Zala, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-18 / 219. szám

Az orosz nyelvoktatás sikeréért AzMSzT zalaegerszegi járási titkársága időbeli hozzálátott az orosz nyelvoktatás megszervezéséhez. A járás területén 17 alap- szervezétliél ihditánák hyelvtaníólyáÍTitít: Aridfáshidán, Bágodvite- nyéden, Bakon, KustánsZegen, Saldmváron, Nagykaporrtakon, Pa- csán, Söjtörön, Puszíaszentlászlón, Vaspörön, Zalalövőn, Zala- szentmihalyon Zalaháshágyon; Bücsuszentlászlón, Nagylengyelen, Pölöskén és kádáíi. Az előadók és hallgatók kiválogatása már folyik. Az oroSzsza- kos Pedagógusok. lelkesen fogtak munkához. Kalamár József baki, Öry Ibolya anöráshidai pedagógusok máris jó eredményeket mu­tatnak fél e munkában. A nyelvoktatás előkészítése mellett eredményesen folyik aZ MSzT-tanfolyamok szCrVezése iS. Ézeken a tanfolyamokon ismer­kednek meg falusi dolgozóink a Szovjetunió békeharcával, alkot­mányával s a szovjet emberek életévéi. ZálaiöVőil, Salorhváron, Zaíaszentgyörgyön, Káváson,' Ságbdon, Vasboldogasszonyon, Eger­váron, Zalaszenl Ivánon, Klsbucsán, Nemessándorhazán, Netties- szsntandrásdn, Kemehdollárön, PökaSzépetkén, Gyűrűsön, Némes- apátiban, Zalaistvándon, Orbányosfáh, Pölöskén, Bocföldén és Pa- csán nagy az érdeklődés a tánfoiyáfn iráht. A helyi pártszervezetek a legtöbb helyen máris segítséget nyújtanak a nyelvtanfolyam és az MSzT-tanfolyam szervezésé­hez, de szükséges, hogy valamennyi községben adják meg a segít­séget az MSzT-szervezetek eziráhyu munkájához. ..nrrr^«iMi«t.rt»t I ■ Pedagógusok az árleszállításról Tantestületünk minden egyes tagja kitörő lelkesedéssel fdgadta ä minisztertanács határozatát az árleszállítással kapcsolatban. A határozat tudomásulvétele Után dérült arcCaí beszélget a nevelőtestület. Még a máskor csendes, szüksZaVü kartárSak is beszédes hangulatban vannak. Helyes, csinos gyermekruhát mutat örömmel az egyik kartárs­nő. — Csak a következő fizetés­kor tudtam volna megvenni, — mondta —, de éppen annyival lett olcsóbb, amennyi hiányzott az árából. Szép fehér kenyeret fogyaszt a másik kartársnő. — ídé nézze­tek — mondja —, ez is olcsóbb lett. — Fehérneműt vettem magam­nak, egyet számítottam s kettő lett. Nem is sokat kellett a régi árhoz tennem, hogy kettőt kap­jak. Cukorkával kinél egyik kar­társ, ez is Olcsóbb lett. Csak álmomban hittem, hogy teveszőr-tákafóm is lesz, már rém álom, valóság! Lényegesen olcsóbb lett. Hosszú lertne felsorolni, még mi minden lett olcsóbb. Még több lelkesedéssel, még .nagyobb szorgalommal végezzük munkánkati hogy ezzel is meg­háláljuk kormányunk gondosko­dását, életünk szebbétételét, életsZinVonalunk emelkedését, Lux Béláné Zalaegerszeg, Dózsa-iskola. ★ Az a pedagógus, aki végigment vasárnap a Zalaszßhtgföti ,,Zalä- völgyi V ásár" sátorsorai között, ügy érezte, mintha zsebében a pénz­tárca ftiegdüzzadt Volna. Az árleszállítás utáni első vá­sár volt ez. Mikor még a vásár plakátjait írtam az iskola pad­jain, magam sem tudtam, hogy valahol Budapesten egy íróaszta­lon a saját sorsomtól írnák könnyítő sorokat* Fizetésenként raktam a pénzt a takarékkönyvbe, hogy gyerme­keimnek — három is van — ru­hát vásárolhassák. terveimet ,felborította“ egy rádióműsor. Ma, amikor a vásárlásokat meg­ejtettem, a házikiadásök számlá­ján több mint 20Ö forint pozití­vum mutatkozik. De igy van vele többi kartár­sam is. Úgy hiszem, nem kell ennél jobb „útmutatás" arra, hogy ta­nulóink előtt népköztársaságunk, pártünk ég vezetőink gondosko­dását, jó politikáját népszerűsít­sük. REZSŐ PÄL Zalászenígtót. LE VÉL EZOIN ! 1953 szeptember 20-án, vasár­nap délelőtt 9 órakor Zalaeger­szegen, a Páftoktatás Házában (Mártírok útja 15.) értekezletet tartunk a zalaegerszegi és a zala­egerszegi járási levelezők részére Az értekezleten megtárgyaljuk levelfezőrhuhkánk eredményeit, hibáit, ismertetjük az uj felada­tokat, majd levelezőink hozzászó­lásai következnek. Az értekezletre a következő le­velezőinket hívjuk meg: ZALAEGERSZEGRŐL: Zenkóvies Géza, Vass János, Vargá József, Tanai István, Szá­lai Piroska, Szabó Magda, Szent- ffiihályi Imre, Sipös András. Siki GiZellá, Radics József, Rákosi Gergely, Pető Angella, Pál László, Németh László, Nunkovics János, Nagy Gizella, Nagy Rozália. Né­meth Klára. Mujzer Gabriella, Mazur Lajos, Milavecz János, id. Major Gyula. Marai György, Lu- zsi Anna. Lengyel Lajbs, Kovács Tamás, Kránitz Erzsébet, Kovács József, Kovács István. Kiss László. Eiantos Zoltán, Horváth Márta, I Hegyi Károly, Horváth Béládé. Herczeg Ottó. Horváth László, Ga­lambos László, Fűzi Mária, Faiét Istvánná, Farkas Géza. Éri Jenő, Egetszégi Imre, Cziráki Mária, Boronyák József, Békefi István, Ba­lázs Jánös, BüZa Lászlóné, Bőié Ivén, Balogh Elemér, Antal Fe­renc*. Hörváth Elek. ZAI.AEGERFZEGI JÁRÁSBÓL: Virrasztó Gyula, Takács Sáridé.’ Takács József, Szép Kálmán, Szabó István. Rosta István, Török Ferenc, Szép Gyula, Paiánkl Jó­zsef, Szirmai Gyüla. Sárodi Zsó­fia, Miszofi István, Mojzer De­zső, Lutter Zóltán, Lévai Jenő, Marsi István. Szabó József. Krá­nitz Kálmán. Jőna Jehő. Gecseg Feffencné, Ivanics Ernő, Fehér István, itj. Szakortyi Károly, Lu­kács1 Margit. Ferenc Zoltán, Deutsch János, Bolgár Lajos, Her- telendy Anna. Csontos Imre, ifj. Tóth Károly, Németh Jánosné, Lu­kács András, Korcz József. Czin- gráber János, Kerese László, Bodó JánoS, Kovács Ferenc, Baksa Jó- Zsefné, Varga Tibbrné, Gyutai László, Borsos Ferenc, Bálint La­jos, Molhár László, Mészáros László, Farsang György, Novak József, Belső József, Hári Ferericz- né, Horváth László, Budai Tibor- rté, Bellincs Istvánná, Krénusz Pál, Hermann Károly, Gaál Lajos. Császár József, Cslllagh Ferenc. Bucsi György, Váczi István, Sáli­ján József, Sipos Rozália, Mészá­ros Jenő, Jóna Magdolna, Biró Irén, Szabó Józsefné, Molnár Magda, Bánfai Vendel, Szmodics Rozália, Ódor^Erriő, Keglovits Viktor, Ferenci-Károlyné. Egri Ká­roly, Biczó István, Szekeres Jó­zsef. Pintér Kataliyi, Mánfai Zol­tán, Lakics Ferencné, Lakics Fe­renc, Kovács József, Kovács Sán­dor, Herczeg János, Gergő József, Felházi Sándor. Farkas József. Beke István. Bárh Sándor, Ár­nyék János, Pintér Ferenc, Lutter Imre, Dulgyovai Antal, Ács László. Felkérjük azokat a levelezőin­ket, akik vonatot vagy autóbuszt vesznek igénybe, jegyeiket őrizzék meg. Útiköltségeiket az értekezlet után kifizetjük. ÜJj módszerek íilkalmazásávRl készülnek az őszi és a téli gépjavításra az MŐV-néi A Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat dolgozói jól kivették ré­szeiket a kenyércsatából. Az üzem munkásai nemcsak a gépek meg­javításával járultak hozzá a gyorscsépléshez, hanem a cséplő­gépeknél, a traktoroknál és az erőgépeknél is ott voltak és irá­nyították azokat. Most a cséplés befejezésével valamennyi dolgozó elfoglalta eredeti munkahelyét és hozzákezdett az őszi és a téli nagyjavítások előkészítéséhez. —• A harmadik negyedévi terv teljesítésének akadályozója nem kis mértékben az, hogy az ÁMG központja most a harmadik ne­gyedév végéi! és a negyedik ne­gyedév küszöbén ■mem biztosítja, a tervteijesitáshez szükséges felté­teleket, —- igy elsősorban nem gondoskodik arról, hogy üZemüh- ket folyamat osan lássa el javí­tandó gépekkel —, mondja Hor­váth Lajos művezető. — A nagy­javításokat csak ügy tudjuk idő­ben és sikerrel elvégezni, ha a gé­pek szállítása egyenletes. Márpe­dig úgy néz ki a helyzet, hogy most csak egy-két gépet javítunk és néhány hét múlva annyit hoz­nak be, hogy azt sem tudjuk, ho­vá helyezzük el őket. A pontos és a jő munkához idő is kell, ezt mutátják a tapasztalatok. A Mezőgazdasági Gépjavító Vállalatnál az elmúlt évek folya­mán nagyon sok volt a minőségi hiba. Ez részint onnan adódott, hogy a gépeket felületesen javí­tották meg. A másik hiba a gép­állomásoknál volt, ahol nem gon­dozták megfelelően a gépeket és igy az hamar javításra szorult. A dolgozók a nyár folyamán sók tapasztalatot gyűjtöttek^ hogy me­lyik gépállomáson kezelik ha­nyagul az erőgépeket, és hol van­nak- a hibák, Az ezután beérke­zett traktorokat és erőgépeket a javítás előtt átvizsgálják és veze­tőjét figyelmeztetik, hogyan tör­tént meg a hiba. Az uj módszerrel elérik, hogy a gépállomások vezetői és mecha­nikusai még nagyobb figyelemmel kisérik a gépek előzetes karban­tartását és igy kevesebb lesz azoknak a gépeknek száma, ame­lyek a gondatlan kezelés folytán szorulnak javításra. — A termelékenység és a mi­nőség további fokozásáért még jobban igyekezünk üzemünkben meghonosítani a Koleszov-íéie mozgalmat, — mondja Horváth elvtárs. —• Az elmúlt nap kezdtük meg a Koleszov-féle szélesvágás és gyorsforgácsolás­hoz szükséges kések és vágólapok köszörülését. A Magyar-Szovjet Társaság megyei titkárságától megkaptuk a kések köszörülésé­nek rajzát, amely még eredmé­nyesebbé teszi nálunk a mozgal­mat. A zsugorított vidia-fémlap- kából eddig hat darab vágóélet készítettünk. A Koleszov-féle szélesvágás és gyorsforgácsolás alkalmazása ed­dig is jó eredményeket hozott a Mezőgazdasági Gépjavító Vál­lalathál. A harmadik negyedévi terv sikere is attól függ, hogyan győzik le a nehézségeket és ho­gyan alkalmazzák az uj módsze­reket.- V..A. -V ,-A. .A -A -N A. -*•- A. -y'~ v!'~ -v A. -A- - A ^A -A ■-*- - A -A—-^ A -*• A A A A .A -A. X Á,A,A -V AA.A^ AA A A Á A A A yV. A. A, -A. Á- -A. W A A A A A A .A. A -V Á -A. ...A. A A A A A -A. ^A. -A- A A A. A A A A A A A Z-. A A A A A A A A. -A-S ~-1V-N/- "‘v'“'v' -A VVVVVVYVVYVVVVYVYYVVVWVV "V *V "V "V 'V"'V''V''V'V"'V''\/--V'"V'"V'V'V'V'V"V'V-V''V"V''V'"V''V "V "V "V" V "V "V" V V "V "V V ~V ~V ~V ~V V "V ' "V" A' "V"1 "V "V ’v'v -\F~V "V "V "V' "V V" ' “V' "V 'v" ~Sr' "V -\r 'v' "V "V" "'A -V" '-y -V-“ Befejezés előtt a terv ajándéka: a betonút A Petőfi-uícán néhány házat lebontotta. A püSzid téten égi) ein­her áll} á Bei'onntóp-ilő Vállalat dol- gosója» Kesét egy olyasvalamin tartja, aini hhstHltU as Utcákon itt* ott látható vízvezetéki lüzcsáph-óz, csak es a tűzcsapnál jóval vastagabb és súlya mintegy 10Ö kiló lehet. Ä készülék nagyokat pukkttn és min­den pukkanásnál ugrik egyet. Dön­gölő békának hívják s olyan helyen használják, ahol az -úthengerrel ne­hezen boldogulnának. Ott, ahol a házakat1 lebontották, csatlakozik ú Nagykanizsát Buda­pesttel összekötő betonút a Petőfi- utcához. Ezen a rissen mégcsak a talaj előkészítési munkák folynak. A hatalmas u-tépilöpép, az úgynevezett Tiniser és á beióntceverőgép mint­egy 4 kilométerrel arrébb dolgozik. Elindulunk a részben simára henge. relt utón. ftt-qit még mély nyomok jelzik a billenő tehergépkocsik u-tját, -de gyalogosan azért minden különö­sebb nehézség nélkül lehat itt is köz­lekedni. Először is a talajelölcészi- tőkkel találkozunk. Brigádokban dol­gosnak egy-epy 'munkavezető irányi. fása, melleit- Ezek bly an félék mint <cgy haróbáinduló csápodnál tg elő­véd, Amerre a mérnökök kijelölték az irányt, ana haladnak Az akadó. lyoktól nem riadnak vissza. IIa dom­bok állják útjukat, oda se neki. Ha kell, segítségükre jönnek a hegybon­tó exkavátorok. Ezen a résien ózon­ban nincsenek különösebben Hugi/ akadályok amik vénülik, azokkal tynaguk is bírnál'. A (r)!í%íite után a 'billenő tehergcpköcSik kön lkesnek amelyek ó váll Káűégijárb'an Itt esi. ttett adagoló bunkerből hordják az égi'ésiiez Szükséges ányápot. Az a/lagolóbuvkerral külön is érdemes volna foglalkozni ijzenibentar'ásóhoz, ifiéivé kezeléséhez mindössze négy ember szükséges. Bunkernak nevezik^ de inkább a torony neue’- illetné meg.. Minden anyagól kiilön-külön pontosán mérlegelnek. A különböző nágyságv) kövei, homokot és cemen­tet á szállítőszatág viszi fel a ma­gasba, A szalagot buktató csillék táplálják. A gépkocsi g bunker alá jár s máris Vcvdbb halad ralcöiná- nyáuúi, Egy-egy hátálüms öidó meg­töltéséhez mindössze 3 perc szüksé. ges. Mindenből pontosan annyi ké­rni n gépkocsidé, amennyi a kiváló minőségű beton előállításához ép. péh Szükséges. A cementet zsákokban szállítják a helyszínre s ott Szakítják fél. így kevesebb a veszteSség, ki­sebb a porlódás. A többrekeSzes géphödH megáll a betcnkeverőgép előtt. A gép eké­sen nyújtja a másfél köbméter anya­got befogadó homorú nyelvét a gép­kocsi félé, Az ember azt hihetne, hogy á köáélkező művelet dz lesz, hogy a munkások lapátokkal fétüéeí reive, Sietve hozzáfognak, hogy m.og-- 'oltsék a keverőgép óriási kandiát. Be nem ez történik, A gépkocsinak a rakománnyal töltött része fokoza­tosan emelkedni kezd s a másfél köb-, méter keverék egyszerre ömlik a ke­verőgép töltőtartályába-, y gép éng. kezd. As anyag a mágusba &íhdl- kcdilc s pillanatok alatí 'elnyeli n liaiahnaes gép éhes gyomra. Azonban mm sokáig élvézlveii ú jóllakottság gyönyöréi mert n keverékei 3 ppre milfVi/ b'etön formájában, ismét ki. adja magából egy másik . edénybe., ■amely — « levegőim idmödu fdfgall haró sínen lözhkcdik § mindig oda- önti ki magából ö lúg belőni ahol éppen szükséges. q bnionl-cvcrőgép lánrlalpokon m'ozóg s ahogy az' iú készül, úgy hálád, előre, Utána a Vá­gányokon közlekedő Finiser hálád — s ahogy halad, úgy épül az ut. A Finiser simítja 'egyszerre 7 méter szélességben tükörsima u-ttá a be­tont. Hatdlmáis és nagyszerű gép a Finiser. tán neki egy első és egy hátsó simító ja. Az első áz Ogy&Agv iö, Utána a vibrátor MVeikóUk, dmely az ünydgot lömbWi. A hátsó Siniitó már a kész nt'dt hdgyju m'agá mögött. Persze járni azért nem lehet iliég rajta. Ütáná is van még i'enni- Mlő. A i’initctrl ú Meinböld-hdzas. pár kezeli. Ugyl'átszik igen jó köz­tük az összhang} mert a- gép min­dig tökéletesen működik. Eéinboldnó kék mackói visel, s olyan büszke ön- iudáhat irányítja a simító munká­ját, mintha minden pillúiiúlban arra göndölM, hogy az ötéves terv egyik nagyszerű ajándékát épitű Persze, ez igy is van, mért az ut a terv ajándéká. É'einboíd Ferenc a vibrá­tort és a hátsó simitót kezelix Egy másik munkás is van a gépen, ez Pelnbvldot tehermentesíti g hátsó simító kezelésénél. Hogy szakszerű kifejezéssel éljünk, meg kell jegyez­nünk: a simitót ekének nevezik bár d simító elnevezés kifejezőbb. A gép 12 óra alatt 1G0--J70 mé* 1ért ÍS hálád előre. Üiáná o~ munka- Súlör, majd A kél védő-sátor hvvctkm 8ik. ,1 munka rátört, és a vcdösál- ivkai is fsuk esős iftőbhl takarja ponyva, hogy az cső ki Ve lyüftgassa a friss betont. Egyébként a munka, sátort mu'niápadnak is nevezik Mi­ként jx Finiser, cs vágányokon közlekedik S négy kőművesnek kelle­ne dolgozni rajjta^ most azonban csak kgtten végzik az uiósimiíást, Gulyás Fass János és társa. Büszkén beszél„ néh arról, hogy ketten is elvégzik négy émber munkáját, hossz-íí épeket töltöttek már el az útépítésnél, jól elsajátították a munkamódszereket. Ez a jelszavuk: jó muhkai több ke­resel. — Havonta megkeresek 1200— 1300 forintot is — mondja Gulyás Kiss János —- igaz, hogy közel 600 kilométerre vagyok az otthonomtól, mert Hódmezővásárhelyén lakóm de igy is jól kijövök a keresetből — főleg most, az aHessátUtás után. A dolgozók túlnyomó része alföldi. Mester Sándor szlahánovisla munka­vezető kunmddnroM, Évtizedek óta megszokta márj hogy távol éljen otthonától. Aúnakídejéií dk voltak a mull rendszer kisemmizett-, nyomorgó kubikusai. Semmibe sem vették öloet. Nem törődtek azzal, hogy hosszú hó­napokig nem láthatják családjukat. A dolgozók állama biztosítja szá­mukra a rendszeres hazautazást. Ig'eü fontos és értékes munkát vé­geznek a szocializmus építésénél., ép­pen ezért kivehetik részüket mind. Azon előnyökből, amelyeket pártunk, kormányzatunk á dolgozók számára biztosit. Nők is dolgosnak az útépítésnél, azonban vátá-ihennyién a környék­beli falvakból valók. j Finiser eké­je előtt igazgatják a br-'ont, nehogy Az a■ formasinch kiüiÜ kerüljön. A kStHiivüsék, Gulyás Kiss János és társa a i'iHlllkáMlÜr padján Iérdéivé felszedik a hossz- és ke­resztle mezeket. amelyek az utat hágj), it-glaalolu részekre oszlót Iák. .4 lemezek helyéi az elrongyolódott Cement esz sálcok papíranyagával tö­mik tele, hogy a föld be'tí ne kerül­hessen a hézagokba. Ide, ha a beton már egészen megkötött, bitument öntenek. Erre azonban csak 14 nap műivel kerül sor. Addig földdel ta*. kiírják le txz utat és vizzel árasztják el. A vizet arJ ut mellett vezetett csö­veken szivattyúk nyomják. Azonbant ha a közelben elegendő vizet talál­nak, ezt használják fel s igy jelen­tős mennyiségű üzemanyagot taka­ríthatnak meg. Az építésnél élénk munkaverseny folyik. jt gépkocsivezetők mindent elkövetnek, hogy anyaghiány miatt egy pillanatra se kelljen leállniok a gépeknek. A versenyben Farkas La­jos gépkocsivezető jár az élen. A többiek az ő példáját követik. De nemcsak a brigádok és a gépkocsi­vezetők versenyeznek egymássali ha* nem a főmérnök és a munkavezető is. Mindketten sztahanovisták. Fél 9 tájban Mester Sándor mun» lenvezető közölte Gallő Géza főmér­nökkel, hogy délre 150 méter hosz- szxiságban lefektetik a formasint s végeznek a -tükörkéseitéssel» A fő­mérnök fogadni akart, hogy ezt nem tudják teljesíteni. A munkavezető nem fogadott, bár megnyerte volna a fogadást) mert amit ígért, valóra is váltotta. így épül az a nagyszerű be­tonút, amelyet rövidesen átadnak a forgalomnak. A jövő héten a Finiser már Nagykanizsán, a Petöfi-ukcánál simítja a betont. Ezután c-sak Nagy- récsénél marad egy rövid kis szakasz, amit azért hagytak utoljára, hogy az elkészül! utón könnyebbé tegyék rtt Anyag helyszínre való szállítását. E: is Azt mutálja, hogy a Bebnut- épilő Vállalat nemcsak jól. hanem olcsóbban is akar dolgozni, merthogy r-z is egyik alüpjctléteíe a szocializ­mus építésének. TAKÁCS E.IEMEB 1953 szept. 18. Péntek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom