Zalai Közlöny, 1925. január-március (64. évfolyam, 1-72. szám)

1925-03-27 / 70. szám

3 ZALA! KÖZLÖNY 1925 március 27. azt vallotta, hogy biciklilopás miatt keresték Budapesten a detektívek, ezért Budapestről Debrecenbe szö­kött február közepén. Onnan Nyir- ábrándra akart menni, azonban át­tévedt Romániába. Kocsis nem tudja foglalkozását meghatározni. Azt mondja, hogy sodronymüves, de egyéb gyárakban is dolgozott. Kocsist a sziguranca elküldte Kolozsvárra a hadbírósághoz. Pötör-Kocsis azonban az őt kisérő detektivektől a nagy tömegben megszökött. A detektívek a nagy tolongásban nem használ­hatták revolverüket és igy a fogoly elmenekült. Hamis hírek Apponyi Albert gróf betegségéről. Apponyi Albert gróf három nappal ezelőtt teljes egészségben elutazott Rómából Mila­nóba, honnét vasárnap Velenczébe megy családjával. Budapestre ápri­lis 5-én érkezik vissza. A betegsé­géről szóló minden hir koholmány. — Megkötötték a magyar-len­gyel kereskedelmi szerződést. A magyar-lengyel kereskedelmi szerző­dés megkötése érdekében a Buda­pesten folyó tárgyalások eredménye­sen befejeződtek. A két delegáció tegnap délben 12 órakor tartotta ünnepélyes záróülését a külügymi­nisztériumban. A szerződés megkö­tése alkalmából Walko Lajos külügy­miniszter dejeunerí adott a lengyel delegáció tagjainak tiszteletére. A Nemzeti Bank leszállította kamatlábát. A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa Popovics Sándor el­nöklete alatt tegnap délben fél 1 óra­kor ülést tartott. Az üzletvezetőség javaslatára f. hó 27-től kezdődő ha­tállyal a vdltóleszdmitoldsi kamatlá­bat 12 és fél százalékról 12 száza­lékra, a kézi zálog kölcsönre nyúj­tott kölcsönök utáni kamatlábat 13 és fél százalékról 12 százalékra szál­lította le. Előzetes letartóztatásban van Kertész futballista. Megírtuk, hogy Kertész Vilmos, az ismert futballista az MTK-pályán egy szolgálatát tel­jesítő rendőrt durván bántalmazott s közbotrányt okozott. Tegnap délelőtt a Markó-utcai fogházban részletesen kihallgatták. A vizsgálóbíró tegnap kihirdette előtte hatóság elleni erő­szak címén az előzetes letartóztatást. Blanka férjhez megy Irta: Szigeti László (Budapest) (8) Rezső nevetett, megindultan és leereszkedően. — Édes, édes, jó étvágyú kis lány lehetett maga Blanka! . .. Bianka csak most vette magát észre, nagyon elpirult s aztán ö is nevetni kezdett. Útjuk további része nem volt ilyen kellemes, mert vissza kellett menniük a szakaszukba. Hálófülkét nem bé­reltek, igy aztán ülhettek a két szu­szogó férfi s a két dülöngöző nő között és gubbaszthattak hajnalig. III. Hajójuk a Lidót már maga mögött hagyta. Jobbra egy nagy üres tér­ség siklott hátra felé, utána zöldelő fák, majd düledező, nyomorúságos viskók, azután széles kőkockás part nagy és dísztelen, fehérre, sárgára meszelt épületekkel. — Nézze ! . . . Elkerülték az előttük álló hajókat s belépett lelkűkbe Velence; szem­ben egy fénylő aranyos golyó már előbb eléjük csillogott fehér márvány épületről, jobbra egy csipkés aljú palota, egy tér, kezdetén két oszlop, £z egyiken szárnyas oroszlán, mö­göttük rézsut egymás fölött sürü két A győri püspök jubileuma. Fet­ser Antal győri megyéspüspök szer­dán ülte meg püspökké való kine­vezésének tízéves évfordulóját. A püspököt jubileuma alkalmából a kultuszminiszter meleghangú levél­ben üdvözölte. Zichy János gróf teg­nap nyolc nemzetgyűlési képviselő­vel tisztelgett a győri püspöknél ju­bileuma alkalmából. A püspök a képviselők tiszteletére ebédet adott. KÜLFÖLDI HÍREK Az őszig kiürítik Kölnt és a R uh r-vid éket. Londonból jelentik: Politikai körökben remélik, hogy a Népszövetség legközelebbi üléséig, tehát szeptemberig tető alá hozzák a biztonság-paktumot, egyidejűleg kedvező elintézést nyer Németország­nak a Népszövetség tagjai sorába való belépése is. Ezt megelőzné a Ruhr-területnek a megállapított idő­tartamon belül való kiürítése, vala­mint az antantcsapatok elvonulása a kölni zónából is. Bettauer belehalt sérüléseibe. Bettauer Hugó bécsi iró, aki ellen egy diák