Zala, 1953. december (9. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-01 / 281. szám

Tervezik a jövőt a felsőbagodi Lenin tsz-ben MEGYÉNK LEGJOBB terme­lőszövetkezete5 közé tartozik a felsőbagodi Lenin tsz. A megala­kulástól fogva egészen napjain­kig kiváló munkát végzett. Ezt mutatja az idei zárszámadás eredménye is. Kenyérgabonából 3.42 kiló, árpából 80 deka, kuko­ricából 1.50 kiló, szálastakarmány­ból 2 kiló, burgonyából 26 deka, készpénzből 10.62 forint jut egy munkaegységre. Pedig a tagok létszámához viszonyítva nem ren­delkezik tűi sok földdel. De a fej­lett agrotechnikai módszerek megtették a magukét. Bő termés volt mindenből. Az elmúlt gazdasági év kiváló eredményeit látva a vezetőség, a tagság sokat gondolkozott azon. hogyan lehetne a közös gazdasá­got tovább fejleszteni. Ekkor szü­letett meg a kétéves fejlesztési terv gondolata. A vezetőség a tsz legjobbjainak bevonásával ta­nácskozásra ült össze, hogy mit kellene bevenniük a tervbe, ami a tagságnak ezidőszerint a leg­fontosabb. Sok-sok ötlet született egyszeriben. A TERV ÖSSZES PONTJAI közül talán a tizenkét kislakás építésének örül legjobban a tsz tagsága. Hogy is ne, amikor csak­nem mindegyik a máséban él. Mennyivel szebb lesz az. meny­nyivel jobban megy majd a mun­ka, ha este a magukéba térhet­nek megpihenni. És ez már nincs is messze. Ha tavasszal rendes időben megkapják az épí­tőanyagot, azonnal hozzá is fog­nak ehhez a nagy munkához. Talán az állatállomány az a része a gazdaságnak, amellyel leginkább foglalkozik a terv. mert az állatállományt minden vonalon fejleszteni akarják. Először is tervbe vették egy ha­talmas 120 férőhelyes sertésis- tálló építését. Ha az istálló ké­szen lesz. a húsz darab anyakoca számát két év alatt harmincra emelik és ezeknek a szaporula­tából gondolhatnak még további fejlesztésre. A tsz-ne'k a sertések mellett szüksége van még több szarvas- marhára is. A fejlesztési tervnek­második évben öt tehénnel lesz több. A lóállomány jelenleg nyolc, azt is felfejlesztik tizre, ti­zenkettőre. Baromfijuk 120 da­rab van, a terv szerint két év múlva 500 lesz. AZ ÁLLATÁLLOMÁNY fej­lesztését a takarmány minél tö­kéletesebb biztosításával akarják elérni. Minden évben jól silóz­tak, az idén is, de jövőre még jobban hozzáfognak. Az idei siló- zási tervünket már eddig is jó­val túlteljesítették. Ezt mind a szarvasmarhaállomány részére ké­szítik, hogy minél több szálasta­karmányt meg tudjanak takarí­tani a tavaszig. Jövőre pedig a még több és bő­ségesebb takarmányellátás érde­kében talajjavitási eljárásokat is végeznek. Az első évben harminc, a második évben pedig negyven katasztrális holdnyi területen meszezik a talajt. Nem vetik meg — mint ahogyan már eddig sem vetették meg — a fejlett agro­technikai módszereket. Még na­gyobb területen — a meglévő vetés- terület 50 százalékán — alkal­mazzák a négyzetes vetést, a ku­koricánál pedig a pótbeporzást. ARRÓL IS GONDOSKODNAK hogy a zöldfutószalag se legyen hiányos, bár már ebben az évben is elérték azt, hogy mindig volt zöldtakarmány, ha csak egy ke­vés is. Jövőre azonban abból sem lesz egy csöpp hiány sem, mert okulva a tavalyi nehézségekből — alaposan ellátták magukat vető­maggal. Az állatállomány fejlesztése mellett tervbevették egyes mező- gazdasági felszerelések beszerzé­sét is. így például két vetőgépet egy szekeret, egy pár lószerszá­mot. Ilyen nagy vonalakban a felső­bagodi Lenin tsz kétéves felfej­lesztési terve. A tagok is megelé­gedettek ezzel a tervvel, örülnek neki, mert látják, hogy az ő ér­dekeiket szolgálja. Ha pedig ezt a tervet kemény, szorgalmas munkával megvaló­sítják, akkor még szebbé, boldo­gabbá lesz a felsőbagodi Lenin tsz tagjainak élete. Sz. L. a sándorházi verseny tábla felelőse Pamzllialalok közölt a zalaegerszegi koltégiumlian K ora délután van az ebédidő és a tanulódra közötti rövid félóra. A Kossuth Lajos.utcai Diák­otthonban vagyunk. A középiskolás fiuk jól kihasználják pihenésre ezt a kis időt. Sétálnak, zongoráznak, olvasnak. Mi is ezt a félórái használjuk ki, hogy beszélgessünk velük. Mindjárt itt van a fékeichaju Illés Sándor, aki a tanítóképző ha/rmadik. osztá­lyába jár. Szülei Cseszi’regen laknak. Onnét bizony nem tudna bejárni. Szükséges volt tehát, hogy kollégium­ban helyezzék el. Jól érzi i>t magát, gondtalanul és vidáman él. El­mondja. hogy minden vágya • tanító­nak, nevelőnek lenni. Minden vágya anulni és tanítani. Azt mondjanem baj, sőt jó is, ha visszakerül falura, a néphez, mert az az ő igazi otthona. Nem i-s szeret városon élni. Es addig is, míg teljesül a vágya\ (talán már csak egy év van addig), itt marad a kollégiumban és szorgalmasan tanul. M.crt mi is lenne más az ő feladata, mint a tanulás? Persze jó tanulást éri ezalatt mindenki, hiszen egészen természetes. az, hogy meg kell hálálnia minden diáknak azt a sok jót, amit az államtól kap. A tanulási lehetőséget, a kollégiumi el­látást, az ösztöndíjat és még ki tudná elszámolni, mi mindent, Azt, hogy a jól tanuló diákok az egész kollégiumi ellátásért nem fizetnek egyebet, mini őO, vagy legfeljebb 100 fo­rintot, ovács Andor negyedikes diák. A Közgazdasági Gimnáziumba jár. ő már közelebb van az élethez. Bizony nem kis gondot okoz neki az, hogy milyen egyetemre menjen. Legjobban szeretne a Közgazdaság- tudományi Egyetem hallgatója lenni. Ka azt elvégzi, középiskolai tanár lehet. Qtt akarja nevelni azokat a falusi fiataloka', akiket legérdeme­sebbnek tartottak a továbbtanulásra. Többen is beleszólnak ekkor a be­szélgetésbe. Elmondják ők is a szi­vük vágyát, mik akarlak lenni kis­koruktól fogva, hogyan vál'osott meg a véleményük. és azt, hogy most végül milyen pályát választottak. De addig nincs más hátra, mint tanulni tanulni. tanulni, bevenni a údomány bástyáját, amint- azt Lenin meghagyta minden ifjúnak. Mepyiit a zalaegerszegi Göcseji Muzeum Vasárnap 'délben nyílt meg a zalaegerszegi Göcseji Muzeum kő­tára, régészeti bemutatója és nép­rajzi kiállítása. A megnyitón a népművelési minisztérium múzeumi főosztályá­nak képviseletében jelen volt dr. Szcndrci Ákos, az Országos Nép­rajzi Muzeum főigazgatóhelyette­se, akinek megnyitó beszéde után a város dolgozóinak nevében Sza­bó János városi tanácselnök, a megye dolgozóinak nevében Had­nagy László, a megyei tanács nép­művelési osztályának vezetője vette át a múzeumot. A négy teremben kiállítóit le­leteket már a délutáni órákban többszázan látogatták meg. A most alakult Természettudományi Is- meretterjesztő Társulat közgyű­lésén résztvevő zalai értelmiségi dolgozók is csoportosan tekintet­ték meg a megnyílt Göcseji Mú­zeumot FELHÍVÁS! Felhívjuk a Nagykanizsán lakó gázfogyasztók figyelmét, hogy de­cember 2-án 13 órától 17 óráig Nagykanizsa város belterületén gázszünet lesz. — A BIZTONSÁGI TANÁCS ülésén a nemzetközi bíróságba — a nyugalombavonult Sz. A Golunszkij (Szovjetunió) helyett — titkos szavazással F. I. Kozsev- nyikov szovjet professzort válasz­tották meg, aki 57 szavazatból 52-t kapott. — A BONNI külügyminiszté­riumhoz közelálló körök azt kí­vánják, hogy a nyugatnémet- francia tárgyalások végleges ösz- szeomlása előtt négyhatalmi érte­kezleten kíséreljék meg a Saar- térdés megoldását. E bonni kö­rök szerint az értekezleten az USA, Anglia, Frapciaország és Nyugat-Németország külügymi­nisztereinek kellene résztvenniök. Ha Tompa Mihály, a Gólyához című \'ers költője ma is élne és történetesen elvetődne Nemes sándorházára, akkor lehet, hogy a gólya helyett a tanács verseny tábláját énekelné meg, valahogy emigyen: * Árva tábla áll magában, a tanácsház kapujában... Mert a versenytábla valóban árván, elhagyottan, szinte re­ménytelenül feketélik a tanács bejárata mellett. Talán azért az elhagyatottá g, mert Sándorházán nincsenek sem élenjárók, sem lemaradók, akiket dicsérni, vagy buzdítani kellene? Az csőre sem lehet mint objektiv" okra hivatkozni, hogy az mosta le a fe-irásokal, hiszen az utolsó eső óla már ugyan­csak nagy idő telt cl. Sem ez, sem az nem ok. Jó munkát végez a tanács, a népne­velők, az állandóbizottságok, hjszen a kicsiny községben az utol­só 3 nap alatt 9200 forint adót fizettek ne a gazdák. Nincs lema­radás a terménybegyüjtésben sem, sőt a silózási tervüket is túl­teljesítették. Hogy mégis miért üres \ versenytábla? ■ Azért üres, »nerc nincs kréta'-, — ad.jt meg a választ a fo­gas kérdésre Székely Ter':/., a tanács versenytáblafelelőse. Hát ez valóban komoly indok lenne — ha igy lenne. Nézzük csak, hogyan is állunk a kréta-ellátással'? Felhívtuk a zalaegerszegi 25. számú papírboltot. — Kréta? — hangzik a válasz. — Akár száz dobozzal is tu­dunk adni. Hát Székely elvtársnő, itt valami hiba van a kréta körül“ illetve a kifogással. Kréta van, tessék beszerezni és büszkélked­jenek már holnap az élenjárók n"vei a tanács versenytábláján Sándorháza becsületesen teljesítő dolgozói megérdemlik, hogy lás­sa mindenki: ők a falu legjobbjai. Biztosra vesszük, ha Tompa Mihály történetesen ma is élne és egy hét múlva vetődne el Sándorházára, akkor már nem a fenti módon irná meg versét. És reméljük, hogy Székely elvtársnő ezután úgy igyekszik, hogy soha többet ne kerüljön tollhegyre. megfelelően az első, ^vben tíz, a A férfiak es a nők csoportjában is Nagykanizsa csapata nyerte a megyei felnőtt tornász csapatbajnokságot Több mint egy évtized után végre ismét .tornászversenyt láthatott Zala­egerszeg közönsége. Az MTSB vasárnap délelőtt Zalaegerszegen, az Általános Gimnázium tornatermében rendezte meg a megye ezévi felnőtt tornász csapatba], riokságát. A versenyen a kiírás szerint az öt járás és a két város válogatottjai jogosultak indulni, ezzel szemben a fér­fiaknál csupán Nagykanizsa, a nőknél pedig Nagykanizsa és Zalaegerszeg csa. pa!a_ jelent meg. A résztvevő csapatok csekély száma, valamint a verseny vi­szonylag alacsonyabb színvonala élesen rávilágítanak azokra a hiányosságokra, melyek megyénk tornasportja körül lép- ten-nyomon megtalálhatók A sportkörök túlnyomó többsége még csak nem is gon­dol tornaszakosztály alakítására, s annál a néhány sportkörnél is, ahol működik tolnaszakosztály, tagjai szinte kivétel nélkül a középiskolások közül kerülnek ki Ez a magyarázata annak, hogy a most lezajlott megyei felnőtt bajnokság tornászainak legnagyobb része serdülő és ifjúsági sorban levő tornász volt s a sportkörök bizonyára a legnagyobb zavarban lettek volna, ha az ifjúsági bajnokság is ugyanebben az időpontban került volna megrendezésre. A férfiak csoportjában az egyedül in­duló Nagykanizsa csapata nyerte a bajnokságot 297.7 ponttal. A csapatból Fenyves József és Vargapál Dénes telje­sítménye emelkedett ki, mindketten 50 ponton felüli eredményt értek el a hat szer összesített pontszámai alapján. A csapat gyűrűn nyújtotta a le.gjobb telje- siiményt, de jól sikerüllek a nyújtó- és talajgyakorlalok is. Leggyengébben a szekrényugrások mentek. A nők csoportjában ugyancsak Nagy­kanizsa nyert bajnokságot 307 1 pontos eredménnyel Zalaegerszeg csapatának 29S.2 ponios teljesítménye előtt A kani­zsai lányok elsősorban a talajtornában nyújtottak kiválót, de szépen sikerültek a gyürügyakorlataik is. Zalaegerszeg csapata a szabadgyakorlatokban szerezte a legtöbb pontot, de formásak voltak korlátgyakorlataik is. Egyénileg a nők mezőnyéből a zalaegerszegi Hegedűs Margit emelkedett ki pontosan végre­hajtott, szépen kivitelezett gyakorlatai­val. A hat szeren összesen 55 pon'ot szerzett. Nagykanizsa csapatában Pintér Erzsébet szerepelt a legeredményesebben, s 54.3 pontjával alig maradt el a leg­jobb teljesítménytől. Mögötte az ugyan­csak nagykanizsai Szabó Erzsébet és Stefuly Katalin ért még el 50 ponton felüli teljesítményt A versenybíróság Solthy Jenővel az élén, mindvégig kifogástalanul működött és meglepően jól működtek a pontozó­bbak is Nagykanizsa színeit egyébként a Bá­nyász, Zalaegerszeg sziliéit pedig a Fáklya sportolói képviselték. A résztvett sportkörök sürgősen vonják le a verseny tanulságait, a többi sportkör, különö­sen amelyeknél már van tornaszakosz­tály, karolja fel jelentőségéhez mérten a tornasportot, s biztosítsák azt, hogy a torna megyénkben is a tömegek sport­jává váljék. Elsősorban a Nagykanizsai Bányásztól és a Nagvkanizsai Lokomotiv- tól, valamint a Zalaegerszegi Dózsától és a Zalaegerszegi Fáklyától várunk már a közeljövőben is szép ersdményefcet. A sportolók átminősítésének szabályai Az egységes magyar sportminősitési rendszer 42. pontja értelmében a Magyar Népköztársaság érdemes sportolóinak, az f. osztályú sportolóknak, valamint a labdarugó bajnokság NB I. és NB II. sportköréhez tartozó sportolóknak át­igazolási határideje december 15—31 között van. Ennek végrehajtása érdeké­ben a következő tájékoztatót adjuk: 1 Átlépéseket csak a Magyar Népköz- társaság érdemes sportolói, az I osztályú sportolók, továbbá a labdarugóbajnokság NB I. és NB II. sportköréhez tartozó sportolók hajthatnak végre december 15 és 31 között. 2. Az átlépéshez szükséges a sportoló átlépési nyilatkozata, az uj sportkör kérése, a régi sportkör kiadatása, mind­két sportkör országos elnökségének hozzájárulása, s szakszervezeti egye­sület esetében a SzOT testnevelési és sportosziályának hozzájárulása is. Csa­tolni kell : továbbá az uj munkahely- -sát hat hónapos munkaviszonyról. 3. Azokat a benyújtott kérelmeket, melyek a 2. pontban foglaltakat nem tartalmazzák, az OTSB nem veszi figye­lembe 4 Az átminősttési kérelmet csak az OTSB Sportokiatási Hivatalához lehet benyújtani. A kérelmeket csakis az or­szágos elnökségek nyújthatják be. a sportkörök kérelmet nem terjeszthetnek be és ilyeneket nem is vesznek figye­lembe. 5. Az alsóbb (If. o., III. o.) minősítésű sportolók átminősítése a minősítési rend. szer szabályai szerint történik. E spor­tolókra nem vonatkozik a december 15— 31 közötti határidő 6 Az OTSB elnöksége az egységes magyar sportminősitési rendszer 42. pontját a következőképpen módosította: Az OTSB hagyja jóvá a Magyar Nép- köztársaság érdemes sportolóinak, I. ősz. tályu. valamint a labdarugó bajnokság NB I. és NB II. sportköréhez daftözó sportolóknak átlépését. A Magyar Nép- köztársaság ét domes sportolóinak. I. ősz. tályu sportolóinak, valamint a labdarugó bajnokság NB I. és NB IE osztálváboz tartozó sportolóknak átlépésé'- maridén évben egyszer, téli sportágakban Julius 1—15 között, a többi sportágban de­cember 15—31 között történik - Amennyi­ben a fent előirt határidőben a sportoló nem rendelkezik hat hónapos munka- viszony igazolásával, kivételesen kérheti átlépését a munkaviszony betöltése után az OTSB Sportokta*ási Hivatalától, mely felett kivételes esetekben az OTSB el­nöksége dönt. SPORTHÍREK Az MTSB elnöke az elmúlt időszakban a következő labdarugókat igazolta át: Sebessi Lászlót a Miskolci Dózsából a Bázakerettyei Bányászhoz, Pásztor Lajost a Budapesti Honvédtói a Bázakerettyei Bányászhoz, Dérfálvi Lászlót a Szent­endrei Honvédtől a nagvkanizs; i Hon­védhoz, Dávid Józsefet, Tihanyi István’-, Sinka. Istvánt; Loppert Tibort, Kelemen Lászlót a Szentendrei Honvédtől a Zala­egerszegi Vörös Meteorhoz, Varga Lajost a Nagvkanizsai Bástyából az Előre Belspsdhez, Horváth Józsefet a Puszta- vámi Honvédtől a Bázakerettyei Bányász­hoz. ★ Az OTSB MHK-osztálya nyilvános­ságra hozta a megyék között folyó MHK- verseny -október 31 -i. állását. Az összesítő kimutatásból kiderül, hogy mind az ui jelvényetek, mind az ismé.Uőprókázások leién október hónapban jelentős^ ered­ményeket értek cl az egyes megyek. Az uj jelvenyesek terén most már egyetlen olyan megve sincs, amely ne telicsilétte volna a tervét. Zala megye is tuljuloit már a 100 százalékon, de a 108 4 száza­lékos teljesítménnyel is csak a 19. helyet sikerült megszereznie a megyék rang­sorában Az ismétlőpröbázók terén Zala megye 85 5 százalékos eredménnyel az utolsóelőtti helyről a 6 helyre tört fel. Az eredmények azt bizonyítják, bogv az október hónapban megtartott MHK-hét sikeres volt. ★ Hegyi Gyulának, az OTSB elnökének vezetésével utrakeltek a decemb°r elején Ciliiében megrendezésre kerülő öttusa világbninokságon résztvevő magyat sportolók. A csapat tagjai: Benedek Gábor, Kovácsi Aladár. Szondv láttán Tnsnádv Károly és Túrák József. A fel- szabadulás óta ez lesz az erső alkalom, hogy magyar sportolók Dél-Amerikában szerepelnek és egyben ez a leghosszabb - azóta megvár snortküldöt:- ség’indul. Budapest és a világbajnokság 'kikeli Santiago között tnf itegv 15.00c kilométer a távolság. A magyar öttusá­zók szereplését Chilében nagv érdeklő­dés előzi meg, s ez az érdeklődés nem­csak az olimpiai bajnokcsapat tagjainak, hanem a világhíres magyar sport kép­viselőinek is szól. NYEREMÉNYESÖ Totoercdmények: 12 találatos 58 daral^ egyenként 1550 forint, 11 találatos 117* darab, egyenként 75 forint, 10 találatos 10345 darab, egyenként 11 forint nyere­ménnyel. mozi Zala.ne-’"^-'’'T rnv. 26—dec. 2: CSUK ÉS GEK ★ Nagykanizsaj nov. 27—dec. 2 ig: 'JÓNAPOT ELEFANT JÖKARBAN lévő 125—250 köbcentis mo­torkerékpárt keresünk megvételre, Bi­zományi Áruházon keresztül. Értesítést kér: DISZELT Kőbánya Vállalat, Ta­polca (182) SÉRVKÖTÖK, GUMIHARIS­NYÁK, LÚDTALPBETÉTEK minden mértekben kaphatók a 61-es számú illatszerboltban, Za­laegerszeg, Marx-tér 1. Olvasd a Zalát ZALA A Magyar Dolgozók Pártja Zala megvet B'2ottQágának lapja Felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc, felelős kiadó: SőjtCr János. — Szerkesztőség: Zalaegerszeg. Kossuth Lalos-u 22. Telefon 260. >78. 130. — Kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Szé­chenyi tér 4. Telefon: 102 - Készül: a Vasmegyei Nyomdaipart Vállalatnál. Szombathelv. Kossuth Lajos u. 6 Telefon 75 - Felelős vezető: Hofmann Mikló*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom