Zalai Magyar Élet, 1941. április-június (2. évfolyam, 77-146. szám)

1941-06-09 / 129. szám

MAOTAíffxFT Jégverés előtt biztosítsd termésedet! Munkában vannak a zalai bekötő utak A m. kir. államépítészeti hivatal május havi működése a következő volt: A törvényhatósáigi és vicinális közutakra 5427 köbméter kő- és kavicsanyagot, az ál­lami közutakra 2071 köbméter kavicsanyagot szállíttatott ki a hivatal. Az ez évi összteljesít­mény 19.360 köbméter. Hengerlési munkák. A Veszprém—balatonkövesdi, a keszthely— lenti állami, a Veszprém—keszthelyi, a jános- háza—türjei főközlekedési, a síiméig—felső- zsid—keszthelyi vicinális közút egyes útszaka­szain, valamint a bekötő útépítési hitel ter­hére végzett útépítéseknél felsorolt bekötő utakon hengerlési munkákat végeztek. A bekötő útépítési hitel terhére a csáford— újtelepi, az oltáréi, a várföldei, a boncodfölde —kávási, a nemesszeri, a zalagalsa—hosztóti, a nemesboldogasszonyfa—szentgyörgyvári, a hernyéki, az irsapusztai, a zalagalsa—szent- imrefalvai, a szentgyörgyvölgyi, a kisszent- gróti, a dötk—pakodi, és a galambok—zala- szentjakab—miháldi bekötő utakon földmunka, a vitenyédszentpáli és barabásszegi bekötő utakon kőanyagszállítás; az alsózsid—lesence- németfalui és kilimán—zalavári bekötő utakon kőanyagszállítás, összerakás és kavicstörés; a győrfiszegi bekötő utón hídépítés; a rezi, eg- regyi, bajosai és a lentiszombathely—csömö- déri bekötő utakon pedig alapozás, kavicsterí­tés, hengerlés és padkarendezés volt folyamat­ban. Egyéb munkák. A polgárdi—keszthelyi állami közút Zánka— badacsonytomaji és ugyanezen közút balaton- ederics—balatongyöröki szakaszainak átépíté­sével kapcsolatosan vállalati utón földmunkát, padkarendezést, műtárgy- és támfalépítést, be­tonburkolat készítést, szegélyezést, le- és fel­járók építését, valamint anyagszállítást végez­tek. A zalabér—nagykanizsai főközlekedési köz­út bak—hahóti szakaszának kiépítésével kap­csolatosan földmunka és műtárgyépítés volt folyamatban. A sümeg—keszthelyi főközlekedési közút egyik útszakaszára kavicsszállítást, a Zalaeger­szeg—csonkahegyhát—magyarszombatfai tör­vényhatósági közút árvíz által megrongált sza­kaszának helyreállítását, a tűrje—bögötei vici­nális közút egyik szakaszán pedig földmunkát Végeztek. Műtárgyépítési és javítási munkák. A keszthely—ikiskomáromi állami közút 4. és 5. számú és a szécsiszigeti törvényhatósjági kiágazás 2. számú hidak vasbetonhidakká váló átépítése, valamint a bucsa—felsőmándi vici­nális közút 31., 32. és 33. sz. rahidak át­építése volt folyamatban. Mütárgyjavítási munkákat a következő köz­utakon végeztek: A keszthely—lenti állami közút 88., a kör- mend—alsólendvai állami közút 16. és 32., a szepetk—zalaszentmihályi törvényhatósági köz­út 1., a senyeháza—tornyiszentmiklós—mura­keresztúri törvényhatósági közút 58. és 79. számú mütárgyaakon. Férli és női ruhavásznak Férfi és női ballon kabátok Férfi és női szövetek Férfi és női szabóság Tóth Gyu Az egyes közutakon 36 folyóméter 50 centi­méter átmérőjű, 54 folyóméter 60 centiméter átmérőjű és 20 folyóméter 80 centiméter á-t mérőjű betoncsövet helyeztek el, részbein új átereszek létesítésére, részben pedig a régi átereszek meghosszabbítására és kicserélésére. Utrendőri kihágás május folyamán 15 eset­ben fordult elő. A túlnyomórészt száraz időjárás a folyama­tos munkálatok végzésére és a közutak állapo­tára egyaránt kedvező volt. INI ÍREK Nemzeti hadseregünk születésnapja A gyászos emlékű kommunizmus uralma tartotta még rettegésben az országot, amikor a francia megszállás alatt szenvedő Szegeden minden magyar szívét megdobbantó parancs jelent meg: nagybányai Horthy Miklós, minit a szegedi fehér kormány hadügyminisztere 1919 június 9-én elrendelte a »nemzeti had­sereg« felállítását. Az ezer halálos veszedelem közt Szegedre szökő sok kiváló tiszt, altiszt és legénység kitörő lelkesedéssel állt a kibon­tott zászló alá. Mikor pedig készen volt a kis hadsereg, elindult visszafoglalni a hazáit s ren­det teremteni az országban, ha keli, erős kéz­zel is. Nem volt fényesen fölszerelve a kis honvédsereg. A honvéd sapkájában azonban ott ragyogott a fehér sastoll és amerre ment ez a kis sereg, ott könnyes öröm fogadta. A Fővezér mögött napról-napra nőtt a sereg, a Fővezér alakja köré pedig legendás hírt aranyozott a szenvedésektől szabadult magyar nép kitörő szeretete. A kis magból hatalmas fa lett. A kis sas- tollas seregből Európa egyik legjobban föl­szerelt, legkitűnőbben kiképzett, korszerű had­serege, a diadalmas magyar honvédség lett, amely immár visszavitte a zászlót a Kárpátok ormaira, a Délvidékre és a Mura vidékére is. Június kilencediké ünnepe nemcsak a hon­védségnek, de minden igaz magyarnak. Június kilencediké a meggyalázott magyar nemzét régi erényeinek, harcos öntudatának feltáma­dási napja. — o — — Tűzharcos gyűlés Csáktornyán. Űrnapján a muraközi tűzharcosok Csáktornyán gyűlést tartanak. A gyűlésre meghívták az összes zalai bajtársakat. — Hősi emlékmű Bezeréden. A zalaszent- gróti járásban fekvő Bezeréd községben em­lékművet állítottak a falunak a világháborúban hősi hálált hlalt katonái emlékére. A felavatás június 15-én lesz méltó ünnepség keretében. — Körorvosi kinevezések. A belügyminiszter dr. Kristó Joachim kővágóörsi orvost a szálvai, dr. Ambrus Lajos zalaegerszegi kórházi orvost a szentjobbi, dr. Urbán Károly gutorföldei or­vost az alsózsuki, dr. Zalai Zoltán tapolcai köz­kórházi segédorvost a tekei 11., dr. Fazekas Béla sümegi orvost a lázári közegészségügyi körbe körorvossá nevezte ki. — Tanügyi hírek. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Fricsovszky László nagykanizsai tanítót saját kérelmére a kaposvári állami elemi iskolához, Simon György beregnagyalmási ál­lami tanítót Semjénházára, Deményi Margit sem jénházai állami tanítónőt pedig Értarcsára he­lyezte át. A miniszter Baksa Lajos csonkahegy­háti refj. Király József szentanlalfai ág. h. ev és Tölgyes Dezső kisvásárhelyi róm kát. tanítókat végleges minőségű rendes tanítókká elismerte, Antos Jánosné egeraracsai állami tanítónőt jú­nius 1-ével végelbánás alá vonta. Szívós Zoltán felsőörsi rtf. tanító más alkalmazás miatt állá­sáról lemondott. 3 • Ma délután fél 2-től rövid meg­szakítással ismét hekövetkezett a zalaegerszegi villany szolgáltatás állandó betegsége: a hivatalosan be nem mondott áramszünet. Raj­tunk kívül eső okból tehát lapunk előállításában és szétküldésében elháríthatatlan zavar állott elő. Az áramszolgáltatási zavar, amely miatt híranyagunknak egy részét is ki kellett hagynunk, nekünk és a villannyal dolgozó iparosainknak ismét érzékeny kárt okozott. FERENCJÓZSEF KESERffVII — Konfirmáció az evangélikusoknál. Teg­nap volt a szokásos évi konfirmáció Zalaeger­szegen az evangélikusoknál. Nagy Miklós lel­kész végezte a szertartást és 7 fiút, meg 3 leányt erősített meg a hitben. A szertartáson megjelent Ziermann Károly kormányfőtaniá- csos, soproni ewangélikus lelkész is. A konfir­mandusokhoz, akik a bibliára tett kézZel tették le a fogadalmat, Nagy Miklós lelkész intézett beszédet, Haholt Rozália pedig megköszönte laz irányukban nyilvánult szeretetet. AZ Úr­vacsora vétele után a gyülekezeti teremben dr. Boleratzky Gyula tanár, gyülekezeti fel­ügyelő emléklapot nyújtott át mindegyik ifjú­nak.-j- Női szövetek lés fehérnemű anyagok ki­tűnő minőségben kaphatók. Schütz Árúház. — Több mint 16 ezer pengő kárt okoztak Zalában a májusi tűzesetek. A m. kir. állam- rendőrség Nagykanizsán 66, Zalaegerszegen 25 esetben teljesíettt nyomozó szolgálatot a múlt hónapban. Nagykanizsán 43, Zalaegersze­gen 23 esetet derítettek ki. Májusban a vár­megye területén 13 tüzeset fordult elő. Oka 1 esetben kéményszikra, 4 esetben gondatlan­ság, 2 esetben kéménytűz, 1—1 esetben gyer­mekek játéka, öngyulladás, 4 esetben nem volt kideríthető. A kár. 16.367 pengő, amely­ből 14.407 pengő térül meg biztosítás révéin. * Látogassa a Bődejy vendéglőt, sörikertet. Előzékeny kiszolgálás, árai szolidak. Szíves pártfogást kér Bő day Gyula vendéglős, Kos-i suth Lajos-utca 29. Telefon 378. — Harmincezer pengőt adott a veszprémi püspök a kianizsai második templomra. Dr. Czapik Gyula veszprémi megyéspüspök a Nagykanizsán építendő Jézus Szíve templom­ra, illetve a felsőtemplom kibővítéséhez 10 ezer pengőt adómányozótt. A püspök ezen­kívül 20 ezer pengő előleget nyújtott, hogy a már megszerzett nyersanyagokkal az építke­zést még ebben a hónapban meg lehessen kezdem. Ismeretes, hogy a plébániaépületre korábban már 20 ezer pengőt adott a püspök. Most még azt várják, hogy legközelebb a város is nagyobb összeget szavaz meg a mun­kabérek kifizetéséhez. — Ellenséges repülők hada egy naporTti— sötétítheti a fölkelő miagyar napot, ha idejében nem szervezzük meg az ország légvédelmit. Lépjünk be a Légoltalmi Ligába! — Ma kezdődlek Keszthelyen az érettségi vizsgák. A keszthelyi premontrei gimnázium­ban ma kezdődtek meg a szóbeli érettségi vizsgálatok dr. Alszeghy Zsolt egyetemi tanár elnöksége mellett. A kormány képviseletében dr. Schröder Ervin nyug. helyettes államtitkár jelent meg. 3^ Kész női ruháik és ruhaanyagok, kész! férfi ingeik és inganyagok nagy választékban Tóth Gyű Iánál. — Megszűnt a mételykor Zalában. Május végéig Zalában l ép fenével 3, sercegő üszők­kel 3, rühkórral 10, sertéspestissel 24, sertés- orbánccal 21 község volt megfertőzve. Métely­kor és más betegség már csak szór­ványosan került megállapításra. Álatkivitel volt Németországba 175 szarvasmarha, 14 ló, Olasz­országba 331 szarvasmarha. Függöny és szőnyeg Lakásának dísze. Gyönyörű választékban kapható Schütznél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom