Zalai Közlöny, 1925. április-május (64. évfolyam, 73-143. szám)

1925-06-17 / 133. szám

1925 junius 17. ZALAI KGZLOMf S BELFÖLDI HÍREK Smith főbiztos májusi jelentése. Smith népszövetségi főbiztos XIII. jelentése, mely a május havi szaná­lási eredményekről számol be, csak junius végén jelenik meg. A Szanatórium Egyesület buda­pesti gyűjtése. A József kir. her­ceg Szanatórium Egyesület buda­pesti gyűjtése meglepő eredménnyel járt. Fritz János dr. az egyesület igazgató főorvosának úgynevezett levelező csekkjével sikerült 1 milliárd 374.420.000 koronát csupán Budapes­ten összegyűjteni. Ebből 92.999,200 koronát a szervezési-, plakát- és nyomtatvány költségekre fordítottak, vagyis a szegénysorsu tüdőbetegek szanatóriumi gyógykezelésére tisztán 1.285.420.000 korona jutott. Beniczky az államfogházban. Beniczky Ödön tegnap reggeltől kezdve államfogház büntetését tölti ki. Eddig a rágalmazás miatt reá kiszabott 14 napos fogházbüntetését ülte le, úgy, hogy ma a Ház-sértés ügyében előzetes letartóztatása kez­dődött volna meg, tegnap azonban Beniczky azt kérte, hogy párbaj- vétségei miatt legutóbb kiszabott 6 nap és egy másik 2 napos fogház- büntetését is leülhesse. Beniczkynek ezt a kérését teljesítették. Mint állam­Nagykanizsa, junius 16 Sabján Gyula dr., városunk pol­gármestere hétfőn este megérkezvén budapesti útjáról, kedden délelőtt a a következőkben informálta munka­társunkat fővárosi utjának eredmé­nyeiről s a város beruházási pro­gramjáról : — A város jelenlegi kölcsön-ak- cióinak legfőbb célja a veszedel­mesen növekvő munkanélküliségen való segítés. Ezért sürgős ma a vá­rosnak a pénz-szerzés s minden egyébtől eltekintve, igen nagy rész­ben emiatt vált égetően szükségessé a különféle beruházások, építkezések gyors tető alá hozatala. — Nagykanizsa ilyenirányú tervei­vel a legjobb utón halad s előrelát­hatólag a város hitele hatalmas mér­tékben fogja enyhíteni a munkanél­küliség miatt is nyomasztó gazdasági helyzetet. Elmondta a polgármester, hogy eljárt a Principális Lecsapoló Társu­lat ügyeiben, mely társulat tudvale­vőleg nem tudta összes költségeit fedezni a járulék-kivetés utján s be­adványt intézett a földmivelésügyi miniszterhez, hogy a pénzügyminisz­tériumtól 250 milliós kölcsönt esz­közöljön ki, mert enélkül a társulat készenálló programját megvalósítani nem tudja. A kölcsönt a miniszté­riumban ezalkalommal is kilátásba helyezték. A munka egyébként máris folyik a Principális-csatorna mentén a bajcsai malomnál, hol épen a va­sárnapi hirtelen zivataros idő a gá­tat is átszakitotta. A polgármester eljárt a pénzügy­minisztériumban a város részére a forgalmiadó-előleg ügyében. Az elő­leget ugyanis utalványozták, de a város csak akkor tudja beruházá­sokra felhasználni, ha nem kell az idén visszafizetni, amire nézve a polgármester kedvező ígéreteket ka­pott. Az előleg összege 1—1 és fél fogolynak az volt az első kérése» hogy adjanak neki cigarettát. Tíz milliárdos kisipari hitel­akció. Búd János pénzügyminiszter hazaérkezése után hétfőn este több órás tanácskozást folytatott Hadik János gróffal. A megbeszélésen részt- vett még Szabóky Alajos pénzügyi államtitkár is. A tárgyaláson meg­vitatták a kisipari hitelkeretek fel­emelésének kérdését. A kormány 10 milliárd koronát engedélyez az akció számára, amelynek élén Hadik János gróf áll. Hevesmegye hódolata Jókai emlékének és a kormányzónak. Heves vármegye törvényhatósági bizottsága ma délelőtt tartott köz­gyűlésén Jókai Mór emlékét ünne­pelte. Isaák Gyula alispán megnyitó beszéde után Babócsay Sándor kor- mányfőtanácsos mondott meleghangú ünnepi beszédet. A közgyűlés a kor­mányzót ért támadással kapcsolat­ban is állást foglalt s javasolta, hogy a törvényhatósági bizottság változatlan hűségéről és ragaszko­dásáról intézzen táviratot a kormány­zóhoz és feliratot a kormányhoz, hogy a jövőben vessen véget min­den hűtlenséget elérni akaró mun­kának. * I milliárd korona, melyet ilyenformán majd csak a jövő évi költségvetés terhére kell visszafizetni. A munkaalkalmak létesítéséhez i szükséges körülmények megterem­I tése érdekében a népjóléti miniszter­nél Kállay Tibor dr., városunk nem­zetgyűlési képviselője Ígérte meg közbenjárását, ki előtt a polgármes­ter behatóan vázolta a nagykanizsai ipari munkásság nyomasztó helyzetét. Különösen felhívta a polgármester Kállay figyelmét a kórház kibővíté­sének kérdésére, mely nemcsak leg­elsősorban szükséges, hanem legked­vezőbb munkaalkalmak létesítése te­kintetében is. A Genfben beruházásokra enge­délyezett 30 millió aranykoronából a polgármester nagyobb összeget fog kérni Kállay Tibor utján. Érdeklődött a polgármester a vá­rosok külföldi hitel-akciója iránt is, mely egész közgazdasági életünkre, munkanélküliségre enyhítő befolyás­sal lenne gyors megvalósulása ese­tén. A belügyminisztériumban azt a választ kapta, hogy a városok kül­földi kölcsönérs vonatkozó törvény- tervezet már tárgyalás alatt van a minisztériumban s biztosítottnak ve­hető, hogy a városok, ha nem is teljes összegben, de megkapják az építkezéseikhez szükséges összegeket. A kereskedelemügyi minisztérium­ban a polgármester kijárta, hogy a városon áthaladó s általa kezelt út­szakaszok fenntartása fejében járó 4000 aranykorona hozzájárulást a vá­ros valorizálva kapja meg. A belügyminisztériumban Ígéretet kapott a rendőrséggel külbiztonsági szolgálat tárgyában kötött egyezség jóváhagyására. Nagykanizsa városnak mintegy 4 milliárd korona fog ezek szerint ren­delkezésére állani: 1 milliárd a Nép­takaréktól, 1 és fél milliárd a Pénz­intézeti Központtól, 1 — 1 és fél mil­liárd forgalmiadó-előleg címén. A város, minthogy kölcsön-ügyei a legkedvezőbben állnak, egyes mun­kálatokat máris megkezdett. A Den- csár-árkon a Király-utca végén hid épül. A városháza udvar felőli kül­sejét és az iskolákat tatarozzák. A polgármester utasította a mér­nöki hivatalt, hogy az építkezések kiírásának munkálatait haladéktala­nul a legnagyobb erővel kezdje meg s esetleg kisegítő munkaerő alkal­mazásával készítse el az összes terveket. Ez a 4 milliárd — fejezte be a polgármester — a legsürgősebb be­ruházásokra, különösen a kórház ki­bővítésére s a munkanélküliség pil­lanatnyi enyhítésére elegendő addig, mig a külföldi nagy városi kölcsönök \ felvehetők lesznek s megindulhat a j magyar városok gyökeres talpraál- ! lása s vele talán egész gazdasági életünk jobbra fordulása. Még egyszer a kórházbővitésről Helycsere a fémipariskolával Nagykanizsa, junius 16 Lapunknak folyó hó 16-iki számá­ban a városnak minden más beru­házásánál előbbrevaló kötelességéül állítottuk olvasóink szeme elé a kór­ház kibővitésének szükségességét. Meg is indokoltuk, hogy miért tart­juk előbbrevaló feladatnak a kórház­nak fejlesztését, mint az utcaburko­lást és azon reményünknek adtunk kifejezést, hogy a város, mielőtt ha­tározna a felveendő kölcsönök hova- forditását illetőleg, meg fogja hall­gatni a mi szerény véleményünket is. Cikkünk olvasótáborunk körében I a legnagyobb helyesléssel találkozott s a nagyközönség valóban szüksé­gesebbnek is tartja a kórháznak meg­jelelő kiépítését, mint néhány utca kövezetének uj burkolattal való ki­cserélését, bár készséggel elismerjük, hogy ez is szánalmas állapotban van. A kórházbövitéssel kapcsolatosan felmerülhet már most az a terv, hogy nem-e lehetne a kérdést már most még radikálisabban és belátható időre véglegesen megoldani annak — áttelepítésével ? Első szempillan­tásra talán bizarrnak tűnik fel a gondolat, hogy a mai viszonyok kö­zött számára uj hajlékot keresünk, de az alábbi gondolat mégsem lát­szik kivihetetlennek s általa a kór­ház kérdése jó időre nyugvó pontra jutna. Van Nagykanizsán a Sugár-ut elején egy hatalmas egyemeletes sárga épület, melyben ez idő szerint a fémipariskola foglal helyet. Mie­lőtt tovább szőnénk gondolatmene­tünk fonalát, sietünk megemlíteni, hogy egyáltalán nem szándékunk meglevő intézménynek megszünteté­sét ezúttal szorgalmazni, ha mindjárt fentartását nem is látjuk városunk­ban szükségesnek. De ha már meg­van, maradjon meg. Ellenben az épületét más célra szeretnők felhasz­nálni. És mindjárt hozzá is tesszük: ezt szeretnők a kórház részére igény­bevenni s a fémipari iskolát aman­nak jelenlegi épületeibe kihelyezni. Vagyis egyszerűen cseréről lenne szó. A Sugár-uti épületnek hatalmas utcai frontján kivül van két oldal­szárnya is s benn az udvarban egy másik épület is. Az ezekben lévő helyiségek sokkal nagyobbak és meg­felelőbbek a kórház céljaira, mint a jelenlegiek s alig igényelnének némi átalakitást, mint a folyosóknak be- üvegezését s esetleg néhány terem átalakítását. A jelenlegi kórházépület pedig bőségesen elegendő lenne a fémipariskola tanítási céljaira s meg­felelő természetbeni lakásul is szol­gálnának az igazgató s a tanárok részére. E mellett a volt kaszárnyaépület ráépítéssel tetszés szerint bővíthető lenne is. Egyetlen egy ellenvetés látszik jo­gosultnak az épületnek kórház cél­jaira való felhasználását illetőleg: az épület iskolák és lakóházak közé van ékelve. De ez az ellenvetés is megdől, ha meggondoljuk a követ­kező körülményeket. A kórházban nincsenek ragályos betegek. Erre a célra a városnak külön járványkórháza van. Nagy vá­rosokban is épületek közé ékelődnek be a sanatóriumok és kórházak s a fertőtlenítés mai rendszere mellett semmiféle inficiáló hatásuk sincs a környezetre. Egyébként a szomszé­dos iskolaépületektől még jobban izolálható s hatalmas udvara nagyon szépen lenne parkositható. Az esetleg szükséges átalakítás pedig bizonyára bőségesén kitelnék abból a félmilliárdból, melyet e célra a városnak a kórház átalakítására amúgy is rá kell fordítania s min- \ den esetre nagyobb eredménnyel ) járna ennek az épületnek megfelelő j restaurálása, mint a jelenlegi pavil- 1 Ionok között még egy uj épületnek j létesítése. jj Érdeklődéssel várjuk szakembe­reknek hozzászólását a felvetett kér­déshez. Megalakult az Országos DalosszövetségYII. kerü­lete Nagykanizsán Nagykanizsa junius 16 Az Országos Dalosszövetség szo­rosabb vonatkozásba óhajtván lépni a vidéki dalegyesületekkel, oly ha­tározatot hozott, hogy az ország területét kerületekre osztja megyék szerint. A Dalosszövetség Leszcynsky Szaniszló nagykanizsai posta és táv- irda igazgatót bízta meg a VII. kerület megszervezésével, ki evégből folyó hó 14-ére alakuló közgyűlést hivott egybe. Az alakuló közgyűlé­sen képviseltették magukat: Nagykanizsáról: Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vegyes­kara, Ipartestületi Dalárda, Postatisz­tek Dalárdája, Egyházi Énekkar, Fütőházi Dalárda, Vasutas Dalkör. Zalaegerszegről: Egyházi Énekés Zerleegyesület,Katolikus Legényegylet Dalköre. Keszthelyről: Iparos Dalkör. Sümegről: Ének és Ze.neegyesü- let vegyeskara férfikar. Alsópáhoki Dalárda. Zalaszenfgróti férfikar, Zala- szenígróti vegyeskar. Zalalövöi Da­loskor. Leszcynsky Szaniszló, mint az Országos Dalosszövetség megbízottja ismertette az összejövetel célját és többek hozzászólása után megala­kuljak nyilvánítja a Zalavármegyei Dalosszövetséget, mint az Országos Dalosszövetség VII. kerületét Nagy­kanizsa székhellyel. Az újonnan megalakult kerület teljes egészében átvette a volt Za­lavármegyei Dalosszövetség tisztika­rát, amely kiegészitődött a kerület karnagyi és helyettes karnagyi tiszt­ségekkel. Karnaggyá egyhangúlag megválasztatott Révfy Géza tanár, zeneszerző, aki személyes megjele­nésével tisztelte meg az egyesületet. Helyettes karnaggyá megválasztatott Ketting Ferenc polg. isk. tanár. I Több tárgy nem lévén, a Magyar | Dalosszövetség megbízottja a gyü- : lést berekesztette, Négy milliárddal teremt a város munkaalkalmakat Dr. Sabján Gyula polgármester nyilatkozata budapesti útjáról s a város beruházási- és hitel-programjáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom