Zala, 1953. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-14 / 190. szám

9 fcoiiánypropm mEgvalósHlásának lényei A zalaegerszegi járásban 70 családi ház árát teszi ki az elengedett kártérítések összege Rákosi Mátyás elvtárs a budapesti pártbizottság aktivaérte- kezietén részletesen neszéit azo król. a hatalmas kedvezmények­ről, melyeket pártunk és kormányunk a kormányprogramra alap- ián dolgozó parasztságunknak nyújt. Többek között ezeket is mondta Rákosi elvtárs: -Már egy sor komoly rendszabályt foga­natosítottunk, hogy csak egyet említsek, 600 millió forinttal csökkentettük már eddig is a mezőgazdaság kötelezettségeit'. Ez annyit jelent, mint 600 millió forint ajándékot adni ha­zánk dolgozó parasztságának. En nek az ajándéknak részese me­gyénk dolgozó parasztsága is. M egyénkben is. többmillió forintot tesz ki az az összeg, amellyel — a kártérítések elengedésével, adó- és más kedvezményekkel — a me zőgazdasági dolgozókat segiti államunk. I Például a zalaegerszegi járásban a termelőszövetkezeti ta­goknak, és egyénileg dolgozó pa rasztoknak összesen 726 ezer fo­rint kártérítést törölt államunk. Kisiparosok, fuvarosok és egyéb munkavállalók részéről 212 ezer forint kártérítést engedett el. 1 millió 850 ezer for intot engedett el államunk azoknak a dolgozóknak, ak ik engedélynélküli dohány­termelésért, pálinkafőzésért és bor elrejtéséért lettek meg­bírságolva. A zalaegerszegi járás dolgozó parasztjai csak a kártérítések elengedésével összesen 2,788.000 forint ajándékot kaptak államunktól. i A pókaszepetki dolgozó parasztoknak 84 ezer, a pacsai dol­gozóknak pedig 52 ezer forint kártérítés lett elengedve. Póka- szepetken ebből az összegből két családiházat lehetne épiteni. Lehetne venni 90 darab kerékpárt, vagy 120 öltöny férfi ruhát. A pacsai asszonyok az elengedett 52 ezer forintból vásárolhat­nának 50—52 darab zománcos tűzhelyet. A zalaegerszegi járásban az elengedett kártérítésekből 70 családiházat lehetne épiteni, vagy lehetne venni 5054 vasekét. Egyszóval ebből a példából megállapíthatjuk azt, hogy ha a dol­gozó parasztok nem is lakóházat épitenek, vagy ekét és kerék­párt vásárolnak, a kártérítés elengedésével nagy összeg marad meg házukban. Ezt az összeget nem kell kivenni a zsebből, ha­nem a dolgozó paraszt saját ma gára, az életszínvonala emelke­désére fordíthatja. I Ez csak a kártérítések elengedése, még ezen kivül jön az adókedvezmény. A zalaegerszegi járás tsz- és tszcs-tagjai ha ki­fizetik folyó évi adójukat, 800 ezer forint adóhátralék lesz el­törölve részükre. Az egyénileg dolgozó parasztoknak — ha ren­dezik ezévi adójukat és kifizet ik a hátralék felét —, 2,930.000 forint adóhátralékot töröl államunk. ges kedvezményt adott és ugyan- ó parasztok életszínvonalát. Nem- k, hanem az egyénileg dolgozó és gondtalanabb élet áll. Ennek col pártunk és kormányunk a ában. grammjának megvalósításához á kell járulni. A programm mi- asztságunk életszínvonalának nélkül teljesitik az állammal ügyi és begyűjtési vonalon. Min- érdeke is, és elsősorban is egyé- adóját és teljesítse beadási kö­Pártunk és államunk lénye csak lényegesen emeli a dolgoz csak a termelőszövetkezeti tago parasztok előtt is biztos, boldog1 az életnek megvalósításáért har kormányprogramm megvalósitás A jólét és felemelkedés pro dolgozó parasztjainknak is hozz nél előbbi megvalósítását, a par emelését segítik elő, ha hiány szembeni kötelezettségeket pénz den dolgozó parasztnak egyéni ni érdeke, hogy rendesen fizesse telezettségét. Nagy sikere volt a járási kultúrotthon vendégszereplőínek Bucsuszentlászlón Augusztus 9-én délután vidám harmonikaszóval vonultak végig Bucsuszentlászlón a járási kul­túrotthon kulturaktivái. Eljöttek Bucsuszentlászlóra, hogy felkö- szöntsék az egész falut abból az alkalomból, hogy a beadás jó tel­jesítéséért megkapták a szabad­piaci értékesítés jogát. Zsúfolásig megtelt a falu kul- turotthonának nagyterme, sőt még az ajtónál és ablakoknál is álltak. Ilyen sikere még nem volt kulturcsoDortnak. A színjátszók Csehov -Háztüz- nézö" cimü vigjátékát adták elő. Besskó Károly, a szinjátszócso- port legjobb tagja, mint rendező is jól megállta helyét. Bánusz József, a kulturcsoport tagja Erkel -Bánk Bán“ cimü ope­rájából a Hazám, hazám...-at énekelte. A tánccsoport orosz táncszám­mal és tánckompozicióval szere­pelt. Hanem a rigmusbrigádnak volt mégis a legnagyobb öröme. Csupa dicséretet mondhatott, mert a község valamennyi dolgo­zója jól teljesítette beadási köte­lezettségét. Németh Klára, a tánccsoport egyik tagja igy vélekedik a bu- csuszentlászlói szereplésről: — Kitünően sikerült. Alig akartak bennünket elengedni és megigértették velünk, hogy ha­marosan megint ellátogatunk hoz­zájuk. Ez elsősorban a bucsuszentlász- lói dolgozókon múlik. A kultur­csoport pedig örömmel köszön­ti tel az élenjárókat. Magas a gyermekhalandóság Panamában Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) panamai képviselője, dr. Garcia Gutierrez kijelentette, hogy Panamában minden ezer csecsemő közül 60—70 meghal, mielőtt betöltené első életévét. Panama egyes falusi vidékein még magasabb a gyermekhalálo­zási arányszám, ezer újszülött közül átlagban 130 hal meg egy évesnél fiatalabb korban. AZ ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR közli, hogy az Ötéves Tervkölcsőn VII. sorsolását Budapesten 1953. augusztus 20—23-ig tartja, aug. 20-án, délelőtt 10—1 óráig á Margitszigeti Szabadtéri Színpadon aug. 20-án délután 3—8 óráig a Zeneművészeti Főiskolán, aug, 21-én délután 2—8 óráig a Zeneművészeti Főiskolán, aug. 22-én délután 2—8 óráig a Zeneművészeti Főiskolán, aug. 23-án délelőtt 10—1 óráig a Zeneművészeti Főiskolán, Augusztus 20-án a Margitszig eten a sorsolást neves művé­szek felléptével kultúrműsor előzi meg. Á sorsolás nyilvános! Szabad belépés Rádióműsor 1953. augusztus 17—23 ÁLLANDÓ MÜSORSZAMOK Kossuth Rádió: 5.00 Falurádió. 5.30 Hírek, lapszemle. 5.45—8.30 Zenér mű' sor, a munkába Induló dolgozóknak. Közben 5.50 Reggeli torna. 6.00 Levele­zőink jelentik. 6.45 A Szabad Nép mai vezércikke. 7.40 Naptár. 7.55 Műsoris. mertetés. 8.30 Műsorzárás. 12.00 Hírek. 14.00 Időjárás- és vízállásjelentés. 15.15 Hírek szerbül. 13.40 Hirek németül. 19.00 Hangos újság. 13.30 Hirek szerbül. 20.00 Hirek. 22.00 Hirek. sport. 24.00 Hirek. Petőit Rádió: 6.45 Jó reggelt gyere­kek! 7.15 Hirek szlovénül. 10.00 Hirek. 11.30 Műsorzárás. 17.30 Hirek. 18.25 Hirek szlovénül. 20.00 Műsorzárás. HÉTFŰ. Kossuth Rádió: 12 10 Színes muzsika. 12 30 A bukaresti VÍT dalaiból. 13.00 Népi zene. 13 30 Operettdalok. 14t35 Zenés kalendárium. 15.30 Zongorajáték 16.00 Dalolj velünk! 18 20 Most légy okos. Domonkos! 16.45 Műsor az úttörők zenei szakköreinek 17.30 Tiszántúli zsol­tár. — Költemény' 17.50 Jó munkáért szép muzsikát! 20.'l0 Hat nyakleves Vi­dám összeállítás 21 10 Román Zenei Hét. 22.25 Szines esti muzsika. Petőfi Rádió 15.00 Telep a sziklák közt. — Elbeszélés 15.30 Szimfonikus hangverseny. 16.40 Tizperc tudomány. 16 50 Tánczena. 17 40 A Föld életkora. 18.40 Szív küldi. 19.00 Hegedű- és gor­donkajáték. 19.45 Sport. KEDD. Kossuth Rádió: 12.10 Sport- Indulók 12.30 Népi zene. 13.00 Szóra­koztató muzsika. 13.30 Román Zenei Hét, 14.15 Részletek Kacsóh Pongrác müveiből. 15.50 Operarészletek. 16.20 A láthatatlan Gyimka 17.10 Egy falu — egy nóta. 17.40 Megujhodó szülőföl­dünk: Göcsej. 20.10 Erkel: Bánk bán. 2230 Az operaközvetítés folytatása. 23.10 Népdalok Petőfi verseire Petőfi Rádió: 13.00 Rádió kisegyüttese játszik. 15.40 Édes anyanyelvűnk. 16.00 Szimfonikus zene. 17.00 Bányászmüsor 17.40 Népi zene 18.40 Szív küldi. 19.3Ó Filmdalok. 19.45 Sport. Szerda. Kossuth Rádió: 12.10 Magyar népdalok. 12.30 Bartók és Kodály kö­rű smü vei bői. 13.35 Népi zene. 14.15 Gyermekrádió. Í4.35 Hangverseny gyer­mekeknek. 14.50 Dalok és csárdások. 15.50 A bukaresti VIT dalaiból 16 20 Gyermekharang. — Elbeszélés. 17.10 Ko- loraturkeringők.. 17.25 Szív küldi 17 55 Román Zenei Hét 20.10 Egy falu egy nóta. 20.30 Mi, sztálinvárosiak. — Dráma 22.40 Szimfonikus zene. 23.40 Szi­nes muzsika Petőfi Rádió: 15 00 Rádió kisegyüttese játszik. 15.50 Népszerű operák balettrész- letei. 16.30 Legfőbb érték az ember. — Előadás. 16 45 Gordonka- és zongorajá­ték 17.30 Könnyű zene. 17.55 Épitőipari felóra. 18.40 Balettzene. 19 30 Tánczene. CSÜTÖRTpK. Kossuth Rádió: 6.00— 9.00- ig Zenés reggeli műsor Közben 6.4a A Szabad Nép mai vezércikke 9.00 Egy falu — egv nóta. 9.30 Csárdások, 10.10 Gyermekrádió. 10.50 Magyar fu- vósindulók. 12 05 Helyszíni közvetítés a Népstadion megnyitóünnepségéről 14.15 Operettrészj.Qtek. 14.40 Fél vagon búza — Irodalmi, riport 15.00 Helyszíni köz-' veiites a Népstadion megnyitóünnepségé­nek második részéről 15.30 All a vá­sár. 16.30 Helyszíni közvetítés a Buda­pesti Hcnvéd—Moszkvai Szpárfák labda- rugomerkőzés I. félidejéről. 17.20 Sport­dalok. 17.40 Helyszíni közvetítés a Bu­dapesti Honvéd—Moszkvai Szpárták labda rugómérkőzés II. félidejéről 18.30 Tuvósindulók. 19.00 Hangverseny. 20 00 Hangképek a n3p eseményeiről 21.'00 Utcabál. Petőfi Rádió: 8 00 Magyar népzene. 9.00 Hullámzó Balaton tetején. 10.30 Ro­mán Zenei Hét. 11.35 M.agyar zeneszer­zők kórusműveiből. 12.50 Népi zene. 13 35 Kállai keltős. 15.00 Hegedű- és zongorajáték 13.45 Dankó Pista emlé­kére. 16.20 Szív küldi. 17 00 Csárdások. 18.40 Vidám történetek nagy magyar muzsikusokról 19.10 Tánczene PÉNTEK. Kossuth Rádió: 12 10 Román Zenei Hét. 13.00, Népi zene. 13.30 Rádió énekkara énekel. 14.35 Rádió kisegyüttese játszik. 15.30 Puszták dala. 16.10 Erő — egészség. .16.45 Orosz nyelvlecke. 17.15 Beket kíván a világ 18.K) Tánczene. 20.10 Jo munkáért szép muzsikát 21.15 ^ a,,}.<:zene- 22.2o Hangverseny operaked- veloknek. 1 Rádió: 15.00 OpereU-nyiíánvok. m 00 A román rádió műsorából 16 50 JZ0V.Íet, „napok — szovjet emberek I7j50 U.I ele tunk dalai. 18.40 Elin Pelin két elbeszelese. 19.45 Sport SZOMBAT. Kossuth Rádió: 12.10 Ke- ringök, polkák. 12 30 Filmzene. ' 13.30 Hangszerszólók 14.’20 Népi zene. 15 00 Schubert-dalok. 15.30 Román Zenei Hét. '3.15 Népzene. 18 00 Szív küldi. 18.10 . álurádió 20.10 Forr a világ. — Színmű három felvonásban. 22.25 Színházi köz­vetítés folytatása. 22.50 Tánc éjfélig. Petőfi Rádió: 15 00 A bukaresti VIT dalaiból. 16.30 Polkák. 17.10 Szív küldi. 18.00 Tánczene. 18.40 Az Állami Népi Együttes zenekara játszik. 19.45 Sport VASARNAP. Kossuth Rádió: 6.00— 9.00- ig Zenés vasárnap reggel Közben 6.45 A Szabad Nép mai vezércikke 9.00 Egy falu — egy nóta. 10 10 Szines mu­zsika. 12 25 Beszélő muzsika 13.30 Béke és szabadság. 14.15 Operettrészletek. 15 00 Népzene. 15.30 Huszka operettjei­ből 16.00 Zongorahangverseny. 17.40 Kincses kalendárium. 19.00 Tánczcnc. 21.30 Totohirek 22.10 Tánczene. Petőfi Rádió:' 8.00 Szines muzsika. 5.30 Falurádió. 9.30 Miska bácsi lemé-’ zesládája. 10.30 Népszerű müvészleme- zek. 11.35 Fel a békéért, ifluság 12 50 Bemutatjuk uj dalainkat. 13.05 Opera­közvetítés. Puccini: Tosca 15.20 Szív küldi 16.00 Gyermekszinház. 17 30 Dél­utáni hangverseny. 18.40 Tánczene. 19.00 Zongorajáték. .M O Z I Zalaegerszeg, augusztus 13-íól 19-ig: TWIST OLIVÉR 16.án matiné: Vidám, vetélkedés ★ Nagykanizsa., augusztus 13-tól 19-ig MAXIM KA ,16-án matiné: Cyőahetvtlen 'brigád 16 F Soha nem látott jövedelme lett kenyérgabonából a tótszent- mártoni Felszabadulás termelő- szövetkezetnek. 14 vagon gabo­nából egy munkaegységre 5 kiló kenyérgabona jut. A kormány határozata alapján a 10 százalék kedvezményből minden tsz-tag- nak átlagosan 40 kiló kerül. A termelőszövetkezet tagjai között előreláthatóan 530 mázsa gabonát osztanak szét. Jövedelmüket nagyban emeli az, hogy a lete- nyei gépállomással szembeni 57 ezer forint tartozásukat államunk elengedte. A termelőszövetkezet befejezte a cséplést és ezzel egyidejűleg teljesítette az állam iránti köte­lezettségét is. spOrt Számos sportesemény Nagykanizsán a Harmadik Magyar Vasutasnapon ■In­zertével ébredt vasárnap Nagykanizsa dolgozó népe. A honvédzenekar járta be a város utcáit és ébresztette fel álmából a várost Előző nap este nagygyűlés volt a Ságvári kullurkerlben és a munkában kitűnt vasúti dolgozók szép jutalmakat és kitüntetéseket kaptak. Ezeket is most még külön köszöntötte a zenekar, meg­állva lakásuk előtt. Délelőtt 9 órakor egy küldöttség . ín. dúlt a Vasutas Szakszervezeti Székház­ból, szintén a honvédzenekarral, az el­esett Szovjet Hősök emlékművéhez, gyö­nyörű, hatalmas koszorúval, hogy leró­ja háláját felszabadítónk felé. Utána megkezdődtek a sportversenyek a város különböző sporttelepein, ahol5 a vasutas sportolók mérték össze erejüket más egyesületek sportolóival, vagy bemutatók, kai szórakoztatták a nagyszámú közön­séget. A birkózók. és ökölvívók a vasutas röplabdapályán vívtak bemutató mérkő­zéseket egymás között. A közönség nagy elismeréssel adózott egyes szép akciókat végző versenyzőknek és lelkesen biztatta a fiatal, tehetséges birkózókat és ököl­vívókat. A bemutatók ulán a Lokomotiv .röp­labdacsapata a Nagykanizsai , Bástya jóképességü együttesével mérkőzött, amelyet hatalmas küzdelem után a vas­utasok nyertek meg 3:2 arányban. Jó szolgálatot tett ez a mérkőzés ennek a szép sportágnak népszerűsítése érdeké­ben. Nagyszerű leütések, szép védések váltották egymást és a Lokomotív bebi­zonyította, hogy nem érdemtelenül . ju­tott el röplabdacsapata az országos bajnokság középdöntőjéig De igen jó együttes benyomását keltette a Nagy- kanizsai Bástya csapata is. A vasutas szakszervezet székhazában a város leg­jobb asztaliteniszezői mérkőztek egy­mással A meghívott 5 versenyző kör­mérkőzés formájában döntötte el as el-1 sőség kérdését és a helyezéseket. Min­den mérkőzés hatalmas küzdelmet ho­zott és a versenyzők bebizonyították, hogy már is igen jó formában vannak. Az első hely sorsa csak a legutolsó mér­kőzésen dőlt el Polai és Kőrös kö­zött. Mindketten addig veretlenek vol­tak. Kőrösnek kitünően ment az ütés. Polainak pedig a védekezés, igy szép mérkőzés alakult ki, amely végül is Polai győzelmét hozta. Részletes ered­mények: 1. Polai (Lokomotív) 4 győze­lem, 2. Kőrös (Bányász) 3 győzelem, 3. Baranyai (Lokomotiv) 1 győzelem, 4 Deák (Bányász) 1 győzelem. 5. Joós (Posta) 1 győzelem. Az ifjúságiak ver­senyét Molnár (Lokomotív) nyerte, Hor­váth (Bányász) előtt. Délután a vasutas kulturotthonban 12 részvevővel sakkvillámtornát bonyolí­tottak le. A gyors elhatározást és nagy sakktudást igénylő versenyt a Bányász versenyzője, Kopár nyerte meg, Németh (Szpártákusz), Kollarits (Bányász) és Horváth (Lokomotív) előtt.. A Lokomotív labdarugópályája ünnepi díszben várta a megyebajnoki mérkőzés megkezdését. A pályán jelmondatok, zászlók fogadták a több mint 1000 főnyi közönséget. „Sporttal a békéért!” és „Pártunk vezetésével az őszi csúcsforga­lom sikeres lebonyolításáért!” feliratok buzdították a dolgozókat a jobb munká­ra és a sportolásra, hiszen a kettő kö­zött szoros összefüggés van Az első sorokban a munkájukban kitűnt, a kani­zsai állomás legjobb dolgozói foglalnak helyet A Lokomotív ellenfele a jóképes­ségü Zalaegerszegi Építők csapata volt, amely komoly próbára tette a bajnok- jelölt tudását. Az első félidő gól nélkül telt el s a Lokomotiv csak az utolsó 20 percben tudta győzelmét bebiztosítani. A mérkőzés után kultúrműsor fejezte be a jólsikerült vasutasnapot. Zalaegerszegi Vörös Meteor —Tapolcai Honvéd 3:2 (2:1) Zalaegerszeg. Vörös Meteor-sporttelep, 1000 néző, játékvezető: Nagy. Zalaegerszegi Vörös Meteor: Molnár — Dolgos, Szöcs, Nádasi — Rábai, Zsi­dó — Bölcsföldi, Szabados (Madarász). Kerkai II, Kerkai I., Németh, Tapolcai Honvéd: Fekete — Simon, Fazekas, Kiss — Dürr, Gyulai — Kas­nyik, Juhász, Erdős, Csabai, Serei Kezdés után a hazai csapat kap job­ban lábra, s Németh, majd Kerkai I. lövését védi a Honvéd-kapus. A 10. perc­ben Kerkai I. fejjel Kerkai II. elé ját­szik, aki 8 méterről a léc alá bombáz. (1:0). Tíz peicig mezőnyjáték folyik, a 22 percben egyenlít a vendégcsapat Csabai kiugrik a baloldalon, s a kifutó Molnár - mellett biztosan lő a hálóba, (1:1). Három perc múlva Kerkai II. hozza fül a labdát, mintegy húsz méter­re van a kaputól, amikor váratlanul lö­vésre szánja cl magát s a jól eltalált labda a Honvéd-kapu jobb felső sar­kába vágódik (2:1) A félidő végéig lanyha a játék, emelésre méltó esemény nem is történik. A második félidő első negyedóráját enyhe Meteor-fölény jellemzi. A. 15. percben Bölcsföldi, elfut a jobbszélen’ beadása Kerkai I fejére száll, s az ösz- szekötő a kifutó kapus fölött a hálóba fejel (3:1). Kiegyenlített lesz ezután a játék, a meleg miatt nagyobb iram azonban nem alakul ki. A 32. percben Németh 16 méteres lövése a kapufa fel­ső éléről jut az alapvonal mögé. Az utolsó 5. peixben a vendégek több ve. szélyes támadást vezetnek. A 41 perc­ben Erdős a lesre játszó Meteor-védelem mellett elszalad és a kifutó Molnár melleit a hálóba gurit. (3:2) Az utolsó percben az előbbi jelenet megismétlő­dik, de ez alkalommal a kapufa ment. A Zalaegerszegi Vörös .Meteor bajnoki rajt előtti utolsó edzőmérkőzése nem adott választ az összeállítás körüli nyi­tott kérdésekre A mérkőzés képére a nagy meleg nyomta rá a bélyegét és csak helyenként volt élénk, élvezel es a játék. A védelem ismét lestaklikával játszott. Ezúttal csak a második gólt kapták emiatt, de félő. hogy bajnoki mérkőzéseken akár a, helytelenül rlkal- mazott lestaktika, akár a iá'.ékvezetők INDUL AZ IDÉNY A LABDARUGÓ NB Il-ben! A Toto 33. számú szelvényén kizárólag NB Il-es mérkőzé­sek szerepelnek. A 32. fogadási hét nyereményei: 11 találat = 7161 forint 10 találat == 578 forint 9 találat = 101 forint VASÄROLJA meg mielőbb TOTO-SZELVÉN Y ÉT! tévedése miatt sok kellemetlen percet szereznek a szurkolóknak ezzel a játék­rendszerrel. A Vörös Meteor csapatában Molnár kevés dolgát jól látta el, í hát­védek közül Szőcs játéka emelkedett ki. de Nádasi és Dolgos is megfelelt. A két fedezet inkább a támadások elindításá­ból vette ki a részét, egy árnyalattal Rábai volt a jobbik. A csatársorban Bölcsföldi ismét jó 'teljesítményt nyúj­tott, Szabados, majd a helyére beállt Madarász közepesen játszott, Kerkai II- nek az első félidőben ment jobban, Kerkai I. jó! épitett, fejjátéka elsőran­gú volt. Németh kezdi magát feltalálni a balszélen, bár még mindig kevés lab­dát kapott. A Tapolcai Honvéd csapatában Fekete csapatának egyik legjobbja volt, a hát­védek közül Fazekas és Kiss, a fedezetek közül Dürr játéka emelkedett ki. A csa­társor tagjai jólképzett, gyors játéko­sok, különösen Csabai játéka tetszett.­Nagy Károly játékvezető jó formában, hiba nélkül vezette a mérkőzést. ZALAEGERSZEG NŐI, NAGYKANIZSA FÉRFI CSAPATA GYŐZÖTT A KÉT VAROS KOSARLABDAZÖINAK TALÁLKOZÓJÁN Vasárnap este Nagykanizsán, a Loko­motív kosárlabdapályáján villanyvilágí­tás mellett mérkőzött egymással Zala­egerszeg és Nagykanizsa férfi és női kosárlabdaválogatottja A szépszámú kö­zönség nagyszerű küzdelmet láthatott mindkét mérkőzésen, bár a férfi csapa­toknál a nagykanizsai csapat a tartalé­kosán felálló Zalaegerszeg ellen a várt­nál könnyebben szerezte meg a győzel­met. Zalaegerszeg—Nagykanizsa 40:35 (20:19). Női mérkőzés. Játékvezetők: Horváth T. és Győriványl Fej-fej mel­letti küzdelemben Zalaegerszeg váloga­tottja jobb erőnlétével harcolta ki al győzelmet. Ld: Jakabfi 14, Pintér 6, il­letve Bálint 23. Jók: Jakabfi, Bencze,- illetve Bálint és Sabján. Nagykanizsa—Zalaegerszeg 42:30 (22:13) Férfi mérkőzés. Játékvezetők: Kishegyi és Száraz. A nagykanizsai csa­pat végig vezetve biztosan győzött Ld: Győriványi 16, Tóth 11, illetve Bakos 12,, Merkli I 10. Jók: Tóth és Győriványi, illetve Bakos és Merkli I. A két város válogatottjainak vissza­vágó mérkőzéseire a jövő vasárnap Za­laegerszegen kerül sor. I0O-AS Csepel eladó. Cím: Ruzsics Fe­renc, Cserla-lakos. (117) ZALA A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja. — Felelős s*er* kesztö és kiadó: Darabos Iván. — S*er- Itesztőség: Zalsegei «zeg, Kossuth Lajos, utca 22. Telefon: 25a — Kiadóhivatal: Zalaegerszeg. Széchenyl-tér 4. Telelőn: t02. — Készült a Vasmegyei Nyomda­ipari Vállalatnál Szombathely, Kossuth Lajos.utca 6. Telefon: 7S. — Feletü­vesető: Hofmann Miklós.

Next

/
Oldalképek
Tartalom