Zala, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-27 / 227. szám

MAI SZAMUNKBÓL! Hibák, amelyeken sürgősen javí­tani kell a falusi népnevelőmun­kában (3. oldal) — Egy levél nyo­mában (3. oldal) — Uj tagokkal gyarapodott a nemesnépi Vörös Hajnal tsz (5. oldal) — Kanizsa végvár történetéből (6. oldal) ^ Három kanizsai üzem kultur-^ munkájáról (6. oldal) — Győzött a gyár (7. oldal) — Túlteljesítette III. negyedévi tervét a Finom- mechanikai Vállalat (7, oldal) így gyümölcsözik a kölcsön Vlasies István, a bázakerettyei Gazolintelep szerelője Zajkon lakik. Az egyik reggel vidáman, erőteljes léptekkel sietett a Gazo­lintelep jelé, műszakba. Nyolc gyermekére gondolt s azt számit- gáttá, hogy most, az árleszállüás után mennyivel könnyebben vásá­rolhat s mennyi pénzt takaríthat meg. Az egyik napon beállított a népbohba. Inget vett. örömmel állapította. m.eg, hogy az az ing, amit most 72 forintért kapott meg, nem sokkal ezelőtt még 115 forintba került. Amit az ingvá­sárlásnál megtakarított, abból a kisebb gyerekeknek fehérnemű vásárolt. A két iskolás fiának tornaruha kellett. A tornacipőn és a trikón 54 forintot takarított meg, amihez hozzátette a. tanszereken megtakarított 70 forintot. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy az egyik gyermeknek cipőt vásároljon. — De ezek rendkívüli kiadások voltak — mondotta. Vlasies elvtárs. — Sokkal többre megy nálunk az, amit az élelmiszereknél takarítunk meg. Számolgattuk a feleségemmel s igy jötíünk rá, hogy havonta 130-—150 forintot takarítunk meg kenyéren, cukron és az olcsó liszten. — Hát igen, igy termi meg gyümölcséit a jó munka. — És igy gyümölcsözik a kölcsön is, amit az államnak adtunk — mondotta Vlasies elvtárs. 10 nappal előbb fejezték be harmadik negyedévi tervüket a zalaegerszegi téglagyárak A zalaegerszegi téglagyárak dolgozói a harmadik negyedév­ben becsülettel harcoltak terveik valóraváltásáért. A péntek-moz­galom, amely mind nagyobb tért hóditott náluk, meghozta gyümöl­csét, A zalaegerszegi I.—Il-es téglagyárban általában minden héten egy napot terven felül dol­goztak, A 3. számú kihordó bri­gád a péntek-mozgalom nyomán két hónapon át tartotta a 144 szá­zalékos átlagát. A brigád vezető­je, Gombos elvtárs elsősorban a munkafegyelmet igyekezett meg­javítani brigádján belül. Minden dolgozót arra nevelt, hogy vállal­janak önkéntes fegyelmet. A munkaidő tervszerű felhasználá­sa eredményezte, hogy a harma­dik negyedévben az ő brigádja lett az első. Kiss István brigádja a harmadik negyedévi terv sike­réért folytatott küzdelemben a második helyre került 132.8 szá­zalékos kéthavi átlagával. A ke- mencés brigádok közül Bajsz József brigádja a harmadik hely­re jutott. A jó brigádszellem eredményezte, hogy a Megyei Téglagyári Egyesülés gyárai kö­zötti versenyben a zalaegerszegi téglagyárak szeptember 19-én el­sőnek fejezték be a harmadik negyedéves tervet. Knszöntjiik néphadseregünket! Ma ünnepeljük harmadizben néphadsere­günk napját, a pákozdi győzelem évfordulóját, Pártunk s az egész magyar nép meleg szere­tettel üdvözli e napon a nép hadseregének harcosait, tisztjeit és tábornokait. ^ Népünk Ezivébe zárta, szeretettel veszi körül és erősiti néphadseregünket, függetlenségünk és sza­badságunk védőjét: büszke, hadseregére, amelyet azért hozott létre, hogy védje ha­záját, serény munkájának gazdag gyümölcseit, otthonát és gyermekei jövőjét. Békés épitőmunkánk eredményei ország- világ előtt ismertek. A modern ipar és a fejlett mezőgazdaság országát építjük, amely már most is olyan gazdag és erős, amilyen soha nem volt és napról-napra gazdagabbá és erősebbé válik. Néni demokráciánk fáradha­tatlanul gondoskodik a dolgozók anyagi és kulturális életszínvonalának emeléséről. Az elmúlt hetek s napjaink tettekkel telve, ha­talmas lépésekkel viszik előre országunkat a jólét utján. Erőnk kiapadhatatlan forrása a nagy szovjet néppel va'Jó testvéri szövetség, szövet­ség a népi demokratikus országokkal, a bé­kéért harcoló milliókkal. Sikereink újabb harcra lelkesítik a kapitalista országok el­nyomott népeit elnyomóik ellen. A szocialista teremtő munka, a felszaba­dult társadalom hatalmas gazdagságot hozott létre a Szovjetunióban s a népi demokráciák­ban. Erre a gazdagságra vetik mohó tekinte­tüket az imperialisták, hogy uj rablóháboru- val leigázzák s kifoszthassák a szabad népe­ket. Ezért fegyverzik tel ismét a német mili- tarizmust, építik ki. a titkos katonai szerző­dések hálózatát, látják el hadianyaggal a hét- próbás Tito fasiszta bandáját.^ Népünk iránti megbocsáthatatlan bűn lenne, ha nem gondoskodnánk határaink szilárd védelméről. Emlékeznünk kell ma, az imperialista háborús törekvések napjaiban Rákosi elvtárs szavaira: ,,.Fegyvertelen ország valósággal csábit a provokációra, és kalandokra. És mert mi nem. akarjuk, hogy hazánk imperialista kalandorok játékszere legyen, hadseregünket éppen a béke érdekében igyekszünk olyanná tenni, hogy dolgozó népünket, szövetségeseink­kel vállvetve, meg tudjuk védeni1’. Néphadseregünk harcosai, tisztjei, tá­bornokai egyaránt a dolgozó nép fiai. Vala- mennyiüket a párt iránti szeretet és bizalom, a nép érdekének védelme hatja át. A párt iránti hűség, a néppel való összeforrottság néphadseregünk erejének Tegfőbb forrása, győzhetetlenségének biztositéka. Pártunk a magyar nép történetének leg­szebb hagyományain neveli hadseregünk har­cosait a haza, a szocializmus építésének ügye, a párt iránti hűségre és önfeláldozó oda­adásra. Arra neveli őket. hogy tartsák tisz­teletben minden nép szabadságát, független­ségét, gyűlöljék népünk belső és külső ellen­ségeit.^ Legyenek büszkék arra. hogy a Szov­jetunió oldalán a béke védelmének, az emberi haladás ügyének harcosai. Hadseregünk, a párt _ nevelése eredményeként, erkölcsileg és politikailag harcos egységet alkot. Lehet-e ilyen egység az imperialista had­seregben, olyan hadseregben mely a rablás, az elnyomás célját szolgálja? Nem lehet s ezt _ bizonyítja^ Hitler rabló hordáinak sorsa, az imperialisták csúfos kudarca Koreában. Hadseregünk olyan példákat tart szeme előtt, amelyek a szovjet nép Nagy Honvédő Háborújában bámulatba ejtették s meghátrá­lásra késztették a legádázabb ellenséget is. De büszkén vallja magát néphadseregünk Hunyadi János, Zrínyi Miklós, If. Rákóczi Ferenc, az 1848—49-es szabadságharc és az 1919-es vörös hadsereg legjobb hagyományai örökösének is,^ Néphadseregünkben e hagyo­mányok nyomán él és erősödik a tömegek ön­tudatának szelleme. A mi katonáink ismerik a célt, amiért harcolnak s ez a cél lelkesedéssel, izzó haza- szeretettel tölti el őket: a béke, a szocialista haza védelme, az otthon, a család, vala­mennyiünk szilárd biztonsága. Szemünk fénye néphadseregünk, kedves gyermekünk, amelynek ereje, léte a mi erőnk, a mi létünk. Ma, a néphadsereg napján egész népünk, minden igaz hazafi forró üdvözletét küldi néphadseregünknek s kívánja, hogy tanulásukkal, munkájukkal határaink védel­mében tegyék még erősebb tényezővé magukat a békéért, a boldog holnapért, 5 éves ter­vünkért, néphadseregünk erősítéséért folyó harcban. Folyamatos anyagellátást a Fatömegcikk Vállalatnál 291 buzakilogrammal csökken jövőre a beadása Kustán Károlynak Községünkben, Kustánszegen hamar vé­gigfutott a hir: jövő évtől kezdve sokkal könnyebb lesz teljesíteni a beadási kötelezett­séget. A dolgozók boldogan adták egymásnak tovább a jó újságot. „Most méginkább van értelme a jó munkának, megmaradunk a föld mellett” — jelentették ki azok a gazdák, akik a nyáron még a gazdálkodás feladásának gon­dolatáéval foglalkoztak. Ezekben a napokban különösen kapós volt a Szabad Nép, meg a Zala. Kézről-kézre adták az újságot és egyre-másra jötték érdeklődni a tanácshoz, hogy pontosabban, bővebben meg­ismerjék a jövöévi beadási rendeletet. És ahogyan olvassák, vagy hallgatják pártunk Központi Vezetőségének határozatát, gondolatban már szá.mot vetnék előre: meny­nyivel lesz jövőre kevesebb a. beadás. Kustán Károly dolgozó paraszt 9 Holdon gazdálkodik. Szombaton este ,jKérdés — félélet‘‘-est volt a községben. Ő is eljött ér­deklődni az uj begyűjtésről több gazdatársá­val együtt. Itt rögtön kiszámította, hogy legelőterületeinek mentesítésével 'és a ter­ménybeadási kötelezettség 10 százalékos csök­kentésével jövőre 291 búza,kilo gr am,mai lesz kevesebb a beadása, mint az idén. Körülbelül egyharmudával lesz igy kisebb a kötelezett­sége, de ehhez még hozzájön az, hogy keveseb­bet kell beadnia tojásból, baromfiból, tejből és élöállalból is. Kustán Károly eddig is a példamutató, szorgalmas dolgozókhoz tartozott. Nem volt elmaradása sem beadásból, sem adóból. Most azonban elmondotta, hogy a jövőben még szívesebben tesz eleget kötelezettség einék, még szorgalmasabban dolgozik, hiszen ha idő­ben és jól vet, többet termel, több marad néki is. De nemcsak Kustán Károly gondolkodik és érez igy a községben. A jó közhangulat tettekben is megnyilvánul. Községünk bizony a íemaradottak között volt a begyűjtésben. Most pedig egyre jobban gyorsul a burgonya- és napraforgóbegyüjtés üteme. Jó lendületbe jött a szántás és vetés is. Kerese László A letenyei járás vezet az ősziek begyűjtésében A megyei tanács begyűjtési osztályának szeptember 22-én készült jelentése szerint járásaink rangsora a napraforgó és burgonya begyűjtésében az alábbi: járás burgonya napraforgó 1. letenyei 63 % 78 % 2. lenti 58 66 3. zalaszentgróti 46 71 4. zalaegerszegi 41 74 5. nagykanizsai 39 61 A Megyei Tanács mezőgazdasági osztá­lyának ^ jelentése szerint egész megyénkben befejeződött a napraforgó szedése. Ehhez vi­szonyítva. nem elégedhetünk meg a megye 67 százalékos napraforgóbegyüjtésével. Taná­csainknak, begyűjtési állandóbizottságainknak sokkal jobban kell ezt szorgalmazni Látogas­sák meg sürgősen azokat a dolgozókat, akik még_nem tettek eleget^ kötelezettségüknek. Vonják be ebbe a munkába a tömegszerveze­teket is, hogy a legrövidebb időn belül gyor­san megjavuljon a "begyűjtés üteme. Ugyan­akkor népszerűsítsék azokat a jelentős jutta­tásokat is, amit államunk ad a szabadon be­adott napraforgó után. De a betakarításhoz képest lemaradás van a burgonya begyűjtésé­ben is. Ismertessék az egyes községekben azt. hogy a gazdák közvetlenül a szántóföldről tegyenek eleget a beadásnak. Népszerűsítsék az élenjárókat. Ismerje meg a községben mindenki azokat a becsületes dolgozókat, akik nem késlekednek eleget tenni a beadásnak Ugyanakkor a versenytáblákon tüntessék fel azokat is; akik lassú, nemtörődöm munkájuk­kal hátráltatják a község begyűjtési tervét. A nagykanizsai Fatömegcikk­ipari Vállalat tervteljesitését nem kis mértékben befolyásolta a tervszerűtlen anyagellátás. A le­maradás különösen az asztalos­részlegnél volt tapasztalható, ahol nem kaptak megfelelő fenyőfa­árut bútorgyártáshoz. A "FÜRFA“ anyagot szállított ugyan, de ez olyan minőségű volt, amely nem eléghette ki a bútorgyártás fel­tételeit. A kefegyártó részleg volt az egyedüli, amely rendszeresen túlszárnyalta az előirányzott ter­vét. Még az első negyedévben ná­luk is megmutatkozott az egyen­letlen hullámzó termelés a rossz anyagellátás miatt. Most a har­madik negyedévben ők járnak az élen. A kefegyártó részleg hosz- szabb idő óta 130—140 százalé­kot teljesít, mig az asztalosrész­leg a legutóbb is csak 27.7 szá­zalékot ért el. — A terv teljesítésére, sőt an­nak túlszárnyalására törekszünk — mondja Békési László elvtárs, faesztergályos. — Hibák vannak az anyagellátás terén, mert hol kapunk anyagot, hol nem. A rossz anyagellátás leginkább az aszta­losoknál látszik meg, ahol kiváló szakemberek vannak — az anyag­hiány miatt mégis elmaradtak a terv teljesítésében. Békési elvtárs elmondja, hogy a nehézségek felszámolása nem könnyű dolog. A vállalat vezető­sége többizben járt a megyei tanácsnál, a minisztériumban, mig végre megoldódott az anyagpro­bléma. A dolgozók készen álltak a terv teljesítésére. Nemcsak, hogy a termelést gátló okokat szüntették meg, hanem a harma­dik negyedéves terv teljesítésé­ben is példát mutattak. Szeptem­ber 20-án már büszkén jelentet­ték, hogy a tervet 95 százalékra valósították meg. — Pártunk és kormányunk határozata az árleszállításról fo­kozta erőnket — folytatja Békési elvtárs. — Látjuk, hogy érdemes jól dolgozni. A múlt hónapban 1800 forintot kerestem és a tel­jesítményem elérte a 170—200 százalékot. A nagykanizsai Fatömegcikk­ipari Vállalat dolgozóinak jól végzett munkáját mutatják azok a félkészgyártmányok is, ame­lyek nemsokára, még a harmadik negyedévben elhagyják a válla­lat területét. Erről beszélt Vajda István Is, akinek teljesítménye jelenleg 150—160 százalék között mozog. — Ha a minisztérium és az il­letékesek a negyedik negyedév­ben megadják a munkánkhoz a segítséget, nem kétséges, hogy éves tervünket is túlteljesítjük. Behozta lemaradását az Asztalosipari Vállalat A zalaegerszegi Asztalosipari Vállalat dolgozói kemény és meg­feszített munkával dolgoznék a harmadik negyedévben, hogy az éveleji lemaradásukat behozzák. Az üzem dolgozói büszkén jelen­tik, hogy lemaradásukat póitolták, III. negyedéves tervüket szeptem­ber 26-ig már 101.2 százalékra teljesítették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom