Zala, 1953. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1953-02-27 / 49. szám

1 (Folytatás as h oldalról) ■érzéseit és. 'gondolatait, aki nem akarja újabb pusztító- bábom ki­törését, annak az embernek érzéseit és gondolatait, aki üreg akarja vé­deni a békét, hogy boldogan élhes­sen.-• A szovjet ivók mindig tevéke­nyen harcoltak az embergyülölő fa­rizmus, as imperialista rablás és mészárlás ellen. — Széles visszhangra találnak minden ember szivében Hja Eren- burg, Fagye jev, Tyihtoov, Szimo- nov és más szovjet írók megnyilat. k.o sásai, akik tecrékenyen harcolnak az egész emberiség alapvető létérde­ke iérfc.- Mi, szovjet írók,' felhívjuk az összes ‘jóakaratai embereket, tömő- Áriák szorosabbra soraikat, zárkóz­zanak. fel a békekarcosok .mögé, vcs- .k latba minden, erőjüket a har­madik világháborúra gyújtogatok bűnös Terveinek meghiúsítására. V. p Druziii beszédét gyakran szakította félbe a-..gyűlés részvevő-i- iveíi lelkes tapsa, éljenzése. Beszéde befejeztével perceken át zúgott a lelkes tauB, s amikor V. P. í)ruzi*> magyai' nyelven éltette-, a magyar szovjet barátságot, Sztálin és Rákosi slvtórsakak a. lelkesedés még- tovább fokozódott.. Szűnni nem akaró forró éljenzéssel köszöntötték a dolgozók a nagy szovjet népet a világ első békeharcosát, Sztálin elvtársa:fc és ’épünk szeretett atyját és tanítóját, Rákosi elvtársat. Amikor a viharos taps elült, Kónya Lajos Kossutli.dijas költő, •a Magyar írók Szövetségének főtit­kára emelkedett szólásra. — A mi békaharcunk nem xjací- fizmus — mondat hr a többi között — mi békét követelünk az ember millióknak, harcot hkdetünk a bá­bom ellen. Es mert; szivünk szere­tettel van tele az alkotó, építő cm* bermilllók iránt, gyűlöljük a. háború fene vadjait és a népek áraiéit. Ezután Marija Dmitri jevna. Ovszjannyikova, a közgazdasági tu- íoimnyok kandidátusa, a „Sz.ov- jetszkaja Zscnscsina‘‘ főszerkesztő­je szólalt fel. M, D. Ovszjannyikova beszéde — - Mi, szovjet nők, lelkünk mé­lyéből, anyai szivünk minden ereje, vei gyűlöljük a háborút — morrdot- !a bevezetőben M, D. Ovszjannyiko- v;> — hiszen magunk tapasztaltuk, : - -nnyi borzalommal és szenvedéssel jár a háború. Nincs olyan szovjet nő. aki a háború éveiben ne ontotta volna keserves könnyeket fia. lá­nyig férje, testvére vagy vőlegénye sírján. Ezért értjük még és érez­zük át annyira minden olyan nép I. .untát és szerencsétlen helyzetét, amelynek az agresszor véres keze mérhetetlen, szenvedést okozott vagy • okoz. — Mi, szovjet nők, fáradhatat­lanul harcolunk a békéért és erősít­jük teglv éri kapcsolatainkat á népi demokratikus országók, a nagy -Erna, a Koreai Népi Demokratikus Köz- ■ ársnaág- és a Nemeit Demokratikus Jvöztársas ág asszonyaival. " ;— Együtt haladunk a nemzetközi nümozgalom ólén és kitartó békehar_ ounkkal a harc lobogója mögé sora­koztatjuk az asszonyok millióit a kapitalista, gyarmati és függő or­szágokban, — Két és fél év telt el azóta, hojny az amerikai agresszórok meg- iiMÍitótták tánijuíösükiit Korea el­len — mondotta a továbbiakban M. D. Ovszjannyikova — ezalatt véres aratásuk körülbelül annyi pro­fitot jelentett számukra, mint a kétszerannyi ideig tartó második vi­lágháború. A Koreában elkövetett amerikai gaztetteket kivizsgáló nemzetközi nőbizottság tagjaként ab­ban a megtiszteltetésben volt ré­szem, hogy meglátogathattam ezt a. szabadság-szerető kis országot. Sa­ját szemünkkel láttuk, hogy az ame. ■>ikai pilóták kegyetlenül meggyil­kolják az utón haladó embert, a mezőn dolgozó parasztot, az utcán játszó kisgyermeket. — A koreai nép az amerikai.ag- resszorok többszörös túlereje elle­nére hősiesen védi szülőhazáját s szentül hisz-, győzelmében. Mi. a szocialista tábor tagjai, is hiszünk győzelmében s hisz benne az egész haladó emberiség. — Mi, nők békében és barátság­ban akarunk élni a világ- minden népével. Ezért forrón üdvözöljük a népek • bécsi békekongresszusának határozatait és nagy megelégedéssel fogadtuk a Nemzetközi Demokra­tikus Nöszö-tfetaég határozatfcfe a júniusban /Dániában megtartandó nemzetközi %iők<mgreíszus cgybehL vasáról. — Mi, szo-vjöfe nők, újabb terme­lési győzelmekkel köpzdntjük majd a kongresszust!, mert' tudjuk, hogy győzelmeinkkel a Szovjet utódnak, a világhétbe támaszának erejét növel­jük. — Táráson örökké a szovjet, és a magyar nép barátsága, népeink örömére éa boldogság ára! — Sokáig éljen a magyar nép ve­zére, Sztálin lui tanítványa és har­costársa, Rákosi Mátyást — fe­jezte bő üdvözlő szavait Óvszjannyi­kor a. Amikor M. D. Ovszjannyikova be­fejezte beszédét, ismét- végigvilrar- zott a hatalmas termen a lelkesedés hulláma.. Helyükről felállva viharos „hurrá/*'-val ünnepelték népeink ba­rátságát s e barátság legkiválóbb harcosait, népeink nagy vezetőit: Sztálint és Rákosi Mátyást. Ovszjannyikova magyar nyelven él­tette a magyar-szovjet barátságot, a gyűlés részvevői zugé hurrával, forró tapssal válaszoltak az üdvözlésre. Ez­után dr. János György, a koreai Rákosi Mátyás kórház orvosa szó­lalt fel. Dr. János György felszólalása — Dolgozó népünk és pártunk bi­zalmából közel 9 hónapot töltöttem a harcoló Korea földjén, ahol a magyar orvosegészségügyi csoporttal a Rákosi Mátyás hadikórházban dob goztam a sebesültek gyógyításáért —- mondottá. bevezetőben dr. János György.. — Felejthetetlen tanulságot jelentett számunkra a felszabadító háborúját folytató koreai, nép és a segítségére siető kínai önkéntesek öntudatos, elszánt hősiességének megismerése. — Koreában nincs hátország —- mondotta a továbbiakban dr. János György. — Az amerikai repülő fene- vadak mindenütt- pusztítanak, ahová el tudnak jutni. K i m on d h a tat 1 unok a koreai nép szenvedései, de azt a népet, amely már érezte egyszer a szabadság izét. nem lehet elpusztíta­ni.- Korea él, dolgozik és harcol igaz ügyéért, A koreai pép minden ál­dozatot' zokszó nélkül vállal. A ka­tonák a frontokon harcolnak: he­lyüket a földeken, gyárakban, üze­mekben, hivatalokban asszonyaik foglalták el. És a termelés egyre emelkedik, mindent a frontnak, min. dent a győzelemért. — A frontokon tömegesen szü­letnek az uj hősök, Matroszov ' kő­vetői, az ország belsejében pedig a munka győzelmei, az áldozatkész­ség egyszerű és mégis ragyogó pél­dái. — Legyőzhetetlen ez a nép. Lát­ták és tapasztalták ezt az amerikai banditák is. Egyik oka ez annak, hogy a lcgembcrtelencbb eszközök­höz, a baktciiuxnliűbOTuhoz folya­modtak. Az amerikaiak tagadják, hogy baktériumMborut folytatnak. De a kiküldött nemzetközi bizottság tagjai ennek számos megbízható bi­zonyítékát találták. — Forrón megszerettük Korea népét — hangsúlyozta dr, János György — második hazánk mik val­lattuk Korea földjét. Fájdalmas volt a búcsú a kórházban, amikor átadtuk munkánkat a következő er* voscsopoVínah. .izzat a tudattal lép­őik át az Anmogan hid jót, hogy Kim ,ír Szén népe, Mao-Ce-tung ön­kéntesei biztosan haladnak a béke igaz ügyének győzelme felé. —• Megerősödött a hitünk a bé- kotábor legyőzhetetlen, erejében, iz­zó gyűlöletünk' a háborús gyujtoga- tőkkal szemben. Megerősödött a meggyőződésünk, hogy a' békéért és szabadságért harcolni kell. Láttuk, milyen hatalmasak, ' végeláthatatla­nok a szabad élet. felé menetelő bé­keharcosok megbonthatatlan sorai. Biztonságot ad nekünk, hogy ben­nünket ebben az oszlopban a mi drá­ga Rákosi elvtársunk vezet és hogy a szabadság zászlaját maga3au tar­tó. a világ valamennyi békeszerető dolgozója előtt — a legyőzhető'len sereg ólén — a nagy Sztálin jár. A nagy tapssal fogadott beszéd után .Andres Erzsébet elvt-ársnö, Kossuth-dijaa akadémikus, az Or­szágos Béketanács elnöke mondott záróbeszédet Andics Erzsébet elvtársnő záróbeszéde — Kedves Elvtársak! Lelkes, szép nagygyűlésünk végére értünk. Vala­mennyien tudjuk mindig nagy él­mény, nagy gazdagodás számunkra, araikor - módunk, alkalmunk nyílik a békéért, küzdő népek élén haladó szovjet nép küldötteivel találkozni. Azon a rengeteg tanulságon okulá­son kívül, amit a szovjet nép kép­viselőinek látogatásai jelentenek számunkra a gazdasági és kulturális élet minden terén, ezeknek a talál­kozásoknak hékemozgalmunk továb­bi megerősödése szempontjából ia ha­talmas jelentősége van. — Alig két hónapja, hogy lezaj­lott Becsben a. népei* hatalmáét bé* kekongreaszusa, de ez alatt a rövid idő alatt is minden jel szerint Ug­rásszerűen megnövekcdcfifc azoknak a jóakarata embereknek a száma, akik halaszthatatlan kötelességük­nek tartják minden erejükkel meg­védeni a. békét. A békeharc kézzel fogható igazsága ellenállhatáH au erővel hódit meg uj é^ uj sziveket, A békeharcnak nap mint nap u.jabb megnyilatkozásai rémülettel töltik el a. háborús uszitókat. — Az. imperialista rablók tábo rábau a békekongresszus óba el­telt két hónap alatt még jobban kiéleződtek az ellentétek, újabb és újabb összeütközés! pontok tá­madtak, szakadékok keletkeztek. Ugyanakkor a béke kivernek szá­ma nemcsak ugrásszerűen meg­nőtt, ez a tábor belsőleg egyre összeforrottabbá, egyre egysége­sebbé válik. A bók esz ere tő né­pek közös küzdelmükben egyre közelebb kerülnek egymáshoz, egyre jobban megismerik egy. mást, nap mint nap tisztábban látják, milyen sók eszköze és módja van annak, hogy egymást támogassák és a béke ügyét gyö. zelcmre vigyék. Egyre inkább rájönnek arra, hogy a nagy földrajzi távolságok, gazdasági és kulturális különbségek ellenére a becsületes, munkás, az élet érté­keit megbecsülő emberelmek mennyire közösek a törekvéseik a világ legkülönbözőbb tájain. Az utóbbi hónapokban rendkívüli mértékben megizmosodott a né­pek bizalma önön erejükben. — Felmérhetetlen jelentőségű tény ez és, hogy beköVétkezett, azit elsősorban és mindenekelőtt az emberiség élcsapata, a szovjet nép példájának, Sztálin elvtárs lángeszű útmutatásainak, ‘és se. gitségénck köszönhetjük. Száz­szorosán érezzük ezt mi magya­rok, a múltban sokat szenvedett, évszázadokon keresztül elnyo­mott nép, amely számára a fel­szabaduló Szovjetunió nyitotta meg a szabadság és a boldog fel- emelkedés útját A Szovjetunió­nak köszönhetjük, hogy orszá­gunkban nagyot fordult a törté­nelem kereke, népünk a történe. lem napfényes oldalára került, megtalálta a helyes utat, ame­lyen haladva gyorsütemü előre­haladása biztosítva van. __ Nagy célok, nagy feladatok na gy erőfeszítéseket kívánna!;. Olyan hatalmas történelmi fel­adatnak megvalósítása, mint amilt népünk maga elé állított: a szocializmus felépítése, a bélié megvédése, hatalmas erőkifejtést láván. A békéért küzdők tábora a dolgos, munkás embereknek a tatom, akik tudják, nogy a sza­vaknak a tettek adnak erőt. Mi tudjuk, hogy az agresszorokat nem lehet ráolvasással megfékez, ni, tudjuk, hogy a béketábornak hatalmas erkölcsi ereje mellett roppant anyagi erőt is kell kép­viselnie, ha legyőzhetetlenné akar válni. — Népünk ura lett sorsának, saját i rőfeazitéseinktöl függ fel­adataink megoldása. Nem igáit békeharcos, nem igasl hazafi az, aki nem úgy fogja fél köz­vetlen feladatait, hogy az eddi­ginél jobban, sokkal jobban kell dolgoznia Nem csodavárás, ha­nem munka, minden perc kihasz­nálása, a legfejlettebb módszerek alkalmazása, a terv teljesítése és túlteljesítése, ez kell, hogy szem előtt legyen mindenekelőtt bá-i nyászainknak, kohászainknak, de az ipar 63 mezőgazdaság összes dolgozóinak, a kultúra valamennyi munkásánál-;. Ebben is a szovjet elvtársai; a mi példaképeink. Mélységes ha­zaszeretet, amely a legtisztább, legönzetlenebb nemzetköziséggel párosuk magas eszmeiség és ugyanakkor fáradhatatlan min­dennapi, apró munka a béke szók gálatában, a béketábor anyagi és erkölcsi erejének napról.napra va, ló szakadatlan gyarapítása, aa emberiség jobb jövőjének áldozat­kész épitése — ez az, amit a szov­jet békeharcosoknál láttunk, ez a?, amit fokozottabb mértékben meg kell tőlük tanulnunk.- De a szovjet nép példája nemcsak arra int bennünket, hogy fáradhatatlan munkával gyár api t- suk a békefront erejét, hanem ar. í’a is, hogy a legnagyobb mérték­ben ©berak legyünk, ezerszer ébe­rebbek, mint eddig voltunk az im. pfríalisía rablók és ügynökeik (izéiméivel szamben- Hogy kérlelt betétiének legyünk a harcban —1 még kérlelhetetlenebbek, mint ed. dig voltunk —, a béke és az em­beriség ellenségeivel szemben. — Fogadjuk meg, hogy iártto- ri1 hálátlanul követjük népünk sze­re1 ett vezérét és bölcs tanítómes­teréi, Rákosi elvtársat, aki min­den szavával, minden teltével a Szovjetunió és Sztálin elvtávi iránti rendíthetetlen hűségre é3 szere1 eíre tanít bennünket. Fogad­juk meg. hogy még jobb munka, vei, megnövekedőit áldozatkész­séggel és helytállással fokozzuk hozzájárulásunkat a béke ügyé­hez. Fogadjuk meg, hogy a nap egyetlen órájában sean felejt ke. ziink. meg arról, milyen nagy megtisz'éltetés, de ugyanakkor, milyen nagy kötelességet és fele­lősséget jelent szamunkra, hogy Sztálin elvtárs hazánkat az em­beriség egyik uj rohambrigádjá­nak nevezte. Fogadjuk meg, hogy Sztálin elvíárs szavai. még ön no dalosabb, még lankadatlanabb munkára és küzdelemre fognak ösztönözni bennünket a béke vé­delme és a szocializmus építése le, rén. Andics Erzsébet elvtársim lel­kes tapssal fogadott szavai után a zenekar «A béketábor legyőz* hitetlen“ cimü indulót játszóba. A nagygyűlés részvevői harcos elszántsággal énekelték együk: -. • .Ha összetartunk rendületlen, legyezzük végre a hábjrut". A szovjet társadalmi szervesetek segítsége os árvissujtoila angol és holland lakosságnak Mint ismeretes, február folyamán. Angliában a súlyos áradás következ­tében, több mint 3000 ember nyom­talanul eltűnt és mintegy 50 ezren hajléktalanul maradtak. Az Északi­tengeren dühöngő viharok következ­tében súlyos ávviz' pusztított Hollan­diában. Az árvíz itt mintegy 700 ezer embert érintett és több mint 1-100-an haltak meg. A szovjet tár­sadalmi szervezetek 90 ezer fonts'er- linget adományoztak az angliai, és egymillió gulden! a hollandiai, se­gélyalapnak. Gromíko, a Szovjet­unió angliai nagykövete az angol' külügyminisztériumban, G. T. Zaj ".ev pedig Hollandia miniszterelnöké, né! részvétét fejezte ki a szeren- esetlenség miatt. Az angol lapok első oldalukon kö­zölték a szovjet -társadalmi szerve­zetek segítségéről szóló jelentéseket. Az Angol-Szovjet Társaság elnöke aviratban mondott köszönetét a szovjet társadalmi szervezeteknek. Hasonlóan fejezte ki köszönetét Lon­don polgármestere is. Churchill mi­niszterelnök az alsóházban — kitörő aps közben — bejelentette, meg­lövi a magához Gromíko nagyköve­tet, hogy kifejezze az angol kormány 'iáIáját a segítségért. A holland lapok is kiemelkedő he­lyen foglalkoztak a szovjet társa dalmi szervezetek segélyéről szóló jelentésekkel. Az ,,országos segély­alap'1 a hollandiai szovjet nagykő vétségén keresztül fejezte ki hűli ját, a társadalmi szerveknek a ba­ráti segítségért. — FRANCIAORSZÁG KOM. MUNISTA PÁRTJÁNAK nizzai .székháza előtt szerdán reggel bomba, robbant, s olyan erős lég. nyomást váltott, ki. hogy 900 mé iennyi körzetben belövök az ab- lAkok. _ AZ „EURÓPAI. HADSEREG'‘ RÖL szóló szerződésben részvevő hat ország külügyminiszterének római tárgyalása befejeződött, de mint a sajtójelentés'-e.kböl kitűnik, nem végződött az általuk kívánt ered n énnyel. Uiabb küldötfséqek érkeztek Budapestre a Magyar Szakszervezetek XVill* kongresszusára szervezett dolgozók képviselői jöt tek el Budapestre. Ugyancsak el küldték képviselőiket a NVI1I kongresszusra a román és a hol. gár szervezed dolgozók is. A Magyar Szakszervezetek XVIII. kongresszusára uj-abb kül­földi küldöttségek érkeztek Buda­pestre. A Szabad Német Szak- szervezeti Szövetség, a francia — AZ OLASZORSZÁGI Brescia megye Padenghe községében meg­tartott községi választások' so­rán a baloldali pártok megszerez, tök a szavazatok többségét, ame­lyet az előző választások óta a kereszt éayilem okraták bitoroltuk. A megye más községeiben is je­lentős előretörést értek el a bal­oldali pártok. _ ORADOUR SUR GLANE v&rotff amelynek lakosságát a. II. világháború idején az SS-gyüko- sok elpusztították. nem fogadta el a meggyilkolt áldozatok, hamvai számára a kormány által ó pút ebe ti sírboltot, tiltakozásul azon intéz­kedés ellen, amely szerint a hó­hérokat r'eha bilit ált dk. 2 Péntek, ]9ö3 íebr. K — A SVÉD REAKCIÓ fokozza a haladó elemek üldözését. Az üze­mekben a vállalkozókból és áruló szakszervezeti vezetőkből átló „összekötő“ hálózat tartja megfi­gyelés alatt a haladó munkásokat. A hatóságok ,.ellenőrzési”' akar­nak gyakorolni a svéd kevéskédéi, mi hajókon dolgozó külföldi ten­gerészek felett is. — FINNORSZÁGBAN egy kém­szervezet, amely a szociáldemokrata párt- vezo!őségé ‘tájékoztató osztálya cim alatt húzódik meg, földeket- vá­sárol a Szovjetunió határán ahon­nét útnak akarják indítani az ame­rikai kémszolgúlat ügynökeit a Szovjetunió felé. — TÖRVÉNYEN kívül helyez­ték a kommunista pártot Georgia (USA) államban egy olyun tár­vény alapján, amelyet a reakciós többség szavaztatok meg. ; — A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSA­SÁGBA indított francia keres­kedelmi hajót az amerikai ható­ságok Dunkerque kikötőből nem engedték kifutni azokkal az árak­kal, amelyeknek szállítására a moszkvai nemzetközi gazdasági értekezleten jött létre franela.ld- nai kereskedelmi megállapodás. Miután a francia hatóságok a ha­jét minden szükséges okmánnyal ellátták, az amerikaiaknak ez az újabb beavatkozása is bizonyltja, hogy a francia külkereskedelem kérdéseit nem Párizsban, hanem Washingtonban döntik el. — A DÁN N£P nyugtalansága fokozódik amia'tt, hogy béke idején amerikai légierőket akarnak elhe­lyezni Dániában. A „Fyns Venst- reblud“, a Radikális Párt befolyá­sos lapja követeli; tartsanak ebben a kérdésben népszavazást. IDŐJÁRÁS JELENTÉS Várható időjárás’ Kevés felhő, _'-két lielyt eé klet alig- váltóiig. A várható napi kő idő. egy­, . . . . zára:: t helyen .reggeli köd. A liöniér en reggel izik. A vi zcphötnérséklel *1 fok alatt lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom