolai, szakiskolai, tanár, tanító, művezető, altiszt, szolga, továbbá népiskolai tanító, mintaóvqniő, nevelőnő, altiszt, vagy szolga áthelyezése. A javaslat többi pontja a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat elrendelése és járványos betegségek idején teendő intézkedésiek tekin­tetében rendelkezik. Autóbuszmenetrend Bak-Lispe-Szentadorján között Érvényes 1941 június 16-tól további intézkedésig. 13.15 18.15 i. Keszthely Mávlaut é. 9.45 13.45 20.20 i. Zalaegerszeg Mávaut é. 7.15 15.20 X X + X 14.15 15.00 20.45 i. Bak Hangya szövetkezet é. 6.50 14.50 15.01 é. Bak pályaudvar i. 6.49 14.15 i. Zalaegerszeg Máv é. 7.18 15.05 i. Bak pályaudvar é. 6.45 14.28 15.18 20.58 i. Söjtör Búza vendéglő é. 6.38 14.37 14.30 15.21 21.21 i. Söjtör postahivatal é. 6.31 14.35 15.30 21.10 i. Pusztasztlászló Szilvás keresk. é. 6.24 15.32 21.12 i. Pusztaszentlászló Templom-tér é. 6.22 15.36 21.16 i. Válicka-puszta é. 6.18 15.43 21.23 i. Pusztamagyaród é. 6.11 15.50 21.30 i. Szentliszlói bej. út fm. é. 6.05 16.01 21.41 i. Bánokszentgyörgy é. 5.55 16.08 21.48 i. Borsfa é. 5.47 16.14 21.54 i. Báza *. 5.41 16.22 22.02 i. Kerettye é. 5.33 16.31 22.11 i. Lispe é. 5.25 16.35 22.15 é. Szentadorján i. 5.20 X = csak hétköznap, -|- = csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Felhasználják a magánházak rongyhulladékát Az iparügyi kormány abból a célból, hogy szövőgyáraink minél több feldolgozható nyers­anyaghoz jussanak, élrendelte a magánházak­ban található rongyhulladék megvásárlását. Rongyhulladékon értjük a pamutos anyago­kat, kötél- és zsákdarabokat és sielyemhulladé- kokat is. A gyűjtést az iparügyi minisztérium kereté­ben működő Textilhulladék Gazdálkodási Bi­zottsága irányítja, az összjeszedés munkáját pe­dig leventék, cserkészek végzik, akik a kidol­gozott terv szerint sorban fölkeresik a lakáso­kat. A beszolgáltatott rongyhulladék minden kilogramjáért 20 fillért fizetnek. Minél nagyobb lesz az összehordott hulla­dékok mennyisége, annál több ruhafélét és pokrócneműt tudnak készíteni gyáraink és an­nál több ipari munkás foglalkoztatását lehet biztosítani. — A gyújtó bomba nem válogat. A sze­génynek épp oly értékes a viskója, mint a gazdagnak a palotája. Csak a Légoltalmi Ligá segíthet. Lépjünk be a Légoltalmi Ligába! — Neves bajnokok a za’aegerszegi torna­vizsgán. A zalaegerszegi gimnázium és keres­kedelmi középiskola évziáró tornaünmepélye, amelyet vasárnap délután 1/25-kor tartanak a Move pályán, értékes tornász-számokkal bővül. Résztvesz az ünnepélyen Temes'i József több­szörös főiskolai tornászbajnok és Nemere Já­nos volt ifjúsági világbajnok. Mindketten, több­szörös magyar válogatottak. Jk Kész női ruhák és ruhaanyagok, kész férfi ingeik és inganyagok nagy választékban Tóth Gyulánál. — Anyakönyvi híiriek. A zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban a hét folyamán a kö­vetkező bejegyzések történtek. Születés: Niiarer Gizella háztartási alkalmazott László fia rk., Jakabíi Kálmán napszámos és Somogyi Gizella halvaszületett leánya (Nemeshetés), Kostyál János pénzügyi kezelési gyakornok és Győré Gizella Ferenc fia rk'. Halálozás: Farkas Ist­ván rk. 2 éves (Zalatárnok), Halász János nyug. vármegyei őrmester rk. 71 éves, özv. Gaál Sándorné szül.GesZvein Paula rk. 60 éves, Kiss József napszámos rk. 37 éves, Dór- mán Kálmánná szül. Sipos Margit rk’. 90 éves, Pados Ignác nyug. Máv elöljáró rk. 60 éves, Herczeg Zoltán rk. 6 hónapos (Szentliszló), Fischer Endre asztalossegéd izr. 33 éves. Há­zasságot kötött 4 pár: dr. Erdős Mátyás kör- orvos rk. Pál Irénnel rk., Kovács József nap­számos rk. Vertetics Teréziával rk., Juhos Ká­roly tanító rk. Szalay Máriával rk., Bakos Dé­nes pénzügyi fővigyázó rk. Simonka Máriá­val rk. — Gyomor-, bél-, máj- és anyagcserebeíé­gek szívesen isznak reggelenként felkeléskor egy-egy pohár természetes »Perelne József« keserűvizet, mert ennek hashajtó hatása gyors és biztos, igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosat! — Június 23.: vasnap Zalaegerszegen. * Látogassa a Bődejy vanldéglöt, sörkertet. Előzékeny kiszolgálás, árai szolidlak. Szíves pártfogást kér Bődejy Gyula vendéglős, Kos-’ suth Lajos-utda 29. Telefon 378. — Piaci rovás. Szokásos szemlénkén meg- botránkozó tanúi voltunk ma a zalaegerszegi piacon annak, hogy a megöntözetlenül hagyott környéki utak porát és szennyét sűrű fellegben dobálta a szél az állványokon kirakott túró,, tejföl és vaj tetejébe. Ilyesminek nem. szabadna megtörténni. Több figyelmességet és körül­tekintést várunk az egészségügy éis jóízlés ér­dekében. W FERENCJOZSEF • \ • . . . -.K •<*«*«£ !:■ IBB KESERUVIZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom