Zalai Közlöny, 1925. október-december (64. évfolyam, 221-293. szám)

1925-11-13 / 257. szám

HALAI KOCLONY 1925 November 13 NAPI HÍREK NAPIREND I November 13, péntek j Római katolikus: K. Szaniszló. Protes- J táns: Szaniszló. Izraelita: Markhv. 24. | Nap kel reggel 7 óra 02 perckor, f nyugszik délután 4 óra 27 perckor. t A Meteorológiai Intézet jelentése sze- | rint még jobbára esős idő várható lé- ♦ nyegtelen höváltozással | Mozi. Uránia: Az utolsó tánc, Betty « Compson és Rudyard Kiplinggel. Elő- t adások kezdete 7 és 9 órakor. f Bogaras kedvében lehetett a mi szép Balato­nunk kormánybiztosa, mikora Bala- tonföldvár határában létesített halastó engedélyének visszavonását kérte a közigazgatási bizottságtól, azzal az indokolással, hogy a halastó szúnyo­gok hadseregét fogja rászabadítani < a balatonföldvári nyaralókra. Nem ez az első csodabogár, ami­vel a balatoni kormánybiztos ur meg­lepte már a magyar tengerpartot, sőt bízvást mondhatjuk, az egész magyar közönséget. Ennél a különös ötletnél azonban már nem is mérgelődünk, nem is kritizálunk, csak csendes mo­solyra húzódik az ajkunk s egy pil­lanatig elmeditálunk felette, mint néha jölsikerült adomák poénje felett. A magyar föld testén a ma meg­maradt kevés érték közt a leghatal­masabb, de mindmáig legkiaknáz .t- lanabb is: a Balaton és vidéke. Ezt bizonyítgatni, példákkal illusztrálni ma már felesleges és unalmas volna. A Balaton partvidékein virágzó gaz­dasági életet teremteni, a szinte par­lagon heverő kincseket összegyűjteni s ennek a tengődő országnak szol­gálatába állítani ma mindennél fon­tosabb követelmény. Szúnyogokra való hivatkozással pedig megbénítani egy szépen fejlődő balatonmenti halgaz­daságot: — bűn. Szúnyog a Balaton-mentén körös­körül úgyis van untig elegendő. Egy halastó által produkált néhány ezer szúnyoggal több vagy kevesebb, ez már mitsem lendít fürdőéletünkön. De talán nem is egy halastó szú­nyog-termelési statisztikájának össze­állításánál kellene kezdeni azt a mun­kát, amiért a balatoni kormánybiz­tosi méltóságot kreálták! ? Talán akad még egynéhány ennél sokkal nagyobb súllyal a latba eső mulasz­tás, hiányosság és elhibázott fürdő­politikai ténykedés is! Hiszen a Balaton 10 százalékát nem gyümölcsözi annak az értéknek, amit hozzá képest kis pocsolyákból kitermelnek a külföldi fürdők érde­keltségei. A Balaton kincseinek ki­lenctized része el van mélyen rejtve annak fenekén. S hogy még jobban elrejtsenek mindent, ami máshol elég lenne egy szanálás terheinek viselé­séhez, — ráborítják minderre még a kormánybiztosságot, melynek jótékony homálya alatt ime ennyi történik a Balatonért: óvás néhány ezer szúnyog miatt néhány uj milliárd ellen, amit a magyar gazdasági élet hasznára és fejlődésére sikerülne kitermelni a Ba­latonpart kincsekben gazdag vidékéből ____ (bl) — P engő — korona átszámí­tási táblázat. Igen hasznos és gya­korlati értékű táblás összeáliitást kül­dött meg szerkesztőségünknek a nagy- kanizsai Néptakarékpénztár r.-t. a pengő—korona s a korona—pengőre vajó átszámításról. Az összeállítás a TEBE kiadványa. — A jótékony egyesületek álla­mosíts sa. Elérkezett az ideje a társadalmi közjótékonyság megszer­vezésére vonatkozó rendelet végre­hajtásának. — Eszerint a jótékony­ság terén működő egyesületeknek egy közös szervezetbe való tömörítése van tenbevéve Ebbe mindazok a jóté­kony egyesületek tartoznának, melyek működése állami támogatásra érde­mesek. A belügyminiszter intenciója ezzel a szervezéssel az, hogy a jóté­kony egyesületek megfelelő együ t- míiködését biztosítsa, így megszűn­jék a sok rivalitás, konkurrencia, fél­tékenység az egyesületek közt s ki­küszöbölhető legyen egymás tervei­nek és akcióinak keresztezése. A kö­zös szerv bonyolítaná le az összes gyűjtéseket, szétosz^soka*, hatósági segélyezéseket s évenként beszámoló jelentést adna a mir iszternek. Az összes jótékonysági ügyek* tégy ellen­őrző tanács intézné. A nagykanizsai egyesületektől szóló kimutatást és véleményt a polgármesternek rövid időn belül f< 1 kell terjesztenie. KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK: November 14. A Nagykanizsai Casino «Anday»- hangversenye a Casino dísztermében este 9 órakor. November 15. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Mű­vészeti Kör liceális előadása a városháza nagytermé­ben este 6 órakor (előadó dr. Vargha P. Theodorich: Róma.) November 15. A felsőkereskedelmi iskola Széchenyi emlék-ünnepélye saját helyiségében délután 5 órakor. November 15. A polgári leányiskola Széchenyi emlék ünnepélye délelőtt 1 > órakor. November 16. A Move ismeretterjesztő előadása az Urániában este 7 órakor (Tábori Koméi: A spiri- tizmusról). November 21. A Nagykanizsai Tornaegylet táncfestélye. November 21. A Fiitőbázi Kézművesek Egyesülete vegyes- és férfi karának serlegavató ünnepélye este 9 órakor a Polgári Eeyletben. November 22. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása este 6 órakor a városháza dísztermé­ben (Kemény János kegyesrendi tanár: A női szem a költészetben). November 23. A Move ismeretterjesztő előadása az Urániában este 6 órakor: Amundsen repülőgép- sarkutazása. November 30. A Move ismeretterjesztő előadása az Urániában (Surányi Gyula: Rákóczi Ferenc kora, vetített képekkel). — Zala árvaszéke kilépett a vármegyei tisztviselők egyesüle­téből. Zalavármegye árvaszékének tisztikara külön értekezleten tárgyalta 3 státus-rendezés kapcsán őket ért sérelmeket. Minthogy ezekért főképen a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületének lanyhaságát okozzák, elhatározták az egyesületből való ki­lépésüket. Elhatározták ezenkívül,hogy a külön vármegyei státus-rendelet ki­bocsátása előtt memorandummal for­dulnak a belügyminiszterhez és csat­lakozásra szólítják fel az összes tör­vényhatóságok árvaszékeit. — A polgári leányiskola Szé- chenyi-emlékünnepélye. A nagyka­nizsai polgári leányiskola folyó hó 15-én, vasárnap délelőtt 10 óra kor tartja az intézet tornatermében Széchenyi- emlékünnepélyét a következő műsor­ral : 1. Hiszekegy. Énekli a polgári fiú- és leányiskola vegyeskara. 2. Ünnepi beszéd. Tarja Deák Istvánná. 3. Magyar irredenta dalok. Éneklik: Baksa Mártha IV.a, Belovics Kata IV.a, Baumgarten Kiára IV.a, Rich! Aranka IV.b, Horváth Erzsi IV b, Ü.ő IV.b. 4. Széchenyi emlékeze'e Arany Jánostól. Szavalják Heimer Erzsébet IV.a, Liditt Julia IV.a, Horváth Gizi IV a, Szebení Ma IV.a, Lendl Margit IV.b, Horváth Ersi IV.b, Sió Anna IV.b, Richl Aranka W.b, Kálmán Magda Ili.a, Bohár Ilona III.a, Balázs Aranka III.b, Hayas Kornélia III b, Büchier Margit II b. 5. Járjatok be... Bus magyarok... Énekli a vegyeskar. 6. A tanító álma. Tanítónő: Settler Magda I\ a, Növendék: Miháika Mar­git II.b, Hungária: Egyed IV.b, An­gyalok: Koós IH.b, Bruncsics I.b, Torma I.c, Zelkő l.b. 7. Szózat. Énekli a vegyeskar. ~ Schwarez Dezső cégnél úri és női divatárukban legszolidabb ki­szolgálás. — A város lőtér céljaira való földigénylése. Nagykanizsa város a nagybakónak Pick féle földbirtok bál igényelt az OFB.-től egy területet, me!y katonai elemi és h rcászati lő- térnek lett volna alkalmas. Az OFB. kirendelt bírája határozatában arról értesíti a várost, hogy a tárgyalási bizottság javaslata az igénylés eluta­sítása mellett szól, mert az illető te rület erdő-terület s mint ilyen meg­váltás tárgyát nem képezheti. — Jegyzőválasztás. Reziben jegy­zővé egyhangúlag Bárdió Lajos ba- la'onedericsi segédjegyzőt, az elhunyt jegyző fiat választoltak meg. — Nyomdászok hangversenye. Az idei hangversenyek között első­rendű helyet fog elfoglalni a nyomdá­szoknak december 8 án megtartandó müvészestélye, melyen kiváló fővárosi művészek és művésznők fognak sze­repelni. Bár a rendezőcég még a leg­nagyobb titokban tartja s az u olsó napok meglepetéséül tartogatja az est részletes műsorát, mégis volt alkal­munk azt betekinthetni s meggyőző­dést szereztünk magunknak belőle, hogy programja valóban művészi ese­ményszámba megy. A Délivasut igaz­gatósága is a legmesszebbmenő elő zékenységgel áll a nyomdászok hing- vei senyének sikere érdekében rendel­kezésükre s egy egész Pulmann-kocsit biztosit a budapesti közreműködők részére s féláru utazási kedvezményt engedélyezett. A hangverseny iránt már is a legszélesebb körben meg­nyilatkozik az érdeklődés, ami érthető is, hiszen kevés olyan foglalkozási ág van, mint az ő fogla kozásuk, kik­nek munkájuk már csak az újságok és könyvek révén is állandóan a kö­zönséget szolgálja. — Adományok a karácsonyi vásárra. A Keresztény Jótékony Ná egylet karácsonyi vásárjára eddig be­érkezett természetbeni adományok (Bochné és Kiiserné gyüjtőivén): (Folytatás.) Kaufmann Mand 1 üveg kölni viz, 2 db. illatlocsoló üveg, 2 broche, 2 db. pléh cigaretta-tárci, 3 szipka, 3 champon, 12 doboz cipő- créme, Kaufmann Károly 3 db. meleg­sapka, Kiámer Zoltán 1 db. fejkendő, Perlsz Dezső 1 pár női harisnya, Krátky György 2 doboz Hercegovi iái dohány, 3 doboz „Levate“ hüvely, Steiner és Eppinger 2 db. zsebkendő, Rosenberg Salamon 4 db. üveg, 4 db. pléhpohár,Schlesinger, B umenschein és Társa 24 pár gyermekharisnya, 12 db. törpe szappan, Kasoli 1 kg. praliné, Sternberger és Deutsch ara­nyozó és cipőmáz, Skopál 2 db. vi­rágváza, Kötő-szövő gyár 1 db. kötött leányka ruha, Grünfeld Márk 2 sapka, Singer József 1 tucat zsebkendő, Vajda Géza 1 db reszelő, Kisfaiudi és Krausz 2 db. parchet, Kaufmann és Bien 2 frank, 4 doboz réztisz itó, 3 cs. pudding por, 1 zsuroló-kefe, Áruimh Sándor 1 doboz rezgőbogár, 1 doboz apró játék, Perlsz Jenő 2 db. horgolt, meleg fejkötő, Berényi József és fia 3 pár fülbevaló, 1 em- lékgyürü.B atha Alfréd 1 meleg sapka, fogeréme, szappan, hajpor, Boldlcs Károly 10 cs. créme por, 4 cs. Oetker kuglóf por, Frank Vilmos 1 gyermek­öltöny. — A polgári iskolai tanárok nyaralója. A polgári iskolai tanárok egyesülete mar meg is vett egy 14 szobás villát Balatonfüi eden egyesületi nyaralónak. A villa vételára berende­zéssel 1 milliárd korona volt. — Beszüntetett balatoni hajó­járat. A Balatoni gözbajózási Rt a Siófok Balatonfüred-i Gőzhajójáratot november 15 tői beszünteti. = Lábtörlő szőnyegek rend­kívül olcsó áron csak Szerbnél vásá­rolható Csengery-utca 6. —■ Leventék. Folyó hó 15-én, va­sárnap 10 órára — még esős időjá­rás esetén is — minden levente pon­tosan az eddigi foglalkozási helyen legyen és pedig: I csoport kiskani- zsai iskola, II. csoport Károly lakta­nya melletti játszótér, III. és IV. cso­port Zrinvi sportpálya. Innen fogják az okta'ók a leventéket torna- és tan­termekbe vezetni, ahol a téli kikép­zési időszak alatt (november, decem­ber, január és február hónapokban) a levente foglalkozások tartatnak. — Leventeigazolványát minden levente magával hozza. — A hiányzókat sú­lyos birsággal fogom megbüntetni. Testnevelési vezető. — A „bolygó hollandi“ Zalában. Egy hollandiai ujságiró fogadásból 1924 tői kezdődőleg 10 év alatt ha­talmas, lakásnak berendezett autón bejárja az egész világot. A „bolygó hollandi a napokban Tapolcán volt autójával egy nő és egy sofiör kísé­retében. Az ut költségeit csupán film előadásokból, levelezőlap-elárusitás- ból, felolvasásokból teremtik elő. — Vizbefult egy részeg asszony. Özvegy Holczbauer Istvánná 60 éves köveskállai asszony részegen a vizbe esett és ott lelte halálát. — Szurkáló köszörűs. Sárközi Ferenc vándorköszörűs Lesencetoma- jon részeg feleségét, ki őt ollóval megsebesítette, egy késsel hátba- szurta. Az eljárás megindult ellenük. — A zalaegerszegi vasutügyi deputáció. Zalaegerszegről most már csak a Délivasutnak Zalaegerszegre való bevezetése, valamint a hévízi vonal kiépítése és annak Balaton- szentgyörgytől a Délivasut kezelésébe való átengedése ügyében november 23. körül megy a két város, azonkí­vül Sopron és. Szombathely küldött­sége Budapestre. — Vasúton érkezett áruk va­sárnapi kivagonirozása. A nagy- kanizsai Közraktárak Rt. kérelemmel fordult az iparhatósághoz, hogy adja hozzájárulását a közraktárak vasár­napi üzembentartásához. A vasúti szállítás ugyanis nagyon sok vagont vészit a vasárnapi munkaszünettel és sok esetben az áruk természete is olyan, hogy azok nem várhatnak az elromlás veszélye nélkül 24, esetleg több órát a kiraktározással és elszál­lítással a vasárnapi munkaszünet miatt. Az ilyen áru-romlások mind­járt drágítják az érkezett árut. Ha a közraktárak ilyen sürgős esetekre en­gedélyt kapna a vasárnapi üzembe­tartásra, ezzel — a kérvény indoko­lása szerint — nem csak a kereskedő­világ, hanem a fogyasztóközönség is előnyben részesülne. — Gyújtogató novemberi villám. Hétfőn este Nagykanizsán is keresz­tülvonult villámlás és égdörgés köz­ben egy nyárra emlékeztető zivatar. Mint most értesülünk, ez a novem­beri villámlás Rinyabesnyő községben egy szalmakazlat felgyújtott. — A tapolcai izraelita hitköz­ség a recepciós törvény 3 évtizedes évfordulója alkalmából templomi ün­nepséget rendezett. A Himnusz után a rabbi magas szárnyalásu hazafias beszédet mondott. Beszéde vezérfo­nala volt, hogy a magyar zsidóság hite minden szenvedésen keresztül is: „A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy nevéhez.“ Egyben a zsidóság nevében tiltakozott a Nép- szövetségnek a magyar belügyekbe való avatkozása ellen a numerus clausust illetőleg. — Városi közgyűlés Széchenyi emlékére. Kaposvár város képviselő testületé ma délután tartott közgyű­lésén emlékbeszéddel hódolt az Aka­démia centennáriuma alkalmából Szé­1 chenyi István gróf emlékezetének,

Next

/
Oldalképek
Tartalom