Zala, 1953. július (9. évfolyam, 154-178. szám)

1953-07-03 / 154. szám

Max Reimann: „Adenauer politikája megbukott66 Berlin (MTI). A bonni parla­mentben szerdán délután folyt le a már két ízben elhalasztott kül­politikai vita. ,5 Adenauer bevezető kormány- nyilatkozatában azonositotta ma­gát a junius 17-i berlini fasiszta provokáció bűntetteseivel, majd az ellenzéki képviselők gúnyos megjegyzései közepette cáfolni próbálta a világszerte közismert tényt, hogy a nemzetközi helyzet alakulása, a Szovjetunió békepoli­tikája és a német nép ellenállása teljes kudarcra kárhoztatta Bonn politikáját, amely ^ az amerikai imperialistákkal kötött háborús szerződésekre épül, A szociáldemokrata párt nevé­ben felszólaló Wehner képviselő a tömegek hangulatára és a közel­gő választásokra tekintettel tá­madta Adenauer külpolitikáját és pártja nevében javasolta, kérje fel a kormány a nyugati hatal­makat, hogy nyomban a július iO-én Washingtonban tartandó külügyminiszteri tanácskozás után hívják össze a négyhatalmi érte­kezletet a német kérdés békés rendezésére. A szociáldemokrata párt javaslatát az Adenauer közvetlen ellenőrzése alatt álló képviselők csekély többséggel el­vetették. A javaslat mellett 166, ellene 178 képviselő szavazott, mig a parlament 11 tagja tartóz­kodott a szavazástól. A szavazás megejtése előtt a koalíciós pártok körülbelül 50 képviselője eltávo­zott az ülésteremből. Ezek a kép­viselők helytelenítik a kancellár politikáját, de nem mernek nyíl­tan állást foglalni Adenauer ellen. A külpolitikai vita során Max Reimann elvtárs, Németország Kommunista Pártjának elnöke ki­jelentette: „Németország Kommu­nista Pártja már évek óta java­solja, hogy Kelet- és Nyugat-Né- metország képviselőinek meg kell egyezniük egymással a német nép sorsát és jövőjét érintő kérdések békés megoldását illetőleg. A né­met nép főkövetelése változatlan: tartsanak négyhatalmi értekezle­tet a német békeszerződés meg' kötésének és Németország újra­egyesítésének előkészítésére. Max Reimann ezután szenvedé­lyes szavakkal bélyegezte meg Adenauer nemzetáruló politiká ját, amellyel uj világháború szín­terévé akarja tenni Németorszá- got. Németország Kommunista Pártjának elnöke hangsúlyozta: —‘ Aki Adenauer politikáját tá­mogatja, Németország békés újra­egyesítése ellen dolgozik. Napról- napra szemmel láthatóbbá válik, hogy Adenauer politikája csúfo­san megbukott. Németország és az egész világ lakossága mind vi­lágosabban ismeri fel, hogy a ju­nius 17-én Berlinben megkísérelt fasiszta puccsot bel- és külföldi provokátorok szervezték meg. Max Reimann beszéde befeje­ző részében kiemelte: „A német nép elvitathatatlan joga, hogy kivívja teljes függet­lenségét és önálló nemzetként működjék együtt a többi néppel.*' Vita, az Egyesült Államok szenátusában a „kölcsönös biztonsági törvény4* alapján folyósítandó „segélyekről44 Washington (TASzSz). Az Egye­sült Államok szenátusában juni­us 30-án tárgyalták a „kölcsönös biztonsági törvény“ végrehajtását szolgáló előirányzatokról szóló törvényjavaslatot.­Több szenátor tiltakozott az egész intézkedés ellen általában. A legfontosabb módosító indít­ványt, amelyet Taft, a köztársa­ságiak vezetője és Johnson, a de­mokraták vezetője (Texas állam) terjesztett elő, a nyomás fokozá­sát célozza, hogy kierőszakolják az úgynevezett európai védelmi közösség megalakítását szolgáló egyezmény ratifikálását. Taft és Johnson azt javasolta, hogy az Egyesült Államok elnöke „saját belátása szerint*' elhalaszt­hassa az Európának nyújtandó katonai segélyt szolgáló előirány­zatokból egymilliárd dollár ren­delkezésre bocsátását (az egész összeg 2179 millió dollár) arra az időre, amikor már megalakult az „európai védelmi közösség.“ Taft és Johnson módosító indít­ványát a külügyi bizottság elnöke elfogadta, a szenátus pedig jóvá­hagyta. A szenátus külügyi bizottságá­nak két demokratapárti tagja — Mansfield (Montana állam) és Gillette (Iowa állam) kijelentet­ték, hogy ellenzik a „kölcsönös biztonsági programm*' további végrehajtását. Mansfield ezt mon­dotta: „Egyre újabb jeleit figyel­jük meg annak, hogy segélyünk inkább felháborodást, mint barát­ságot, inkább szakadást, mint egységet kelt.“ Gillette szenátor kijelentette, hogy ez a törvényjavaslat az ed­dig elfogadott törvények bárme­lyikénél inkább hangsúlyozza, hogy „bár továbbra is dicsőítjük azt a törekvést, hogy a világ or­szágait a békét szolgáló hatékony koalícióban kell tömöriteni, mó­dosítottuk irányvonalunkat és törekvéseink célját, katonai szö­vetség létesítésére és megszilárdí­tására helyeztük a hangsúlyt“. Gillette utalt arra, hogy az Egyesült Államok 49 országban tart fegyveres erőket, vagy kato­nai missziókat. Rámutatott, hogy a tárgyalt törvényjavaslat az anyagi eszközöknek töjob mint 90 százalékát katonai segély céljai­ra nyújtja és kifejezte vélemé­nyét, hogy az amerikaiakat nyug­talanítja, hogy „erőforrásaink nagyrészét katonai gépezet meg­teremtésére fordítják.“ Felemelik a szénbányászat műszaki dolgozóinak, szállitószeméfyzetének és karbantartóinak munkabérét A minisztertanács nagyjelentőségű határozatot hozott a szénbányászat műszaki dolgozói bérének felemelé­séről, továbbá a műszakiak és a ve. zető adminisztratív dolgozók premi­zálásának uj rendszeréről. a minisz­tertanács elhatározta a bányászati szállító és karbantartó munkások ke­resetének felemelését. Végül határo­zatot hozott arra, hogy a bányászat valamennyi darabbéres dolgozójánál fokozottan kell alkalmazni az egyé­ni bérezést. A határozatok célja mindenek­előtt az, hogy határozottabban ér­vényt szerezzenek a bányászatban a szocialista bérezés elveinek, s a jobb munka az eddiginél inkább elnyerje jutalmát, A határozat jelentősen felemeli a műszaki dolgozók alapbérét. Közülük nagyobb fizetésemelésben részesíti az üzemiéi dolgozókat, akik átlagosan több mint 10 százalékos béremelést kapnak, A legjelentősebben a terme- lés alsó parancsnoki karának (akná­szoknak^ lőmest ereknek, körletveze­tőknek és másoknak) a fizetése nö­vekszik:. Magasabb alapbéreket ál­lapítanak meg a népgazdaság szá­mára fontosabb alapszenet termelő szénmedencékben dolgozó műszakiak számára, mint azoknak, akik másutt dolgoznak. Egy önálló aknász alap­bérének alsó határa például — föld. alatti pótlékkal együtt — 1521 fo­rint — de a nagyobb szaktudású, különösen jó munkát végző önálló aknász alapfizetése 2210 forintig emelkedhet. E két határ között szé­les lehetőség nyílik a jő munka, a szaktudás elismerésére, s arra, hogy a vezetés a műszaki dolgozókat mun­kára, tudásuk fejlesztésére ösztönöz, ze. A műszaki dolgozók alapbérének felemelésével egyidőben uj módon szabályozzák premizálásukat is. így például egy alapszenet termelő, na­pi 250 vagonnál többet adó üzem vezetője 105 százalékos tervteljesi- tés esetén alapkeresetének 85 száza­lékát kapja prémiumként. A minisztertanács határozata fel­emeli a szállítók és karbantartók munkabérét. Kimondja, hogy a föld. alatti és külszíni szállító és karban­tartó dolgozók keresetét átlagosan 15 százalékkal fel kell emelni A szállí­tó és karbantartó személyzetnek is prémiumot kell fizetni a terv telje­sítéséért, túlteljesítéséért. A rendel­kezés ösztönzi a karbantartás dolgo­zóit szakmai képzettségük fokozásá­ra és kettős szakmai képesítés elsa­játítására, A bányakarbantart óknál különösen kívánatos, bogy lakatos és villanyszerelő képesítésük is legyen. A rendelkezés kimondja, bogy 10 százalékkal magasabb alapbérben kell részesíteni a kettős képesítéssel biró, föld alatt foglalkoztatott kar. bant-artókat. ,4 szénbányászat és az aknamélyitő vállalatok külszíni szál­lítói és karbantartói részére is mun­karuhát kell biztosítani, A földalatti szállitószeméhjzetot alsóruhával is el kell látni, A határozat fellép a szénbányá­szati bérezésben még mindig meglé­vő egyenlősdi ellen, és kimondja: a csoportbcrezés helyett a fronton, kamrafejtésen, előváj ásón, feltáráson a bérezés alapja általában az egyé­ni elszámolás legyen­„A Német Demokratikus Köztársaság uj politikája lényegesen hozzájárul Európa békéjének biztosításához" Moszkva 1953. évi városgazdaságfejlesztési terve A moszkvai városi szovjet máso. dik ülésszaka egyhangúlag jóvá­hagyta a Szovjetunió fővárosának 1953. évi városgazdaságfejlesztési tervét. Ez a terv világosan tükrözi a párt és a szovjet kormány gondosko­dását Moszkva dolgozóiról. Moszkva, 1953. évi városgazdaság­fejlesztési tervét a szovjet főváros általános újjáépítési tervével teljes összhangban alkották meg■ Az álta­lános terv, amelyet J. V. Sztálin kéz. deményezésére dolgoztak ki, az 1951 •—19ßO-ig terjedő időre szól. E tíz cv alatt Moszkvában 10 millió négy­zetméter lakóteret kell építeni, 400 iskolaépületet, összesen 26.000 ágy befogadására alkalmas kórházakat, több filmszínházat, összesen 25.000 férőhellyel, több nagy szállodát ösz- szesen 4000 szobával, stb- Ugyanez a terv foglalkozik Moszkva város, gazdasága valamennyi ága tovább­fejlesztésével. Moszkva általános újjáépítési tér. vét sikeresen hajtják végre. 1951— 1952-ben például a Szovjetunió fává. rosában több mint 1,500.000 négy­zetméter lakótér épült. Ae 1953. évi terv szerint a szovjet fővárosban 800-000 négyzetméter uj lakóteret építenek, két cs félszer többet, mint 1940-ben. J legközelebbi években pe­dig évente 1 millió négyzetméter te­rületen épült uj lakást adnak át a rendeltetésének. 1953-ban a főváros újjáépítésére 5 milliárd 227 millió rubelt fordíta­nak, ebből körülbelül 2 milliárd ru­belt irányoztak elő lakóházépítésre. Ebben az évben befejeződik a moszk­vai egyetem, a Dorogomilovszkája rakparton és a Kalencsevszkaja-utcá- ban épülő szállodák és magasépüle­tek építkezése. Folytatják a zarja- gyei magasépület épitésété^d lakóhá­zak túlnyomó része a fővonalakon, a folyópartokon és tereken épült 32 emeletes szálloda építkezése a moszkvai rakparton Dorogomilovszkája­Az utóbbi években különösen gyors ütemben folynak a gázvezeték szerelési munkálatok. Moszkva la­kosságának 90 százaléka veszi igény­be a gázszolgáltatást. Az 1953. évi gázellátási tervre 65 millió rubelt irányoztak elő. Moszkva olyan gáz. forrásokkal rendelkezik, amelyek a lakások ellátása mellett lehetővé te- . szik a közüzemek, a kulturális ét közétkeztetö intézmények teljes gázellátását. Kibővül a táv fiit és há­lózatta is- Csupán idén 16 cs fél kilométer uj távfűtési hálózat épül. Továbbfejlesztik a főváros közle­kedésének valamennyi v,j ágát. A moszkvaiak joggal büszkék Metrójuk- ra amely szépség, kényelem és biz­tonság tekintetében felülmúlja mind­azt, amit eddig a metróépítés vi­lágviszonylatban alkotott. A moszk­vai utcák és terek alatt több mint 100 kilométer hosszúságban húzód­nak a Metro alagutjai. Nemrég he­lyezték üzembe a Forradalom-tértől a Kievi pályaudvarig terjedő uj föld­alatti főútvonalat három állomással. Még ebben az évben átadják -a for. galomnak a Metro nagy-gyűrűjének, a Bjelorussz pálya-udvartól a Köz­ponti Kultur- és Üdülőparkig terje­dő utolsó szakaszát­A közlekedés fejlesztését szolgáló alapvető munkálatokra csupán a moszkvai- szovjet költségvetési kerete körülbelül 100 millió rubelt irányzott elő- Ebből az összegből egész sor vil- Irnios. cs trolibuszvonalat építe­nek. A főváros kocsiparkja idén 70 uj metro-vagonnal, számos tmlibusz- sza-l, 330 autóbusszal és taxival gya­rapodik. Jelentősen kibővül a posta-, v-t- és hír-, valamint a kereskedelmi hálózat is. Moszkva arculata a felismerhcfet- lenségig megváltozott a- szovjet ha­talom évei alatt. A városrendezés színvonalát, a- lakóházak és kulturá­lis intézmények építésének terjedel­mét és minőségét tekintve, Moszkva példaképe a világ fővárosainak­2 Péntek, 1953 jul. 3. Berlin (MTI). Walter Ulbricht, Németország Szocialista Egység­pártjának főtitkára, miniszterel­nökhelyettes, szerdán este beszé­det mondott a Potsdam főterén tartott népgyülésen, amelyen több mint 20 ezer ember vett részt. Walter Ulbricht bejelentette, hogy a párt és a kormány uj politikai és gazdaságpolitikai irányzatának gyorsütemü megvalósítása már néhány nap alatt kezdeti ered­ményeket hozott, amelyekről a la­kosság meggyőződhetett. Komoly érdekünk fűződik ahhoz — mond­ta —, hogy valamennyi állami szerv pontosan betartsa a demo­kratikus törvényességet és hogy az illetékesek a dolgozók minden bí­rálatára felfigyeljenek s a kifo­gásolt hibákat bürokráciamente­sen, gyorsan kijavítsák. Lelkes tapsot keltettek Walter Ulbricht beszédének befejező sza­vai: »A külföldi és német impe­rialisták fasiszta bérenceinek puccskísérlete soha többé nem ismétlődhetik meg nálunk. A Né­met Demokratikus Köztársaság uj politikája lényegesen hozzájárul Európa békéjének biztosításához,‘ Felkészültek a malmok az oj gabona őrlésére A gazdag temés után az eddigi­eknél nagyobb feladataikra a mal­mok dolgozói jól felkészültek. Az el. ső gabona .beérkezésekor mindenütt azonnal megindulhatnak: a malmok, s az érkezéstől számított 12 órán belül liszt lesi az első szállítású uj búzából. Többyjíyan községben, ahol ma­lom nincs, a malomipari egyesülések cseretelepeket állítottak fel, hogy a dolgozó parasztok helyben cserélhes­sék ki búzájukat lisztre. Több me­gyében a meglévő malmok mellé még kisebb lartalékmalmokat is üzembe helyeztek. Több nagyobb malmot korszerűsí­tettek. A budai malomnak, a putno­ki és a gyöngyösi malomnak is lé­nyegében csak az épülete maradt a régi, egész berendezését, gépi fel­szerelését korszerűbbre cserélték. Ezek is hozzájárulnak majd a liszt minőségének további javításához. Sok malomban őrlik majd a 4.60 forintos nulláslisztet. A Gizella. malom egyedül — ha folyamatosan kapja a búzát — már az első hé­ten annyi finomlisztet őröl, ameny- nyi egymillió ember egyheti szük­séglete, de ugyanakkor -kenyérliszíef, is készítenek. Az ország lakossága bőségesen el lesz látva liszttel. A tavalyi hibákon okulva, több helyen meggyorsítják a gabona át­vételét. — MOZGÓBOLTOKAT létesíte­nek a földmüvesszövetkezetek az ara­tás idejére, hogy ezzel segítsék a dolgozókat. A mozgóboltok száma az idén meghaladja a 600-at. — TITKOS katonai értekezlet volt Tokióban Clark tábornok, a távolke­leti amerikai haderők főparancsnoka, Weyland, a Mvolkeleti légierők pa­rancsnoka, Taylor, (t, 8. amerikai- had- sereg parancsnoka és más magasran- gu amerikai katonai vezetők részvé­telével — EGY HŐS német úttörő- lányt, Christa Nalchovot Thäl- mann-éremmel tüntettek ki, mert junius 17-i berlini fasiszta pro­vokáció alkalmával élete kockáz­tatása árán megakadályozta, hogy fasiszta banditák letépjék az is­koláról a vörös zászlót és az út­törő-mozgalom lobogóját. — AZ ENSZ folytatja a „boszor. leány üldözést1*. A napokban ismét 30 tisztviselőt vizsgáltak meg, akik az ENSZ síél dolgosnak és amerikai ál- lam-polgdrok. Minthogy a tisztviselők megtagadták a válasz at lás t, elbocsá­tották őket állásukból A JttOSBNBERG-házaspárról nevezték el Avionban (Franciaor­szág) a város egyik fő útvonalát. — AZ OLASZ Szocialista Párt Központi Bizottságának teljes ülése befejeződött. A határozat felhívja a parlamenti csoportok figyelmét, te­reljék a kormányválságot olyan többség és olyan kormány megte­remtésének útjára, amely megfelel a nép.által kinyilvánított megújho­dási törekvéseknek. — MOSZKVÁBAN nagygyűlést tartottak a Nők Világkongresszu­sának határozataival kapcsolat­ban. A moszkvai nők helyeselték a Nők Világkongresszusának a béke és a nők jogai védelmére irányuló határozatait. tDßJARASJELENTßS Várható időjárás: Változó felhő­zet, több helyen záporesö. zivatar. Mérsékelt, a zivatarok idején kisebb megélénkülő szél, a meleg idő to­vább tart. Várható hőmérsékleti értékek: reggel 16—19, délben 28—31 fok között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom