Zalai Közlöny, 1925. április-május (64. évfolyam, 73-143. szám)

1925-04-21 / 88. szám

4 ZALAI KÖZLÖNY 1928 április 21 A város költségvetése A közigazgatás személyi járandó- > ságai közel egy harmadát igénylik j az összes adóbevételeknek IV. Nagykanizsa, április 20 Nagykanizsa város adóbevételei 556.256 aranykoronában vannak elő­irányozva, ami 8 milliárdon felüli összegnek felel meg 14.600-as arany­korona alapon átszámítva. Erre a jövedelemre 84.793 arany- \ korona, közel egyheted rész a kiadás. \ Az adókezelési költségből 36.493 aranykorona a kereseti, községi stb. adókra, 48.300 aranykorona a fogyasz­tási és forgalmiadókra esik tisztvi­selői fizetések, irodaköltség stb. cí­mén. A fogyasztási adóbevételeknél 6.7% a kezelési költség, a forgalmi­adónál 20%, egyéb adóknál I2V2%, hozadéki adóknál 1.8%. A személyi járandóságok az adó­kezelésnél külön tételt képviselnek, mert a költségvetés első csoportjá­ban, a közigazgatási csoportban sze­replő 171.743 aranykorona tisztvise­lők stb. illetményei címén felvett összeg a közigazgatás személyi járan­dósága. Az orvosok, állatorvosok, adóhivatal, gazdaság stb. már külön tételek alatt számolják el tisztviselőik illetményeit. Vagyis a 14.600-as arany­koronával átszámított 2V2 milliárd papirkorona csupán a közigazgatás terén működő városi alkalmazottak személyi járandósága. Eszerint csu­pán a közigazgatás személyi járandó­ságai közel egy harmadát emésztik fel r a város összes adóbevételeinek. Általános keresetiadóból 105.000, községi pótadóból, melyet 50%-os kulccsal állítottak be, $3.517 aranykorona a bevétel elő­irányzata. Fogyasztási adókból a következő összegek folynak be: borfogyasztási adó 88.000, husfogyasztási 35.000, szeszfogyasztási 6000, pezsgőfogyasz­tási 1500, sörfogyasztási 1500, ásvány és szikviz adó 50 aranykorona stb., összesen 132.100 aranykorona. Az általános forgalmiadó-részese­désből, mely a teljes forgalmiadó egyhatodrésze, 142.400 aranykorona folyik be. Eszerint a városi gazdaság egyensúlyának legszilárdabb bázisa a forgalmiadó-részesedés, utána a városi adók, mert egyebütt bizony sehol nem mutat fel a költségvetés olyan tiszta hozamot, amire költség- vetést építeni lehetne. De vájjon, mit csinált a város, mikor nem kapott még forgalmiadó­részesedés címén akkora jövedelmet, mely huszonhétszerese a város összes ingatlanaiból (házak, rétek, szántók, erdők stb.) kimutatott tiszta jövede­lemnek ? Ingatlan átruházási városi pótille- tékböl 9400, vigalmiadóból 100, játék­adóból egy, bélyegből 400, ital mérési engedély és szeszesital forgalmi-ille­tékből 12.000, közterületbérből és hely­pénzből 45.000 aranykorona a bevétel. Az utolsó tétel egyúttal felelet az előbbi kérdésre. Vagyis ha majd nem lesz forgalmiadó-részesedés, akkora közterületbérek fogják helyrebillenteni a költségvetés labilis alapokon nyugvó mérlegét. Ezek kivetésénél megnyom­ták a tollat s megadóztattak, vagy lebontásra ítéltek minden lépcsőt, cégtáblát, ami „közterületet foglal el“ akár a földön, akár a levegőben. Vájjon mikor fogják az ablakpárká­nyokat és erkélyeket, vízlevezető csa­tornákat s az emberek árnyékát is megadóztatni? Elvégre ezek is köz­terület felett, vagy egyenesen azon szoktak leledzeni. . . ? (Folyt, köv.) NAPI HÍREK I ~ I NAPIREND ÁpriBis 2i, kedd \ Római katolikus: Anselm. Protestáns.! Anselm. Izraelita: Nizan hó 27. | Nap kel reggel 5 óra 01 perckor, nyug- X sdk délután 6 óra 57 perckor. | Í A Meteorológiai Intézet jelentést ♦ szerint változékony idő várható hősilllye- X déssel, helyenkint esővel (esetleg zivatar) f Városi közgyűlés a városháza nagy- I termében délután 3 órakor. | i I A KEGYELMES és méltóságos urak számairól közöl adatokat az egyik budapesti lap. összehasonlítja az 1911 évi statisz­tikai adatokat a mai adatokkal. Ezek­ből megállapítja, hogy akkor 12 kegyelmes ur volt, ma pedig van 21. Ennyi az I. és II. fizetési osztályba tartozó tényleges kegyelmes uraknak a száma. Volt miniszter van 53, ke­gyelmes államtitkár és rendkívüli kö­vet pedig 11. A 111. és IV. fizetési osztályba 1911-ben 40 méltóságos ur tartozott. Az idén 162-en vannak ezekbe az osztályokba sorozva. Az V. fizetési osztályban 1911-ben voltak 276-an, ma 362-en vannak benne. A kormányfőtanácsosokról s gaz­dasági és kincstári főtanácsosokról nincsenek pontos stalisztikai adatok. Ezeknek a számát — a régieken kí­vül — közel 1000-re becsülik. Ebben a nagy számban épen csak az a ! körülmény vigasztaló, hogy ők nem jelentenek terhet a költségvetésben, mert címükön kívül egyebet nem kapnak az államtól. Hogy aztán nekik mit ér a méltóságos cim ? — ezt már mi nem tudjuk eldönteni. Valószínűleg sokat, különben nem áhítoztak volna annyira utána. Ezekből az egészen szórványos statisztikai adatokból is látható tehát, hogy — demokratizálódunk. Nagy Magyarországon nem volt felényi annyi kegyelmes és méltóságos ur, mint ma a harmadára csonkított kis Magyarországon. Oh, mily boldog ország is lehetünk, hol annyi a kitüntetésre érdemes kö­zéleti nagyság...! — Zarándokvonatok érkezése. A rendőrkapitánysághoz érkezett je­lentés szerint április 21-én és 23-án este 8 óra 10 perckor 500—500 főnyi zarándok-csoportot Róma felé vivő vonat érkezik a nagykanizsai állomásra, mely 35 percnyi taitőz- kodás után indul tovább a jugoszláv határ felé. Vasárnap délután 5 óra­kor a budapesti Szent Imre főgim­názium 100 tagú zarándokcsapata indult el a fővárosból. — A megyéspüspök pásztor­levele. Rótt Nándor dr. megyés-. püspök most kiadott körlevelében felhívja egyházmegyéjének papságát arra a veszedelemre, amely a hívek hitéletét az adventisták és hasonló szekták propagandája révén fenyegeti. Az ily mozgalmak széthúzást, ellen­tétet és az erők gyengülését ered­ményezhetik és ezért hathatós küz­delemre szólítja fel ellenük a lel- készkedő papságot. — Adomány. A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarék- pénztár Rt. 600.000 koronát ado­mányozott a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegyesület emberbaráti céljaira. KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGUK Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művé­szeti Kör liceális előadása (Kelemen Ferenc: A világháború kulturális és gazdazági kö­vetkezményei) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor. Április 26: Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai-emlékünnepélye délelőtt 11 óra­kor a városháza dísztermében. Magyarország 1925. évi vidéki kardcsapat bajnoki verseny a Zrínyi sporttelepen. Április 30: A Zrínyi Irodalmi és Művé­szeti Kör liceális előadása (Noll József: A grafikai művészetekről) a Kaszinó nagyter­mében este V27 órakor. Május 9: Müvészestély az államrend­őrség detektívtestületének nyugdijpótló- és segélyegylete, özvegyei és árvái javára a Polgári Egyletben este 8 órakor. Május 31: Az Ipartestület sétatéri mu­latsága. _____ — Zalamegye egészségügye. A vármegyei állategészségügyi fő­felügyelő jelentése szerint Zalamegye területén a következő a fertőző be­tegségek állása: roncsoló toroklob 2 községben 1 — 1 esetben, hasi- hagymáz 5 községben (köztük Nagy­kanizsán) 1 — 1 esetben, kanyaró Balatonfüreden, Paloznakon, Balaton- arácson, Raposkán, Nyirádon, Pető-, henyén, Zalaegerszegen, Nagykani­zsán 1 — 1, Bocföldén 2, Csopakon, Felsődörgicsén 3—3, Akaiin 4, Csata­rendeken 5, Sümegen 6, Alsódör- gicsén 8, Balatonhenyén 10, Zala- szentgróton 13, Lesencenémetfalun 14, Lesencetomajon 18, Alsópáhokon 19, Tapolcán 34 esetben, vérhas két községben (köztük Nagykanizsán) 1—1 esetben fordult elő. — Rendőrségi müvészestély. A m. kir. államrendőrség nagykanizsai kapitányságának támogatásával a m. kir. államrendőrség detektivtestületé- nek nyugdijpótló és segélyzőegyesü- lete özvegyei és árvái javára Örley György dr. kir. közjegyző, kormány­főtanácsos, Sabján Gyula dr. pol­gármester és Kálnay Gyula dr. rendőrfőtanácsos védnöksége alatt a Polgári Egylet nagytermében május 9-én este 8 órakor jótékony- célú miivészestélyt rendez, melyen közreműködnek: Komlóssy Emma, a Népszínház volt művésznője, Teleki Ilona operaénekesnő, A&o/iyf Marianna a Városi Színház volt tagja, Kalina Ilona zongoraművésznő, Lubinszky Manci és Lubinszky Lili gyermek- művészek, Lubinszky Tibor, a Nem­zeti Színház nyug. tagja, Békéssy Antal, a Király Színház v. tagja, Kőrössy Endre, a kolozsvári Nemzeti Színház volt tagja és Tóth Béla operaénekes. Szinrekerülnek opera­áriák, müdalok, magyar nóták ci- gánykisérettel, tánc és egyéb magán­számok, egyfelvonásos vígjátékok, kacagtató bohózatok. Jegyek ára 10—50.000 korona. Előre megvált­hatók a nagykanizsai rendőrkapitány­ság hivatalában (első emelet). — A ZGE tisztikarának 11 j tagjai. A Zdavármegyei Gazdasági Egyesület igazgatóválasztmányában a megüresedett helyeket betöltötték. Az uj tagok a következők: Csöthy Géza, Brand Sándor dr., Plihál Viktor dr., Gózony István dr., Oltay László dr., Tabajdy Kálmán, Cserfán Elek, Hertelendy József, Fangler Bála, Farkas Tibor dr., Teleki Tibor gróf, Pehrn József. A számvizsgáló bizott­ság uj tagjai Deák Károly és Tán- ezos Lajos. — Lemondás. Kempelen Béla, lapunk felelős szerkesztője, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör­nek társelnöke, Szakáll Gyula kegyes­rendi tanárhoz, mini a nevezett Kör elnökéhez intézett levelében társ­elnöki állásáról lemondott s a Kör­ből való kilépését bejelentette. — Jókai-ünnepély. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör folyó hó 26-án délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési termében Jókai- ünnepélyét tartja a következő műsor­ral: 1. Hiszekegy Istenben. Énekli a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művé­szeti Kör Vegyeskara dr. Kerkay József karnagy vezetésével. 2. Jókai. Irta és szavalja Nagy Győző, vám­szaki tisztviselő. 3. Kerner Jenő: Kossuth nyitány. Előadja az Irodalmi és Aáüvészeti Kör zenekara Ketting Ferenc karnagy vezetésével. 4. Ün­nepi beszéd, tartja dr. Sziklay Já­nos, az orsz. Pázmány egyesület alelnöke. 5. Dr. Kerkay József: Magyar siralom 1918-ban. Énekli a Vegyeskar. 6. Mondj mesét Jókai. Irta ifj. Wlassics Gyula. Szavalja Kudich Ella. 7. Szózat. Énekli a Vegyeskar. Belépés ingyenes! A város hazafias közönségét szívesen látja az Elnökség. — Bődy alispán a tűzrendé­szet fejlesztéséről. Body Zoltán alispán a legutóbbi tüzesetek kap­csán rendeletben szólítja fel a járási főszolgabirákat és a polgármestere­ket a tűzrendészet hathatósabb fej­lesztésére, jelentést kér a tűzoltó- szervek működéséről és szigorúan meghagyja, hogy minden község gondoskodjék megfelelő tüzoiíósze- rekről. Amely község vonakodnék tüzoltóeszközöket beszerezni, azokat hatósági utón kell kényszeríteni kö­telezettségük teljesítésére. — Kerékpárlopások. Pfeiffer András szepetneki lakos még már­cius közepén kerékpárját a sormási Polgár-féle vendéglő előtt hagyta. Mire onnét kijött, a kerékpár eltűnt. Pfeiffer tegnap Nagykanizsán járva egy itteni lakosnál felismerte saját biciklijét. Azonnal a rendőrségre sietett, a gépet lefoglaltatta, a gya­núba vett egyént őrizetbe vette, a rigyáci csendőrségnek való átadás végett. — Tegnapelőtt ugyancsak az utcán ismert rá valaki egy száguldó kerékpárban sajátjára s a rendőrség segítségével hamarosan tulajdonba is vette saját kerékpárját. — Hegybirtokossági gyűlés. A Nagykanizsa mellett fekvő Látóhegy birtokossága vasárnap délután tiszt­újító gyűlést tartott. A hegy-gyülés nagyon mozgalmas volt, annyival is inkább, mert az egész tisztikart új­ból választották. Csupán a tavalyi hegy pásztor maradt a helyén, azon­ban ekörül is hatalmas vita bonyo­lódott le. Az uj tisztikar a követ­kező : elnök Török György, alelnök Holecz János, előljárósági tagok : Káplár István, Pecsies István, Geczer Ferenc, Vojkovics György, Tomasics Ferenc, Poszovecz István, hegyhajdu Bedének Boldizsár, templomgondnok Németh Lajos. = Kérem azon egyént, ki fe­hértáblás imakönyvem vasárnap reg­gel Beiei 1 husbódéjából elvitte, hogy a szérkesztőséghez adja le, mert 1 látták az illetőt. 27 milliárd 5 millió kerül kisorsolásra a május 13. és 15 én kezdődő osztálysorsjátékan. Főnyeremény esetbe? 3 milliárd korona. Szerencse számú sorsjegyek £$58* Hirschler Miksa dohányárus és osztálysorsjegy föelárusitónál. 1115

Next

/
Oldalképek
Tartalom