Zala, 1952. december (8. évfolyam, 282-306. szám)

1952-12-02 / 282. szám

A magyar népgazdaság helyzete 1952-ben és feladataink a népgazdaság fejlesztése terén 1953-ban (Folytatás ez 1. oldalról) esztendőben a kenyér szinó valamivel barnább mint amit a* előző évben megszoktak amikor rekordtermésünk volt. Ezek az emberek morognak, ha véletlenül valamely áruból, amely nem is elsőrendű fontosságú, vagy amelyet kényelmesen lehet helyettesí­teni más áruval, más termékkel, a szokottnál esetleg kissé kevesebb ' 'lJ v fagy és az aszály okozta súlyos ; károsodás lebecsülése az egyik oka — bár távolról sem egyedüli oka _ annak is, hogy sok párttagunk es i számos pártszervezetünk opportunista ■passzivitással szemlélte s helyenként még mindig igy szemléli az ellensé» támadását a közellátás frontján, amit pártunk vezetése ez ev szép. tember 3-i a budapesti es részben a vidéki felvásárlásokkal kapcsolat- ima hozott határozatával a. legéle­sebbén elitéit. ' / Növénytermelésünk elmaradasat a .tervhez képest döntően a rossz ido­l-járás okozta De nem lehet es nem Wtad mindent csak az időjárás xo. 'vására imí Nem az időjárás okozta, liogy az 1951—52 évi vetéstervet or. v számosán csak 97 százalékban telje»­' 'C Gerö elvtárs példák sokaságán ke. resztül bizonyította be, hogy ame- Ivik állami gazdaságban, termelő, szövetkezetben jól szervezték a műn ■ kát alkalmazták az agrotechnikai !módszereket, a rossz időjárás ellene re is igen magas termeseredmenye^et értek el­Állattenyésztésünk helyzetéről szol- sva elmondotta Gerö elvtars: hetsc felenni kedvezőbb, mint novenyte - melésühké. A tsz-ekbeu ca III. pusu tszcs-kben az állattdlomany gyorsabban növekszik a területnél de mindez csak kezdet. Az üHaullo jmány növekedésével nem tart lep^t ia hozam emelkedése. Az allatall - 'mány eddigi fejlődését is veszélyez­teti a.z idei kedvezőtlen termes, s SwV ******* 'kell tennünk az óUaUíllomany fenn- : tartása álleíeltctése és mennyiségi [továbbfejlesztése érdekeien. Fe’adafok A) AZ IPÁK TEKÉN 1- iparban mindenekelőtt biztosi, innunk kell as 1902-cs termelési ev Ä jelelem. Ml niink a sima, zökkenőmentes, szerve­zett átmenetei 1953-ra. Ivari termelésünket 1953.ban 1952 várható termeléséhez képest 16 szá­zalékkal kell emelnünk. Olyan feladat ez, amely pán- & állami szerveinktől, egész munkás- osztályunktól és műszaki értelmisé­günktől rendkívül magasfoku szerve, kétséget, fegyelmezett, forgalmas munkát, igen komoly erőfeszítést ko­'^Bészlefeseii foglalkozott Gerö elv- társ a'szénbányászat vas. és acelko húszat, az alapanyagipar kuJunfUe ágaihoz tartozó iparagak kérdési­vel majd felhívta a figyelmet a túlóráztatás korlátozásáról es a dol­gozik Pihenőnapja _ biztosításáról szóló minisztertanácsi határozat fel tétlen betartására. Rámutatott a gazdasági és púrtkádorek műszaki es gazdasági képzettsége hiányára ezer ezt a képzést- siettetnünk kell. 5. e&u arra hívta fel a figyelmet, hogy .a muniaversenymozgalom terén is elug gyakran megmutatkozó hurokra iz­must sürgősen fel kell számolni. Ez pártszervezeteink-, szakszerveze^eu *, ElSz-szervezeteink egyik ¥°ij­Fabb feladata. Emellett tovább kell bontakoztatni a különböző mozgal­makat. B) A MJ55SÖGAZDASÁG ÉS A BEGYŰJTÉS TEKÉN A mezőgazdasági, termelésben « fő feladat a hozam növelése, a no' vénytermelésben ennek kulcsa a* alapvető agrotechnikai reuuszabagt következetes megvalósít asa, \alammt a talajerő fokozása, Gerö elvtárs itt ismét példákat hozott fel arra, hogy ahd betartsak az alapvető agrotechnikai eloiiasO- kat magas eredményt érnek el 4 - * hívta a figyelmet a mélyszántás idő- i bon történő jó elvégzésen:. \ másik döntő-fontosságú nnulsza. bélv a terméshozam fokozására: « -t*ayázás. Népgazdaságunkban remi- Mvül nagy veszteségeket okoz, hogj mólunk elhanyagoljak a helyes ia- • vakezelést mindembe ott az átalló. ^ágyúzást. A ti'ágyú zu« elhanyagolt Kedd, 19o!J december 2. voltát mutatja, hogy 1951-ben mind­össze 1.2 millió kát. holdat, a szán­tóterületnek csak mintegy 12 száza­lékát trágyázták meg szeiavs.trágyá­val, s ez is túlnyomórészt rosszul ke­zelt, alacsony értékű trágya volt, Ugyanekkor számos állami gazdaság­ban és termelőszövetkezetben évek óta hever a trágya használatlanul. Ez évben a trágyázás valamelyes ja­vulást mutat- De a trágya kezelé­sénél még nincs javulás. A terméshozam növelése érdeké­ben lényegesen meg kell javítani a vetőmag .termelést. Meg kell valósí­tani a minisztertanács határozatát, melynek értelmében minden állami gazdaságnak, minden termelőszövet­kezetnek a saját legjobb parcellá­ján kell megtermelni a maga szúrná, ra a vetőmagot, s az állami vető­mag-termelésnek vetőmagnemesitő állomásoknak ehhez kell segítséget nyújtani ok. Igen fontos szerepet játszik a nö­vénytermelés hozamának emelkedésé­ben a betakarításnál mutatkozó vess. tesegek csökkentése. Ez évben, ami­kor egyébként is igen gyenge ter­mést takarít oltunk be. s amikor ez­ért különösen nagy gonddal kellett volna biztosítani a termés veszteség­nélküli betakarítását, az átlagosnál is magasabb volt a betakarítási vesz. tőség. Igen nagy károk élték a nép­gazdaságot a cukorrépa késedelmes betakarítása miatt is. Végül rá kell irányítanunk a fi­gyelmet az öntözés- kérdésére, mint a terméshozam fokozásának egyik fontos eszközére. Az öntözést a régi Magyarországon teljesen elhanyagol, tűk. Elég megemlíteni, hogy 1938- ban Magyarországon mindössze 19.500 kát. holdon folytattak öntö­zéses termelést. Ez évben pedig 100.000 kai. holdon, vagyis a hábo- ruelőttinek ötszörösén 1 1953-ban mintegy 150.000 kát. holdnyi öntö­zőit területünk lesz. Ez kétségtele­nül igen. gyorsütemii fejlődés. De ezen a területen mégis elmaradunk a felemelt ötéves terv célkitűzései­hez képest, s az a veszély fenyeget bennünket.' hogy az 1954-beu elké­szülő tiszaiük L duzzasztómű vizét hosszabb ideig csak kisebb részben leszünk képesek öntözéses termelésre felhasználni a duzzasztómüvet kiegé. szi tő öntözőmüvek építésének kése­delme miatt. Ezért ezt a fontos kérdést újból felül kell vizsgálni s mindent el kell követnünk, hogy ön­tözéses termelési lehetőségeinket a növénytermelés hozamának növelése és az időjárás szeszélyeitől való füg­gőségünk csökkentése érdekében tel­jes mértékben kihasználjuk. A nagy, országos jelentőségű ün- tözőmüvek mellett rendkívül fontos ezen a téren a helyi kezdeményezés, melyre széles lehetőség van. Állami gazdaságaink, termelőszövetkezeteink használjanak ki ennek érdekében minden adottságút, folyókat, tavakat, patakokat, öntözéses szántó- és 1c- gelöterületük kiszélesítésére; párt- és állami szerveink pedig karolják fel. támogassák az ilyen helyes helyi kezdeményezéseket I A még mindig folyó őszi mező- gazdasági munkák jő elvégzésére liivta fel ezután a figyelmet, majd arra mutatott rá, hogy a tavaszi munkákat nagyobb gonddal, előrelá­tással kell megtervezni. As állaltenyésztésnél a hozam nö­velésének fő kérdése a helybe takar­mánygazdálkodás cs t alcarrnányke- zelés megszervezése, valamint a te­nyésztői munka megjavítása. vagyis mindenekelőtt annak biztosítása, hogy a magastermeiékenységü álla., tok leszármazottaiból történjék az anya- és az apaállatok utánpótlása- Emellett, mindenekelőtt az állami gazdaságokban és a termelőszövetke­zetekben komoly erőfeszítéseket kell tenni a napi háromszori fejős és a mesterséges borjunovelés eltörj észté, sére. Azonban az állattenyésztésnél Ugyanúgy, mint a növény termelés­nél. amikor a legközelebbi év és a legközelebbi évek döntő, központi feladataként állítjuk előtérbe a hozam emelését, nem feledkezhetünk meg a reális helyzetről, arról, liogy tokár, imumyal. szűkösen vagyunk, hogv ál­latállományunk át felel tetősét minden körülmények közölt, biztosítani kell, hogy ennek érdekében meg kell va­lósítani a silózás tervét, amely idén sokkal magasabb, mint; tavaly, hogy fel kell használnunk minden fellel­hető és felhasználható ■takarmányt, hogy állatállományunkat mennyiségi- le;:; ír, számszerűleg >■ is továbbfej­lesszük, A. hozam növelése, a mezőgazda- ságban most és a legközelebbi évek­ben — a növénytermelésben és az ál­lattenyésztésben egyaránt —központi feladat azért mert egyrészt szántóte­rületünket csak korlátozott mérték­ben tudjuk növelni, másrészt mert meglévő szántóterületünk, ha ennek hozamát csupán átlagosan 20—25— 30 százalékkal emeljük, elegendő ter­ményt ad ahhoz hogy összes közel­látási szükségleteinket kielégítsük és még külkereskedelmünknek is jelentős feleslegeket bocsássunk rendelkezésé­re, tartalékokat is gyűjlsünk. A ho­zam növelése központi kérdés az állattenyésztésben azért is, mert itt különösen szembeszökő az elmaradás. De a hozam növelése úgy a nö_ vény termelésben, mini az állatte­nyésztésben is előfeltétele és az alap. ja annak is, hogy a dolgozó parasz­tok százezrei mielőbb a gyakorlatban győződjenek meg a nagyüzemi, tár. sasgazdálkodás fölényéről az egyéni, kisüzemií gazdálkodással szemben és teljesen önkéntesen belépjenek a tér. melőssövetkesetélebe. Ami a mezőgazdaság szocialista álcpilásőt illeti, itt továbbra is vál­tozatlanul az eddig elért eredmények megszilárdítása, meglévő szövetkeze, leink gazdasági megerősítése a fő kérdés. Lényegében ennek kell meg­határoznia a fejlődés ütemét a to­vábbiakban. Az idei év tapasztalata azt mutatja, hogy többnyire azok a termelőszövetkezetek küzdöttek meg eredményesen az időjárás viszontag­ságaival, a nehézségekkel, amelyek már néliáuiyéves múltra tekinthetnek vissza. Azt is figyelembe kell venni, liogy az idei gyenge termés követ­keztében számos termelőszövetkeze­tünk jövedelme elmarad a múlt évi mögött: s az ilyen termelőszövetkeze­tek megszilárdítására különös gondot kell fordítanunk. Mindez együttvéve azt jelenti, hogy a legközelebbi esztendőben sem gondolhatunk a termelőszövetkezeti mozgalom túlságosan gyors mennyi­ségi fejlesztésére. A terméshozam növelésében s a mezőgazdaság szocialista alapon való átszervezésében különösen fontos sze. repet kell betöltenie a gépállomások hálózatának. Ennek érdekében meg kell szilárdítani a gépállomások köz. pontját, meg kell javítani mindenek, elölt az AMG vezetését! A mezőgazdaság kérdésével szóró, sau összefügg a begyűjtés kérdése. A kedvezőtlen mezőgazdasági eszten­dő ellenére a begyűjtés feladatait alapjában sikeresen valósítjuk meg, s biztosítjuk a lakosság zavartalan, mondhatni bőséges ellátását az ősz. szes fontosabb élelmiszerekben. Hiá­nyossága a begyűjtésnek, hogy nem tesz elég különbséget a termelőszö­vetkezetek és az egyénileg gazdaJko_ dók közölt, nem nyújt megfelelő ked­vezményt; a termelőszövetkezeteknek. Nein egyszer előfordult olyan tűrhe­tetlen eset is, hogy a begyűjtési szervek olyanoktól követeltek többlet- teljesítést a begyűjtésben, akik kö­telezettségüket már teljesítették. Az ilyen túlkapásokat meg kell szün. telni és a felelősöket szigorúan meg kell büntetni. Azt sem lellet szó nélkül hagyni, hogy termelőszövetkezeteink jelentős része rosszabbul tesz eleget beadási kötelezettségének, mint az egyéni pa­rasztgazdaságok. Különösen, feltűnő a termelőszövetkezetek elmaradása a begyűjtésben kukoricánál és napra­forgónál, És az is előfordul, hogy egyes helyi és járási párt-, valamint tanács-funkcionáriusaink helytelenül igyekszenek a termelőszövetkezeteket mentesíteni az állammal szemben fennálló kötelezettségeik teljesítése' alól. Jelentősen lemaradtak begyűjtési kötelezettségeik teljesítésében állami gazdaságaink is. Ennek oka részben a gazdálkodás igen számos területén még meglévő hiányosságokban kere­sendő, részint azonban onnan is szár. mazik, hogy sok állami gazdaságunk vezetője még nincsen eléggé tudatá­ban amink, hogy az állami gazdaság Alja nem a gazdaság önellátása, ha- ■ mit az ország ellátása! Begyűjtési politikánkban a továb. iánkban is biztosítanunk kell, liogy a termelők feltétlenül, az előirt időre ■Ijes mértékben eleget tegyenek a nép állama iránti kötelezettségüknek Ugyanekkor azonban ügyelni kell •vrra is. hogy az egész mezőgazdaság őrületén úgyszólván minden növény, ’iái, :s az állattenyésztésben is. követ kezet esen megvalósítsuk azt az irány. ■’Ivet. hogy aki az állammal szem­ben fennálló kötelezettségét teljesí­tette, a fennmaradó résszel szabadon rendelkezzék. Ezt ki kell terjeszteni már 1953-ban például a napraforgó ra és a rizsre is azzal az egyedüli megszorítással, hogy olajat üttetnl és rizst, hántolta,tni ei-ak állami lOlaj­ütöben, illctTe állami malomban sza­bad. €) A TAKARÉKOSSÁG TERÉN Ahhoz, hogy az 1952-es év kedve­zőtlen mezőgazdasági eredménye el­lenére sikeresen megvalósíthassuk felemelt ötéves tervünket, sikeresen fejleszthessük tovább egész népgaz­daságunkat, minden téren a legszi­gorúbb takarékosságot kell megváló, sitani. a takarékosság kérdését most másként kell felvetni, mint ahogy eddig felvetettük. Most sokkal ala­posabban, körültekintőbben kell megvalósítani a takarékossági rend. szabályokat, szigorúbban, keményeb. ben, mint ahogy eddig tettük. Mindenekelőtt tekintetbe kell ven. nünk, hogy népgazdaságunkban, a termelésben, és az áruforgalomban egyaránt a megengedett normákon felül igen jelentős készletek lialmo. zódtak fel anyagban, félkész- és készáruban. Gyáraink igazgatói gyakran hivat­koznak „objektiv“ nehézségekre, amikor a termelési tervet nem leijei sitik, hivatkoznak anyaghiányra ho lőtt valóság az, hogy a vállalatok jelentős részénél igen sok fontos anyagból és félkészáruból, félkész, termékből az engedélyezett készlet, normát messze meghaladó készlete­ket tárolnak. Egész népgazdaságunkban növelni kell a forgóeszközök forgási sebessé­get, meg kell szüntetni a beruházá­soknál tapasztalható pazarlást és szervezetlenséget. 1953-ban 23 száza­lékkal több beruházást kell megváló, süanunk, mint amennyit 1952-ben előreláthatóan végrehajtunk. Véget kell vetni annak, hogy fontos be­ruházásokat, nagy késéssel adnak át rendeltetésének, szakítani kell azzal a fényűzéssel, 'amit sokfelé lehet ta­pasztalni. Nagy a pazarlás az anyag, felhasználás terén is. Igen nagy megtakarítási lehetőség van a vesz leséggel dolgozó üzemek veszteségé­nek megszüntetése s az üzemeknek juttatott: állami dotáció csökkentése révén is. Nagy megtakarítási lehető­ségeink vannak a létszámgazdálko­dásnál. Túlzottan magas nálunk a neratemelő munkák végzők száma. Számos szervnél súlyosan megsértik a létszíámf egyel met, nem tartják e a határozatokat, különféle fondorla­tokkal kijátsszák ezeket. Nagyon sok még nálunk a felesleges repre­zentáció,' a bankettezés az állam pénzén. A pazarlás, az állam, a közösség eszközeinek felelőtlen, gondatlan és nem egy esetben bűnös kezelését megkönnyíti nálunk a pénzgazdálko­dás lazasága is. Mindezeket figye­lembe véve a minisztertanács az el­múlt hetekben Rákosi elvtárs javas, latára, felelős személyekből álló ta­karékossági bizottság’ létrehozását határozta el, melynek feladata a mi - niszterttaniHCsiÄk javaslatokat tenni annak érdekében, hogy 1953 folya­mán jobban gazdálkodjunk gondo­sabban, takarékosabban bánjunk a rendelkezésünkre álló eszközökkel, az állami vagyonnal a szövetkezeti va­gyonnal, mint ahogy ezt az előző években tettük. Az 1952. évi kedvezőtlen időjárás s az ezzel járó nehézségek viszonyai között, s ugyanakkor eddig elért igen jelentős eredményeinkre és sike­reinkre támaszkodva most azt a fel­adatot tűzzük magunk elé, hogy a nehézségekkel dacolva, az ötéves terv még hátralévő két évében, 1953—öl­ben úgy dolgozzunk, hogy egészében teljesítsük népgazdaságunk felemelt ötéves tervét. Ez nem könnyű fel­adat, de eddigi eredményeink alap­ján Ítélve ez a feladat reális, ez-t & feladatot meg tudjuk valósítani ak­kor, ha nemcsak az állami, a gaz­dasági munkát szervezzük meg helye­den hanem lényegesen megjavítjuk a pártpolitikai, a pártszervezeti munkát is, s ennek nyomán a tö­megszervezetek, a szakszervezetek, a Elfiz munkáját is. Ha maradék né!, kiil végrehajtjuk Központi Vezetősé­günk júniusi ülésének idevonatkozó ’’af ározatait; O) A PÁRTPOLITIKAI ÉS FART. SZERVEZETI MUNKA TERÉN A pártpolitikai és pártszervezeti munkát mindenekelőtt az alapanyag- iparban kell gyökeresen megjavita- nmk: a szénbányászatban és a kohá­szatban. Fel kell számolnunk azt a tűrhetetlen állapotot, hogy szénbá. nyászalunkban és vaskohászati üze­meinkben, valamint egész sor fon­tos gépipari nagyüzemünkben a n árt inunk a (ele természetesen a szakszervezeti és DlSz-munka is) 'Italában gyengébb, alacsonyabb színvonalú, mint a legtöbb, közép-, üzemünkben és mint a könnyűipar számos üzemében. Ami a gépipart illeti, különösen áll ez olyan nagy­üzemeinkre, melyek nehézipari beru­házásaink számára gyártanak ipari felszerelést, vagy amelyek exportra szállítanak. A pártpolitikai és pártszervezeti munka megjavítására konkrét intéz­kedések szükségesek. Ehhez szüksé­ges — a többi között — bizonyos mértékű káderátesoportositás m'eg­valósitása az alapanyagipar külön­féle ágai, mindenekelőtt a szénbá­nyászát, a vaskohászat és a legfon­tosabb gépipari üzemek, valamint a megfelelő területi vezető pártszervek (városi, járási, megyei, kerületi párt­bizottságok) felé. Szükséges, hogy' mindezeken a területeken az ’eddigi­nél nagyobb súlyt helyezzünk a ká­derek képzésére és továbbképzésére, politikai és szakmai fejlődésére, valamint jólmíiködő kommunista ak­tíva kifejlesztésére, s ezzel az aktí­vával rendszeresen foglalkozzunk. Szükséges továbbá, hogy a nehéz­ipar legfontosabb üzemeibe, a leg­fontosabb bányákba, kohászati üze­mekbe, gépgyárakba fokozatosan, a Szovjetunióban jól bevált tapaszta­lat szerint, a Központi Vezetőség pártszervezökefc küldjön s őket rendszeresen segítse és irányítsa. Ee szükség van arra is, hogy bát­rabban válasszunk be ’ becsületes, párlliü, tehetséges műszakiakat kü­lönféle pártbizottságainkba, párí- szerveinkbe, s állítsuk őket’ felelős funkciókba, az üzemi, a városi a megyei, a budapesti-kerületi és' a felsőbb pártszervek apparátusában is. Ecl kell vetnünk a mezőgazdasági szakkáderek kérdését is. Vidéki párt­ós tandcskádereink az utóbbi évek folyamán sok gyakorlati mezőgazda­sági szakismeretet sajátítottak el. Ec ezzel távolról sern lehetünk meg­elégedve. Egészében párt. és tanács, kádereink különösen a vezető káde­rek szakismeretek szempontjából cd­maradtak a követelményektől. Me­gyei és járási párttitkáraink, me­gyei és járási tanácselnökeink kö­zött gyakorlatilag alig van szakkép­zett kommunista agronómus vagy zooteelmikus. Pedig ideje elindulni azon az utón, hogy a mezőgazdasági vidékeken legyenek agronómus vagy zooíeclinikus pártíitkáraink és ta­nácselnökeink is, liogy mind több és több kommunista, marxista-leninista képzettségű mezőgazdasági szakem­ber kerüljön járási pártbizottsága­ink és járási tanácsaink élére, de persze az sem ártana, ha minden megyében a megyei titkárok egyike kommunista mezőgazdasági szakem­ber volna, ipari megyékben pedig kommunista ipari szakember. Ezt természetesen nem lehet hir­telen, máról holnapra megvalósítani, hanem csak fokozatosan. De ezt ha­tározottan el kell kezdeni! S ezt úgy valósíthatjuk meg, ha meglévő káde. reink egy részét, anélkül, hogy ki­vonnánk őket a munkából, agronő- mussá, zooteclmikussá képezzük. Ré* szint pedig úgy, hogy az uj szak­káderekből fokozatosan, szívós, kö­vetkezetes céltudatos nevelő munka, val vezető kommunista kádereket ké­pezünk. ÖSSZEFOGLALVA : A fö feladatok. melyeket gazda­sági téren a legközelebbi egy—más­fél évben meg kell oldanunk, szem előtt tartva második kongresszusunk határozatait, az azóta szerzett ta­pasztalatokat és jelenlegi helyzetün­ket, a következők: 3. Biztosítanunk kell uz év még hátralévő részében az ipar 3952. évi teli ének teljesítését és túlteljesítését! 2. Biztosítanunk kell az ipari termelésben az átmenetet 1953-ra olymódon, hogy az ipari termelés, a. tervnek megfelelően, 1953 januárjá­ban és az ezt követő hónapokban, ez év negyedik negyedéhez és de­cemberéhez képest is minden terüle­ten. a szénbányászatban és a kohá­szatban is, egyenletesen tovább emel. .kodjók! 3. Nagyobb mértékben, mint 1952- ben cs a megelőző években tettük, kell összpontosítanunk a rendelkező, sünkre álló eszközöket az alapanyag. ’v>ar különféle ágainak, s mindenek­előtt a szénbányászatnak és a vas­kohászatnak az eddiginél is gyoT­abb fejlesztésére, valamint a villa­mos energia termelés növelésére, s már megkezdett nagy nehézipari létesít­ményeink tervszerinti, gyors befeje­zésére ! 4. Gyökeresen meg kell javítanunk néhány, jelenleg nem kielégítően dolgozó nagy gépgyárunk munkáját», a ú\ oldalon).-.

Next

/
Oldalképek
Tartalom