Zalai Közlöny, 1925. január-március (64. évfolyam, 1-72. szám)

1925-01-06 / 4. szám

1925. Január 6. ZALAI KÖZLÖNY 3 NAPI HÍREK NAPIREND Január 6, kedd Római katolikus: Vizkereszt. Protes­táns: Vizkereszt. Izraelita: Tebeth hó 10. Nap kel reggel 7 óra 48 perckor, nyug­szik délután 4 óra 24 perckor. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint túlnyomóan száraz idő várható, lassú hősülycdéssel. Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör értekezlete a postán délelőtt 10 órakor. Rubini erőmiivész előadása este 8 óra­kor a Korona éttermében. (A jövedelem fele a kaionasirok-akció céljait szolgálja.) Mozi. Uránia: Virág, amely csak egy­szer nyílik, H*way szigetén lejátszódó exotikus témával. Világ: Balzac regénye nyomán: Aki másnak asszonyt ad. Elő­adások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. Január 7, szerda Római katolikus: Lucián vt. Protestáns: Attila. Izraelita: Tebeth hó 11. Nap kel reggel 7 óra 47 perckor, nyug­szik délután 4 óra 25 perckor. Mozi. Uránia: Virág, amely csak egy­szer nyilik, Havay szigetén lejátszódó exotikus témával. Előadások kezdete este l/a7 és V?9 órakor. Vizkereszt A mai Jiappal lezárul a karácsonyi innepek sorozata. Keleten voltaképen zen a napon á Megváltó születését innepelték az első századok keresz- ényei, de a IV. században már nyu­gton is megülték a vizkereszt ünnepét. Lassanként nyugat példájára kelet > karácsonykor ünnepelte meg a legváltó születését s a Vizkereszt nnepe ekkor már csak a Kisded legkereszteltetésének emlékezetét szol- álta, amihez járultak a nyugatiak Ital őrzött hagyományok: a három öles királynak, az üstökös által Bet- 'hem jászolához vezérelt, ajándék­ká keleti mágusoknak eljövetele. Szent Ágoston és más egyházi írók vomán későbben csak ez utóbbi mo- vuma maradt meg az ünnepnek s • él a köztudatban voltaképen ma is. Ebből magyarázható az ünnepnek másik magyar elnevezése, a „ Három­királyok“, valamint az a szokás is, hogy Vizkereszt reggelén Gáspár, Menyhért, Boldizsár, a három keleti király neveinek kezdőbetűit (19 G-j- M-\-B 25) felírják a ház valamelyik ajtajának felső részére. A görögök karácsonykor ünnepük a háromkirályok eljövetelét, mert sze­rintük e napon, de az Üdvözítő szü­letése után egy évre, érkeztek azok Betlehembe. Nyugaton Vizkereszt napján ünnep­ük a kánai memiyegző emlékezetét, később a csodálatos kenyérszaporitást, sőt Lázár feltámasztását is. A három királyra vonatkozólag is érdekesnél érdekesebb emlékeket őriz az egyházi irodalom. Egyes írók sze­rint kettő, négy, sőt tizenkettő lett volna a számuk az általánosan elfo­gadott hárommal szemben Valamikor a Karácsony és Vizke­reszt közti időt tartották legveszedel­mesebbnek a gonosz szellemek láto­gatásai szempontjából, azért különö­sen Újév és Vizkereszt éjjelén ördög­űző gyanánt nagyon sokat tömjénez- tek. Innét keletkezett a vizkeresztnapi tömjénszentelés, melyhez a XIV. és XV. században a mirrha és arany, később a lakóházak és kréta szente­lése is járult. E két utóbbi német- országi eredetű. Szép népszokás, hogy Vizkereszt napján a családfő egy jókora dara­bot étkezés előtt „Ez az Isten része!“ szavakkal levág a kenyérből s azt egy koldusnak adják. (bl) — A Zalamegyei Újság uj fe­lelős szerkesztője. Testvérlapunk, a Zalamegyei Újság felelős szerkesz­tését Pesthy Pál dr., az elhunyt fe­lelős szerkesztő öccse, az újságíró gárda régi kipróbált harcosa vette át. — Tanítók B-listája. A nagy- kanizsai tanszemélyzet, melynek kö­réből a legutóbbi létszámapasztás alkalmával 11 tanerőt elbocsátottak, a mostani újabb B-lista alkalmával mindössze 2 tanítóval kevesbedett meg. Hogy jól gazdálkodtak, azt min- ;nki tudta, aki a valódi értékében nerte Lina nénit; a műhely is jól védelmezett, csuda történt-e tehát, gy mi, én nem tudom, de nem firtatom, de elég az hozzá, hogy likőr Lina néni férjét lekaszálta a padt halál, a tüdővész — a műhelyt asszony bezárta azon a címen, gy nincsen pénze tovább folytatni mesterséget .. . \kkoriban az igen sok mende- mdára adott okot, de hát a plety- kodásból nem lehetett kisütni a ót: hová tűnt el a sok pénz? ia néni egy ujjmozdulattal' sem gyarázkodott. Nem mondott se nt, se nemet. Pedig mondhatta na, hogy az üzlet nem ment jól, : adósságuk volt: hogy sok pénzt imésztett az ura betegsége, meg gymás; de nem szólt semmit. Igatott. lz igazság okáért azonban meg jegyeznem, hogy lelkem Lina i a legfukarabb nőknek egyike a világon, akiket valaha ismerni szerencsétlenségem. Természe- volt tehát, hogy féltvén az éde- csengő sárga és a hivalkodóan ngó ezüst csikókat, még idejé- elrakta azokat a takarékba, a 'vet pedig elrejtette odahaza az »an, a vánkosok alá. Öregasszony már ekkor Lina néni, közel a hetvenhez, amikor özvegyi sorba jutott és ez a gyöngéje meg is bo­csátható. Hanem a sors néha megtréfálja a zsugoriakat is és főképpen azt veszi el tőlük, ami a legkedvesebb, a legféltettebb előttük; a kincseiket. Lina néni is úgy járt. A zsugori öregasszony — akiről csak a rokonok tudták, hogy sok­sok pénze van és hol létezik az, ennélfogva fölíünően dédelgették a jámborok — egy nevezetesebb ün­nepnapon megvendégelte az egyik közelálló rokona. Egész nap távol volt a jó öreg néni — és amikor estefelé hazabotorkált a kisvárosi ólmos szürkületben, nagy döbbenet­tel bukkant rá a nyomorult valóra, hogy — nincsen meg a takarék- könyv. Valami élelmes tolvaj elemelte. A szegény zsugorit ez a fölfede­zés rettentő súllyal érintette. Ágyhoz nyomta és alig hogy kitudott kec- meregni a bajából, amelybe ennek révén került. És most már akaratla­nul is játszania kellett Lina néninek a titkolózó gazdagot, nem fedezte volna föl a világ minden kincséért sem, hogy meglopták. Rettentő mó­don szégyenlette a dolgot. Végre őszintének kellett lennie önkéntele­nül is: addig úgyis csak hazudta a szegényt, a földhözragadottat. (Vége köv.) — A zenei műélvezet. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör folyó hó 8-án, csütörtökön este 6 órakor tartja idei második liceális előadását a Kaszinó nagytermében. Ezúttal Kempelen Béla, lapunk fele­lős szerkesztője fog előadást tartani a zenei műélvezetről. Felolvasása keretében tárgyalni fogja a zenének eredetét, annak a lélekre gyakorolt behatásait, ismertetni fogja a színes hatásnak eddigi eredményes meg­állapításait, osztályozza a műélvezet különböző fokait, elemezni fog né­hány klasszikus példát a műélvezet szempontjából s vázolni fogja a leg­újabb zenei irányokat. Az előadásra felhívjuk a zenekedvelő és zeneértő közönség érdeklődését. — A lakáshivatal uj vezető­sége. A népjóléti miniszter tegnap leérkezett rendeletével hozzájárult Laurenczy Oszkár szolgabiró, tb. vár­megyei főjegyzőnek a lakáshivatali elnöki tisztség alól való felmentésé­hez. Sabján Gyula dr. polgármester ennek alapján a felmentést megadta. A rendelet a lakáshivatal elnökévé dr. Kaufman Lajos aljegyzőt nevezte ki, aki azonban egyéb elfoglaltsága miatt jelenleg a lakáshivatal veze­tését nem veszi át, hanem az összes teendőket a helyébe ideiglenesen ki­nevezett Szőnyi Sándor árvaszéki ülnök, városi rendőri büntetőbiró végzi. A lakáshivatal ügyeinek ve­zetője tegnap megkapta a népjóléti miniszteri rendelet alapján a polgár- mester utasítását a lakáshivatalnak, a számvevőség egy emberének köz­bejöttével történő haladéktalan át­vételére. — Orvosok társasvacsorája. A nagykanizsai orvosok szokásos tár­sasvacsorájukat folyó hó 8-án, (csütörtök) fél kilenckor a Kaszinó­ban tartják. — Halálozás. Jaberics Károlyné vasárnap délután 68 éves korában elhunyt. Temetése ma, kedden dél­után fél 4 órakor fog végbemenni a temető halottasházából. — Kihallgatták a gyermekgyil­kos mostohaapát. Megemlékeztünk a kis Kardoss Teréz 12 éves petri- ventei leányka megindító haláláról. Mostohaapja, Kránitz József össze­veszett Terézke mamájával, tettle- gességre vetemedett és a kisleány édesanyja bántalmazásának láttán odasietett, megfogta és átölelte édes­anyját, megvédeni igyekezett őt a rabiátus mostohaapa ütlegei elől. Az emberi bőrbe bujt fenevad erre dühbe gurult és öklével olyat sújtott a 12 éves gyermekleányka fejére, hogy koponyatörést szenvedett és azonnal kiszenvedett. A gonosz mostohaapa igazi lombrozó-tipus, bilincsben várja az igazságszolgál­tatás elé való állittatását. Szabó Lajos dr. kir. főügyész tegnap dél­előtt hallgatta ki a vad gyermek- gyilkost. — Az irodalmi Kör tagjaihoz. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művé­szeti Kör a január 20-iki Jakobi- hangverseny ügyében és más lontos kérdések megbeszélése végett ma délelőtt 10 órakor a postapalotában tagértekezletet tart, melyre a Kör tagjait azzal a kéréssel hívja meg az elnökség, hogy lehetőleg teljes szám­ban megjelenni szíveskedjenek. — Egyben felkért bennünket az elnök­ség annak közlésére, hogy a Jakobi- hangverseny előjegyzett jegyei a Krátky-tőzsdében és a Leitner-dro- gériában már átvehetők. == Dr. König fogorvos (Deák­tér 7., a felső templom mellett) szabadságra utazott. Január 19-én újból rendel. — A rendőrség kihágási osz­tályáról. A rendőrkapitányság kihá­gási osztályának vezetője egy fiatal­korú cselédleányt, mert gazdája en­gedélye nélkül kimaradt, 3 napi el­zárásra Ítélte. Meiani Egidiot jogta­lan határátlépésért 400.000, Novák Györgyöt és Mihalics Imrét, ugyan­ezért 8—8 nápi elzárásra Ítélték. — A Szentes-családnak. Aigner Géza DV főellenőr és Eltér Géza DV ellenőr a kiskanizsai (Pivári-u. 6. sz.) Szentes-családnak 100—100 ezer koronát adományoztak szer­kesztőségünk utján. — Az evangélikus nők tea­estélye. A nagykanizsai evangélikus nők tegnap este rendezték meg a Polgári Egylet termeiben tánccal egybekötött jótékonycélu tea-estélyü­ket. A Polgári Egylet termeit ezúttal nagyon szépen díszítette ki a női rendezőség élén Berényi Eleknével, aki és munkatársai felülmúlhatatlan szeretetreméltósággal és figyelemmel szolgálták ki az estélyen megjelent előkelő társaságot. Vacsora után kezdetét vette a tánc, mely a késő hajnali órákban ért véget. A hangu­lat mindvégig intim és családias volt. — Cercle de Danse a Köz­pontban. Vasárnap rendezte a Cercle de Danse rendezősége a Központ szálló éttermében első tea-délutánját. A tánc-teán sokan vettek részt. — Vasutasok [figyelmébe. Az 1924—25. évre engedélyezett tüzelő­anyag elosztás február hó végével befejezést nyer. Felhivatnak azon vasutasok, akiknek megvételezendő tüzelőanyag hátralékuk van, azt január 10-ig az állomásfőnökségnél okvetlen jelentsék be, mert a be­jelentés elmulasztása esetén január 10-ike után minden tüzelőanyagra vonatkozó igényüket elvesztik. — Rubini előadásai. Régen láttunk Nagykanizsán olyan bámulat­keltő, kizárólag nyers erőn, hatal­masan, céltudatos munkával kiépí­tett izomzaton alapuló mutatványo­kat, mint Rubininek a Polgári Egy­letben tartott előadásain. A mutat­ványok közt több olyan is szerepel, melyeket Rubinin kívül a világ leg­nevesebb erőmüvészei sem tudnak produkálni. Különösen céllövési és erőmutatványaival nyerte meg kö­zönsége osztatlan tetszését. Indiai- fakir-produkciói már kissé próbára teszik az idegeket. Tegnap este a Korona éttermében tartott Rubini előadást előkelő közönség előtt. Az estély tiszta jövedelmének 50 száza­lékát felajánlotta a nagykanizsai katonatemető sírköveinek céljaira. Ma délután 3 és este 8 órakor az egész előadást uj mutatványokkal kibővítve megismétlik a Polgári Egyletben. — Nagykanizsa multévi marha­levél-forgalma. A nagykanizsai marhalevél-kezelőség 1924. év folya­mán 12.664 uj marhalevelet állított ki. Tulajdonjog átruházás 19.792 esetben történt. Egészségi bizonyít­ványt 2599 esetben újítottak meg. Lejegyzés 671 történt. — Elveszett okmányok. Schem- mel Richard nyug. állami tisztviselő Rubini mester üzletvezetőjének a Polgári Egylet lépcsőházában lévő podgyászai közül egy kis ládikát valaki elvitt. Minthogy a ládikában csak fontos okmányok voltak, tulaj­donosuk kéri azokat jutalom ellené­ben bármi utón eljuttatni a szer­kesztőségbe. — Csütörtökön adják át az internálótábort. Folyó hó 8-án, csütörtökön adják át a zalaegerszegi internálótábort a népjóléti miniszté­riumnak, amely tüdőbeteg szanató­riumot fog ott felépíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom