Zala, 1952. október (8. évfolyam, 230-256. szám)

1952-10-01 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Hároméves a Kínai Népköztársaság Újabb községek és tszcs-k kapták vissza burgonyából, illetve kukoricából a szabadpiaci értékesítés jogát A® M»P ZAEAMEOTEI PÍKTBIXOTTSÁgAWAK WAPHAPJA amMwmmummuuaammwmmammmwm Vili, évfolyam 230. szám. Ara 50 fillér 1952. október 1. Szerda AMIT A. HAZÁNAK ADUNK, MAGUNKNAK ADJUK ■ minden kölcsönadott forint százszorosán visszatérül Pókaszepetk és Kemendollár párosversenyben Púkaí-zcpeík dolgozó parasztjai párosversenyre • hívták a kcmeiuloliá. riakat a Harmadik Békekölcsön jegyzésében. A verseny eddigi sza­kaszában. a pókaszepetkick vezetnek, eddig- xCkj.000 forintot jegyeztek. A községben számtalan olyan dol­gozó paraszt van, mint Horváth Já­nos 4 holdas tanácstag, aki 300 fo­rintot jegyzett és resztvesz a nép- ncvelömunkábau is. A népnevelők közül a legjobb eredményt eddig Tánczos J ózsef 3 holdas dolgozó «Nrn'ayzfc értő eb aki 500 forintot, jegyzett és több dolgozó paraszt- társánál 2200 forintot jegyeztetett. Tánczos József elmondja dolgozó paraszttársainak, amit nekik adott a terv, a nép állama. A községen ke­resztül vezető' országainak' mintegy 500 méteres szakaszán e-gy éles ka­nyar volt, ide futott össze a viz a tavaszi olvadások idején, ami sok­szor veszélyeztette a közeli házakat. Most ezt is kijavították, eltűnt az éles kanyar az ut alatt alagcsövezés van. Villanyt kaptak. Kultúrotthon, mozi. ran a- községben, ahol szabad­idejükben tanulhatnak, szórakozhat­nak. Kern feledkezik meg arról sem, bogy milyen volt a múltban az éle­tük,, hogyan zsákmányolták ki ükét a falu kulákjai. Mindenki jól- em­lékszik még Divald László 35 holdas kocsmáros és lókupec kukákra, aki mellékfoglalkozásként a közellátási iroda vezetője volt és sanyargatta a dolgozó' parasztokat. Ma szabotálja a terv teljesítését. Kém teljesítette beadását, nem fizette ki adóját, 15.000 forinttal tartozik a nép álla- juáuak. Közúti Pál 28 holdas és bankó ilrnö 30 holdas kulák kizsák­mányolása jut eszébe valamennyi dolgozó parasztnak, akivel Tánczos József beszélget, es megváltozott életük. Ezért jegyzett Balatoni. Imre 400, ifin Török Imre 400 forintot, amikor felkereste őket. Ugyanezek a dol­gozó parasztok élenjárnak a beadás­ban is, mert Tánczos József erről is beszélget velük és maga is példát mutat. Igv ért el a község a burgonya- beadásban 81, a tojásbeadásban 92 százalékot. Megelőzték á kemendolláriakat, 'akik eddig 22.000 forintot jegyeztek és lemaradtak a begyűjtésben is. Nem maradtak le .. a baiaioiimagyaródi dolgozó, parasztok sem. Csatlakozd- suk igy szól: 1. Serlésbeadási kötelezettségünk­nek Sztálin elvtárs születésnapjára 105 százalékra teszünk eleget. 2. Akukoricabe gyűjtési tervet no­vember 7-e tiszteletére 102 száza. Iákra teljesítjük. 3. Tejből 130, tojásból 1.2Q, barom­fiból 101 százalékot érünk cl de­cember 21-re. 4. A napraforgóbeadási kötele­zettségünket október 20-ra teljesít­jük. 5. Adóbevételi tervünknek október 1-re 110 százalékra teszünk eleget. 6. Az őszi vetéseinkből a rozsot október 5-rc, a búzát október 20-1'a teljesíteni fogjuk, CSAVN1CSÁR FERENC párttitkár, VAJDA SÁNDOR vb. elnök, 'MATYÓK BÉLA tanácstitkár, EékcI)i^o((ság:ainli Bezeréd Érdemes belenézni a bezerédi dol­gozó parasztok köüUinjegyzési szám- oszlopaiba; Az eddig lejegyzett’ dol­gozó parasztok, kiválóan jegyeztek. A párttagok az elsők között" voltak, példamutatóan jegyeztek le a tanács' a föleimüvesszövetkezct dolgozói s ä pedagógusok is. A Szabad Nép. tszcs tagjai Tála-, mennyien lejegyeztek. Huszegyné-' hányán vannak s 7 ezer forint kői csünnel mutatták meg helytállásukat És meg valamiről beszel ez számoszlop: arról, hogy a községbe: 124 dolgozó parasztcsalád jegyez lietne még, lw,.., a népnevelők megjelentek voln , az értekezleten, ha a 'példamutat j jegyzőket bevonták volna a nép nevelő munkába (pedig nem egyel hanem közel,, százat találhatnak községben: á” tszcs-ben, a dolgoz parasztok között), ha valaki bőszéin nekik az ötéves tervről, vagy arró' hogy éppen most van itt az idej a hazaszeretet megmutatásának vagy arról, hány példamutató jegyz van a községben, hogy. 56 dolgozi paraszt kösel 11 ezer forintot jegy zett. Volna miről beszélniük; Bczcréd 1 villanyt kapott a tervtől, jövőn kultúrotthon épül. Csak nincs, ak mindezeket elmondja. A párttagol megelégedtek' azzal, hogy magul jegyeztek. \ PLSz és az MNDS; nem működik. Most, hogy itt a fel adat, nincs kivel megvalósítani, nine: aki magával ragadja a falu dől gozóit a terv megvalósításáért folyt harcban,, melynek ők is részesei, A tanácsnál azzal védekeznek hogy Bezered eldugott község, lsen érről beszél azonban az ötéves terv­ben bevezetett villany, az öt tanító­vá! működő iskola s terveik, mélyei a közeljövőben megvalósítanak. A villany elhozta hozzájuk a kultúrát, a rádiót, együtt élnek percről-percre az ország életével. Ha későn is, de felismerte a ta­nács és a pártszervezet ezt a hibát. Most nár az a teendőjük, hogy a fiatalok és az asszonyok bevonásával erős I>ISz-t és MNüfíz-t hozzanak létre, melyek a jövőben Bezerédon is kiváló segítői lesznek a párt mun­kájának. POzvöIsy példájára csatlakoztak a begyűjtési verseny­hez a zslamerenyei és balatomna- gyaródi dolgozó parasztok is. A kölcsönjegyzéssel egyidőben jó munkát akarnak végezni az őszi szántás-vetés és a begyűjtés telje­sítéséért. A salamerenyei dolgozó parasztok: 1- Burgonyabeadási tervüket október 15-ig 115 százalékra tel­jesítik. 2. Kukoricabeadási kötelezettsé­güket október 15-ig a burgonya- beadással együtt 115 százalékra valósítják meg-. 3. Adóbevételi tervüket .szep­tember 30-ig 130 százalékra vég­zik el. 4. A sertésbegyüjtós tervét az évi előirányzatnak megfelelően december 31 -re, Sztálin elvtárs születésnapja tiszteletére teljesí­tik. 5. A baromfibeadási kötelezett­séget 115, a tej- 115 és a tojásbe­adási kötelezettséget 120 száza­lékra teljesítik október 15-ig. 0. Az őszí szántás-vetés munká­latait október 2-ro 100 százalékra elvégzik. Géri Ferenc párttitkár, Pén­tek János tanácselnöklielyet- — tes, Papp József tanácstitkár. egyre nagyobb lendülettel készül­nek a november 22—23-án meg­tartandó III. Magyar Békekon­gresszusra, Sorra alakulnak az 1 egyes községekben, üzemekben, termelőszövetkezeti csoportokban és gépállomásokon az uj békebi- zottságok. Legfontosabb feladatuknak most azt tekintik, hogy példamutatóan kivegyék részüket a III. Békeköl­csönjegyzésből és rendszeres agi- tációt folytassanak a jegyzés győ­zelme érdekében. Példát mutat­nak a munkában békebizottsága­ink elnökei, titkárai. Bucsután 15 békebizottság dolgozik. Gyúrkó István dolgozó paraszt, az egyik békebizottság titkára 500 forin­tot jegyzett, Beák István békebi­zottsági titkár G00, Meggyes Jenő Zsupán József művezető 700, Péter Imre pedig 400 forin­tos jegyzésével járult hozzá a béke védelméhez, Bucsután a bekebizottságok tagjai vörös és fekete zászlókat készítettek. Azoknak a házára, akik lejegyeztek, , vörös zászlói tűznek, akik pedig még nem, fe­kete zászlót kapnak. Bánokszentgyörgyön a békebi­zottságok tagjai béke-ház plaká­tokat készítettek. Azoknak a há­zára tesznek ezekből, akik eleget tettek hazafias kötelességüknek cs kölcsönadott forintjaikkal já­rultak hozzá a béke megvédésé­hez, Különösen jól dolgoznak a. me­gye békebizottságai a határmenti letenyei járásban. Itt szeptember 18-tól 300 uj békebizottság ala­kult. Fejlődés a többi járásban is van, de nem ilyen mértékű. Já­rásaink példát vehetnek a Iete- nyeiektől, akik tudják, hogy mi a kötelességük a béke megvédése érdekében. Ä nagykanizsai íűtőház dolgozói teljesítették a haza iránti kötelezettségüket A nagykanizsai fütöház dol­gozói már a békekölcsönjegyzés első napjaiban eleget tettek ha­zafias kötelezettségüknek. Az egy főre eső jegyzési átlag 1140 forint. A fütöház dolgozói büsz­kén beszélnek arról, hogy vala­mennyien megértették pártunk szavát: . lelkesedéssel jegyeztek kölcsönt, hogy elősegítsék orszá­gunk fejlődését, erősödését és még szilárdabbá tegyék a békén­ket. A kölcsön jegyzésben nem­csak a pécsi igazgatóság terüle­tén, hanem országos viszonylatban is az első helyet tartják. Dolgozó népünk és a haza iránti szeretetüket azonban nem­csak a kölcsönjegyzés -gyönyörű eredményeivel mutatták meg, ha­nem megmutatták a túlsúlyos vonatok továbbításával és a szén­takarékossággal .is. A tervhez viszonyítva 5.6 százalékos szén- megtakaritást értek el, ami 363 tonna szénnek felel meg és érté­ke 50.820 forint. A. mozdonykiLo­méter . tervet 123.4 százalékra teljesítették, mig a 100 elegy ton­na tervet 120.3 u/o-xa valósították meg. A fajlagos vontatás- és a fiókmühejyi önköltséget 1 */o-al csökkentették. A tervhez viszo­nyított átlagos terhelést 6.7 szá­zalékkal teljesítették túl. A nagykanizsai fütöháznál az 500 kilométeres mozgalomban résztvevő mozdonyok számára az előirányzat napi 150 kilométer. Ezt naponta 39 kilométerrel túl­teljesítették. A fiókmühely javí­tási tervét 2 nappal előbb telje­sítette s ezzel jelentősen hozzájá­rult, hogy a fütöház a békeköl­csönjegyzésig tervét globálisan 110 százalékra valósíthatta meg. II békekolcsönfegyzés élenjárói A Harmadik Békekölcsönjegy­zés versenyében a járások között továbbra is a lenti járás tartja az elsőséget. A zalaszentgróti já­rás megelőzte a nagykanizsai já­rást. A letenyei járásnak fokoz­nia kell a felvilágosító munkát a dolgozó parasztok között, hogy az utolsó helyről az elsők közé kerüljenek. A járások, városok, gépállomások, állami gazdaságok, községek állása, a következő: Járások: 1. le-rJti járás. 2. za- laszentgróti, 3. nagykanizsai, 4. a zalaegerszegi, 5. letenyei járás. Városok: 1. Zalaegerszeg, 2. Nagykanizsa. Gépállomások: 1. Pölöske, 2. Orosztony, 3. Csesztreg. Állami gazdaságok: 1. kápol­napusztai, 2. felsőrajki, 3. alső- fakosi. Községek: 1. Pusztaederics, 2. Cáborjánháza, 3. Zalaistvánd.’ a zalaegerszegi Autójavító Válla­latnál dolgozik. Fizetése 1200 fo­rint, most 1500 forint békeköl­csönt jegyzett. Két gyermeke van, Amikor jegyzett, arra gondolt, hogy ezzel az összeggel is gyer­mekei boldog jövőjét egyengeti. A termelésnél is kiválóan megáll­ja helyét. A vezetése alatt álló nehézgépcsoport állandóan 110— 115 százalékos teljesitményt ér el. DICSŐSÉG!ÁBLA N ♦ DóBEL JÁNOS salaszentlásslói 8 holdas dolgozó paraszt SOO forintot 1 jegyzett. + JUHÁSZ ISTVÁN, a mikosdpusstai lengyár dolgozója 450 forint fisé-! tőséből 600 forint ot jegyzett. . ? KERESZTÚRI GÁBOR, zalaudvarn old 2 holdas dolgozó paraszt S00 j forintot jegyzett. Másnap belépett a termelőszövetke-l zetl csoportba és még S00 forintot jegyzett. J T AU PER FERENC, Tilaj község tanácselnöke d családja és hazája bol-t dogabb jövője érdekében 1100 forintot jegyzett. * KISS IEEN> ruhagyári ifjúmunkás W00 forint fizetése 150 százalékátf jegyezte. Emellett a legutolsó dekádban 176 százalékot I telj esitett. j PETER IMRE, bucsutai 2 holdas dolgozó paraszt 400 forintot jegyzett \ két családja boldog jövőjéért■ KISTüTTöSI ISTVÁN, nemespátrói 4 holdas dolgozó paraszt 500 fo-\ untot jegyzett. i VAS IMRE, hét gyermekes pacsai 8 holdas dolgozó paraszt 1200 fo.* „ . _ rintőt jegyezett. j ■ v. AGY LÁSZLÓ, lovászi ipari 'tanuló 200 forintos fizetése mellett 5001 L ,rr ‘ „ forintot jegyzett. : ♦ ' ' K JÚZSEF, nagykanizsai m osdony vezető 2100 forint fizetésével! í szemben sö00 forintot jegyzett két családja jobb éle J teerfy a békéért, j + 9-1 «

Next

/
Oldalképek
Tartalom