Zala, 1952. október (8. évfolyam, 230-256. szám)

1952-10-01 / 230. szám

ipa; läÄüai üivözlő táviiatai a Kínéi ipktorsasás ieiaisW Mit énMülója Éaiiáü Rákosi Mátyás elvtársi távirata Mao CeAung elvtársnak Mao Co-tung elvtársnak, a Kínai Népköztársaság központi népi kormánya elnökének, Peking. A Kínai Népköztársaság fennállásának harmadik évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa, és az egész magyar nép nevében forró siérencsekivánataimat küldöm önnek. Azok a világtörténelmi jelen töségii győzelmek, melyeket a. ba­rát? kinn? nép az imperialista agresszarok és lakájaik elleni hősies harcában és a békés építő munka terén vívott ki, igaz örömmel töltik el a magyar népet és még lelkesebb munkára és harcra buzdítják a Szovjetunió vezette hatalmas hé ke tábor soraiban. Szívből kívánok további sikerekét önnek és a békéért küzdő és boldog jövőjét építő nagy kínai népnek. , Rákosi Mátyás a Mag yar Népköztársa súg Minisztertanácsának elnöke. Dobi l sivár* eSvSárs távirata SMiao Geltung elvtársiak Mao Ce.tung elvtársnak, a ívinai Népköztársaság központi népi kormánya elnökértek, Peking. A kínai nép nagy nemzeti ünnepe alkalmával kérem önt, El­nök elvtárs,. fogadja legmelegebb szcrenc^ckivánataimat. A ma­gyar nép meleg szeretettel fordu F e napon a kínai nép felé, amely minden akadályt leküzdve építi szabad hazáját, a béke erős bás­tyáját. Kívánom, hogy a kínai nép h at almas építő munkáját és a béke megvédéséért, folytatott bátor küzdelmét teljes siker koronázza. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Einöki Tanácsának elnöke. Kiss Károly elvtárs távirata Csői? Era-íaj elvtársnak Cscu En-laj elvtársnak, a. Kínai Népköztársaság központi népi kormánya közigazga­tási tanácsának elnöke, külügyminiszter, Peking. Engedje meg, hogy a Kinai Népköztársaság fennállásának harmadik évfordulója alkalmából legmelegebb üdvözletemet és őszinte jókívánságaimat fejezem ki. A magyar nép testvéri együtt­érzéssel ünnepli ezen a napon a baráti kinai nép ragyogó sikereit, amelyeket népi demokratikus köztársaságának felépítésében és az imperialista háborús gyújtogatok távolkeleti terveinek meghiúsítá­sában elért. Szilárd elhatározásunk, hogy egyre tovább fejlesszük as országaink között már mély gyökereket vert politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat, amelyek a béke közös nagy ügyét szolgálják, KISS KÁÍÍOLY, a Magyar Népköztársaság külügyminisztere. — RÁDIÓKÉP SZOLGÁLAT ala­kult Moszkva és Peking között. A szolgálat 24 éra alatt továbbítja a képeket Pekingből Moszkvába a Ki-\ nai Népköztársaság megalakulása l ■ harmadik évfordulójának iinnepsé- I 1 geirö'í cs az ázsiai és csendesóceáni | ■ békeértekezletröl. — MAO CE-TUNG elvtárs, a kinai központi népi kormány el­nöke szeptember 3b-ár» fogadta Cedenbalt, {l Mongol Népköztár­saság miniszterelnökét. — A BELGA RENDŐRSÉG 22 katonái ítélt 5 évig terjedő szabad­ságvesztésre, mert resztvettek a ka­tonai szolgálati idő felemelése ellen tiltakozó tüntetéseken. Újabb községek és tszcs-k kapták vissza burgonyából, shelve kukoricából a szabad piaci értékesítés lónál A begyűjtési miniszter szeptem­ber 30-i hatállyal a következő köz­ségeknek és tszcs-knek adta vissza burgonyából a szabadpiaci értéke­sítés jogát. Szabadon vihetik piacra burgo­nyájukat a komárommejjyei Dad, a bácsmegyei Császár-folté, a nógrád. rnagyei Szarvasgede, Erdőtarcsa, Kisbágyon, a szabolcsmegyei Náb- rád, Kérscmjén, a békésmegyei Hunya, a somogymegyeí Toponár, Somogysimonyi, Somogy! arnóca, Te­leki, Balatonszárszó, Szólád, Pusz­taszemes községek, Baja és Szom­bathely város dolgozó parasztjai, valamint a palotási „Május l“-tsz, a szurkodpüspöki -Béke“, a va- nyarci „Béke“, kozárdi -Petőfi", tari -Ságvári", csépi -Uj barázda“, nábrádi „Béke“, kérsemjéni -’Úttö­rő", a balatcnszemesi -Dózsa“, a siófoki -Uj barázda“, a Balatonszár­szói „Béke“, a pusztaszemes» -Jó­zsef Attila“ íszcs-k és tagjaik. Szabadon viheti kukoricáját sza­badpiacra Ráksi község dolgozó parasztsága, miután kukoricabeadá­si tervüket 110 százalékra teljesí­tették. legújabb hírek — AZ 195! ÉVI irodalmi és mű­vészeti Sztálin-dij jelvényeit és díszokleveleit A- ■ Fa gye jav átnyúj­totta a szovjet kulturális élet több képviselőjének. — A MUNKANÉLKÜLI fran­cia textUmunkások száma elérte az ötszázezret. Nord, Vosges és Loire megyében, valamint Nor­manjában a textilnnmkásoknak csak a hét egyes napjain jut mun­ka. Egyes gyáraknál iieti 1;ét nap, máslioi heti 24 óra a raun. | kaiöo, mert a kormány — a köz­szükségleti cikkeket gyártó ipar­ágak helyett — fegyverkezésre költi a miíliárdokat. —- ALI JATA elvtáráat, a Ma­rokkói Kommunista Párt főtitkárát letartóztatta az algíri rendőrség. Azóta nem érkezeit róla megbízha­tó értesülés - a letartóztatott sorsá­ról. többfele eső Várható időjárás: felhős idő, többféle eső. Megélénkülő délnyu­gati-nyugati szél, a hőmérséklet kissé emelkedik. Válható hőmérsékleti énekek; reggel 10—13, délben lü—IS fok ‘ között. A népi demokratikus országok dolgosói lelkes munkával9 kimagasló termelési eredményekkel készülnek a S«K(b)P XIX. kongresszusára Bukarest. -Fogadjuk a SzK(b)P XIX. kongresszusát uj, magasabb termelési eredményekkel 1“ — e jel­szó jegyében dolgoznak ezekben a napokban a munkások Százezrei a Román Népköztársaság különböző iparágaiban. Ünnepi munkaörségej vállalt a vajdahunyadi Gheorghiu- Dej Kohászati Kombinát kollektí­vája. Ebben az üzemben nincsen egyetlen olyan tagja sem a Román Munkáspártnak, aki ne teljesítené túl napi normáját. Hatvanhárom vajdahunyadi olvasztár a szovjet gyorsolvasztási módszer alkalmazá­sával jelentősen növelte a munka termelékenységét. Prága. Prága ipari üzemeinek munkásai jelentős férvén felüli megtakarításra tettek Ígéretet a Bolsevik Párt kongresszusa tiszte­letére. A -DCK Dukla“ nehézgép­ipari üzem dolgozói augusztusig S millió koronát takarítótL'ak megtér­vén felül, az év végéig további 4 millió korona megtakarításra köte­lezték magukat. A szovjet szakszervezeti - küldöttség átadta a szovjet dolgozók pénzajándékát India éhező lakossága számára Delhi (TASzSz). Szeptember 29- én este az Indiai VöröskereszI Társaság fogadást rendezett a Szov­jetunió Szakszervezetei Központi Tanácsa küldöttségének tiszteleté­re. A. küldöttség azért érkezett Indiába, hogy átadja az élelmiszer, és pénzajándékot, amelyet a Szov­jetunió dolgozói küldtek India éhező lakosságának. Csercdnyicsenko, a küldöttség ve­zetője a fogadásán átnyújtotta az egészségügyi miniszternek és Radzs- kumari Amrit Kauraak, az Indiai Vöröskereszt Társaság el-nö. kének a 250 ezer rúpiáról szóló utalványt. Radzskumari Amrit Kaur, az In­diai Vöröskereszt Társaság nevé­ben szivböljövő háláját fejezte ki a Szovjetunió szakszervezeteinek az éhező indiai lakosságnak nyújtott önzetlen segítségért. Kicsoda Peko Dapcsevics iitoista tábornok és mii keresett Londonban? Moszkva. Ä jugoszláv politikai emigránsok „Za szoci jaliszticsku Jugoszlaviju“ cimíi Moszkvában megjelenő lapja legutóbbi számában leleplezi Peko Dapcsevics jugoszláv helyettes vezérkarifőnök múltját és megírja, mit keresett' ez a Rtoista lakáj Angliában. A jugoszláv nép jól ismeri az, i áruló Peko Dapcsevics sötét múlt. ját. Még a háború előtt szervezte be a Gestapo. Ezután egyidejűleg több imperialista kémközpont szol­gálatában állott. Ez a bűnöző most ismét régi gaz­dáit' — a Wall Street és a CITY imperialistáit szolgálja. Ö volt az, aki az elmúlt évben, amidőn az Egyesült ÁLlamok és Jugoszlávia között katonai egyezményt írtak alá, nyíltan kifejezésre juttatta Titoéknak azt a kívánságát, bogy néhány atombombát szeretnének 1 kapni Amerikától. Dapcsevics — a hóhérok lakája — a közelmúltban egy tUoista ka­tonai küldöttség élén Angliában járt. Az angol vezérkar hívta meg Titoék tiszti küldöttségét, hogy résztvegyen az angol hadsereg had. gyakorlatán. Dapcsevics és a íit’o- is-ta katonai küldöttség többi tag­jának tárgyalásai Síim angol ve­zérkari főnökkel és több más ma- gasrangu angol tiszttel nem hagy­nak kétséget afelől, hogy Dapcse­vics angliai látogatásának célja tá­madó tervek előkészítése volt. Meg­tárgyalták, hogyan lehetne Jugo­szláviát katonai felvonuló tereppé, a jugoszláv katonákat pedig ágyu- !töltelékké változtatni a Szovjetunió és a népi demokratikus országok ellen előkészítendő agresszív háho. ruban. Hároméves a Kínai Népköztársaság A Kínai Népköziársaság közei 500 milliós népe ma ün­nepli a népköztársaság kikiáltá­sának harmadik évfordulóját. Ezen a napon, a nagy kinai nép­pel együtt, as egész haladó em­beriség megemlékezik azokról a hatalmas sikerekről, amelyeket a kinai dolgozók a kommunista párt éa Mao Ce-tung elvtárs ve­zetésével értek el a külföldi im­perialisták és belső cinkosaik, a földesurak és nagyburzsoák ha­talmának letöréséért, a népgaz­daság .helyreállításáért, újjászer­vezéséért és fejlesztéséért vívott harcban.' A kinai nép többévtizedes küz­delmei folytatott hazája felszaba­dulásáért. A Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom győzelme, amely alapjaiban rendítette meg aZ imperializmus pilléreit a gyar­mati és függő országokban, uj, magasabb fokra emelte a kínai nép felszabadító mozgalmát. Meg­alakult a Kinai Kommunista Pánt, amely a nemzeti felszaba­dító mozgalmat egyesítette a marxizmus-leni nizmus elméleté­vel. A Szovjetuniónak a második világháborúban kivívott történel­mi jelentőségű győzelme a hitleri Ném«fország és a militarista Ja­pán felett döntően hozzájárult a kinai népforradalom végleges győzelméhez. „Há nem lett volna a Szovjet­unió, ha az antifasiszta második világháborúban nem aratott vol. ST “ óv) Szerda, >953 old ober 1. na győzelmet, ha nem győzte vol­na -le — ami a mi szempontunk­ból különösen fontos — a japán- imperializmust, ha nem jöttek volna létre Európában az uj de­mokrácia országai... akkor a ránk nehezedő nemzetközi reakciós erők nyomása természetesen sok­kal erősebb lenne, mint most, Vájjon kivívhattuk volna a győ­zelmet ilyen körülmények között? Természetesen nem" _irta Mao Ce-tung elvtárs. S'bár a reakciós és minden izé. ben rothadt Kuomintang-klikk — az amerikai imperialisták tank­jaival, repülőgépeivel és fegyve­reivel — rögtön a második világ­háború befejezése után mindent elkövetett a. népi forradalom le­törésére, nsrn sikerült visszaállí­tani ok azt a rendszert, amelyben minden hatalom a tőkéseké és földesuraké, s amelyben a dol­gozók osztályrésze mérhetetlen nyomor és kizsákmányolás, azt a rendszert, amelyben Kína hatal­mas területe az imperialisták va- dászzsákmánya, s természeti kin. csel: kőszén, vas- és volframlelö. helyei az imperialisták prédája. A kínai népi felszabadító hadsereg a kezdetben sokszoros túlerőben lévő Kuomintang-bandák felett döntő győzelmet aratott és Kína egész szárazföldi területét — Tál. vant. kivéve, amelyet most az amerikai imperialisták bitorolnak felszabadította. Tibet békés felszabadítása is megtörtént 195X ben, íj ez. egyben a né- pi felszabadító mozgalomnak igen jelentős sikere, A felszabadi. tótit területeken azonnal megkezd- I ték működésüket a demokratikus szervezetek, megkezdődött a gaz­daság helyreállítása, a földre­form végrehajtása. Ilyen harcok között szü­letett meg a Kinai Népköztársa­ság, amely fennállásának rövid három esztendeje alatt évtizede­ket fejlődött. Az első két év leg­nagyobb része a külföldi imperia­listák és ügynökeik mesterkedése és behatolási kísérlete elleni harc­ban, földbirtokok kisajátításá­ért vívott harban telt el. de már ebben az időben is megmutatko­zott az egységes demokratikus frontba tömörült, felszabadult kí­nai nép ereje: leküzdötte a gaz­dasági zűrzavart és mélyreható politikai és gazdasági változtatá­sokat hajtott végre. Az elmúlt három esztendő alatt a Kínai Népköztársaság több mint kétszeresére emelte iparának és másfélszeresére me­zőgazdaságának termelését. A vas-, acél- és gépgyártás 8—^-sze­resére emelkedett, megkétszere­ződött a szén és villamosenergia termelése. A munka termelékeny­sége ez idő alatt 88 százalékkal nötit Ma már a szocialista jelle­gű állami szektornak döntő su. lya van a Kinai Népköztársaság gazdaságában: a nehéziparnak 80, a könnyűiparnak 40, a vasúti há. lom.! nak és hajózásnak majdnem 60 százaléka van az állam tulaj­donában. A pénz. fes hitelélet te­rén is megszűnt a külföldi bankok és hazai nagyburzsoák szerepe: a betétek, hitelek, kölcsönök csak­nem 90 százalékát kezelik ez ál­lami bankok. Eina mezőgazdasaga is nagy­arányú változásokon ment ke­resztül. A falvakban megszűnt a kizsákmányolás: a földet a kom­munista párt a dolgozó parasztok kezébe adta. A földreform eddig 420 millió parasztot érintett és a jövő tavaszra teljesen befejeződik. Hatalmas termelőerők szabadul­té k fel, s a dolgozó párasatok lel­kesedése a terméseredmények nö„ vekedésén mérhető le. A Kinai Népköztársaság kikiáltása óta a gabonatermés 40 százalékkal, a gyapottermés 300 százalékkal nö­vekedett. S ez az ország, amely­ben a felszabadulás előtt évente többmillió ember pusztult el éhen, már 1951-ben — kétszáz év óta először — félmillió tonna gabonát exportált Indiának. E politikai és gazdasági sikerek elérésében elsősorban a Szovjet­unió segítette a Kinai Népköztár­saságot. Átadta, és átadja elmé­leti és gyakorlati 'tapasztalatait, amelyeket a szocializmus, majd a kommunizmus építése közben szerzett. 1950 február 14-én ■ a Szovjetunió és a Kinai Népköz- társaság között barátsága, szö­vetségi és kölcsönös segélynyúj­tási egyezmény jött létre,' amely sokban hozzájárult Kina népgaz­daságának helyreállításához és megerősítéséhez, s amely szilárd támasza a. békének és a demokra­tikus erőknek a Távol-Keleten. A közelmúltban ismét szovjet-kinai tárgyalásokról adott hirt a világ­sajtó. Sztálin elvtárs és Csou En- laj elvtárs, a kinat Népi Közigaz­gatási Tanács elnöke, külügymi­niszter, személyes megbeszélései alapján történtek olyan intézke­dések. amelyek isxnétslten meg­erősítik a két hatalmas, békesze- retö nép barátságát. A Szovjet­unió — a már korábbi megálla­podások értelmében — ez év vé­géig átadja a Kinai Népköztár­saságnak a Csang-Csung vasutvo. nalat; Fort Arthur kikötőben vi­szont meghosszabbítják a szovjet csapatok ottan tózkodási idejét mindaddig, amíg meg nem kötik a békeszerződést Kina és Japán, illetve a Szovjetunió és Japán kö­zöt. „Mélységes meggyőződésünk — mondotta Moszkvában Csou En-laj elvtárs —hogy Ivina és a Szovjetunió közötti megbonthatat­lan barátság napról-napra és nemzedékröl-nemzedékre gyara­podni fog. Nem kétséges, hogy minden provokáció és minden olyan kísérlet, amely e nagy ba­rátság megbontására irányul, ve­reséget szenved Kina és a Szov­jetunió népei együttes erőinek csapása alatt.“ Amikor 195C-ben az amerikai és liszinmanista hordák megro­hanták Észak-Koreát és további célul az ÉSjZakkelet-Kinába való behatolást tűzték ki, a kinai nép fegyvert ragadott, s a testvéri koreai nép megsegítésére sietett. Győzelmeik csúfos kudarcra ítél­ték az imperialist fik terveit, s napról-napra erősebb csapás), mér., nek rájuk. Bebizonyították, hogy a felszabadult kinai nép, mint a béketábor tagja, a Szovjetunió támogatását élvezve, képes arra, hogy megvédje szabad éledének vívmányait, hatalmas és éhei' őre legyen a békének a Távol-Kelétéi* és az egész világon. (i*?- b.

Next

/
Oldalképek
Tartalom