Zala, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-17 / 64. szám

Hiányosságok, amelyeket sürgősen orvosolni kell Alkotmányunk 47. §. ezeket mondja: „A Magyar Népköztár. saeág védi a dolgozók egészségét és segíti a dolgozókat munkakép. telcnségük esetén. A' Magyar Népköztársaság ezt a védelmet é3 segítséget széleskörű társada­lombiztosítással és az orvosi el. látás megszervezésével’ valósítja meg.“ Kormányzatunk nagylelkű gon­doskodását üzemeinknek, állami szerveinknek s általában a szo­cialista szektoroknak ki kell ter­jeszteniük a dolgozókra, ami meg is történik — azonban szórványo­san akadnak kivételek. Ilyen ki­vételnek tekinthetjük a nagylen­gyel! olajüzemeket is. Az olajüzemek vezetősége az egészségügyi minisztériumnak bejelentette, hogy a magas lét. számra való tekintettel feltétle­nül szükséges volna az üzem dol­gozói számára leg'alább heti i_0 órás orvosi rendelés. Miután a minisztériumnál nem értek cl eredményt, az Országos Lét szám- megállapító Bizottsághoz fordul tak. Itt azt a választ kapták, nem tartják fontosnak. Az akta, amelynek száma 8342—9/1—1953., többek között — szószerint — i.gy szól: „...Nem találtuk elfogad, hatónak.“ Az üze n dolgozói nem értik, de mi sem értjük, mi ebben a. nem elfogadható? A dolgozók számát tekintve, az üzem kérése teljes mértékben in­dokolt. Egyáltalán nem helyes, hogy a dolgozóknak betegség esetén Zalaegerszegre, kell be- jármok. Ez hátrányára van az üzemnek, de a dolgozóknak is. A másik hiányosság az, hogy még üzemi gyógyszertár sincs Nagylengyelben. Ezt a kérdést nyilván jól ismerik a megyei ta­nács egészségügyi osztályánál is. Amit elmondottunk, csak egy része az orvoslásra szoruló hiá­nyosságoknak. Néhány nappal ezelőtt ivóvizet kértünk. Az egyik mérnök .azt válaszolta: — Sajnos, vízzel nem szolgálhatunk, mert ivóvizünk nincs, az üzemi viz pedig nem alkalmas emberi fogyasztásra. _ Kultúrterem sem áll a nagylengyeli dolgozók rendel­kezésére. „A Magyar Népköz­társaság biztosítja a dolgozóknak a művelődéshez való jogát“. Mi­ért nem gondoskodnak az illeté­kesek, hogy a n;a.gylengyeli dolgo­zók saját kulturobthonukban mű­velődhessenek, tanulhassanak ? Nagylengyelből indult el a „Gyorsabb fúrással a több olaj­ért“ mozgalom. Al nagylengyeli dolgozók jól harcolnak a terv sikeres megvalósításáért, tehát helytelen, hogy jogos ké. relmeikét visszautasítják.­— Szükség volna ejy borbély­ra is — mondják a dolgozók —, de a zalaegerszegi Fodrászszö­vetkezettől felénk se néznek, jár­hatunk akár térdigérö szakállal is. A vállalat szerződést kötött a MÁVAUT-tal a dolgozók ottho­nukba való szállításával kapcso­latban. A megállapodás szerint az autóbusz Pusztaszentlászlóig jár, szombaton délután haza vi­szi, vasárnap este pedig vissza­hozza a dolgozókat. A valóságban azonban nem így történik ia do­log. Mire a dolgozók az autóbusz, hoz jutnak, az megtelik más — nem a vállalathoz tartozó utasok! kai. Az autóbusz vezetője min­denkit felvesz, aki utazni akar, csak éppen az olajbányászokról feledkezik meg. ★ Elmondottuk, melyek azok a hiányosságok, amelyeket a nagy­lengyeli dolgozók magukra nézve sérelmesnek tartanak, — mag­osak ezt fűzzük hozzá, hogy az illetékesek hassanak oda, hogy mielőbb megkapják a 'dolgozók mindazt, amit alkotmányunk biz­tosit számukra. T. E, Megjelenf az Országos Bőkctanács kiadásá­ban. Vajda István „Éjjel a Dunán“ című kisregénye, a könyv olvasója elölt egy öreg dunai hajó izgalmas éjszakai útja elevenedik meg. A Duna fölött sűrű a köd, a viz sekély. A solti szűkület -előtt, hir­telen megáll a hajó. a kormányos nem mer átkelni a nehéz útszaka­szon. Pedig az adott szó teljesítése forog kockán. A hajó békebizottsá­ga még az. úti előtt: .megfogadta, hogy túlterhelt, vontával, két1 nappal a szokott menetidő'előtt érkeznek meg Mohácsról Győrbe. »Szenet, taka­rítanak meg, gyorsítják a berako­dást1. >S nwáft a. solti szűkület alatt kénytelenek megállni.. . ígérőt- mégis valóra válik. Vaj. da István, a' kisregény írója érde­kes, szerelemmel tarkitolt fordula­tos,.jel enetekben örökíti meg a hajó legénységének és kapitányának nagyszerű győzelmét a természet e^ői fölött. Az ,,Éjjel a Dunán“ taiiulságoa és szórakoztató olvas­mány. Arra nevel, hogy nincs olyan területe a mindennapi, életnek, ahol ne adódna alkalom bókeakaratun- kát főitekkel bizonyítani. SZIKRA KÖNYVKIADÓ "Az Izraeli Kommunista Páit' Kafcgi a békéért és független­ségért. Fűzve: 3.50 Ft Is apu László: Pártszervezeteink a szocialista numkaverseny élén. 2.— Ft. »Szépirodalmi könyvkiadó. Lágy István: ÉJnnep a mi utcánk­ban (novellák) kötve: 17.— Ft, Ifjúsági könyvkiadó. A Komszomol négy kitüntetése. Kötve: 10.— Ft. Majakovszkij: Száguldó csodáló (Verses mese) .Fűzve: 2.50 Ft. Uj magyar könyvkiadó, Morgyinev: Kikelet (regény) Kötve: 36.— Ft.. Művelt Nép Könyvkiadó. Bencsik Imre: Gőzkalapács — Hives László — Takács Tibor: Tűz (jelenetek) Fűzve: 1.50 Ft, Nyesßmejanov: Nyomjelző ato­mok. Fűzve: 2,50 Ft.. Ssauder József: Bessenyei. Fűzve: 10.50 Ft. Népszava Könyvkiadó. Földényi Ervin: üzemi jóléti intéz, menyek. Fűzve: 4.50 Ft Németh Lajos: Koordináta mérés, (Munkafogások a gépiparban) Fűz­ve: 2.50 Ft. A Dicsőség Sztálinnak tsz versenyfelhívása a megye tsz- és tszes-iliez Mi, a Dicsőség Sztálinnak tsz dolgozói szem előtt tartva, pár­tunknak a mezőgazdaság fejlesz­téséről hozott határozatát, látva az elénk tanuló feladatokat, me­lyek napról-napra nagyobb mun­kát követeinek tőlünk, egészévi hosszúlejáratú párc.sversenyre hívjuk ki a nagykanizsai Vörös Csillag tsz-t s egyben versenyre hivjuk megyénk összes termelő- szövetkezeteit, termelőcsoportjai't az alábbi szempontok szerint: 1. Az első negyedévi baromfibe. gyűjtési tervünket április 1-re 102 százalékra teljesítjük. Tojás- begyűjtési tervünket ugyanezen idő pontra 101 százalékra teljesítjük. Egészévi tojás, és baromfibegyüj. tési tervünket pedig december 2]-re 101 százalékra teljesítjük. 2. Az 1953. évi tejbegyüjtési tervünket a múlt évről fent ma­radt hátralékokkal együtt min­den hó végére 100 százalékra tel- j esi tjük, 3. Hizottsertés. és vágómarha. beadási tervünket a beütemezett határidő előtt 10 nappal teljesít­jük. Ebből a két beadási cikkből is december 21-re teszünk eleget egészévi kötelezettségünknek. 4. A kenyér, és takarmánybe- gyüjtééi tervünket augusztus 10- rc teljes egészében teljesítjük. 5. A kapások begyűjtési tervét november 7-re 101 százalékra tel­jesítjük. 6. Szénából és hüvelyesekből be. gyűjtési tervünket szeptember 20.ra 100 százalékra teljesítjük. Az 1953. évi mezőgazdasági feladatok végrehajtásával kap­csolatban a következőkéi, vállal­juk: 1. A tavasziárpa, zab, vörös­here, lucerna., cukorrépa vetését március 25-ig', a burgonya és kukorica vetését április 20-ig fe­jezzük be. 2. A pillangós, és szálastiakar- mányokat a virágzás bekövetke­zésekor betakarítjuk, alkalmaz­zuk a- hengeres szénaszáritási módszert. 3. A kapásnövényeket kikelés után azonnal fogatoljuk, a kuko­ricát hárepnszor megkapáljuk, a burgonyát kétszer töltögetjük. 4. Az aratást határidő előtt két nappal befejezzük és a szem. veszteséget a lehető legkisebbre: félszáaalékra csökkentjük. 5. Az aratás befejezésétől szá­mított 6 napon belül a gabonát behordjuk és a cséplést augusz. tus 20 előtt két nappal befejez­zük-. A cséplésnél villanymotort alkalmazunk és Bredjuk-mód- szerrel csépelünk. 6. A íarlóhántást cgyidöben vé. gezzük az aratással, amit az ara­tás befejezésétől számított 3 na­pon belül 100 százalékban befe­jezünk. A másodvetési tervünk 105 hold, ezt 120 holdra teljesít­jük. . 7. Az őszi betakarítást határidő előtt 1 nappal befejezzük. 8. Az őszi vetésünket határidő »előtt 5 nappal fejezzük be. 9. őszi szántóterületünk 20 szá. zalékát letrágyázzuk. 10. Az őszi mélyszántást ha. Iái Idő előtt 5 nappal befejezzük. 11. Teirinelö,szövetkezetünk 20 százalékkal {magasabb termés- eredményt ér el, mint a.z egyéni­leg.. dolgozó, parasztok. Terméseredményeink fokozása érdekében az alábbi agrotechni­kai módszereket alkalmazzuk:' 1. Ahol a talaj adottságai meg­engedik, 100 százalékban alkal­mazzuk a keresztsoros vetést. A kukoricát 100 százalékban ke. resztsorosan vetjük ej. 2. A pótbeporzást a rozsnál, kukoricánál, napraforgónál 100 százalékban alkalmazzuk. 3. A tavaszi árpa jarovizáíását 5 holdon végezzük el. ' 4. A tarló mitro,géntrágyázását 40 százalékban végezzük el az összes tarlóterületeinkhez v.iszo- nyitvá. 5. Az istállótrágyát az istál­lókból azonnal a tábla szélére szarvasba hordjuk és amikor a nyersfoszfátot megkapjuk, beve­zetjük a nyersfoszfátos trágya- kezelőt. 6. Állattenyésztési tervünket 105 százalékra teljesítjük. Felhívjuk megyénk összes ter­melőszövetkezeteit és termelöcso- portjait, hogy csatlakozzanak a zalaegerszegi Dicsőség Sztálinnak és a nagykanizsai Vörös Csillag termelőszövetkezetek párosverse­nyéhez. Kérjük, csatlakozásukat a járási tanács mezőgazdasági osztályain keresztül közöljék a megyei tanáccsal és a megyei lappal. Magyar Mihály M DP titkár h. Major Gyula tsz, elnök, Pál Zsuzsanna agronómus, Orbán János és Kandó József no vénytermesztési brigád veze­tők, Tóth István állal tenyész­tési brig'Advezetö. TegyiMí sikeressé az orosznyelwi vizsgákat Az orosz nyelv tanulása me­gyénkben is. tömegmozgalommá vált. Megyénk dolgozói megértették, mit jelent számukra az orosz nyelv megismerése, tudása, hisz annak ismerete további munkánk sikeréhez szinte nélkülözhetetlen. Ez a nyelv annak a népnek a nyelve, amely a szocializmushoz vezető utat elsőnek rakta le és az emberiségnek Lenint és Sztálint adta. Szükséges ennek a nyelvnek is­merete, hisz gazdasági és kultu­rális kapcsolataink a Szovjetunió­val mind szorosabbra fűződnek, egyre gyakrabban látogatjuk egy­más országát. A személyes érint, kezéshez ismernünk kell a szov­jet embereik nyelvét. Az orosz nyelv ismerete lehe­tővé teszi számunkra, hogy Le­nin, Sztálin tanítását és a szovjet kulturális élet alkotásait eredeti­ben tanulmányozzuk. Ismerni kell az orosz nyelvet minden művelt embernek azért is. hogy mégis, merkedhes’sék az orosz irodalom nagy klasszikusaival, a szocializ­mus és a kommunizmus építésé­nek, a béke megvédésének szolgá­latában álló élenjáró irodalom­mal, a Szovjetunió egész haladó és iránymutató kultúrájával. Mindezeket felismerve, mc. gyénkben többszáz dolgozó tanul­mányozza az orosz nyelvet, falva­kokban és városainkban egyaránt. Falvainkban még e hónapban meg­történnek a vizsgáik, melyeknek eredményessége attól is függ, hogy a tanfolyamokra jelentkezett dol­gozóik maradéktalanul megjelen­nek a heti foglalkozásokon. Ezen a téren tapasztaltuk, hogy sok ja­vítanivaló van. A lemorzsolódás elleni harcot egy pillanatig sem szüntethetjük. Tapasztalatunk az, hogy azokon a munkahelyeiken nincs lemorzso­lódás, ahol a vállalat vezetője is átérzi annak jelentőségét, mit je­lent számunkra megismerni az orosz nyelvet. A lemorzsolódás elleni harcot nagyban segíti, ha alapszerveze­teink, titkáraink és nyelvtanfo­lyam felelőseink felkeresik az adott üzenr:, község, hivatal párt- szervezetéi. tájékoztatják őket a területükön folyó nyelvoktatási munka problémáiról és segítségü­ket kérik azok megoldásához. Az elkövetkezendő orosz nyelv­vizsgákon azok is résztvehetnek, akik az elmúlt évben tanulták az orosz nyelvet, de vizsgát nem tettek. Jelentkezhetnek az illeté­kes a laptervezet titkáránál, a vá­rosi, vagy megyei MSzT-titkársá- g'on is. A vizsgák letétele után a dolgo­zók állami jellegű bizonyítványt kapnak. Kisházi Vince mmummn Március végén a Szovjet Film Ünnepének legkiemelkedőbb alko. tását, a színes, magyarra szinkro­nizált, „Feledhetetlen 1919“ cimü filmet lesz alkalmuk látni a nagykanizsai dolgozóknak. Ennek az uj szovjet alkotásnak szerep, iöi többszörös Sztálin-dijas művé. szék, akik többek között & „Ber­lin eleste“ cimü, szines filmben is szerepeltek. A film méltán nyerte el az 1952-es nemzetközi filmfesztivál Nagy-diját. spOrt Zd Vörös Meteor—Komlói Bányász 1:1 (1:1) Zalaegerszeg, 2000 néző. Vezette: Vc- csey. Góllövő: Kerkai II, illetve: Cserháti. Zalaegerszeg: Molnár — Dolgos, Szőcs, Nádasi — Szijjártó, Zsidó — Kerkai II., Szabados, Németh, Kerkai I., Wolf. Komló: Magyar — Kanizsai, Orosz, Dautn — Károlyi, Szám I. — Schmclcz, Szám II., Póliriger, Cserháii, Huszli, A hazai csapat kezd és azonnal tá­madásba lendül, a 7. percben mégis Komló szerzi meg. a vezetést. Cserháti lesgyanus helyzetben a védők között kiugrik és 10 méterről a meglepett Mol­nár inellett laposan a balsarokba lő. 1:0 Komló javára. A gól után továbbra is a Vörös Meteor támad, de a komlói védelem mindig időben lép közbe. A 18. percben egyenlít a Vöiös Meteor. Sza­bados nagyszerű »labdával teszi lyukra Kerkai Il-t és a szélső az ötös sarkáról félmagas, védhctetlen lövést küld a kapu jobbsarkába. 1:1./ Egyenlítés után még jobban feljön a jíazai csapat, de csatárai nem tudnak igazi gólhelyzetet összehozni. A lövések vagy kapu mellé, vagy fölé mennek. Különösen Wolf pró­bálkozik minden helyzetben lőni. Komló csak ritkán jut el Molnár kapujához, de ezek a támadások rendszerint veszé­lyesek. A. 31. percben Kerkai I. jól szök­teti Wolfot és a szélső a 16-os sarká­ról leadott hatalmas lövése a bal felső kapufán csattan. A félidő végefelé a Vörös Meteor enged az iramból. Komló is vezet egy-két támadást, de az ered­mény nem változik. 1F. félidő. Az első 15 percben válta­kozó támadások folynak, egyik csatársor sem Ind kibontakozni. A Vörös Meteor­nak adódott ugyar* egy jó helyzete, de Kerkai TI. késlekedett a lövéssel. A IC. pereben Wolf szögletet ivei be és a labda a kapufáról megy ki. A másik oldalon Szám II. 15 'méteres veszélyes lövését védi Molnár. A 24. percben Szijjártó a. 16-os vonalán kézzel üti le a labdát, a szabadrúgást Szám I. magasan fölé rúgja. Komló most erősít. Schmelcz közelről leadott erős lövését védi Mol­nár, majd Cserháti kitörését akadályoz­zák meg a hazai védők. Ezután újból a hazai csapat vezet támadásokat. Szaba­dos hozza kitűnő helyzetbe Kerkai I-et,. de az összekötő magasan fölélő. A 30. percben Szabadost lecserélik és Bölcs­földi jön be összekötőnek. Mindkét csa­pat nagy erővel igyekszik a győztes gól megszerzésére.1 A 36. nercben Németh 15 méteres lövését védi Magvar, 1 perc múlva ismét Németh veszélyezteti a komlói kaput, azonban a középcsatár nagyszerű fejesét Magyar szögletre, nyom in. A <14. percben Daum a 16-oson szabálvtaianul szereli Kerkai. I-et, a szabadrúgást Dolgos a bal Telső sa­rokba irányítja, de Magyar szögletre uvomja, A sarokrngásra már nem Jut idő. Bírálat, .ló iramú mérkőzésén a hazai csapat támadóit többet, de csatársora ferde felfogásban játszott. Különösen vonatkozik ez a két összekötőre, akik a c/élsök foglalkoztatását elhanyagolták. Mindkét csapatban a közvetlen vedelem játszott elfogadhatóan. Egyénileg a győztes csapatban Szűcs, Nádasi és Németh játéka érdemel di­cséretet, a komlói csapatban pedig Ka­nizsai, Orosz, Daum és Cserháti játszóit jól. MEGYEI BAJNOKSÁG ERED,MENYEI Z. Építők—Z. Dózsa 2:1, Zalaszenlgróti VM—Z. Lokomotiv 4:0 N. Építők—Z. Vörös Meteor II. 3:1 Lovászi Bányász—Lovászi Bástya 0:0 N. Lokomotiv—N. Bányász II. 1:0 N. Bástya—Bázakereüyci Bányász 0:1 Felsőrajki Traktor—Z. Ííástya 4:2 Lenti Traktor—Zalalövöi SK 4:1. NB. II. Nagykanizsai Bányász—Csillaghegyi Vörös Lobogó 4:0 (3:0) ★ \ 12 falálalos TOTO-szelvény: 2, 1, x, 2,2, 1, 1,1,-x, 1» 1. A Góltotó 4 .falálalos szelvénye: Do­rog— Bp. Dózsa 1:5 (1:3), Bp. Kinizsi- Szombathely 5:2 (3:1). N ÉGY TELIT AL AL AT Totoeredményck: 12 lalálatos 4 darab, egyenként 15.625 forint, 11 találatos 134 darab, egyenként 465 forint, 10 találatos 1261 darab, egyenként 61.25 forint nye­reménnyel. APK&HIRDETÉS ELADÖ 200-as motorkerékpár jó álla­potban. Nagykanizsa, Dcák-tcr 0.. I. ajtó. (45) GÉPKOCSIVEZETŐ alapfokú jogosítvány- nyal elhelyezkedne személy- vagy fc- . hcrkocsira. Cim a kiadóban. (46) n o z i Zalaegerszeg, március 13—17-ig . KÉT KRAJCÁR REMÉNYSÉG ★ Nagykanizsa, március 16—17-ig: GŐGÖS HERCEGNŐ ZALA A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja. — Felelős szer­kesztő és kiadó: Darabos Iván. — Szer­kesztőség: Zalaegerszeg. Kossuth Lnjos. utca 22. Teleíon: 250. — Kiadóhivatal: Zalaegerszeg. Széchenyt-tér 4. Telelőn: 102. — Készült n Vasmegyei Nyomda­ipari Vállalatnál Szombathely. Kossuth 1 a jós utca 8. Telelőn: 75. — Felélő* vezető: Hofmann Mikló».

Next

/
Oldalképek
Tartalom