Zalai Közlöny, 1925. január-március (64. évfolyam, 1-72. szám)

1925-03-27 / 70. szám

1925 március 27. ZALAI KÖZLÖNY S Egy leány öngyilkossági kísérlete i Leugrott a második emeletről Karászi EVlariska szomorú esete Vőlegényének anyja ellenezte a ; vele való házasságot Nagykanizsa, március 25 Szerdán délelőtt, amikor a plébá­niatemplomba menő és jövő em­berekből feketélett a Kazinczy-utca, • irtóza|ps sikoltás és jajgatás zavarta j meg a tavaszi hangulatot és ünnepi j csendet. A Kazinczy és Nádor-utcák i sarkán levő és az izraelita hitközség 1 tulajdonát képező kétemeletes nagy \ bérházból ijedt emberek szaladtak j ki az utcára és rendőrért kiabál- ] tak, mig néhány háztartásbeli leány j iszonyú siránkozást vitt véghez, úgy j hogy egy pillanat alatt hatalmas j embertömeg lepte el a nevezett ház j udvarát. A kiváncsiak tömegének rémes látvány tárult a szemeik elé. Köz­vetlen az emeleti folyosók alatt az udvar kövezetén elterülve egy ház­tartásbeli leány feküdt mozdulatla­nul, jajveszékelve, úgy ahogy az emeletről leugorhatott. Kezeiből, ujjai- ból szivárgott a friss piros vér, bal lábfeje láthatóan elferdítve, eltörve — mellette pedig a sok lakóju ház háztartási alkalmazottai, háziasszo­nyai, gyermekei egy csoportban, akik pertraktálták az esetet és — amúgy asszonyszokás szerint — sír­tak és jajveszekeltek. Hamarosan megjelent a rendőr, aki a mentőkért telefonált, majd a házban lakó Neumann Henrik dr. belgyógyász, aki a földön fekvő leányt megvizsgálta. Mig a mentők megérkeztek, ezalatt a leány úrnője Kabos Pál kereskedelmi vállalkozó neje is sírva lejött a második eme­leti lakásáról, hogy segítségére le­gyen alkalmazottjának. Nyomban megkérdeztük az eset­ről Kabosnét, úgyszintén a ház la­kóit, akik a leány szomorú esetét a következőkben mondották el ne­künk a helyszínén : Kárászy Mariska 22 éves, csonka- hegyháti születésű háztartásbeli leány már hosszabb idő óta van Kabos- nénál alkalmazásban. Becsületes, rendszerető, szorgalmas és feltétle­nül tisztességes leány, aki Szalay László kiskanizsai borbélysegéddel jegyben járt. Éppen tegnap jöttek be a leány szülei, hogy a vőlegényei az esküvő napját megbeszéljék, ami­kor Szalay édesanyja és apja már kora reggel feljöttek Kabosné laká­sára és az asszony iszonyú vesze­kedést provokált a leánnyal, akire durván rátámadt, szidalmazta és női becsületében gyalázía és azt mon­dotta neki, hogy soha sem fogja megengedni, hogy fia őt elvegye, amikor egy gazdag leányt tud kapni, j A szegény leány erre nagyon elkez­dett zokogni, ami ugylátszik még jobban dühösitette Szalaynét, mert azt kiáltotta a megszeppent leány i felé, hogy rendőrt hiv de nem en- 1 gedi, hogy fiának a felesége legyen. A leány úrnője csititani igyekezett a szinte magánkivülé lett Szalaynét, úgy, hogy ez eltávozod a lakásból. Alig nehány percre rá Kárászy Máriska kiszaladt a szobából a fo­lyosóra, átvetette magát a vaskorlá­ton és leugrott a második emeletről, persze azon szándékkal, hogy véget vet életének, ha nem tud szerel­meséé lenni. Zuhanás közben azon­ban ruhája az első emeleti vaskorlát szögletében fennakadt és igy nem esett oly nagy erővel az udvar kö­vezetére, mert különben a köveken feltétlenül halálra zúzta volna magát. A leány egyik lába bokájában, másik a sipesont-középnél eitö- rött, kezeit véresre sebezte, hogy belső sérülést szenvedett, azt csak a kórházi vizsgálat fogja kideríteni. Neumann dr. kijelentése szerint fel­tétlenül életbe marad és nehány heti kórházi kezelés után ismét hivatá­sának élhet. Időközben megérkezett a rendőr­ség ügyeletes tisztviselője, majd meg­jöttek a mentők is. Szepessy dr. kórházorvos a leány lábait nyomban sínekbe igazította és elszállítható állapotba helyezte. Majd a rendőrtiszt kihallgatta a leányt és jegyzőkönyvet vett fel az esetről, Amikor a leány leugrott, édesanyja még a házban tartózkodott és igy szemtanúja volt leánya tettének. Az anya a fájdalomtól szinte elalélt és csak nagynehezen sikerült őt meg­nyugtatni, hogy leánya nem fog belehalni. A mentők kocsija pedig tovagör­dült Kárászy Mariskával, akinek nem akarták megengedni, hogy bol­dog legyen. Az utcán pedig tavasz volt, a napsugár homlokon csókolta a ka­cagó, mosolygó, viruló ifjúságot ... Az izraelita hitközség évi közgyűlése NAPI HÍREK ÜAPIREB1D Március 27. péntek : Rom«! katolikus: D. János. Protestáns: £ Hajnalka, izraelita: Adar hó 2. | Nsp kei reggel 5 óra 50 perckor, nyug- f szik délután 6 óra 22 perckor. ♦ 4 Meteorológiai Intézet jelentése I szerint egyelőre lanyha idő várható esővel. X Mozi. Uránia: 5, 7 és 9; Világ: | 7 és 9 órakor A csata, Claude Ferrari í regénye nyomán. ^ ______j___#_____________j KU LTURESTÉLYEK ÉS ^SOL^TSÁGOiC Március 29 : Kulturelőadás Kiskanizsán a templomtéri iskolában délután fél 4 óra­kor (Bakoss P. Ágoston : A szociáldemok­rácia múltja és jelene.) A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai emlékünnepélye. Április 2: A Zrinyi Irodalmi és Művé­szeti Kör liceális előadása (Dómján Lajos dr.) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor. A Pesti Kabaré vendégjátéka a Polgári Egyletben este fél 9 órakor. Április 5: Kulturelőadás Kiskanizsán a templomtéri iskolában délután fél 4 órakor (Kovács Illés: Védekezés a tüdővész ellen.) Április 12: A Kiskanizsai Katolikus If­júsági Egyesület műkedvelő előadása (Szig­ligeti : A cigány) a templomtéri iskola ud­varán délután fél 4 órakor. Április 13: A Kiskanizsai Katolikus If- jnsági Egyesület előadásának megismétlése (Szigligeti: A cigány.) Április 16: A Zrinyi Irodalmi és Művé­szeti Kör liceális előadása (Noil József) a Kaszinó nagytermében este rél 7 órakor. Április 23: A Zrinyi irodalmi és Művé­szeti Kór liceális előadása (Kelemen Ferenc) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor. Nagykanizsa március 26 A nagykanizsai izraelita hitközség j az előijárósági és a hitközségi tagok j nagyszámú részvétele mellett tartotta j évi rendes közgyűlését BródTivadar dr. elnöklete alatt a hitközségi szék­ház tanácstermében. Bród dr. elnöki megnyitója után dr. Fábián Miksa hitközségi titkár felolvasta az elöljáróság terjedelmes jelentését a lefolyt hitközségi évről. Mindenekelőtt meleg szavakkal elparentálta Ualphen Mórt, az elöl­járóság régi érdemes tagját. Ismer­tette a lefolyt eseményeket, a múlt évi működést. Megemlékezett a zsidó- hősök kegyeletteljes ünnepélyéről és köszönetéi mondott mindazoknak, kik az emlékmű felállítását és a szép emlékünnepély megtartását lehetővé tették, különösen Kahán Imre dr. ezredesorvos és Székely Nándor vá­rosi főmérnöknek. A hitközség küldöttségiieg képvi­seltette magát az elnök vezetésévei a Magyar Zsidó Hitközségek Orszá­gos Szövetsége budapesti alakuló közgyűlésén, azonban támogatását és részvételét attól tette függővé, hogy az a jogfolytonosság alapján álljon. Majd az 1924. évi zárszáma­dásokat mutatták be. A hitközség szükséglete 436,800.000 K volt, ezzel szemben a bevétel 415,800 000 K, úgy hogy a zárszámadás 21 millió \ korona hiánnyal zárult. Hangsúlyozta a jelentés, hogy a hitközségi adó be nem fizetőinél kénytelen lesz közigazgatási utón behajtatni az adót. A népmozgalmi adatok a nagyka­nizsai izr. hitközségi kerületben az elmúlt esztendőben a következők: született 15 fiú és 2i leány, halálo­zás előfordult 47 esetben, házassá­got kötött 23 pár, kitért 1, belépett 1. Elhatározta még a közgyűlés, hogy néhai dr. Neumann Ede főrabbinak 23 millió korona költséggel megfe­lelő síremléket állítanak fel. A közgyűlés Bród dr. buzdító sza­vaival zárult. ÖNGYILKOSSÁGI szándékból leugrott egy leány a má­sodik emeletről, mert udvarlójának családja tiltakozott ellene, hogy nőül vegye. S a leány a halálban kere­sett menekülést reménytelen szerel­mében. Mi, kik szigorú erkölcsi alapon állunk, az öngyilkosságot minden esetben a leghatározottabban elítél­jük és sohasem tudunk reá elfogad­ható mentségei találni. És különösen nem találhatunk a beszámítás sú­lyosságát csökkentő enyhítő körül­ményt akkor, mikor valaki az életei szerelmi csalódásból vagy szerelmi vágyának reménytelenségéből dobja el magútól. Meg tudjuk érteni, át tudjuk érezni a csalódás keserűségét s az ebből fa­kadó hirtelen elhatározás villámszerű végrehajtásában a mérlegelés korlá­toltságának fogyatékosságára vissza­vezethető lelki megrázkódtatásban gyökeredző akaraterő hiányát, de a cselekményt mégis, mint az elme pil­lanatnyi elborulásának eredményeké­pp! ítéljük meg. Arra még találunk a beszámítást enyhítő küriilményt, ha valaki undort gerjesztő gyógyíthatatlan betegségében fegyvert fog maga ellen, bár ezt a lépést is a mi erkölcsi felfogásunk szerint semmiféle körülmény sem mentheti vagy igazolhatja, de miféle euer vált idegrendszert árul el egy fiatal leánynak az az esete, mikor egy férfiért, kivel ellenzik a házassá- j gát, leveti magát egy emeletről, hogy I meghaljon. | Ebben már nem az élefküzdelem- ; tői való félelem, meghátrálás, gyáva- • säg nyilatkozik meg, hanem idegbe tegség, az erkölcsi erőknek teljes meglazulása mellett a lélek működé­sének megbomlottsőga játszik közre. Az öngyilkosok száma az utóbbi években egyre nő és egyre tömege­sebben szedi áldozatát a halálnak ez a neme. Mi úgy látjuk, hogy ezen a téren már nem csak a vallás­nak kell segítségére sietnie a beteg emberiségnek, hanem annak a társa­dalomnak is, mely még erkölcsi fel­fogásában az életre való megelége­dettségében elég erős arra, hogy ép elmével siessen beteg embertársainak kigyógyitásához. iksz — A népjóléti miniszter Zala­egerszeg díszpolgára. Zalaeger­szeg város tanácsa elhatározta, hogy a szombati képviselőtestületi közgyű­lésen előterjeszti indítványát Vass József dr. népjóléti miniszternek Zalaegerszeg díszpolgárává való vá­lasztására vonatkozólag. A népjóléti miniszter pártfogása ugyanis sokat lendített Zala fővárosának fejlődésé­ben. Nagy részben neki köszönhető többek közt a 60 állami kislakás felépülése s a nemsokára meginduló uj kislakásépitö akció is. — Az Oltáregyesület lelkigya­korlatai. A Mátés P. Hilár Szent- ferencrendi atya igazgatása alatt működő nagykanizsai Oltáregyesület nőtagjai részére több napos szent­gyakorlatot tartott. Az exercitiumok vasárnap este kezdődtek és Gyümölcs­oltóboldogasszony napján befejeződ­tek, amikor a résztvevők közös szent­áldozáshoz járultak. A lelkigyakor­latot maga az egyesületi igazgató, Mátés P. Hilár vezette. — A lakáshivatal vezetésének átvétele. Az ideiglenesen Szőnyi Sándor árvaszéki ülnök, büntető rendőrbiró által vezetett lakáshivatal elnöki tisztét, másirányu elfoglalt­sága megszűntével, kinevezése értel­mében tegnap délben vette át dr. Kaufman Lajos városi aljegyző. A hivaíaláíadás jegyzőkönyvileg a mai nap folyamán megtörténik. — A református egyházközség közgyűlése. Szerdán délután fél 6 órakor tartotta a nagykanizsai refor­mátus egyházközség rendes évi köz­gyűlését Kádár Lajos lelkész elnök­lete alatt. A közgyűlést megelőzőleg az egyházközség tagjai értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy Virágvasárnap délelőtt a városháza dísztermében Jókai-emiékünnepélyt rendeznek. A közgyűlésen Kádár Lajos lelkész felolvasta az elmúlt esztendő jelentését, amelyben a hit­községi élet minden jelentősebb mo- zanaíára kitért. .Majd beterjesztette az évi zárszámadásokat, amelyeket j a közgyűlés vita nélkül elfogadott 1 és a felmentvényt megadta. Kis vita támadt a hitközségi adókivetés kö­rül, azonban Kádár lelkész meg­nyugtatta a felszólalói, hogy min­denkinek jogában van fellebbezni az egyházközségi adókivetés ellen, ha azt tulmagasnak találja. Majd a jövő évi költségvetéstervezetet ter­jesztette elő, mely szerint a szük­séglet 31 millió koronát tesz ki, melyre 25 millió a fedezet, a defi­cit tehát 6 millió, amit adományok­ból és előadásokból kell majd össze­hozni. Ezután még több belső ügy került tárgyalás és megvitatás alá. A közgyűlés este 7 óra után ért véget. — Költözködés a városházán. A városháza átalakítási munkálatai olyan előrehaladott állapotban van­nak, hogy az egyes hivatalok átköl- tözködése előreláthatólag a jövő hét l folyamán megtörténik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom