Zala, 1952. szeptember (8. évfolyam, 205-229. szám)

1952-09-02 / 205. szám

VTLAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Qrsság&seile ünnepélyes keretek között nyitották meg az uj tanévet fi nemet nép a szovjet javaslatok megvalósítását követeli AZ MDF ZiMMEfiTEI fABTBIZOTTSA«AME WAFItAPJA Vili. évfolyam. 205. szám. Ára 50 fillér 1952. szeptember 2. Kedd Előre a begyűjtés uj szakaszának győzelemre viteléért! A gabonabe,gyűjtés» csatájának utolsó rohamában, az aratás kez­detétől első helyen álló megyénk lemaradt és méltó versenytársunk, Vas megye szerezte meg a mi­nisztertanács* begyűjtési vándor* zászlaját. Hosszú hónapokon ke­resztül a győztes megyében őrzik a kormány elismerésének jelképét: a vándorzászlót. A gabonabegyüjtéa még folyik azokban a községekben, ahol ne­hány hanyag gazda még nem tett eleget hazafias kötelezettségének. Az őszi kapásnövények korai be­kérésével azonban máris megkezdő­dött a begyűjtés uj szakasza. He ebben az uj szakaszban nemcsak az őszi terményféleségek . beadásáról van szó. Pártszervezeteinknek, ta­nácsainknak éppen az a legfonto­sabb feladatuk, hogy. a kapásnö- vények beszolgáltatásának; szorgal­mazásával együtt vigyék a sertés, széna, vágómarha, tej, tojás és baromfi begyűjtését is, amiről leg­több helyen, a gabonaíerv teljesí­téséért vivott harcban megfelédkez- 1 tek. Zala megyének minden adottsága ; megvan ahhoz, hogy a munka jelenlegi szakaszában visszaszerez­ze elsőségét és november hetediké­től mi őrizzük a. minisztertanács be* ’gyűjtési vándorzászlaját. Egyes községeink jól láttak hozzá a feladatok megoldásához. 1 Pet'rikcrcszlurön, tudják, hogy ered- ■ menyeink egyik lendítőereje, mo­torjaa verseny. Nem tétlenkedtek 'n. kenyércsata győzelmes befejezése 'után. liánéin ' , falugyűlésre , jöttek 'össze, liogv megbeszéljék feladatai­kat, megtegyék felajánlásaikat a begyűjtés uj szakaszára.- Petrike- reszturon az adott szó a tettekkel párosul; Máris szép számmal .vau- flak olyanok, mint Barátlj, József né, aki teljes egészében eleget tett bur- gcnyabegyüjtési kötelezettségének. ;./r Októberi Szocialista Forradalom ' évfordulójának tiszteletére elvállal­tál:, hogy november 7-c helyeit már október 31-rc '.teljesitik az őszi 'terményféleségekből a község begyűjtési tervét. Már híznak az expresszhizla.lásu sertések, amikből ; s ért ésbe ad á sí kötelezett ség üknek "tesznek majd eleget. •Jól láttak hozzá a begyűjtéshez Xemcsrádón, ahol Kalmár Lajos, a begyűjtési állandóbizottság elnöke Lön’ kilogramm burgonya helyett 381 kilót szolgáltatott be. A ta­nácstagok azok, akik példát mutat­nak a falu dolgozóinak. A többiek pedig követik őket, hiszen már a választásoknál azért adták rájuk szavazatukat, mert tudták, hogy a legjobbak közé tartoznak. A sertésbegyüjtest a zalaszent- gróti járásban - szervezik a, legjob­ban. ahol 3 százalékkal túlteljesí­tették augusztus havi tervüket." A begyűjtés kezdeti eredményei mellett jócskán találhatók hibák "is-. Megállapítható, hogy a begyűjtés leggyengébb oldala — egy-két ki­vételtől eltekintve — éppen- a ver­seny; Joiiéliúny tanácselnök má­sodrendű feladatnak tekinti ezt. Úgy gondolja, hogy. ezt nem a tanácsnak,- hanem valami más szervnek kell elvégeznie. Pedig a begyűjtési versenyek .szervezése, irányítása éppen, a tanács, ., sőt- magának a tanácselnöknek a fel­adata. » Petrikeresztur és Xemesrádó , éo- pon azért büszkélkedhet jó kezd'e-' ti eredményekkel, mert Horváth elvtárs, illetve Zsidi elvtárs — a. két község tanácselnöke az, aki kéz-' bévette a versenyek szervezését. Az elmúlt esztendőben 4500 dol­gozó panaszt versenyzett egymással a megyében a begyűjtés idején. 1952-ben ez a szám meghaladta a tizenkétezret. Azonban, ka közelebb­ről megnézzük ezeket a számokát, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezek nagyrésze csak papíron Szerepel. A versenyszetfződések megkötése után megfeledkeznek arról, hogy újra, meg újra, szívósan és fáradhatatla­nul versenybe szólítsák a dolgozó parasztokat. ■ Ahol nem folyik rendszeresen a verseny eredményeinek ismertetése, ahol nem népszerűsítik a legjob­ban teljesítőket, ahol nem tartják számon a tanácsban, hogy a ver­senyben állók között ki. hogyan tel­jesítette vállalását, ott a verseny csak szalmaláng lesz, ami kezdeti fellángolás után gyorsan ki is al­szik. a tanácselnökök gondoskodja­nak arról, hogy a dicsőségtáblán mindennap friss anyag legyen- Gondoskodjanak arról, hogy aki lomarad a versenyben, azt felkeres­sék a népnevelők, buzdítsák,. lel­kesítsék vállalása teljesítésére. Hatalmas lendítőereje, a ,verseny­nek, ha a dolgozó parasztok saját kötelezettségükön kívül pontosan tudják azt is, mennyit kell'a köz­ségnek beadnia. A hirdetőtáblákon tehát legyen feltüntetve az is, hogy a. falu. vagy község mennyire, hány százalékra, tett eleget köte­lezettségének, Dolgozó parasztsá­gunk öntudata hatalmasat fejlődött a fetezabadttíá». óta és szégyellik ha lépten, nyomon azt látja, hogy községe lemaradt a terv teljesítése; ben. A becsületes dolgozók ilyenkor azt teszik, hogy. műiden felkérés nélkül is felkeresik a lemaradókat és; önkéntes népnevelőmunkával se- .gitjk a begyűjtés győzelemre vi­telét; Csak ezzel az egyetlen mód­szerrel is többezer uj agitátort le­het-bevonni a munkába. A verseny lendülete csakis ott lehet eleven, csakis - -ott ragadhat magával minden dolgozó parasztot, ahol a kommunisták jó példával jár­nak elöl- Keményen követeljék’meg fa­lusi pártszervezeteink, hogy a. párt-; tagok példamutatóan teljesítsék, kötelezettségüket. Dolgozó parasztságunk figye­lemmel kiséri a kommunisták mun­káját. Úgy dolgozzanak tehát va­lamennyien, hogy rajtuk van az egész falu szeme. De felvilágosító munkájuk is üres fecsegés lesz, ha ugyanakkor nem teljesítik példamu­tatóan begyűjtési kötelezettségüket. A kommunisták példamutatása azt jelenti: a párt tagjai harcosan képviselik a községben . pártunk po­litikáját. Harcolnak a törvény be­tartásáért, a megalkuvás, a lazaság ellen, a kommunistáknak kell azok­nak lenni, akik kíméletlenül lelep­lezik a különböző álarcban megje­lenő ellenséget, meggyülöltetik őket a falu dolgozóival. A párttagoknak kell ott lenni a lemaradók mellett, felvilágosítani őket, hagy milyen mérhetetlen kárt jelent az ország­nak, a népgazdaságnak, ha minden községben ..csak“ 2—3 gazda nem teljesiti hazafias kötelességét. A kommunistáknak kell a begyűjtés jelenlegi időszakában a falu éiö lél- kiismeretének lenni, akik állandóan felhívják a figyelmet az esetleges lemaradás káros következményeire. Fejezze ki a mi begyűjtési ver­senyünk hazánk, pártunk és a Szov­jetunió iránt érzett végfcl&n -szere- tetünket. Az eddigi versenykihívá­sok mind a Nagy Októberi - Szocia­lista Forradalom' évfordulójának jegyében indultak. Kövesse dolgozó parasztságunk minél nagyobb számban üzemi, dolgozóink példáját, ahol - augusztus 20 után sem lan­kadt egyetlen pillanátra sem a verseny lendülete, hanem máris üjabb 'szocialista* vállalások szület- tak november hetedikére. Minden IVapról-napra több olajat a Bányásznap tiszteletére Bázakerettyéről jelen tik augusztus 29-én: Tenne 'őbrigádjaink harcos helytállással készülnek a Bá­nyásznapra- Az I. számú brigád 70 tonnát vállalt és ' idáig 30-at teljesített. A II.es számú brigád 70 tonna vállalásából már 53.4 százalékot valósított meg. A III.-as számú brigád Is igyekszik éire törni, mert az 50 terms' vál­lalását már 47.7 tonnára végezte el. A Szabadság brigád 18 tonna felajánlását 19 tonnára, teljesí­tette és ezzel o brigádok között az elsőséget vívta ki. A Fransk és a Wirth kuikezelőberendezé- sek dolgozói egy tervení'elüü ku>- kezelésnek megjavítását vállal­ták a Bányásznap tiszteletére. A Gazolin-telep dolgozói-a mai nap­pal elérték az átlagos 100 száza­lékot. A Koromgyár dolgozói a lerakóházak levegőjének megvál­toztatására tettek felajánlást, A Dörnfeld brigád 125 köbméter hulladék f.anyag felhasználásá­val 1375 forintot takarított- meg rrépgzjd óságunknak. Vállalást tét-' tek a- dolgozók arra is, hogy be­kapcsolódnak a tisztasági ver­senybe. Ebben BT-7 és a BT-2 .tankállomás járnak az élen. Újí­tást is .nyújtottak be Kövér Jó­zsef és Köveséi Ferenc elvtársak. .Éljenek a szocializmus építésé­ihez hű olajbányászok! A. zalaegerszegi Magasépítő Vállalat dolgozói lelkesen készül­nek megünnepelni november 7-t, az Októberi Szocialista Forrada­lom 35. évfordulóját. Vállalták, hogy a kerkaszomori és az alsó szolnoki építkezést október 30 helyett,, október 15-re elvégzik, A Ä középzalai oláimezők dolgozói a bányásznapra tett vállalásukat túlteljesítik A ■ középzalai olaj mezők dolgozói hosszaié járatú versenyben vesznek részt,.. Felajánlásuk értéke 63-74.3 forint, amelyet augusztus Song 7.1-321, forintban teljesítetlek. . A bányásznapra teli vállalásul bőt ‘ a csoportok az alábbiakat ériek <7!:-. Ács' csoport 09, villanyszerelők 95, csőszerelők SS. a torony alapoz ók 81 százalékra -teljesít ették." 4 furöbc­rendezések közül a Rotary 20. 27 14. ' 77, Rotary' 11. 69, Rotary '25. 55, és a llolary 25-as furóberendc- zcs 57. százalékra teljesítette eddig z bányásznapra tett felajánlását. 104 nappal előbb teljesítette nyerstéglagyártási tervét a nagykanizsai 1L számú Téglagyár Mi. a nagykanizsai II.-es szá­mú Téglagyár dolgozói büszkén jelentjük, hegy éves nyerstégla- gyártási tervünket augusztus 27-én teljesítettük. Ezzel 104 mp- pál előbb tettünk eleget kötele­zettségünknek. Mivel a gyár nagy szilárdságú árut gyárt, igy mindenegyes áru 1.3 százaié- ket tesz ki. Az átszámított nyerstéglátervet már augusztus 2-árt túlteljesítettük, amelyet Rá­kosi elvtársnak ez alkotmány tiszteletére lett felajánlások lel­jesitésekor jelentettünk. Ezt az eredményt a Magyar Dolgozók Pártjának. Rákosi elvfársnck és a Szovjetunió támogatásának, valamint dolgozóink szorgalmá­nak köszönhetjük. Rákosi t elv­társnak vállaltuk, hegy éves "ége­tési téglatervünket december 20-a helyett december 1-re befe­jezzük. 'Zalamegyei r ij' .pydrj ES nagykanizsai 11. számú gyár dolgozói. Tervszerűen folyik a begyűjtés Alsón etnesa páti ban Alsónemesapátiban alaposan előkészítették az őszi kapásnövé­nyek begyűjtését. A szedés szép. lember elsején indult meg*. Előző, leg gazdagyülésen,'majd népneí/e. lökön keresztül ismertették a dol­gozók között az ősziek begyűjté­sére vonatkozó minisztertanácsi har.icczatot Valamennyi dolgozó tudja a községben, hogy a szedés megkezdése cBtf be kell az" je­lentenie, a községi tanácsnak A gazdagyülésen elhatározták, hogy terményeikből elsősorban az ál­lam iránti kötelezettséget róják le. Nimcs lemaradásuk az egyéb begyűjtésben sem. Egész évi to- jás begyűjt esi tervüket 98, széna- begyűjtési tervüket 100 százalék­ra teljesítették. Szeptember első napjaiban 100 százalékos lesz há­romnegyedévi ■ sertésbegyüjtési tervük is. ­fitveite a Megyebizotfság vándorzászlóját az andráshidai fl. G. Augusztus 31-én vasárnap vette át .az andráshidai Állami Gazdaság — mint az augusztus ,20-i verseny­ben legjobb eredményt eltért gazda­ság ;— az MDP Megjebizoittságának vándorzászlóját*. Az ünnepélyen rész Ivett a gaz­daság* valamennyi dolgozója. Hatat, más lelkesedés közben vette át". Si­mon Kálmán elvtárs a gazdaság igazgatója a zászlót. Hozzászólásá­ban megfogadta, hogy továbbra .is hasonló lendülettel akarnak dolgozni és elért eredményeiket a jövőben még* tovább fokozzák. Ezután került sor a B vegyük csépiéiben legjobb eredményt élért dolgozók megjutalmazására. A mun­kacsapat átlagosan 180—190 szá­zalékra teljesítette normáját, Qsz- szesen 5000 forint jutalomban ré­szesültek. Az ünnepély után a gazdaság-dol­gozói táviratot intéztek Rákosi elv- társhoz,' amelyben Ígéretet tettek eredményeik további növelésére. Szabotál a kulák — nem megy a begyűjtés Kilimánban Kilimán dolgozó parasztsága 107 százalékra, tcljesit-etle gabona - begyűjtési tervét. A kenyércsata idején megfeledkeztek azonban áz egyéb termények, élőállatok be­gyűjtésének szorgalmazásáról. A lemaradás oka itt is az ősz- (ályellenség tevékenységére vezet­het 0 vissza. Gyomoréi Istvánnak 380 hold földje volt a felszabadulás előtt. Ma is mindent meg tesz azért, hogy gyengítse a dolgozó nép ál­lamát. Szabotálja a begyűjtést. Négy mázsa gabonával, egy hi- zottsertéssel és 0800 forint adóval adósa az államnak. Nem különb Kozits Imre kulák sem. Nem tett eleget hizoltscríésbeadási kötele- zettségének, ezenkívül hátralék­ban van 4600 forint adóval. Ezek a tények mutatják*, hogy a kulák minden eszközzel igyek­szik gátolni fejlődésünket, nem riad vissza népköztársaságunk törvényeinek- kijátszásától sem. A községben gyenge a pártszer­vezet munkája. Elnézik a megal­kuvást a kulákokkal szemben. Pedig vannak szép számmal Kili­mánban becsületes dolgozó pa­rasztok. akik legfőbb feladatuk­nak az állam iránti kötelezettsé­gek teljesítését tekintik. Ilyen például Lukács Gáspár 4 holdas kisparaszt, aki a burgonya kisze­dése után az első szekérrel a ter­ményraktárhoz tartott és eleget tett beadási kötelezettségének. Az elsők között tett eleget burgonya­beadási kötelezettségének Lukács Gáspárné is. a pártszervezet egyik- tagja. Tudta, hogy mint kommu­nistának az élen kell járnia. Pél­dáját jónéhányan követik, min' példás! Tanai József nyolc holdas dolgozó paraszt, o is beadta már burgonyából a kötelezettségét. A pártszervezet vezetősége nép­szerűsítse a begyűjtésben élenjá­rókat, leplezze le az ellenséget. A tanács pedig a törvény teljes szi­gorával járjon el a begyűjtésben szabotálok ellen. így biztosíthat, ják azt, hogy ne a hátul kullogok, hanem az elsők között legyenek a begyűjtésben. eredményünket, gazdag, boldog, nyugodt életünket-a Nagy 'Októ­beri Szocialista Forradalomnak kö­szönhetjük. Legyen “a begyűjtésnek ez a jelenlegi szakasza újabb ki­állás felszabadítónk, a világ béke- tábprának vezetője, irányítója, - a nagy Szovjetunió mellett. Tegyük 1952 november 7-ét még ünnepé­lyesebbé, még emlékezetesebbé az­zal, hogy örömmel jelenthessük sze­retett vezérünknek, Rákosi elrtár? uak: Zala megye dolgozó paraszt­sága túlteljesítette begyűjtési tar rét. A zalaegerszegi Magasépítő Vállalat lolgozói két épiíkezést lő uappal előbb fejeznek be pártszervezet és a szakszerveze jó politikai munkával felvilágosit ja a dolgozókat a tervek tultelje sitésének jelentőségéről. Ered méiiy, hogy a zalaegerszegi 31a gasépitő Vállalat julius havi tej- vét 132.5 százalékra teljesítette

Next

/
Oldalképek
Tartalom