Zala, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-18 / 65. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ★ Egy nap alatt 1450 tojást gyűjtöttek be (iutorlöldén. — Andráshula állta a szavát, megszerezte az fcUteem I. kitünte­tését. — Kissziget méltóan készül április 4.re. AZ MDP ZALA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJ IX. évfolyam, 65. szám. Ára 50 fillér 1953. március 18. Szerda Megyénk dolgozó parasztsága a vasárnapi gazdagyüléseken tett hi- tet a Szovjetunió iránti -szeretetéről, arról, hogy kemény, .megfeszített- munkával áll készen megvédeni mind­azt, amit a felszabadulás jelent számunkra. Minden, becsületes, hazáját, párt. ját szerelő dolgozó paraszt köteles­ségének érezte, hogy elmondja eze­ken a gyűléseken, milyen munkával akarja megünnepelni felszabadulá­sunk 8. évfordulóját. Felszabadulási hetet tart egész megyénk. Munkás­osztályunk mellé felsorakoztak a falvak dolgozói, hogy ők is méltó­képpen ünnepelhessenek. Észícregnycn 200, Galambokon .‘178, Garaboncon 198 dolgozó pa­raszt jelent meg a falugyűlésen. A garabonci 19S megjelent dolgozó közül 40-an tettek szocialista' vál­lalást. De folytathatjuk a sort to­vább. Gelscn 850, Nagyradán 150, <Yu permeken pedig 520 dolgozó ment el az ünnepélyes fogadalomtételre, A felajánlások méltóak a nagy ünnepre, ­Varga István, 8 holdas rigyáci dolgozó paraszt vállalta hogy a tavaszi mezőgazdasági munkákat 10 nappal határidő előtt befejezi, ugyanakkor versenyre hiyta Dara- Péter, 10 holdas dolgozó parasztot, aki elfogadta a kihívást és elmon­dotta. hogy nem marad alul ebben a versenyben, ö 15 nappal a határidő elült- fogja elvégezni a tavaszi me­zőgazdasági munkákat. Ugyanezen a gazdagyülésen mondta cl Varga- La­jos 11 holdas dolgozó paraszt, hogy ■ zabvetéstervét 20 százalékkal tuRel- jcsiti és április 4-rc 130 százalékra- tesz eleget I. negyedévi ba-romfibe- gyiijtési kü-telezcbtségénck. Már fi István, orosz tonyi 3 holdas - dolgozó paraszt vállalta, hogy kuko­ricáját négyzetesen veti el. I. ne­gyedévi fojásbégyüjtési kötelezettsé­gét pedig április 4-ig 105 százalék-- ra teljesiti. Ugyanakkor párosver­senyre hívta- Ninii László dolgozó parasztot aki elfogadva a kihívást hozzátette, hogy a felajánlottak mel­lett I. negyedévi adóját április 4-ig 110 százalékra teljesíti. Példamutató Tislér István, 4 hol­das bajosai dolgozó paraszt fel­ajánlása is. ö azt. vállalta felszaba­dulásunk 8. évfordulója tiszt eleiére, hogy április 4-ig egészévi tojás- és soványbaromfibegyüjtési kötelezett­ségét teljesíti. A felszabadulási hétre nagyon sok dolgozó paraszt tett olyan fel­ajánlást hogy alkalmazza a fejlelt növénytermesztési módszereket. így Eozdai József, (5 holdas gelsei dol­gozó paraszt azt- vállalta, hogy ösz- szes . vetöburgonyáját elöcsiráz atja, s a burgonyavetést 20 nappal határ­idő előtt teljesíti. Felajánlást tett cinciiéit begyűjtési kötelezettségének túlteljesítésére is. Vállalta, hogy április 4-re elegét lesz. egészévi so- ványbaromfi- és félévi tojásbeadási kötelezettségének. Ugyanakkor fel­szólította a község minden dolgozó parasztját, hogy lépjenek vele ver­senybe. Munkával mutassák meg, ho. gyan tudnak harcolni a haza építő­séért, a béke védelméért Ács János, f> holdas nagybakónaki dolgozó paraszt is a mezőgazdasági munkák jó elvégzésére tett vállalást. Felajánlotta, hogy kukoricáját há­romszor kapálja, burgonyáját két szór töltögeti és a- kukoricán cl végzi a pótbeporzás Párosverseny ro hívta emeli dt Csávái István, négy holdas dolgozó i arasztól. Idős Skobics György Murakercsz- turon azt vállalta a gazdagyülésen, hogy félévi tojás- és baromfibeadási kötelezettségének áp.ilis 4-ig eleget les', z ab vetési tervét 200 öllel túltel­jesíti Ezenkívül felajánlást tett ar­ra, lngy két dolgozó paraszttársának segítséget nyújt, hogy ők is határidő eiött befejezhessék a ,nyuszi mező­gazdasági munkákat. De nemcsak .a dolgozó parasztok léptek egymással versenybe, hanem az egyes községek is méltó felajánló., sokat tettek. Magyarszer dáhely< :i elhatározták, hogy a község arra al­kalmas területein bevezetik az ön­tözéses gazdálkodást's az ehhez szűr. séges munkát társadalmi utón va­lósítják meg, Rigyácon azt a. fel­ajánlást tették a felszabadulási hév­re, hogy egyik utcájukat 000 méter hosszan befásitják. ugyanakkor hi- zottsei’tésbegyüjtési tervüket 125, vú- gómarhatervüket 140, baromfitervü­ket 125, tojástervüket 105, tejtervü­ket pedig 110 százalékra teljesitik. Lentissombathelyen ugyancsak a begyűjtési tervek túlteljesítésére tet­tek felajánlást a. felszabadulás tisz­teletére. Vállalták, hogy március 31-ig 1.10 százalékra teljesítik to- jásbegyüjtési tervüket. ugyanezek ideig baromfiból elérik a 180, tej­ből pedig a 110 százalékot, pénz­ügyi bevételi tervüket pedig. 110 százalékra teljesitik. Ugyanakkor Iklódbördöcét párosversenyre hívták a falugyűlésen. Kedden délelőtt .megkezdődött az országgyűlés uj ülésszaka. Megjelent az ülésen dolgozó népünk szere'ott vezére, Rákosi Mátyás elvtárs, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke, akit a jelenlévők helyükről felállva hosszantartó taps­sal köszön lőttek, Részívett az ülésen Dolli István elvtárs, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnöke, Gero Ernő elvtárs, a minisztertanács elnökhelyettese, Farkas -Mihály elv- társ hadsereg tábornok, honvédelmi miniszter, Révai József elvtárs, népművelési miniszter, valamint Nagy Imre, Hidas István, Kiss Ka­roly." Házi Árpád elvtársak, a mi­nisztertanács elnökhelyettesei és a minisztertanács többi tagja. Jelen volt az ülésen J. D. Kiszel- jov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és a budapesti diplomá­ciai/ testület számos más tagja. Az ülést Rónai Sándor elvtára, az országgyűlés elnöke nyitotta meg. Kegyelet es szavakkal emlékezett meg a csehszlovák nép nagy fia, és ve­zére Klemcnt Gottwald elvtárs 'el­hunytéról. Az országgyűlés felállás­sal adózott Kleinen! Gottwald elv­társ emlékének, —Gottwald elvtárs halála súlyos csapás' és veszteség nem csupán a Csehszlovák Köztársaság népe, ha­nem a béke. a demokrácia, a szo­cializmus egész tábora számára — mondotta Rónai elvtárs. — Gotiwald elvtárs halála fájdalmas gyász a mi J Kánunkra is, akik az ö személyé- I ben a magyar-csehszlovák- barátság Vcoyik legrégibb cs legjobb harcosát vesztettük él. — Gottwald elvtárs tapasztalt ve­zetése alatt vívta a csehszlovák nép harcát évtizedeken át a kapitalista rabság’ ellen, Gottwpjd elvtárs irá­nyította a csehszlovák nép harcát a fasiszta német megszállás ellen, az Ö vezetése alatt biztosította Cseh­szlovákia népe a Szovjetuniótól ka­pott szabadságot, verte vissza a re­akció 1948 februári nagy támadá­sát tetté ártalmatlanná az alávaló Slánsky-bandát s mért döntő veresé­get az ellenségnek arra az álnok tervére, hogy kiszakítsa Csehszlová­kiát a demokratikus és békeszero'ö országok táborából. — Gottwald elvtárs Csehszlovákia dolgozóinak nagy tanítója volt. Megtanította, népét a győzelem leni­ni-sztálini tudományára, megtanítot­ta arra, hogyan mérjen csapásokat a kapitalistákra, az imperialistákra, a nép külső és belső ellenségeire, s hogyan lásson hozzá a ragyogó szo­cialista jövő építéséhez. — A népi dcmokmlikus Csehszlo­vákia nagy építője volt, akinek bölcs irányítása alatt lépett rá Csehszlo­vákia a szocialista tervgazdálkodás útjára, növelte kétszeresére ipari ter­melését, s tette meg a szocialista átalakulás első nagy lépéseit a me­zőgazdaságban. — A szovjet-csehszlovák 'barátság fáradhcétailan hirdetője cs megvaló­sítója volt, aki egész életművével arra törekedett, hogy a Szovjetunió­hoz, a béke, a demokrácia s a szo­cializmus nagy vezető államához való hűségeit-, mint a nemzeti független­ség és felvirágzás egyetlen, útját egész népe első parancsolatává te g'v". — A nemzetek ’barúUágáma nagy harcosa, a csehszlovák és a magyar nép testvériség én ék nagy kovácsa volt Gottwald elvtárs. — Ö kezdeményezte Ráljzsi elv- társsal együtt a magyar'-soslissiovák barátsági, együtt működési ás kölcsö­nös segélynyújtási szerződést, amely — mint Rákosi elvtárs mondotta — lényegesen hozzájárul Kwópa c ré­szen a bekefront megerősödéséhez és a népi demokratikus erők összefogá­sához‘ ‘. — GoliwaW elvtars céltudatos ve­zetésével Csehszlovákia gyökerében számolta fel a Masaryk—Benes-féle csehszlovák burzsoá köztársaság nemzetiségellenes, soviniszta politi­káját, amelyet a Clementis—Iíusák- féle imperialista kémek és burzsoá nacionalisták igyekeztek táplálni. Ha ma vállvetve, összefogva építi. az uj életet Csehszlovákia minden népe, ez a goittwaldi vezetésnek köszönhe­tő, amely szétzúzva az aknamunkát végző ellenséget, megszilárdította Csehszlovákia népeinek testvéri egy­ségét, — A. gyász súlyos óráiban népünk forró együttérzését nyilvánítja Cseh­szlovákia testvéri népei iránt és megfogadja., hogy Lenin cs Sztálin győzelmes zászlaja alatt, a dicsősé­ges Szovjetunió oldalán a jövőben még szorosabbra kovácsolja, meg ter­mékenyebbé fejleszti a magyar-cseh- szlovák barátságot. Ezután Szabó Piroska, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának titkára számolt be az Elnöki Tanácsnak az országgyűlés 1952 december 20-áu berekesztett és március 17-én újból megnyitott ülésszaka közötti időben végzett munkájáról. A Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa a két ülésszak közötti -időben öt ülést tartott és 8 törvényerejű rendeletét alkotott. Szabó Piroska a továbbiakban beszá­molt több miniszternek ebben az időszakban történt megválasztásáról. Az országgyűlés az Elnöki Ta­nács titkárának beszámolóját tudo­másul vette. Ezután Győré József elvtára bel­ügyminiszter benyújtotta az ország- gyűlési választásokról szóló jogsza- Irályok módosítására vonatkozó tör­vényjavaslatot. Darvas József elv­társ, közoktatásügyi miniszter a kis­ded óvásról, Kovács Béla elvtárs, igazságügy,miniszter a Magyar Nép- köztársaság Alkotmánya 24. parag­rafusa uj szövegének megálla-pitú- sáról, Házi Árpád elvtárs, a mi­nisztertanács elnökhelyettese pedig az egyes kitüntetések alapításáról szóló törvényjavaslatot nyújtotta be. Az országgyűlés a kisdedó-;ásTó! szóló törvényjavaslatot az ország, gyűlés kulturális bizottságának, a többi törvényjavaslatot pedig az országgyűlés jogi bizottságának adta ki előzetes tárgyalás és jelentéstétel céljából. Az országgyűlés legközelebbi ülé­sét március 18-án, szerdán . délelőtt 1' órakor tartja, s napirendjére a? országgyűlési választásokról szóló jogszabályok módosításáról, a kis- dedóvásról, a Magyar Népköztársa­ság Alkotmánya 24. paragrafusa uj szövegének megállapításáról és az egyes kitüntetések alapításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását tűzte ki. Zalaapátiban előc'iráztatott burgonyát vetettek A sztálini utón haladnak tovább a Szovjetunió és a népi demokratikus országok népei A zalaapáii dolgozó parasztok sem akarják, hogy községük ha­lálában csak egy talpalatnyi föld is üresen maradjon. A községi ta­nács és a mezőgazdasági állandó, bizottság tagjai a munkák meg­kezdése clöilt rendszeresen járlak a határi, hogy megtudják, hol megfekiö a talaj a munkáik meg­kezdésére.- Nemcsak a talajt vizs­gálták, hanem a dolgozó panasz, tokát is meglátogatlak. Ennek az eredménye az Icát, hogy a jé idő beálltával nagy lendülettel kez­dődött még és folytatódott a mun­ka. Március I2.ig 180 hold földei rágyáztak, 15 holdat szántottak fel cs 170 holdon végezték el a sinvtózást. 37 hold árpát, 40 hold zabol, 30 hold vörösherét, 7 hold lucernát és 11 hold egyéb tavaszi növényféleséget vete tek el- Több dolgozó paraszt keresztsorosan vé­gez: e el a tavaszi vetést. A munkák végzésében élenjárt Iberp-J:kn József-8 holdas dol­gozó paraszt, aki 600 négyszögöl árpát és 1000 négyszögöl zabot verest. Vannak a községben már olyan dolgozók, akik a gabonán kívül burgonyát is ve leitek. Havasi Géza 2,5 ho-ldas, Göcseji János 8 holdas dolgozó parasztok próba­ként elöcsiráztat-iák (jarovizálták) a burgonyád és 150, illetve 200 négyszögöl burgonyát vetettek. A zal'aapáti dolgozó parasztok is magasabb termést akarnak el­érni ebben az évben. Tudják, hogy ehhez szükséges a tavaszi magvak időbeni elvelése és nem utolsó sor­ban agrotechnikai módszerek al­kalmazása. Ha munkájukat továbbra is ilyen lelkesen és lendületesen vég. zik, akkor tervük teljesülni fog, jóval magasabb termést takarít­hatnak be, mint az elmúlt évben, mert ehhez megvan minden lehe­tőségük, csali ezt kJ kell használ- ni. (MTI). A Szovjetunió minden ré­széből érkeznek hírek a szovjet dol­gozók újabb munkasikereiröl. így például a „Vorosilovugolj“ Szénipari Tröszt „Sztálin“ bányá­jának dolgozói elhatározták, hogy a korábban vállalt 10 ezer tonna he­lyett 15 ezer tonna szenet termelnek terven felül. A bánya legjobb vájá­ra, Lcontyij Valejnvikov, az ötödik ötéves terv megkezdése óta már hat­évi normát teljesített. Az ötéves terv befejezéséig még nyolc évi normát ak ar teljesíteni. A kolhozparasztok a Szovjetunió többi dolgozójához hasonlóan megfő, gadták, hogy még szorosabban tö­mörülnek' a Szovjetunió Kommunista Pártja, a szovjet kormány köré és még jobban dolgoznak a kommuniz­mus mielőbbi felépítéséért. A sztálingrádi terület „Gigant“ kolhozának tagjai írják a „Szóéin­lisztyicseszkojc ke,m]jegyei!je“ című lapban: A Nagy Honvédő Háború éveiben kolhozunk területet ideiglenesen el­foglalták a német fasiszták, akik földig leromboltak mindent A fa­siszták felett aratott győzelem után Sztálin elvtárs felszólítására és a szovjet kormány hatalmas támogatá­sával hozzáfogtunk kolhozunk újjá­építéséhez és felvirágoztatásához. A háború elölt a kolhoznak 10 ezer birkája volt. A birkaállomány most meghaladja a 25 ezret. Kétszeresére nőtt a szarvasmaThaállo.mány is. 1952-ben a kolhoz jövedelme 4 és fél millió rubel volt. Az uj . ötéves tervben a kolhoz gazdasága még jobban felvírágzik, A Sztálingrádi Vizierömü felépítése után földjeinken villamosgépek fognak dolgozni, a földek .pedig ( eddig soha néni látott tonnást ad­nak, A Csehszlovák Köztársaságban lévő plzcni Leninüzem dolgozó; Qhaleticén a ..Manganoky“ üzemek­ben szovjet lépegető ckszkavátort szerelnek fel. a nagyszerű szovjet gép jelentős mértékben hozzájárul a gottwaldi ötéves terv utolsó éve feladatainak határidőelőtti teljesité- séhez, A szovjet gép S (ha alat-t több mint 1000 köbméter földet mozgat meg és 400 dolgozó munkáját he­lyettesíti. A bolgár dolgozók a „Eüsziea“ víztároló gátjáuál épí­tik a „Rosziea“ erőmüvet/ . Az épí­tők sztálini őrségben küzdenek az erőmű határidőelötiti befejezésééD. Vállalták, hogy határidő előtt már­cius 25-ig, befejezik az erőmű épi. téséto április elsején pedig megkez­dik a gépek szerelését. Megkezdődött az országgyűlés uj ülésszaka Dolgozó parasztságunk lelkes vállalásokkal csatlakozott a felszabadulási hét mozgalomhoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom