Zalai Magyar Élet, 1940. április (1. évfolyam, 16. szám)

1940-04-11 / 16. szám

1940 április 11. riAWffiRFXF.T A pazar textilkiállitás mellett ezidén is lesz divatszínház a Budapesti Nemzetközi Vásáron Budapestről jelenti tudósítónk: Évek óta a Budapesti Nemzetközi Vásár mindig egészen nagyszabású textilcsoportjának hallatlan gaz­dagságú anyaga az, amelyből — főként a hölgyek — maradék nélkül ismerhetik és is­merik meg a legújabb divatanyagokat és ép­pen ez a csoport az, amely a legjobban ösztö­kéli- vásárlásra a közönséget, ennek a csoport­nak pazar anyaga fokozza fel a legmaga­sabbra a vásárló kedvet. Az is tudott dolog, hogy a híres magyar (női szabóipar is az élre került a legutóbbi időben Európának ebben a részében. Ami ed­dig Becs, Paris és London volt, az: ma — kelét ; télé —- csakis Budapest. Igaz, Hogy a budapesti szalonok tulajdonosai ma is szoros kapcsolatot tartanak fenn a nyugati divat- központokkal, de az onnan kapott legfrissebb rajzok és eredeti modellek mellett maguk is művészei a női ruhatervezésnek, varrásnak s ha még hozzávesszük azt is, hogy nálunk ma valóban a legpompásabb és a legolcsóbb anyagok készülnek, máris világos, hogy miért nem megy most már az új divatot kereső kelet Budapesten túl, nyugat télé. Hogy mit is tud igazában ez az egészen nagyra nőtt magyar divatszabóipar, azt a maga teljessé­gében ugyancsak a budapesti árúmintavásáron csodálhatja majd meg elsőízben a közönség. Mert az idén is lesz egészen nagyméretű divat- revűszínháza a vásárnak, ahol a válogatottan szép mannequinsereg reggeltől-estig tartó so­rozatos bemutatókon kápráztatja majd el az érdeklődőket a legújabb divat csodákkal. A Vásár április 26-án nyílik és május 6-ig tart, de a minden menetjegyirodában kapható vásárigazolvány télárú utazási kedvezményé­vel már április 20-tól lehet Budapestre utazni. a********************************************************************* A harci siker a lélek eleven energiájától függ A harc ellentétes akaratok mérkőzésének csúcspontja. A győzelem ahhoz szegődik, »ki akaratát állandóan ébren tartja, vagy (éppen­séggel 'fokozza diadalának döntő pillanatáig. Minden lelki megtántorodás az eBerafél által kiaknázható gyengeség, így nagy veszélyt rejt magában. Az emberi lélek végsőkig való állandó meg­feszítése azonban még a kiválasztottaknál is kimerüléshez vezet, ha csak időközben pihe­néshez nem juthat. Hiszen az élet savát, bor­sát (jelentő küzdelem egyre az akarat meg­feszítéséből, megpihenéséből és ezután újra teljes nekilendüléséből ál. A siker függ tehát attól, hogy milyen frissen tudjuk tartani a l#ek eleven energiáját. Háborúban, a tömegeknek ebben a hatalmas méretű párviadalában, a küzdelemben álló né­pek lelki erőfeszítése vezetőinek akaratában, harcosainak elszántságában és lelkességének kitartásában nyilvánul meg. Harcban la parancsnokok és az engedelmes­kedő küzdők lelki világára a'karatbomfasztó Benyomások rendkívüli súllyal nehezednek. A parancsnok lelki benyomásai két irányúak. — Mindenképpen meg kell oldania a veszteséggel jjiáró feladatot s á drága vérnek összhangban kell állnia a várható siker nagyságával. De saját személyének veszély érzetét is le kell küzdenie akkor, amikor a reá bízottak felhasz­nálását tervezi, vagy rendeli el. Gondoljunk Csak a harc idegemésztő benyomásaira. Gon­doljunk arra, micsoda nagy lelki erőfeszítésre van szüksége, hogy értelmét ezek között a lelki válságok között hidegen és keményen, csak a cél szolgálatába állítsa. Az ö irányító akaratának nem szabad megtörnie a harc leg- ‘válságosabb perceiben sem. Micsoda lelki erő­feszítésekre van szüksége tehát a korszerű harc fülsiketítő, minden percben pusztulást hozó és bajtársainak szenvedéseket okozó pil­lanataiban ! Az egyszerű harcos lelkére a korszerű harc szintén bomlasztó befolyást gyakorol. A ve­szély érzete, amely az ellenséghez .való köze­ledéskor egyre nő, béke elképzelésben szinte felmérhetetlen önuralmat és akaraterőt kíván meg a legegyszerűbb harcostól. A harcban elszenvedett veszteségek és a reá zúduló ellenséges tűz miatt a csatár a harc­ban hovatovább teljesen elszigetelődik, ma­gára marad. Ez az egyedüllét annál inkább kínosan hat lelkére, mert a harctér üressége folytán többnyire az ellenfelét sem látja, csak érzi. A siker pedig ezeknek az elhagyott har­cosoknak önbizalmából, hitéből', vagyis lelki értékeiből tevődik össze. Azt mondhatjuk, hogy minél korszerűbb harceszközök vívják ádáz küzdelmüket, a harc lelki igénybevétele annál fokozottabb lesz. A parancsnokok és a küzdő katonák lelkének a roppant követel­ményekhez mért igénybevétele tehát oly fel­adat, amelyre csak a zsenge gyermekkorban kezdődő ideális katonás nevelés képesít. A közösség céljai iránt érzett áldozatosság, égymásba vetett testvéri hit, fegyverzetébe és vezetésbe vetett rendíthetetlen bizalom nélkül hadd 'sikerről beszélni nem lehet. A lelki erőfeszítéseken kívül a korszerű harc­ban küzdő test is hamar kimerül. A követel­mények, mind menetteljesítmények, mind pe­dig 'az időjárási viszontagságok vonatkozásá­ban rendkívüliek. A testi kimerülés pedig rendszerint az akaratot is erősen megtépázza. Mindezekért a testi nevelésre, rendkívüli telje­sítményekhez való szoktatásra kellő gondot kell fordítanunk. ********************************** A balatoni vasúti vonal október l.-étől visszakerül a szombathelyi üzletvezetőséshez A Szabadbattyantól Tapolcáig terjedő, úgy­nevezett balatoni vasúti vonalat, valamint az ehhez csatlakozó tapolca—keszthelyi és keszt- hely—balatonszentgyörgyi vonalakat október 1 létől kezdődőleg a budapesti üzletvezetőség­től a szombathelyi üzletvezetőség vonalháló­zatához csatolják vissza. Ezek a vonalakkoráb- . ban is a szombathelyi üzletvezetőséghez tar­toztak. Csak a volt Déli Vasútnak állami keze­lésbe vételekor csatolták át a budapestihez. Ezt az intézkedést akkor azzal okolták meg, hogy a Balaton mindkét partjának vasúti forgalmát egységesen, Budapestről kell irányítani. A kereskedelmi minisztériumban most meg­tartott értekezleten az az egészséges felfogás győzött, hogy közigazgatási, katonai igazga­tási szempontból, meg a Dunántúlról a Bala­ton felé irányuló személyforgalomnak gyor­sabbá tétele céljából is jobb, há ezek a vonalak ismét a szombathelyi üzletvezetőség irányí­tása alá kerülnek.-f- Bourette és shantung szövésű selymek szép színekben kézimunka céljára, iskolák ré­szére előnyös árban. Schütz Árűház. 3 INI II m E IK< Néhány napra elutazott a főispán. Vitéz gróf Teleki Béla főispánunk ma elutazott Zalaeger­szegről és hivatalos ügyek miatt néhány napig távol lesz székhelyétől — Tapolcán zsidó egyelőre már nem kaphat. iparengedélyt. Tapolcán a zsidók részére ki­adott iparengedélyek és iparigazolványok szá- * ma az összes kiadott iparengedélyek és iga­zolványok számának 30 százalékát teszi ki. A zsidótörvény szerint most már addig nem ad­ható ki Tapolcán iparengedély és igazolvány, amíg a zsidóknak kiadott engedélyek és iga­zolványok együttes száma az összes iparenge­délyek számának hat százaléka alá nem csök­ken. •— A za’ai munkakeresők figyelmébe. A zalaegerszegi rendőrkapitányság felhívja a mezőgazdasági és ipari munkások figyelmét arra, hogy külföldre munkakeresés céljából csak akkor menjenek ki, ha megfelelő utazási okmányokkal rendelkeznek. Aki «nélkül ki­megy, a honvédelmi törvénybe ütköző súlyos vétséget és az útlevél törvénybe ütköző kihá­gást "követ el. — Az öreg Petro vies bácsi is elment már... Pozsgai (Petrovics) János 72 éves korában Zalaegerszegen meghalt. Ma délután temették. Jellegzetes ember tűnt el az ő halálával a megyeszékhely utcáiról. Csáktornyáról került ide, hajlott, magas alakjáról, különös horvátos kiejtéséről mindenki ismerte. Neve fogalom volt itt a mozival, plakátragasztással, meg a rikkancsszolgálattal kapcsolatban. — Az á’lami gépjáróműVeZetőképző (soffőr) tanfolyam a m. kir. technológiai és anyagvizs­gáló intézetben (Budapest, Vili., József-körút 6.) május 6-án délután 5 órakor nyílik meg. Beírás és a felvételhez szükséges űrlapok- ki­adása naponta délelőtt 10—12 óra között az. igazgatósági irodában történik. — Ha’álozás. Gombik Gyula szíjgyártó 52 éves korában elhalálozott. Temetése 13-án dél­után 4 órakor lesz a zalaegerszegi új temető halottas házából. — Tavaszi haszonálatvizsgáiat. Zalaeger­szeg városban az 1940 évi tavaszi haszonállat- vizsgálatokat április 13-án, szombaton délelőtt 7!—12 óráig tartják meg. A polgármester fel­hívja a városban és annak külterületein lakó egypatás állatok tulajdonosait, hogy az egy­patás állatokat (ló, szamár, öszvér) április 13-án 7—12 óráig korra való tekintet nélkül, tehát a csikókat is szép idő esetén a vásár­térre, esős időben pedig a RoZenkrancz-féle vendéglőhöz vizsgálatra feltétlenül' vezessek elő. Aki lovát ezen vizsgálatra nemi vezeti elő, azt szigorúan megbüntetik. A csikókra vo­natkozó fedeztetesi jegyet a csikó tulajdonosa felmutatni köteles.-f- Tánciskola gyermekek és felnőttek ré­szébe. 'Április 15-én, hétfőn délután 1/26 óra­kor elemi iskolás gyermekek, április 16-án, kedden délután 1/26 órakor apró gyermekek részére hathetes tánciskola nyílik a MANSz- ban. Április 15-én, hétfőn este 1/29 órai kez­dettel felnőttek részére nyílik új tanfolyam ugyanott. f—2-f- A tavaszi divat különlegességeit hozta női kabát és kosztümanyagokban Tóth szabó, óriási választék férfiszövetekben. — Finom úri divat. — Háromévi dologházat kapott egy pince­betörő. Nadrai István budapesti lakatos a szentpéterúri hegyen feltörte Fekete László szőlőbirtokos pincéjét és onnét egy üstöt lo­pott el. Mivel bűncselekményeivel már több­ször foglalkoztatta a bíróságokat, így például a keszthelyi járásbíróság épületében és Lispén is lopásokat követett el, a nagykanizsai tör­vényszék háromévi szigorított dologházra ítélte. — A belek eldugulásánál, alhasi vérpangás­nál, aranyeres bántalmaknál és a máj duzzadí- ságánál, reggel és este is egy-egy félpohát természetes »Ferenc József« keserűvizet kitűnő hatással ihatunk. Kérdezze meg orvosát! — Időjárás: Mérsékelt szél, felhőátvonulá­sok, a déli megyékben kisebb eső; az éjsza­kai fagy gyengül, a nappali hőmérséklet alig Változik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom