Zalai Közlöny, 1925. október-december (64. évfolyam, 221-293. szám)

1925-11-04 / 249. szám

mm wúMJöm ISHS November 4 NAPI HÍREK UP^EB November* 4, szerda Római katolikus: Boroméi K. Protes­táns: Károly. Izraelita: Markhv. 15. Nap kel reggel 6 óra 48 perckor, nyugszik délután 4 óra 39 perckor. A Meteorológiai intézet jelentése sze­rint lényeges változás az időjárásban nem várható. Rendkívüli városi közgyűlés a vá­rosháza nagytermében délután 4 órakor. * ftíozi. Uránia: Nőstény sátán, ame­rikai film. Előadások 7 és 9 órakor. KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK: November 9. A Move ismeretterjesztő előadása az Urániában este 6 órakor (Leukay I. Éva: A szo­ciális munkáról általában. Jovanovits Lea : A mun­káskérdés innen és túlról megvilágítva. Novemoer 14. A Nagykanizsai Casino «Anday>- hangversenye a Casino dísztermében este 9 órakor. November 15. A Zrinvi Miklós Irodalmi és Mű­vészeti Kör liceális előadása a városháza nagytermé­ben este 6 órakor (előadó dr. Vargha P. Theodorich : Róma.) November 2!. A Nagykanizsai Tornaegylet táncestélye. November 23. A Move ismeretterjesztő előadása az Urániában este 6 órakor: Amundsen repülőgép- sarkutazása. November 30. A Move ismeretterjesztő előadása az Urániában (Surányi Gyula: Rákóczi Ferenc kora, vetített képekkel). Elfeledve .. Heted'k évfordulójához jutott az októberi őszirózsás forradalom. Amit évszázados nehéz munkával felépí­tettünk, mindaz egyszerre romhal­mazzá lett s csizmás lábakkal rúgták fel s taposták sárba legszentebb jo­gainkat, nem is szólva arról a rom­boló munkáról, melyet a lelkekben vittek véghez. Az erény félve mene­kült és orgiáit ülte a becstelenség. Megteltek o. börtönök ártatlan embe­rekkel és Árpád hona felett sorsol vetettek az őszirózsa latorjai. A házak mind siralomházakká vál­toztak. Az emberek lelkére, fekete gyász borult; sivár, kietlen aggodal­makkal telté lett az élet. Minden, az ember lelke, teste, vagyon, min­den áldozatul esett nekik. Akkor az emberek megfogadták, hogy, ha elmúlik a vész — Lmétuj élet dereng majd a magyar halmok felett. Aztán .. . De hiszen még sokkal jobban emlékezünk ezekre az időkre, semhogy Írnunk kellene róluk... Egyre azonban mégis emlékeztetnünk kell mindazokat, kik könnyebben fe­lednek, mint tanulnak, — arra a bizonyos fogadalomra, hogy hitet tett rá, hogy ezentúl minden máskép lesz. Elmosódnak a múlt sötét árnyképei s vele a szomorú időkre való vissza­emlékezés élénksége is egyre tompul. O, bárcsak ne bosszulná meg ma­gát ez a magyar — feledékeny ség.. „ — Félszázados tanítói jubileum. Siposs György kutasi igazgató-1 aniíő 50 éves taniiói jubileuma alkalmából a kultuszminisztertől elismerő, okle­velei kapott, mit ünnepélyesen fog­nak a jubilánsnak átnyújtani. í — A polgármester Budapestre ; utazik. A Magyar Városok Országos I Kongresszusa pénteken áliandő vá- I lasztmányi ülést tart Budapestem Az ! ülésen Nagykanizsát dr. Sabján Gyula polgármester fogja képviselni. A kon­gresszus tárgyalás alá veszi a tör­vényhatóságokra hárított betegápolási és gyermekvédelmi adót, a köztiszt­viselői kar státus-rendezésének ügyét és a. városok parim kongresszusáról számol be a magyar városok kül­döttjei előtt. — Hősök emlék-szobra Nagy­kanizsán. A Képző- és Iparművé­szek Országos Gazdasági Egyesülete Nagykanizsa városhoz intézett bead­ványából tájékoztatást kér, mennyi­ben felelt meg a város a belügymi­niszteri rendeletnek, mely előírja, hogy a községek hősi emlék-oszlopokat, szobrokat kötelesek felállítani társa­dalmi akció utján. Nagykanizsán a hősök emlék-szobrának felállítására a város vezetősége már régebben mozgalmat indított meg, azonban nem akarván a Zalai Közlöny katonasirok- ak dióját újabb gyűjtéssel keresztezni, a mozgalmat egyelőre szünetelteti. — Rendeletek a vármegyétől. A vármegyétől tegnap érkezett Nagy­kanizsára a vegyvizsgálati dijak sza­bályozására, a postai távbeszélő for­galom díjszabásra, a postai üzletsza­bályzat módosítására, a mező és erdő- gazdasági munkáltatók ipar jogosítvá­nyának visszavonására, az erdők ügy­viteli és tulajdonjogában való jogta­lan beavatkozásra vonatkozó rendelet. — A tűzoltóság havi jelentése. A nagykanizsai tűzoltóság október havi jelentése nemleges. — A kórház és szegényház multhavi élelmezése. A nagykani­zsai közkőrház október havi élelme­zési számlája 96, a szegényházé 21 millió korona. — Hősi emlékmű leleplezés. Attalán Mindenszentek napián ünne­pélyes keretben leplezték le 52 elesett hős emlékének szentelt 10 méter ma­gas emlékoszlopot. — A Polgári Egylet átalakítása. A nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi november hő 18-án délután fél 7 órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tagokat ezúttal meghívja a választmány. Tárgy: a székház átalakítására póíhitel meg­szavazása. — Az ingyen-ebéd akció. A Ke­resztény jótékony Nőegyíeí ingyen­ebéd akciósa keretében ujrób felaján­lások: Kálovics György 2, Miheller Béláná 2, Kugler Sándorné 1, Farkas Lajosné 1, Szabó Aníalné 7, Németh Jenő 2, Filó Ferencné 2, vitéz Óhegyi Ferencné 2, Wolf Sándorné 1. Sinkó Lajosné 1, Bakra Jánosné 1, özv. Schmidt Fngyesné 1, Oilop Ernő 1, Várnay Jánosné 1, Kozeniki Józsefné 1 nap vendégelnek meg meleg ebéd­del egy-egy szegénysorsu iskolás­gyermeket. — Lelkész-beiktatás. A barabás- szegi református gyülekezet uj lelké­szét, Pét hő Antalt november 8-án iktatják be állásába. — Tüzelőt a szegényeknek! Mint minden évben, ezidéri is ter­mészetbeni tüzelőanyag evüjtés foly ik a Keresztény Jótékony Nőegyíeí téli ínség enyhítő programjának kereté­ben. Az egylet tagjai néhány darab fájukat, mit a szegényeknek szántak már leadhatják a Teuísch-drogériá- ban való jelentkezés mellett, hol fel­írják az adományokat. A tüzelő-akció novembertől február végéig tart. as ßsaä és 4éSi fehérnemű di'waf T A divatot kedvelő férfi nem csupán a külső ru­házkodásra fejt ki gondot és Ízlést, hanem megkülönböztetett fontosságot tulajdonit a szép fehérneműnek, első­sorban az ingnek, hálópyjamának és reggeli kabátnak. Az ing mindig fon­tos Iceliéke volt és marad a férfi öltöz­ködésének, s mint az öltöny színében és fazonjában, épp úgy az ing kelmé­jében és szabásában is meg van a mindenkori divat. Az ez évi Őszi és téli szezonra az ingek divatja a praktikus emberek hazájából, Angliából indult el hóditó uíjára és mondhatjuk immár oly népszerűségre tett szert, hogy a divatos férfit az uj, u. n. „oxford“ anyagú ingek nélkül elképzelni nem le­het, mely ingekhez kizárólag alacsony dupla kemény gallért hordanak. Ezen anyagú ingek nagy elterjedését az anyag kiválóságán kívül, főleg annak tartóssága és kellemes viselete idézte elő. Gyártásával a glasgowi Dávid 6 John Ursdersosi Ltd. cég foglalkozik, mely visszaélések elke­rülése végett, min­den egyes véget saját védjegyével lát el. — E cikk egyedárusitását Nagykanizsa és vidé­kére kizárólagos joggal — csupán méríékszeriníi megrendelésre — a Kohn L. Lajos cégnek sike­rült elnyerni, mely cégnél — hozott anyagból is — a legutolsó divaíuj- donságokon kívül, a legfinomabb mi­nőségű zefier, pouplin, tricolin és se­lyem ingek raktáron kaphatók és mér­ték szeiinti megrendelésre a legszebb és leggondosabb kivitelben készülnek. — Nagykanizsai egészségi álla­potok. A városi tisztiorvos jelentése szerint Nagykanizsa területén a fel­nőttek egészségi viszonyai kedvezőek, gyermekeké elég kedvezőek voltak. Felnőtteknél kórjelleget nem észlel­tek, a legtöbb halálozási ok idült szervi bajok voltak. Gyermekek közt légzőszervi humtos megbetegedések, szórványosan difteriiisz és vörheny, u-óbbi egyhe lefolyással, jelentkeztek. Fertőző betegségek : vörhenv 9, hök- hurut 2, tífusz 1, difteriiisz 3, vérhas 2, kanyaró 1 esetben fordult elő. Törvényszéki boncolás egy volt. Sú­lyos testi sértés 1 esetben fordult elő. Halálesetek száma 32 volt. A halál oka 7 cselben végelgyengülés, 5 cselben szervi szívbaj, 6 esetben iüdőbeíeg­Halvaszületések száma 5 volt. - Schwarcz Dezső c ségek un és női divatárukban legszolidabb ki­szolgálás. — Kézimunka-kiállitáS. A Mansz sümegi csoportjának kézimunka ki­álltfása november 29-től december 6 ig tart. Kiállíthatnak szabók is kész ruhákat, azonkívül szíjgyártók és cipé­szek. A kiállításra szánt tárgyakat e hó 10 ig kell elküldeni Rieszner Fe­rencné elnöknő címére. — Kétszázkét gyermeket ol­tottak be Nagykanizsán. A himlő- oltási jegyzőkönyvek tanúsága szerint Nagykanizsán himlőoltást kapott 3i2 gyermek (188 fiú és 184 leány), ujraoltottak 330 gyermeket (144 fiút és 186 leányt). Az oltásról elmara­dottak névjegyzékét összeállították és a kihágási eljárás lefolytatása végett átadták a kihágási bíróságnak. — Árvaleány, kiskanizsai, 12 éves örökbe vagy elhelyezésre helyet ke­res. Jelentkezni a városházán a köz- gyámi hivatalban. — A német társalgási órák. A Zrínyi Irodalmi cs Művészeti Kör felkéri mindazokat, akik a hirdetett német társalgó órákra jelentkeztek, hogy folyó hó 7-én, szombat délután fél 6-kor a postapalota földszinti termében pon'osan megjelenni szí­veskedjenek. — Sajtóestély Sümegen. Test­vérlapunk, a Zalamegyei Újság nagy­sikerű sajtőestélyei sorozatában no­vember folyamán Sümegen rendez gazdag müsoru sajtóestélvt. — Misszió Igaíban. P. Márton és P. Bakács Lőrinc budapesti do- monkosatyák november 2-től 8-ig missziót tartanak Igáiban. — A kaposvári Ipartestület kül­döttségben kérte fel Mayer Bertalan lemondott elnököt tisztsége tovább megtartására. Az elnök a legköze­lebbi közgyűlésig egészségügyi sza­badsággal a tisztséget továbbra is vállalta. = Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak — Halálos verekedés. Léránt Gábor tilaji lakos korcsmái vereke­dés közben egv karóval úgy sújtotta főbe Horváth János ugyancsak tilaji legényt, hogy az a szenvedett agy­rázkódás következtében meghalt. — Lérántot behozták a nagykanizsai ügyészség fogházába. — A nagykanizsai és zalaeger­szegi zsebtolvajlások. A legutóbbi zalaegerszegi vásáron több, a napok­ban a nagykanizsai vásáron történt zsebtolvajlásokhoz hasonló lopás tör­tént, igy Petrovics Jánosnétól is el­loptak egy pénztárcát, melyben 700 ezer K készpénz, két sorsjegy és különféle igazolványok voltak. A za­laegerszegi rendőrség tegnap a Petőfi utca egyik házának kapujában három egymásra fektetett pénztárcát talált, melyek egyike Petrovics Jánosnéé. A tárcák természetesen üresek voltak, csak Petrovicsnééban találták meg két sorsjegyét és egy igazolványát. Úgy látszik egy és ugyanaz a zseb­metsző kő'ette el az összes lopáso­kat, sőt valószínűleg Nagykanizsára is ez a társaság ruccant át az or­szágosvásár napján, mert itt is ugyan­ezzel a rnethódussal dolgoztak. ÍQ) WBlSSXSPÉÍali ÉSS FÍSC Kl ES RÍ ríüfös» és divatáru háza a „Gólyához“ Nagykanizsa. E p z s é b e t- i é i* f, Telefon 258. s z a m. — Hefir, pargetl 2 * *^sfekart9n^Xhq^e'^S^ila tori?s, az röJ0?“ és divatárucikkekben. Állandó nagy raktár kanavász, vászon, í „ „ . „ ^ " '' ’ a Vílághiiru „Arany Hollo szovopamut és cérnafonalakban, valamint pinkafői lópokrócokban. — jamperek (blousokjMlö ezertől iíebb’ .kartoD 15 ezerfö1 feljebb, kanavász 20 ezertől feljebb, Tricot selyem “ i“ 5, Női ingek 33 ezertol feljebb, Combinee 80 ezertől feljebb, szőrmék (boák) 350.000 koronától feljebb. 1 # Kész menyasszonyi kelengyék (garnitúrák). — Külön osztály női- és gyermekkabátokban. ura.:.Lábát S50 ezertől, szőrmével 700 ezertő! feljebb, gyermek-kabátok 350 ezertől feljebb.<J

Next

/
Oldalképek
Tartalom