merényletet követett el — tegnap reggel belehalt sérülésébe. Halálát feleségén kívül fiai gyászolják. Lloyd George éles beszéde a békeszerződések ellen. Az angol alsóházban Lloyd George éles be­szédet mondott, amelyben erősen kikelt a versaillesi és a többi „béke- szerződések“ ellen, amelyek nem hozták meg a békét. Valóságos vád­beszéd volt, ami Lloyd George ajká- rql elhangzott. A náthaláz pusztítása Székely­udvarhelyen. Székelyudvarhelyen rohamosan terjed a náthaláz, úgy, hogy az összes iskolákat be kellett zárni. A járvány súlyosabban lépett fel, több haláleset is előfordult. Elba—Duna—-Odera csatorna építése. A morva városok küldött­sége legközelebb Prágába érkezik, hogy megkérje a kormányt az Elba —Duna—Odera csatorna építési mun­kálatainak sürgős megkezdésére. A 2500 millió cseh korona költségek fedezésébe valószínűen külföldi tőkét is vonnak be. oszlopsor, azután megint pár fa s aztán be a kanyarulatig a zöld Canal- Grande derült palotái, csodálatos, kövült pompájú lótuszok. Gondolájuk a Bauer-Grünwaltíhoz vitte őket. Átöltöztek és lementek a térre, a dús kövek terére s figyelve, de semmit se látva vegyültek el a bábeli tömegben. Amióta szárazai ért a lábuk, jövendő kis dolgok nagy elképzelése újra megzavarta őket. Rezső szinte érezte, hogyan foszlik, omlik, múlik a lány bizalma. Törte a fejét, hogy mivel nyerhetné vissza. Eszébe jutott a motadeíla. — Blanka, akarja ? ... veszünk vacsorát és haza visszük. — Nem, nem ! . . . kiáltott föl Blanka. Ó, ha Béla lenne mellette. De igy ? Félt és irtózott, mint aki selyem cipőben pocsolyát gázol . .. Tehát fényes vendéglőben vacso- ráltak. Későn érlek haza és olyan vígan, mint a fölpántlikázott katona megy a csatába. Blanka visszavonult a másik szo­bába, hogy otthoni ruhát öltsön. A nászi pongyolája és hozzá csipkés, habos, könnyű, sőt igézőnek nevez­hető ing és egyéb az utazó kosár tetejére voltak pakolva. Csak nézte és könnyes lett a szeme, aztán ki­egyenesedett, föllázadt benne az Kállay Tibor Nagy,fián izsán Küldöttségek a képviselőnél A kisiparosok Vargha Imre államtitkárnál Nagykanizsa, március 26 Kállay Tibor dr., volt pénzügy- miniszter, Nagykanizsa város nem­zetgyűlési képviselője, Vargha Imre államtitkár, Görgey Imre és Erdőhegyi Lajos nemzetgyűlési képviselők, Óro- szy Géza dr. volt balatoni miniszteri biztos és Paul Iván miniszteri osz­tálytanácsos kíséretében kedden este érkezett Nagykanizsára. Kállay Tibor dr. szerdán délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermé­ben kihallgatáson fogadta választóit ügyes-bajos dolgaikban. A kihallga­tásra rendkívül sokan jelentek meg panaszaikkal és kérelmeikkel. A nyug­díjas vasutasok 40 tagú küldöttsége kereste fel a képviselőt s szónokuk panasz tárgyává tette, hogy a kép­viselő nem járt el ígérete szerint illetményrendezési ügyeikben. — Az aktív vasutasok népes küldöttsége a házhely-osztás ügyében kérte Kál­lay közbenjárását. Á posta nevében dr. Leszcinszky Szaniszló és dr. Thol- way Zsigmond tisztelegtek dr. Kállay Tibornál. Az Ipartestület kétszáztagu küldött­sége Bazsó József ipartestületi elnök vezetése mellett szerdán délelőtt 11 órakor tisztelgett Vargha Imre dr. kereskedelmi államtitkárnál a város­háza kistanácstermében, mely telje­sen megtelt a küldöttséggel. Bazsó elnök mindenekelőtt hálás köszönetét mondott Vargha államtit­kárnak azért a készségért, hogy le­jött Nagykanizsára az iparosság ba­jainak orvoslására. Majd feltárta -az államtitkár előtt a kisiparosok bajait, sérelmeit és panaszait, különösen a kisiparosok forgalmiadó-átalányát tette szóvá. Az 1924. évi megállapítást, amely szám­talan iparosra sérelmesen lett kivetve. Kéri ennek helyesbítését és a túl­fizetéseknek a folyó évi adóba való beszámítását. Vargha dr. államtitkár erre vonat­kozólag jóindulatú ígéretet tett. emberi érzés, nem, nem fogja föl­venni ezeket a csalogató rongyokat. Széthányta az egész kosarat, mig megtalálta a legegyszerűbb dolgokat s azokat öltötte fel. Aztán átment Rezsőhöz, aki ablak mellett cigarettázva nézte a vizet. Maga mellé hívta a tétovázót, leül­tette egy székre és ketten nézték csöndben a vizet. Rezsőben erősza­kosan remegett a vágy, defmozdulni nem mert, végre egy harang kon- dulásra fölijedt, a lány felé hajolt. Blanka szpmoruan, erőtlenül húzó­dozott. Rezső feje megcsuklott, ma­gához rántotta a lányt. Rezső átkapta a derekát. Blanka fölugrott, elsza­ladt és a dívány szélére ült, Harmadnap este a városban csa­vargóit, hol vizen, hol szárazon . . . Blanka híven kalauzolta férjét muto­gatva, magyarázgatva s halkan, oko­san lelkesedve. Rezső hallgatta, össze ráncolta a homlokát és bólo­gatott s egyszer, hogy viszonozza valamivel az asszonyka kedvességét, igy szólt hozzá mintegy elismeréssel. — Kitől tanult maga csókolózni, Blanka ? Blanka szeme elborult egy percre. — Te kis haszontalan! . . . tette még hozzá Rezső, elégedett kedé­lyességgel. Blanka lelkében egyszerre fölemel­Belátja, — mondotta — hogy a; 1925. év súlyosabb az elmúlt észtén dőnél és ezért igyekezni fog, hog’ a sérelmeket orvosolja. Mindent mej fog tenni a nagykanizsai iparosol érdekében, hogy megnyugvást sze rezzen. Majd konkrét panaszokat hallgatót meg egyesektől, akiknek szintén or­voslást ígért. A küldöttség egy óra után azza búcsúzott az államtitkártól, hogy elég volt már az ígéretekből, most mái szeretnének egyszer tényeket is látni Délután 4 órától 6-ig a képviseli Kiskanizsán időzött választópolgára: körében, ahol nagy számban gyűltek össze hívei a Polgári Olvasó Körben, Piander György üdvözlő beszéd ke­retében közölte a képviselővel, hogy a Kiskanizsai Polgári Olvasó Kör disztagjává választotta s átnyújtotta neki az egybegyűltek ünneplése mel­lett az erről tanúskodó díszoklevelet. Este 8 órakor a Polgári Egylet nagytermében 130 teritékü társas­vacsora volt Kállay Tibor dr. tisz­teletére. A banketten az első felköszöntőt Kállay Tiborra Knortzer György, az Egylet elnöke mondta. Beszédében visszapillantást vetett a forradalmi időkre s Kállay Tibort mint a munka emberét s az ország pénzügyi egyen­súlyának helyreállítóját aposztrofálta. Utána Kállay Tibor beszélt. Nem akar politikai kinyilatkoztatásokat tenni, — kezdte — hanem vissza­pillantást vet a múltra, hogy belőle tanulságokat vonjon le a jövőre nézve. Remekül felépített beszédében kitért a liberálizmus, a reakció, a demo­kratikus fejlődés kérdéseire s az egy­séges front szükségességét hangoz­tatta, hogy a kormánynak nagy fel­adatai megvalósiihatók legyenek. A hatalmas beszédet a jelen voltak lelkesen megéljenezték. Dr. Hajdú Gyula szintén Kállay Tibor dr.-ra emelte poharát; majd Görgey Imre nemzetgyűlési képviselő emelkedett szólásra s a képviselők­nek egységes front alakjában való támogatását kérte a nagykanizsaiaktól. A szónoklatok sorát Csillag Jenő zárta be, aki humoros dikciójával nagy hatást ért el. Kállay Tibor dr. és kísérete az éjféli vonattal visszautaztak Buda­pestre. kedett Béla képe, mint a tengerből kiemelkedő nap. Dühös vágyakozás fogta el utána, szinte beleszédült. Otthon, miallatt Rezső cigarettázva nézte a sötét vizet, Blanka elaludt egy karosszékben. Kis száját össze­húzta, szemöldökét összevonta és úgy aludt, hajából kihullt a fésű, fonata lebomlott és szinte lihegve vette lélegzetét . . . — Nézd Blanka, fordult vissza hirtelen az ablaktól Rezső, hogy rögtön utána ijedten hallgasson el. A füstöt se merte kifújni a szájából messze, ahogyan szokta, hanem hal­kan kacskaringóztatta ki orrán. Blanka . .. kicsi Blankám I... szó- longatta félhangon. Nem mozdult. Mit csináljon ? . . . Eldobta a ci­garettát. Elment megkeresni Blanka házi cipőjét és hozott magával az ágyról egy takarót. Leült a földre Blanka elé és elkezdte nagy óvatosan bontogatni a kivágott cipő szalag­csokrát, a takarót addig is gondo­san maga mellé tette a földre. Meg­fogta nagy vigyázattal a cipő sarkát az egyik kezével, a másikkal az asszony lábát akarta, de erre Blanka összerezzent és tágra nyíló, rémült szemmel ijedt fel. (Folyt, köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom