Zala, 1953. július (9. évfolyam, 154-178. szám)

1953-07-23 / 171. szám

Látogatás Toplak József cséplőgépénél A gdbonásszekerek egymást érik a dülöuton Zalabesenyőben. 4 sze- kerek irányába mentünk és meg. kérdezzük a velünk szembejövő Sor. váth Lajosnétól, hogy merre csépel a gép. — Árra, ott, ahol a por vem — mutatja, aztán így folytatja —, ki­fogástalanul dolgozik ez a gép. Már mi elcsépeltünk, de nem is mertünk arra gondolni, hogy olyan hamar elcsépelje a gabonánkat. Nem is volt még ilyen gép a faluban, — mondja, aztán tovább siet. Hamarosan megtaláltuk a cséplő, gépet Parragi Sándo-rék udvarán. Már épp az utolsó kévéket szór­ták fel a dobra, amikor odaértünk. Toplak József felelős cséplögépveze- tö figyelemmel kíséri a gép min. den munkáját, órájára néz, aztán odaszól Simon Árpád traktorvezető­nek : — Két és félóra. Befejeztük itt is a mwnkát. Heggel 6 órakor kezdték a mun. kát Farkas Károly 4 holdas dolgozó paraszt udvarában. Másfélóra alatt 18 mázsa gabonát csépeltek. Innen gyorsan ment a huzatás. össze, vissza félórát vett igénybe. Majd Horváth Lajoséknál 1 óra alatt 13 mázsa 3 kilót csépeltek. — Könnyen megy a munka — mond­ja Toplak elvtárs. — Á tanács már az egész cséplés idejére elkészítette a meneiiránytervet. így ma már azt is tudom, hogy holnap reggel ■melyik gazdánál csépelünk. Igaz, ma volt egy kis kiesésünk — folytatja —, ds hamar megcsináltuk a gumit és máris újra ment a munka. Mivel a cséplést óragrafikon szerint végezzük, óránkint értékeljük az eredményeket is. Két etetőnk között párosverseny van —, folytatja. — Gombos Jó­zsef egy óra alatt 0 mázsát etetőit le, míg Hakovics Ferencnek 10 má. zsa pár kiló volt a teljesítménye. Toplak elvtárs és közvetlen se­gítőtársa, Simon Árpád mielőtt meg. indulnának a géppel, beszélgetnek a dolgozókkal a tűzrendészen sza. bályokról. Mikor egy.egy helyen megindul a gép minden dolgozó tudja, hogy tűz esetén hova kell állniok. Már jóideje, hogy meg­kezdték a cséplést a községben, de semmi baleset nem történt eddig. Míg az utolsó mwnkálatolcat végzik a gépek körül, megkérdezzük Toplak elvtársat, milyen munkamódszerrel érte el eddigi eredményeit. — Ezzel az 1070 milliméteres gép. pel kezdtem meg a cséplést — mondja — és ezzel is akarom be. fejezni. Mielőtt megindulnánk, min­den reggel gondosan ápoljuk, meg. nézzük a csavarokat, nem lazultak-e meg. — Majd kijavítunk ítél gumit is, — teszi hozzá Simon Árpád. — is nagyon fontos. Ugyanis a gép­állomás vezetősége nem biztosit szá. inunkra elegendő mennyiségű gumit. A gumiragasztásra megy el a leg­több idő. Ugyanakkor zsirozónk és egy-két gépalkatrészünk sincsen. Ha valamilyen alkatrészre szükségünk van, — mondja Simon Árpád — je. lenijük a gépállomásnak, de csak más félnap ' múlva jönnek ki, mint ahogy nemrégiben is megtörtént. így aztán kiesés veszélyezteti mun. Iánkat. — De mi nem ijedünk meg, — veszi át a szót Toplak elv társ. — Azért végezzük el a karbantartást pontosan és biztosítjuk a kellő for. dulatszámot, hogy soha semmi baj ne legyen. A gépemet mindenkor a szülcséges vízmércékre állítom be, a szelepek és a rosták működését ál. landóan ellenőrizzük. Mondhatom, ki. fogástalanul működik. — Akárhány háznál csépeltünk eddig, mindenütt a géptől teljesítették a beadást. Nemcsak az államnak járó adósságu­kat törlesztették le, hanem egyben vitték a gép járandóságukat is. Be. szélgettünk is dolgozóinkkal a kor. mány nyilatkozatáról, a napi poli. tikai eseményekről. Mivel igy házak, nál csépelünk, közös sajtófelolvasást nem tudunk végezni, de egyénileg minden dolgozóval elbeszélgetünk munkatársammal. A gyors munkához hozzájárul Magi Margit cséplő gép ellenőr pon. los és vigyázalos munkája is. Akár­mire kérik a dolgozók, szívesen ren. delkezésükre áll, kiszámítja beadási kötelezettségüket és ha a szükség úgy kívánja, tanácsot is ad. Parragi Sándor udvaráról gyorsan hozatják a gépet, mert még sok mázsa gabona csóplése vár Toplak József felelős cséplőgépvezetőre és gépjére, arra a cséplőgépre, amely, lyel eddig olyan eredményt ért el, hogy minden dolgozó megelégedet­ten beszél róla. fl zalaegerszegi járási tanács a másodvetési tervek teljesítéséért A zalaegerszegi járás julius 17-én fejezte be a kenyérgabona aratását. A járás több községé­ben már az aratással egyidőben végeztek tarlóhántást és másodve­tést. A járás mezőgazdasági osztá­lyának jelentése alapján julius 20-ig 77 százalékra végezték el a másodvetést. Az osztály munka­társai a községi tanácsoknál a behordás és a cséplési munkák szorgalmazása mellett, nem ha­nyagolták el a másodnövények vetését sem. Az állandóbizottsá­gok és az élenjáró dolgozók se­gítségével a községekben felvilá­gosító munkát végeztek. Népsze­rűsítették azokat a gazdákat, akiknek az elmúlt évben is volt másodvetésük és az aszályos esz­tendő ellenére jól fizetett a nö­vényük. Azokban a községekben, ahol vetőmaghiány volt, biztosították a vetőmagot a földmüvesszövet- kezetek utján. Mint minden munkában, a má­sodvetésben is a termelőszövet­kezetek és csoportok járnak az élen. Pölöskén a III. tipusu Béke tszcs az aratással egyidőben ve­tette a másodnövényt és már megkezdte a növények ápolását is. Nemessándorházán jól szervez­te meg a községi tanács a má­sodnövények vetését, mert az aratással egyidőben végezték a tarlóhántást, és másodvetést. A határ a község dolgozó paraszt­jainak szorgalmas munkáját tük­rözi, mert már szépen fejlődnek a másodnövények. Alsónemesapátiban Kertész Já­nos 5 holdas dolgozó paraszt min­den munkában az élenjárók kö­zött van. Most a másodvetések idején is az elsők között volt, aki bevetette tarlóját. Másodveté­si tervét nemcsak teljesítette, de túl is szárnyalta. Alom és valóság A történetben szereplő vállalatok és személyek költöttek, de ez nem jelenti azt, hogy nem azonos helyzetben van majd minden jó útvonal mellett fekvő községünk tanácselnöke. Kovács elvtárs, Kövesut község tanácselnöke a korán kelő emberek közé tartozik két okból is. Először: mert lelkiismeretesen el akarja látni megbízatását, másodszor: mert igy szokta meg kora gyermekségétől. Különösen most nem tudna sokáig aludni a behordás, cséplés, begyűjtés, egy­szóval a nyári munkák dandárja idején. Első a cséplés és a begyűjtés! Ezt hallja most a rádióban, erről Írnak a lapok, erről be­szélnek az értekezleteken és ezt érzi ő maga is: most valóban ez az első. Ezért is dolgozna most minden erejével, tu­dásával, ha.... de ne vágjunk az események elébe. Nézzünk meg találomra egy napot pl. julius 22-ét, mivel rabolják el idejét kora reggeltől késő estig a cséplés és begyűjtés munkája alatt Ko­vács elvtársnak. Reggel hétkor érkezik az első látogató. Hóna alatt tekintélyes aktatáska. Igazolványa szerint a Nyulbőr begyűjtő Vállalat dolgozója. Szerencsére az elnök elvtárs már visszajött a cséplőgéptől, igy nyugodtan leül tárgyalni. Fél nyolckor már a második iv papirt Írja tele a nyulbőrbegyüjtéssel kapcsolatos szempontokkal. A 49. szempont után a nyulbőrös kifogy, össze­csomagolja az aktatáskát és elmegy. De még meleg a szék és máris újabb aktatáskás ül le a helyére. Ű a Kéménykotró Vállalat embere. — Csak rövid időre veszem igénybe az ide­jét, — kezdi, majd jön a szóaradat. Újabb fel­jegyzések. Nyolc órára tisztázódik, hogy statisz­tikát kell csinálni a községben: hány kémény van milyen épitésüek. hányat kell átépíteni. A. következő ember a Vadgesztenye Feldol­gozó Vállalattól jön. 48 ólán belül jelentést kér arról: hány vadgesztenyefa van a községben, mennyire becsülik a várható vadgesztenyeter­mést, milyen elgondolások alapján szervezik majd meg a gyűjtést. 9 órakor végre hozzáfoghat Kovács elvtárs, hogy elkészítsen egy valóban fontos jelentést az előző napi cséplési, begyűjtési eredményekről. Ahogy bemártja a tollat a tintába, újabb láto­gató rohanja meg. Ö a Tökmagértékesitő Vállalat dolgozója. — Ja..., hogy most csépelnek, — jegyzi meg az elnök sürgetésére egy félórás szóáradat után. — Persze az is valami, de emiatt nem szabad lebecsülni a tökmaggyüjtést. Enélkül eleve le­hetetlen a szocializmus építése. A tökmaggyüjtő távozásával még távolról sincs vége a különböző vállalatoktól érkező láto­gatók hadának. A csúcsforgalom délelőtt 10-kor éri el tetőpontját. Hárman-négyen is várakoznak egyszerre. Itt van most is a Rongygyüjtő Válla­lat, a Csikkértékesitő Vállalat, a Mesterséges Tyukmegtermékenyitő Vállalat és a Tojáslám- pázó Vállalat kiküldöttje. Délután két órakor még nem ürül ki a szoba, de Kovács elvtárs idegei már pattanásig feszül­nek. Délután ötkor úgy látszik, hogy megmene­kül. Alighogy leül a késői ebédhez, máris kopog­tatnak. A Ballonkabát Impregnáló Vállalattól ke­resik fel. Szerény kérése van: újabb statisztika: hány ballonkabát van a községben, kik mossák maguk, kik viszik a Patyolat Vállalathoz. Este 9-kor jön az utolsó, ö a Barackmag Ér­tékesítő Vállalat főelőadója. — A község penzu­ma, — jelenti ki iratai között kotorászva: — 3 mázsa barackmag. ... Es még megsértődik, mert kituszkolják a szobából. Éjjel gyönyörű álma van Kovács elvtársnak. Egész nap nyugodtan dolgozhat, nem zavarják feleslegesen és valóban a csépléssel és begyűjtés­sel tud foglalkozni. ...és nem lehetne itt tenni valamit, hogy Ko­vács elvtársnak, Kövesut község tanácselnökének álma valóraváijon? rb. 2-> EMBERRABLÓK — Magyarul beszélő csehszlovák film. — 1950 egy tavaszi reggelén a P rága—Morava.Oszlrava légivoa&í egyik utasszállító gépe nem érkeze ft meg a prágai repülőtérre, rendel­tetési helyére. — Mi történt tulajdonképpen? — Emberrablás, Amerikai ügynö­kök, kémek megszervezték egy cseh szlovák repülőgép utasainak elrablá, sát Nyugat-Németország területére. Jan Kádár és Elmar Klos ez1 a hiteles, tényekkel alátámasztott eseményt vették az „Emberrablók“ cimü, magyarul beszélő csehszlo­vák film forgatókönyvének alapjául. A film egyik írója — BrotiszlaV Kunc — maga is ezen emberrablás egyik áldozata volt, (Zalaegerszeg, julius 23—29). Ismét park lesz a park A zalaegerszegi városi tanács fel. figyelt a Zala bíráló cikkére s a hé­ten kiadta az utasítást, hogy a par­kokban a Kossuth Lajos.ulcai ró­zsabokrok cs virágágyak körül búr. jánzó gazt távolítsák el. A munkát már meg is kezdték. így van ez. rendjén. sPORt A megyei ifjúsági labdarugó válogatott sikeres szerepléséről A megyei ifjúsági labdarugóváloga- toltak ezévi tornájának I. csoportjában Zala megye csapata pontveszteség nél­kül végzett az első helyen. A csapat ez­zel megismételte tavalyi sikeres szerep­lését^ s e siker értékét emeli az a kö­rülmény, hogy , ebben a csoportban ját­szott az országos ifjúsági válogatottak­kal teletűzdelt Budapest I. csapata is. Az eredményes szereplés alapjait az icióben megkezdett, gondos felkészülés adta nieg. A megyei TSB már az év elején felállította az ifjúsági válogatott keretet, s a kerettagokkal Nagykanizsán Szemző Gyula szakoktató, Zalaegersze­gen pedig Csapkay Károly edző fog­lalkozott rendszeresen. Áprilisban és májusban a csapat egységének kialakí­tása céljából már komoly edzőmérkőzé- sek és. megyékközötti barátságos mér­kőzések szerepeltek a műsoron. A torna indulását megelőző hetekben az ifjúsági válogatott a Nagykanizsai Bányász és a Zalaegerszegi Vörös Meteor NB II-es csapataival játszott edzőmérkőzéseket, s ezeken a mérkőzéseken' már látni lehe­tett, hogy a csapat jól együtt van. A torna nehéz mérkőzéseit a csapat nagyszerű erőben küzdötte végig. Az alapos edzések eredményeként a ’ csa­pat erőnléte és állóképessége mindvé­gig _ töretlen volt, sőt az utolsó mér­kőzéseken (Veszprém és Komárom me­gyék ellen) még fokozódott. A Komá­rom megye elleni utolsó és egyben döntő jellegű mérkőzés előtt a csapat tagjai edzőtáborozáson vettek részt, s e táborozás jótékony hatása a 4:í-es győzelemben hiven megmutatkozott. A csapat sikerének egyik fontos té­nyezője volt az a mindvégig bajtársi, közösségi szellem, amely a játékosok között kialakult. A játékosok nem szid­ták egymást a mérkőzések közben, vagy utána az öltözőben, hanem rend­szeresen tartott taktikai megbeszélése­ken a kritika és önkritika alkalmazá­sával elmondták véleményüket a saját és játékostársaik teljesítményéről. s baráti hangon beszélték meg a hibák kijavításának módját. Ez a jó kollek­tív szellem biztosította a csapat egy­ségét és átsegítette a csapatot a leg­nehezebb akadályokon is. A Budapest I. csapata elleni győzelem után a fővárosi játékosok éppen ennek az egységnek tulajdonították vereségüket. A _ rendszeres, megfelelő testi és Io-lUi felkészülés viszonylagos nyugalmat köl­csönzött a csapat tagjainak. A játé­kosok nem voltak idegesek, ingerléke­nyek, nem reklamáltak, nem kifogásol­ták a játékvezető Ítéleteit, s igy tör­tént meg az, hogy a torna egész tar­tama alatt nemcsak hogy kiállítás, nem fordult elő de még csak figyelmeztetés sem hangzott el a csapat tagjai ellen. A csapat egységének kialakításában és az eredményes szereplésben jelentős érdemei vaunak Göncz Istvánnak, a csapat edzőjének, aki kezdettől fogva odaadóan, szakszerűen foglalkozott az ifjúsági válogatottal. Az a gondosság és támogatás, mellyel a megyei TSB a csapat jó szereplését igyekezett elősegí­teni, nem voll általánosságban tapasz­talható az OTSB részéről. Maga a tor­na időpontja sem volt megfelelő. A torna elején még folytak a különböző bajnokságok, a vége viszont belenyúlt a holtidénybe. Véleményünk szerint az augusztus—szeptemberi rendezés helye­sebb lett volna. Megítélésünk szerint hiba volt az OTSB részéről a játékosok korhatárának menetközbeni leszállítása. Bizonyára voltak olyan szempontok, melyek e rendelkezés kiadását indokolt­tá tették,_ de maga a rendelet a csapa­toknál végeredményben mégis csak kap­kodást. bizonytalanságot eredményezett felborította a papírformát. Megyénk csapata ezzel kapcsolatban viszonylag kedvező helyzetben volt, mert a nagy­számú válogatott keretből kisebb nehéz­ségekkel pólolni lehetett a kimaradó játékosokat. A mérkőzések játékvezetése kielégítő volt, csupán az első. Vas megye elleni' mérkőzés kifogásolható ebből a szem­pontból. Ezt a mérkőzést ugyanis ér­dekelt megye játékvezetője (Komárom megye) vezette, a két partjelző pedig éppen az ellenfél megyéjéből való void S minthogy ráadásul a mérkőzés szín­helye is Vas megyében (Celldömölk) volt, szinte nem is lehet csodálkozni azon, hogy a mérkőzésvezetés tárgyila­gosságában kisebb hiányosságok vol­tak. Zala megye sportszerető közönsége végig nagy figyelemmel kisérte az if­júsági válogatott szereplését és szerette volna megismerni egy-cgy mérkőzésen keresztül a többi megye ifjúsági válo­gatottját is. Úgy gondoljuk, nem lett volna különösebb akadálya annak, ha például a Vas és Veszprém megyék kö­zötti mérkőzést a központi fekvésű ZaJ laegerszegen játszották volna le, vagy egyéb más mérkőzést juttattak volna a! megyének. A jól sikerült torna egyik hiányosságaként kell megemlíteni a hír-« verés, a propaganda fogyatékosságait. Legjobb ifjúsági játékosaink, a jövő \ álogatottjainak mérkőzéseit mindenhol alig párszáz ember nézte végig, holott a labdarúgás népszerűsége, a csapatok ötletes, jó játéka nagyobb érdeklődést tett volna indokolttá. , Megyénk ifjúsági válogatottjának leg­jobb csapatrésze mindvégig a csatársor1 volt. Kovács és Kozári személyében két gyors szélsővel rendelkezett a csapat,- s a belsőhármas is minden alkalommal' jól képzett, technikás játékosokból te-' vődölt össze. Budapest I és Komárom megye csapatai ellen a ’hátravont kö- zépcsalár szerepét Kozári nagyszerűen látta el, az ellenfél nem találta meg 0 taktikai húzás ellenszerét s ez a tény nagyban hozzájárult a két legnehezebb mérkőzésen a győzelem kivívásához. A! fedezetek közül a valamennyi mérkőzés sen szereplő zalaegerszegi Kerkai nyúj­tott átlagon felüli teljesítményt, de ' <* lovászi Molnár is hasznos tagja volt a csapatnak. A közvetlen Védelem a kez­ded bizonytalankodás után mérkőzésre? mérkőzésre javult és Veszprém. majd Komárom megye ellen a' védóTr játéka már feljött a csatárok mellé. A hátvéd- hármasból elsősorban Cseh, azután Ko­vács játéka érdemel elismerést. A ka-' pusok közül Molnár volt a jobbik minden mérkőzésen megbizhatóan, jó formában védett. Zala megve ifjúsági labdarugóváloga- loüjának sikeres szereplése azt mu­tatja. hogy az ifjúság nevelése me­gyénkben jó utón halad. Megyénkben két esztendővel ezelőtt indult meg az üjusági labdarugóba.inokság Az NB, 11-es és a megyei csapatok is bátraii nyúlnak a fiatalítás eszközéhez és mind­egyik csapatban helyet kap a bajnoki mérkőzéseken egy-két fiatal tehetség. A jó nevelőmunkának és a fiatal játéko­sok bátor szerepeltetésének gyümölcse volt az ifjúsági labdarugóválogatottak tornáján elért nagyszerű eredménysoro­zat. A NAGYKANIZSAI KISKERES­KEDELMI VÁLLALAT 15-ös számú textil árudájában, Sztálin-u, 8. szám alatt folyó hó 24-én délután fél 4 órakor vevőankétot tart. Kérjük vá~ sárlóink szives megjelenését» munkánk megjavítása érde-t kében. Felhívjuk Nagykanizsa város gázfogyasztóinak figyelmét, hogy a város egész területén 22-én és 23-án teljes gázszünet lesz. Mi O Z I Zalaegerszeg, julius 23-fól 29-ig: emberradlók ★ Nagykanizsa, julius 22.tői—29-ig: ELSŐ HANGVERSENY ''«■un—II ■ . jimir—- —— —— —— —— ..... ZAL A A Magvar Dolgozók Pártla Zala megvet Bizottságának lapja. — Felelői szer­kesztő ás kiadó: Darabos Iván — Szer­kesztő-ég: Zalaegei«zea. Kossuth Lalos. utca 22. Telefon: 250. — Kiadóhivatal: Zalaegerszeg Száchenvl léi a. Telefon: 102. — Készült a Vasmegyei Nyomda­ipari Vállalatnál Szombathely. Kossuth Lajos.utca 6. Telefon: 71. _ Pelelőa vezető: Holmann Miklós.

Next

/
Oldalképek
Tartalom