Zala, 1952. november (8. évfolyam, 259-281. szám)

1952-11-04 / 259. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Visinsskij elvtárs besséde a koreai kérdésről Debrecenben tartják meg az Első Békekölcsön harmadik sorsolását november 13, 14, 15 és 16-án A* M»P ZALAWEGYE1 PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA sawgaagawBiiwiiíiiMiiiiiri»i mi un imiii mi Vili. évfolyam 259. szám. Ara 50 fillér 1952 november 4, Kedd S zalaegerszegi Járás fávíratfian jelente te Rákosi eiytársnak: a kapásnövények begyűjtésének tervét túlteljesítettél* Forrón szeretett, drága Rákosi Elvtárs! A Zala megyei zalaegerszegi járás pártbizottsága és a járási tanács örömmel jelenti, hogy a kapásnövények begyűjtésében terv- előirányzatunkat túlteljesítettük. Kukorica napraforgó burgonya lOb.l 100.3 108.8 A fenti eredményt a dolgozó tömegek támogatásával, az osztály- ellenség elleni kérlelhetetlen szívós és kemény harcban, következe­tes felvilágosító munkával, kommunistáink és tanácstagjaink pél­damutatásával értük el. Dolgozó parasztságunk itt, a Tito-banda szomszédságában megértette és megmutatta, hogy beadási köte­lezettségük túlteljesítésével a szocializmust építik, a békét védik. Az elkövetkezendő időben a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 35. évfordulójának tiszteletére még tovább fokozzuk munkán­kat; tervünk túlteljesítéséért, az őszi mezőgazdasági, munkák idő­ben való elvégzéséért, hogy járásunk méltó legyen ahhoz a nagy kitüntetéshez, hogy megyénk képviselője a mi forrón szeretett drága Rákosi elvtársunk. BALOGHI GÉZA, CSONDOK VILMOS a járási tanács vb elnöke a járási pártbizottság titkára. Ma ismét a lenti járás tartja kézben a Megyei Pártbizottság vándorzásziaját tet'ti. Harmadik lielyét is csupán, a sertésbegyüj íés kiemelkedő eredmé­nyeivel tudta tartani. Nem szabad azonban megfeledkezniök az egyéb terményekről sem. Napraforgóból még most is az utolsók között kul­lognak. Pogacsics Károly és Zieger Vilmos elvtársak az utolsó napok küzdelmeiben sokkal nagyobb gondot fordítsanak ezekre a terményekre, ha az összesített értékelés szerint nem akarnak az utolsók között len­ni. 4. A ZALAEGERSZEGI JÁRÁS táviratban jelentette Rákosi elv- társnak hogy kukorica-, uapraforgó- ós burgonya-begyűjtési tervüket túl­teljesítették. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne folytassanak továbbra is kemény küzdelmet azért, hogy ter­vüket t ülte! j esi t ve megszerezzék a megyei pártbizottság versenyzászla. ját. Balogh Géza és Baán Joachim elvtársak arra törekedjenek, hogy járásuk egyetlen egy községe se ma­radjon adósa az államnak, részletei ben is teljesítsék a tervet. 5. A NAGYKANIZSAI JÁRÁS napról-uapra jobban elmarad a ver. senyben a napi felvásárlás alapján A seríésbegyüjtés napi tervét is g leggyengébben teljesítették. Most a verseny finisében sokkal több helyt­állást várunk a napi felvásárlások tekintetében is a verseny élenjárói­tól. Fehér Lajos és Nagy Lajos elv­társak erezzenek nagyobb felelőssé­get a megye elsőségéért s biztosít­sák hogy járásuk minden közi. gy példamutatóan teljesítse a napi tér vet. A- verseny hátralévő napjainak mindén óráját használjuk fel arra, hogy begyűjtési eredményeink nö­velésével, az. első hely. megszerzé­sével méltóan ünnepelhessük a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulóját. Ismét változott a napi felvásárlá­sok alapján a járások sorrendje. Egyre élesedik a megyei pártbizott­ság begyűjtési vándorzászlajáért fo­lyó küzdelem. Az október 31-i jelen­tés alapján a lenti járás tör-fc az élre. A 30-i jelentés alapján még első helyen álló le tényei járás is­mét derekasan harcolt, de az egyre élesedő küzdelemben kénytelen volt megelégedni a harmadik hellyel, t. A. LENTI járás a seíiésbegyüj tűsben egyetlen nap alatt kozol lo százalékot javított eredményén. Ezzel a derek as mun­kával szerezték meg a mai napra a; megyei pártbizottság vcrsenyzászla- Jjá.t. Elsőségük értékét csökkenti azonban az, hogy -napraforgóból ők vásároltak fel legkevesebbet október 31-én. Amennyiben ezen a területen is —- a sertésbegyüjitiéshez hasonlóan — javítanak munkájukon, úgy a glo­bális értékelés szerint sokat javíthat­nak még helyezésükön. Kovács Sán- domé és De ve ez Sándor elvtársak! Ebben a versenyben az utolsó napok küzdelmei döntik el a járások sor­rendjét !• 2. A ZALASZENTGKóTI JÁRÁS Az elmúlt napok gyenge eredmé­nyei után jelentősen megjavították a felvásárlást sertésből és baromfiból. \ most következő napokban azonban -okkal több gondot kell fordítani a kukorica és napraforgó felvásárlása. Ta is. Gyulai István és Csíkos Már­ton elvtársak az elkövetkezendő na­pokban is adjanak meg minden se­gítséget a községi tanácsoknak ah­hoz, hogy napi terveiket necsak tel­jesítsék, hanení túlteljesítsék és ez­zel a járás ismét az elsők közé ke­rüljön. I : 3. a: l;.itfnyei járás Az előző napi kiemelkedő erednie, nyei után ismét gyengébben teljesi­Megkezclődtek a küldött választó értekezletek a békeliarcosok nagy seregszemléjére Müvészeü Együttesek Országos Versenyének megyei hírei Petiire ntéii. Tót ssentmártonban, Tót*~ei'daiiclycn, Bernjenházán, dél- <láe községeinkben a kulturvér- -oiiyre helyi, délszláv népművészeti uiyuggal készülnek. Délszláv népda. ok, kólók, délszláv zenekari müvek midinek a versenyen bemutatásra, ★ A zalaegerszegi Járási KuHuriiáz nmvgyüttose ..Zalai képek“ címmel megye, táucgyüjiési eredményeiből zületett. uj tánckompozicióva 1 ké­zül a kulturversenvre. ★ A Művészeti Együttesek Versenyé- .ck külön, uj sziíie 'ebben az évben z általános és 'középiskolák művé­szeti csoportjainak részvétele. Saj­nos a MT oktatási' osztálya nem fordit komoly figyelmet az iskolai csoportoknak a versenyen való rész­vételére. Az iskolai csoportok vegyenek példát a zalaszentgróti általános is­kola énekkaráról, á.-- nagykanizsai Rözgonyi-uti iskola énekkaráról. ★ Bocföldén, Zalaesében alszik a kulturmunka. Mit csinálnak a szép uj bccföldei kul'urotthonban'J ★ Csúcshoz sokon is énekkart szervez nek, melyben idősebb dolgozó pa­rasztok is részi vesznek. Bucsu’a November 2-án már a kora reg­geli órákban megélénkültek Bú­csút a utcái. Hazánk legjobb béke. harcosainak képei kerültek a há­zak falaira, ablakaiba. Asszonyok, fiatalok csinosították az utcákat, udvarokat. A házak is lobogódiszt öltöttek. Reggel nyolc órakor tűntek fel az első vörös zászlókkal díszített szekerek, amelyek a járás 17 köz­ségének legjobb békeharcosait hozták Bucsutára, hogy elmond­ják, mit tettek eddig a béke ügyé­ért és mit akarnak tenni a továb­biak folyamán. A falvak legjobb­jai között olyanok voltak, mint Bekő György elvtárs, a bánok- szentgyörgyi Béke termelőszövet­kezeti csoport Szovjetunióban járt elnöke, a község egyik békeharco­sa. Itt voltak a zalai olajmezők legjobb, legöntudatosabb dolgozói, mint Gombos Jenő, az élenjáró hármas számú olajtermelő brigád tagja. A Révai József kuHurház mél­tóképpen feldiszi'ett terme zsúfo­lásig megtelt a küldöttekkel, ami­kor Kiss Gyula elvtárs, a lebenyei járás békefolelőse elmondotta ün­nepi beszédét. Kiss Gyula többek között a kö­vetkezőket mondotta: — Járásunk dolgozói, békebizottságai hatalmas lendülettel készülnek a békeharco­sok seregszemléjére. Tudjuk, hogy a Tito Jugoszláviájának; szom­szédságában fekvő lebenyei járás­nak különösen hatalmas feladatai vannak a béke megvédésében. Az aratást országosan elsőnek fejez­tük be. Alkotmányunk ünnepére elsők voltunk a gabonabegyüjtejä- ben. Most is munkánkkal, begyüj- | tési terveink teljesítésével hafeo- J lünk a békéért. A régi 94 békebi­zottság helyett- ma 562 békebi­zottság dolgozik járásunk terüle­tén. A beszédet követő hozzászólá­sokban a küldöttek egyemberként tettek hitet a béke ügye mellett. A munkásküldöttek üzemeik terv- teljesítéséről számoltak be és el­mondották, milyen felajánlások teljesítésével harcolnak tovább ne­gyedik negyedévi tervük túltelje­sítéséért, a békéért. A parasztkül­döttek községeik, termelőszövetke­zeteik munkáját, begyűjtési ered­ményeit ismertették. Valameny- nyien hangsúlyozták, hogy nem állnak meg az elért sikereknél, ha­nem tovább folytatják a begyűj­tés csatáját, mert tudják, hogy a begyűjtési tervek minden száza­lékkal való túlteljesítésével alko­tó békéjüket, családjuk nyugodt életét biztosítják. Ezután került sor az országos küldöttek megválasztására. A já­rási értekezlet részvevői nagy lel­kesedés közben adták le szavaza­tukat Szekeres Vendelre, a báza- kerettyei üzeni olajmunkására, Szakonyi Istvánra, a lovászi olaj. üzem dolgozójára, Kocsis Irénre, a bázakerettyei olajüzem ifjú­munkására és Hits« Jánosra, a me­gyei békebizottság titkárára, akik eddigi munkájukkal kiérdemelték, hogy részt vegyenek a III. Magyar Békekongresszuson és méltóképpen képviselheMk ott a letenyei járás dolgozóinak harcos békeakaratát. A küldő 'tértekezlet részvevői számtalan ajándékot nyújtottak át a megválasztott békekongresz- szusi küldötteknek az olajmezők dolgozóinak és a letenyei járás dolgozó parasztjainak nevében. Az értekezletet késő délutánba nyúló kultúrműsor követte. Zalaegerszeg város békebizottságainak 120 kül­dötte ugyanezen a napon válasz, tóttá meg képviselőit a III. Ma­gyar Békekongresszusra. Az értekezletet Pulka István, a városi békebizohság titkára nyi­totta meg, majd dr. Győrffy Sán­dor, kórházi főorvos, a békebizott­ság tagja számolt be a világ né­peinek harcos békeakaratáról. A beszámolót sok hozzászólás követ­te. Horváth István, a zalai Asz­faltgyár építkezés békebizottsá- gának küldötte a következőket mondotta: — Alig két hónapja alakult a békebizottságunk. 28 tagja éjt nappallá téve harcol a többi dolgozóval karöltve, hogy az első üzemrész november 7-én megindulhasson. Az ötéves terv keretében épülő harmadik zalai gyár határidőelőtti felépítésével mutatjuk meg a háborús gyujtor gatóknak, hogy békét akarunk és készek vagyunk harcolni érte. A hozzászólások közben számta­lan táviratban és levélben üdvö­zölték a békeértekezletet a város dolgozói és küldötteik utján aján­dékokat nyújtottak át a legjobb békeharcosok számára- Simon Margit, az SzTK zalaegerszegi alközpont dolgozói nevében meleg szavakkal adott át egy színes por- cellánvázát a legnagyobb magyar békeharcos, népünk szeretett ve­zére, Rákosi Mátyás részére. Az értekezleten a küldöttek egy­öntetű határozatot hoztak, hogy munkahelyeiken, mindennapi éle­tükben az eddigieknél még foko­zottabb mértékben harcolnak a bé­kéért, követve a szovjet dolgozók példamutatását. Ahol valóra váltották .. * ZALAEGERSZEGI JÄRÄS: osztályvezető; BAÄN JOACHIM tanácselnök, titkár tóján baromfi sertés % °U % Teskánd 100 71 79 Bak. 116 90 62 Nemesapátj. 112 84 103 Zalaigrice 100 66 131 Andráshida 114 107 84 Vöckönd 105 70 100 Babosdöbréte 105 83 78 A zalaegerszegi járásban ismét szaporodott az élenjárók száma. Vusics József és Benhovics Elek méltó részesei a járás első helye­zésének Farkas Károly és Dal- gyovai Antal különösen a hizott­sertésbegyüjtés terén szereztek ér­demeket járásuknak, Németh Mária és Bercsényi Sándor dicsé­retet érdemelnek a tojás- és a hizott- sertésbegyüjtés tervének teljesí­téséért. Az élenjáró községekben Ágoston József, Gellén Kálmán Pelikán Antal, Lóránt Lajos Vusics József, Benkovics Elek Farkas Károly, Dulgyovai Antal Horváth Sarolta, Csiszár Gyula Németh Mária. Bercsényi Sándor Szele István, Nagy Miklós is általában több gondot kell for­dítani a baromfibegyüjtésre, hpgy november 7-re a zalaegerszegi já­rás minden községe részleteiben is teljesítse a tervét. ahol még adósak as adott ssóval NAGYKANIZSAI JÁRÁS: Begyűjt tojás baromfi sertés #/o 0!o % Belezna 74 51 22 Felsőrajk 88 68 125 Zalamerenye 94 77 33 Miháld SÍ 82 102 Surd 91 70 100 Alsórajk 84 79 76 Sand 73 .100 44 fenti községek miatt került utolsók között. Nem különb a vásárlások értékelése szerint az utolsó helyre. Bánó Istvánná a többszöri bírálat ellenére sem ja­vított munkáján,' azért van közsé­ge.. a hízott sertésbegyüj tekében az romfibegyüjtés eredménye sem. Németh Lajos és Németh Aladár 44 százalékos sei’tésbegyüjtési eredményükkel szintén akadályoz­zák a járás tervének teljesítését. esi osztályvezető: NAGY LAJOS tanácselnök, titkár — Bánó Istvánné Horváth János, Víg János — Papp József Gazsi Ferencné, Pál Imre Imre József né, Srágli Lajos Kiss Ferenc, Vajda Márton Németh Lajos. Németh Aladár A hátralévő napokban lazasá­gaik felszámolásával zárkózzanak fel az élenjárók közé, hogy érde­mesek legyenek abban a kitünte­tésben, melyet a járás élenjárói megszereztek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom