Zalai Közlöny, 1925. április-május (64. évfolyam, 73-143. szám)

1925-04-02 / 74. szám

1925 április 2 ZALAI KÖZLÖNY ti A Katolikus Népszövetség Jelentése Nagykanizsa, április 1 Az ország legnagyobb és legha­talmasabb szervezete, a Katolikus Népszövetség most adta ki hivatalos jelentését az elmúlt 1924. esztendő­ben kifejtett munkájáról, sáfárkodá­sáról, amelyből a következőket ra­gadjuk ki: A Katolikus Népszövetségre az elmúlt 1924. esztendő nehéz esztendő volt. Nem mintha kisebb lett volna iránta az érdeklődés, sőt ellenkező­leg az érdeklődés igen nagy volt, tagjainak a száma is tetemesen nap- nap mellett szaporodott, szónokait is szivesen látták, gyűléseit nagy töme­gek látogatták, de nehéz volt a gaz­dasági, pénzügyi helyzete s küzdelme az anyagi léttel. A Katolikus Népszövetség tagsági dijainak legnagyobb részét az év elején vagy még az előző év végével szokta összeszedni, igy történt a j múlt évben is és aztán a pénz értéke egyre hanyatlott, annyira, hogy teljes lehetetlenséggé vált a pénznek érté­két bármi módon is konzerválni, de a Népszövetség kénytelen volt életét fenntartani, a kipróbált és hosszú évek óta alkalmazott tisztviselőit, tit­kárait és agitátorait nem bocsáthatta ej, mert ha azokat elbocsátotta volna, az egyenlő lett volna a Népszövet­ség megsemmisítésével. A Népszö­vetség gazdasági gondjai az utolsó esztendőben a legsúlyosabbak leitek. Mindazonáltal a Népszövetség tel­jes erővel folytatta munkáját s er­kölcsi sikerekben az utolsó esztendő nem volt szegényebb, mint az előzők. A katolikus élet alig vette észre a súlyos, gondterhes állapotokat, ame­lyek a közéletben mutatkoztak. Egyre tartották a nagy- és népgyüléseket, a népíitkárok egyfolytában útban vol­tak, egész országrészek vétettek mun­kába. A nagygyűlések fénye állan­dóan növekvőben volt. A központi iroda pontosan és lelkiismeretesen dolgozott, minden hozzáforduló ügyes bajos embernek ügyét igyekezett el­igazítani és rajta segíteni. A Katolikus Népszövetség amire vállalkozott, an­nak becsülettel meg is felelt, bármily nehezek voltak is a körülmények és nehezek az anyagi gondok és küz­delmek. Feltűnő volt a katolikus közélet­ben, hogy ezidőszeriiit igen sok ka­tolikus központ igen nagy tevékeny­séget fejteit „ ki. Ez természetesen igen örvendetes jelenség és rendkívül vigasztaló, noha a katolikusság itt-ott zavarba jön, hogy kihez csatlakozzék, kinek a munkáját karolja fel. De ez csak kis baj és valójában jó, ha sok mindenféle történik a katolikus élet élesztősére. Valóban a verseny igen nemes, midőn a munkásmozgalmak, a poli­tikai pártok, a társadalmi egyesüle­tek, a hitbuzgalmi társulatok minden erejüket megfeszítik, hogy a közön­séget meghódítsák, ügyüknek minél több munkatársat szerezzenek. A jelentés kifejti, hogy nagyobb egység kel! a katolikus táborban, erre mindannyiunknak keli komolyan törekednünk, hogy a kitűzött cél felé \ haladhassunk. i A közéletben a katolicizmusnak j nagyobb befolyásra van szüksége, i Ezt azonban csak a nagyobb egy- | ség, a nagyobb mozgékonyság, a \ nagyobb munka hozhatja meg. A magyar közélet forr, ez rendki- j vül válságos idő, ha valaha, úgy l most a katolicizmus rendkívül nagy tevékenységre van hivatva. Legyen a magyar katolicizmus maijához hű és múltjához méltó — ezt tartja legfőbb hivatásának a Ka­tolikus Népszövetség. Kiemeli a jelentés, hogy a legna­gyobb figyelmet és elismerést érde­melnek a katolikus napok. A vidék egy-egy központja valósággal ünnepli ilyenkor a katolicizmust. A hatósá­gok megjelennek, a vezetőosztályok ünnepelnek, a nép nagy tömegek­ben vesz részt a gyűléseken és mindig a katolicizmus nemzeti hi­vatását teszik világossá a jelenlevő tömegek előtt. Rendkívül jó hatással van a vidékre a katolikus nap. ily „Kato­likus nap“ volt Jászberényben, An- docson, Budapesten, Balassagyarma­ton, Siófokon, Szekszárdon, Kiskun­halason, Nyíregyházán és Baján. Ka­posvárott a papság értekezletén vet­tek részt. Azonkívül nagy menetet rendeztek Budapestről Máriaremetére, majd a máriakálnoki, máriagyücli, inátraverebélyi napokat. Afőváros vi­dékének vezető-férfiai számára nagy vezetőértekezletet tartottak. A gyűlések szónokai között ott voltak Apponyi Albett gróf, Vass Jó­zsef dr. népjóléti miniszter, Huszár Károly volt miniszterelnök, Czeítler Jenő, Wolff Károly, Ernszt Sándor dr., Hegedűs Sándor dr., Wolcken- berg Alajos dr. Frühwirth Mátyás, Heinrich Ferenc, Bartos János, Hoss József dr. és a magyar katolicizmus vezérei ás országos nevű férfiai. A központi titkárok a lefolyt 1924- ben összesen 547 nyilvános népgyü- lést tartottak az ország különböző városaiban és községeiben. A gaz­dasági irodában 4525 ügy nyert si­keres elintézést, 840 esetben a ta­gok személyesen keresték fel a köz- ponti irodát. A biztosító iroda az elmúlt esztendőben is sikeresen mű­ködött. A jogvédő-iroda 1260 ügyet intézett . el, amelyből 510 esetben személyesen kellett eljárni. A múlt év pénztári bevétele 1.025.799.415 korona volt,' ezzel szemben a ki­adás 828.414,797 korona. A Katolikus Népszövetségnek Nagy­kanizsán is van szervezete. Most, hogy az egész országban hatalma­san megindul és erősödik a katoli­kus megmozdulás, a katolikus szer­vezkedés — a helyi vezetőség is mindent el fog követni, hogy helyi szervezetét erősen kiépítse és fej­lessze. KUPI Hifii! NAPIREND S3, esaátSs-tök I Római katolikus: Paulai F. Protestáns: | | Áron. Izraelita: Adar hó 8. Z | Nap kel reggel 5 óra 38 perckor, nyug- ? * S2bc délután 6 óra 31 perckor. ? | A Meteorológiai Intézet jelentése f | szerint száraz idő várható további hő- * * emelkedéssel. I | * t % Konferencia-beszédek a plébánia | « templomban reggel 6 és este 7 órakor I * Konferencia-beszédek a felsőtemp- * * lomban este 7 órakor. | I A MOVE közgyűlése a Világ moz- f | góban este 6 órakor. £ | A Zrínyi Irodalmi é3 Művészeti Kör ♦ t llceális előadása (Doniján Lajos dr. A í S modern nők) a Kaszinó nagytermében | I este Va7 órakor. | £ A Pesti Kabaré vendégjátéka a Pol- £ | gári Egyletben este órakor. ! t IV KÁROLY a founchali száműzött vértanú halá­lának negyedik évfordulóján, egész bensőnkben megrendülve állottunk tegnap a templom szentélyében fel­állított fekete drappériás hunba előtt és felelevenedett előttünk jóságos lelkű, fiatal királyunk kedves alakja, sze­líd arca és megindltóan szomorú, borzalmas tragédiája. Magunk előtt tátink az őrültként tomboló fehér őszirózsás csőcseléket, a tisztijelvényeket leszaggató fogház­tölteléket, a lindereket, a hockokat, Tihanyt, a Glowwormot — és azt az utolsó, leírhatatlan, fájdalmas tekin­tetet, mellyel Magyarország koronás uralkodója búcsúi vett a magyar földtől, hogy azt soha többé viszem ne lássa. És láttuk magunk előtt a királyi hitvest, aki nemcsak a fény, pompa és dicsőség napjaiban volt hűséges osztályosa királyi férjének — de a király életének legnehezebb perceiben is, amikor Budaörs alatt sivitott a magyar golyó a magyar király vo­nata fölött és amikor az ellenség poroszlói számkivetésbe hurcolták a magasan repdeső sasmadarat. Égy bünteteti király megrázó, tra­gédiáját, amely egy volt országával és kinek szárnyait lemetszették a a nemzetek latorjai. Kinek még pi­hés fiókáit is elragadták mellőle és aki elődeinek minden bűnét lev eze­kéin i kényszerült. Tekintetünk oda siklott a spanyol földön menedéket talált királyi hon­talanokhoz, ahol egy bánatos szemű, gyászruhás asszony áldott keze simul egy szőke fiiríü fiacska fejére. Te­kintetünk összetalálkozott a sas ma­dár szőkepihés fiókájának tekinteté­vel, egybefonódott és a templom ma- gasivii ablakain beszűrődő fénysugá­ron keresztül minden távolságot át­hidalva — összekapcsolódott. /I founchali szarkofág előtt fáj­dalmas gyászban találkozott a szám­űzött királyi család és a letiport nemzet. A fiatal magyar király és az eljövendő, bilincsmentes, szabad Nagymagyarország. És a magyar mártír-király kopor­sója fölött a kegyelet angyalának arcá­ról egy könycsepp gördült alá. (B. R.) — A Move főosztály közgyű­lése. A Move főosztálya ma este 6 órakor tartja a Világ mozgóban köz­gyűlését, melynek tárgyát az Uránia közgyűlésével kapcsolatos ügyek képezik. K13 LT Ült EST ÉLV EK ÉS KSSJL&TSá&QK Április 5: Kulturelőadás Kiskanizsán a templomtéri iskolában délután fél 4 órakor (Kovács Illés: Védekezés a tüdővész ellen.) A nagykanizsai ref. egyházközség Jókai- ünnepéiye a Városházi dísztermében dél­előtt V2I2 órakor. Április 12: A Kiskanizsai Katolikus If­júsági Egyesület műkedvelő előadása (Szig­ligeti : A cigány) a templomtéri iskola ud­varán délután fél 4 órakor. Április 13: A Kiskanizsai Katolikus If- jnsági Egyesület előadásának megismétlés« \ (Szigligeti: A cigány.) •) Április 16: A Zrínyi Irodalmi és Müvé- ) szeti Kör liceális előadása (Noll József) j a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor. ( Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Müvé­ig szeli Kör liceális előadása (Kelemen Férenc) í a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor. — Requiem IV. Károly ért. A megboldogult IV. Károly magyar királyért a plébánia templomban teg­nap tartott hivatalos requiemet Süly P. Szaléz dr. teológiai tanár mondotta. A szentélyben felállított szarkofág virágokkal gazdagon fel volt díszítve, előtte a megboldogult mártír-király képével. Az oltár-rács előtt a köz­ponti elemi iskolák növendékei sora- I koztak fel tanítóik vezetésével. A \ kóruson a gyászénekeket Rácz János j főkántor énekelte. A nagyszámú kö- \ zönség soraiban ott láttuk a város \ képviseletében Krátky István dr. pol- \ gármesterhelyettest, a honvéd tiszti* \ kar küldöttségét uj parancsnoka, ! vitéz Horváth Gyula ezredes vezeté­ki sével, a kir. törvényszéket Kenedi ] Imre iáblabiró, a kir. ügyészséget [ Szabó Lajos dr. ügyészségi elnök, j az államrendőrséget Kálnay Gyula I dr. főtanácsos, a csendőrséget Breyer j F. százados, az állampénztárt és adó- i hivatalt Zalaváry j. főtanácsos, a \ postát Leszcinszky Szaniszló igazgató j és Tholway Zsigmond dr. képviselte. I A hivatalok éstesíületek fejei, a hon- ■ védlegériység egy osztaga, a csend- j őrség altiszti küldöttsége és még j számosán. A meghatóin szép gyász- j istentisztelet a Himnusz hangjai mel- j lett ért véget. — Ugyancsak requiem ; volt a felsőtemplomban is, ahol a j piarista' főgimnázium ifjúsága, a ' Rozgonyi- és Arany János-utcai is- i kólák tanulói tanáraik és tanítóik j vezetésével részt vettek, í — Modern nők. A Kaszinó disz- I termében minden csütörtökön este \ fél 7 órai kezdettel tartott liceális j előadások egyik legérdekesebbje lesz { dr. Doniján Lajosnak, a liceális- 1 sorozatot rendező Irodalmi és Mü' j vészeli Kör ügyészének a modern j nőkről ma este tartandó előadása. \ Az előadó városszerte ismert humora Franciaország elnéptelenedése. Párisból jelentik : Az „Oeuvre" hos­szabb cikkben ismerteti a francia népesedési adatokat és szomorúan konstatálja, hogy míg Franciaország­ban 1920-ban 159.700 volt az a szám, amellyel az említett évben több volt a születés mint a halál­eset, ez a szám évről évre csökkent, hogy 1924-ben már csak 72.216 volt a különbözet a születések és halálesetek között. \ lap azzal végzi cikkét, hogy Franciaország az el­néptelenedés felé haladása a mai időknek ez a legnagyobb veszedelme. A Wesel-folyóba fűlt katonák. Hannoverből jelentik : Mint ismere­tes, tegnap igen sok katona a We­sel folyóba fűlt. A hatodik gyalog­ezrednél szerzett felvilágosítás sze­rint, ma reggel háromnegyed négyig a 18. kiképző századnak 76 embere, a hatodik kerékpáros osztagnak egy embere és a hatodik hidász zászló­alj egy embere, összesen 178 ember tűnt el. A halottak számát még nem állapították meg. j már magában elég biztosítéka annak, 1 hogy ez az előadás mindvégig él- j vezetes lesz annak hallgatóságára I nézve. I = Ma este Pesti Kabaré, pétiz- I tárnyitás 8 órakor. — Csak egy érvényes pályázat j van a kórházi alorvos! állásra, j Nagykanizsa város közegészségügyi j bizottsága javaslat-tétel végett átvizs- j gálta a kórházi alorvosi állásra be- j érkezett 4 pályázatot. A pályázók 1 közül az előirt feltételeknek egészük­ben csak egv felei meg, amennyiben csak egy jártas közülük a Röntgen­kezelésben. Egy elkésett ajánlat, az ötödik, tegnap érkezett be, ezt a I javaslattal együtt felküldik az alis- j pánhoz, aki a kinevezést fogja esz- í közölni. \ — Gyógyszertár-vizsgálat. A j polgármester az alispán utasítására j tegnap délután 3 órára rendelte el ! a nagykanizsai gyógyszeráru üzle- j teknek a népjóléti miniszter rende- 1 lete értelmében való felülvizsgála- ; tát. A vizsgálat különösebb hiányok '• észlelése nélkül zárult.

Next

/
Oldalképek
Tartalom