Zala, 1952. augusztus (8. évfolyam, 179-204. szám)

1952-08-24 / 198. szám

A Szotjeiuuió lioniiniiiiista Pártja iiiódositott ixmczcti sxaliály/atánali trrvrxrtc Moszkva, augusztus él. (TASZSZ) A „Pravda" augusztus 20-i szú- 3na közli a Szovjetunió Kommunista •(bolsevik) Pártja inődositott szerve­zeti szabályzatának tervezetét, ame­lyet a párt XIX. kongresszusán terjesztenek elő. A módosított szervezeti szabályzat szövege: (XHgyedilc napirendi pont). A Szovjetunió Kommunista Pártjának szervezeti szabályzata T. A párt. Párttagok, kötelességeik és jogúik 1 A Szovjetunió Kommunista * Pártja az egy nézetet valló kommunistáknak, a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a dolgozó ér­telmiség tagjainak szervezett önkén­tes liarciszövetsége. a Szovjetunió Kommunista Pártja megteremtette a munkásosztály és a dolgozó pa­rasztság szövetségét, majd az 1917- es Októberi Forradalom eredménye­képpen, megdöntötte a kapitalisták és a földesurak hatalmát, megszer­vezte a proletariátus diktatúráját, megszüntette a kapitalizmust, meg­semmisítette az embernek ember ál­tal való kizsákmányolását, s bizto­sította a szocialista társadalom fel­építését. A Szovjetunió Kommunista Párt­jának ma legfőbb feladata, hogy •i szocializmusból a kommunizmusba való fokozatos: átmenet utján fel­építse a kommunista társadalmat, szüntelenül emelje a társadalom anyagi és kulturális színvonalát, az internacionalizmus és az egész világ dolgozóival való baráti kapcsolatok megteremtésének szellemében nevelje a társadalom tagjait, állandóan erő­sítse a szovjethaza aktiv védelmét ellenségeinek agresszív cselekedetei-., vei szemben. sy A Szovjetunió Kommunista —Pártjának tagja lehet min­den dolgozó, aki nem zsákmányolja ki más munkáját, a Szovjetunió polgára, elismeri a párt programm- ját és szervezeti szabályzatát, tevé­kenyen segíti annak megvalósítását, dolgozik a párt valamelyik szerve­zetében s végrehajtja a párt miu- den határozatát. A párttag fizeti a megállapított tagsági járulékot. A párttag kötelessége, hogy: a) állandóan őrködjék a párt egységén, mint a párt erejének és hatalmának legfontosabb feltételén; b) tevékenyen harcoljon a' párt- határozatok végrehajtásáért. Kern elegendő, hogy a párttag csupán egyetértsen a párt határozataival: kötelessége, hogy harcoljon e ha­tározatok megvalósításáért A kom­munisták passzív és formális viszo­nya a párthatározatok iránt, gyen­gíti a párt harcképességét és ezért összeegyeztethetetlen a párttagság­gél ; c) mutasson példát a munkában, elsajátítsa munkájának technikáját, szüntelenül emelje munkájában szakmai képzettségét: d) állandóan erősítse kapcsolatait a tömegekkel, idejében reagálj on a dolgozók igényeire és szükségleteire, megmagyarázza a pártenkivüli tö­megeknek a párt politikáját és ha­tározatait-, emlékezetébe vésse, hogy pártunk ereje és legyőzhetetlensége a néppel való eleven és elszakítha­tatlan kapcsolatban rejlik; c) emelje öntudatát, sajátítsa el a rnarxizmus-leninizmus alapjait; f) megtartsa a párt- és állami fegyelmet, amely egyaránt kötelező minden párttagra. A pártban nem lehet kétféle fegyelem: más a ve­zetők és más az egyszerű párttagok számára. A pártban egy a fegye­lmin, egy a törvény minden kom­munistára nézve, érdemeitől és tiszt­ségétől függetlenül. A párt- és az állami fegyelem megszegése súlyos hiba, amely kárt okoz a pártnak s ezért összeegyeztethetetlen a párt­tagsággal ; ft) fejlessze az önbirálatot és az alulról jövő bírálatot tárja fel és igyekezzék kiküszöbölni munkája hiányosságait harcoljon a munká­ban a látszatsiker, az önteltség és az önelégültség ellen. A bírálat el­fojtása súlyos bűn. Aki elfojtja a bírálatot s hivalkodással és magasz­talássa] helyettesíti, az nem marad­hat" meg a párt soraiban; ' h) személyekre való tekintet nél­kül közölje a párt vezető szervei­vel — egészen a központi bizott­ságig — a munkában észlelt hiá­nyosságokat. A párttagnak niilcs jó­gii, hogy elÄtkolja a rendellenessé­geket s közömbösen viselkedjék a párt és az állam érdekeit sértő, hely­telen cselekedetekkel szemben. Azt, aki akadályozza a párttagot e kö­telessége teljesítésében, mint a párt akaratának megszegőjét szigorú büntetéssel kell sújtani; i) őszinte és becsületes legyen a párthoz, ne titkolja el és ne for­gassa ki az igazságot. A párttag, aki nem mond igazat, vagy becsap­ja a pártot, a legnagyobb bűnt kö­veti el s nem maradhat meg a párt soraiban; j) megőrizze a párt- és államtit­kot, legyen politikailag éber, s vés­se emlékezetébe, hogy a kommunis­ták ébersége minden munkahelyen minden körülmények közt szük­séges. A páll;, és államtitkok kife- csegése bűn a párttal szemben s összeférhetetlen a párttagsággal; k) bármely helyen, ahová a párt állította, rendületlenül hajtsa végre a pártnak a káderek helyes, — po­litikai és szakmai képzettségük sze­rinti — kiválogatásra vonatkozó' utasításait. Ezeknek az utasítások­nak megsértése, a funkcionáriusok kiválogatása cimboraság, személyes ragaszkodás,' egy vidékről való szár­mazás, családi kötelékek alapján, összeférhetetlen a párttagsággal. 4 *• A párttag joga, hogy: a) résztvegyen a pártgyüiéseken vagy a pártsajtóban a párt politi­kai kérdéseinek szabad és tárgyi­lagos megvitatásában; b) a pártgyüiéseken bármely párt­munkást megbírál j on; c) résztvegyen a pártszervek vá­lasztásában, mint választó és vá­lasztható ; d) személyes meghallgatást köve­teljen mindazokban, az esetekben, amikor az ő tevékenységéről vagy magatartásáról hoznak döntést; c) bármilyen kérdéssel és bead­vánnyal forduljon a párt bármely szervéhez, beleértve a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi­zottságát is. 5 A tagfelvétel a pártba csakis • egyénenként lehetséges. Uj tagokat azon tagjelöltek sorából vesznek fel, akik jelöltség! idejüket betöltötték, a párttagok soraiba csu­pán öntudatos» tevékeny és a kom­munizmus ügye iránt odaadó munká­sok, parasztok és értelmiségiek ke-, rülhetnek. Párttagnak csak az vehető fel, aki 18. életévét betöltötte. A tagfelvétel a jelöltek sorából a következőképpen történik: a) a tagul belépni kívánó három olyan párttag ajánlását nyújtja be, aki legalább három' éve tagja a pártnak s - aki a közös munka alap­ján legalább egy éve ismeri őt- -* Első ■megjegyzés. Ha komszomolis- tát vesznek fel a pártba, a Kom- szomol kerületi bizottságának aján­lása egy párttag ajánlásával egyen­lő. Második megjegyzés. A Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagjai és póttagjai tartózkodnak az ajánlástól. b) A pártba való felvétel kérdé­sét az alapszervezet taggyűlése vi­tatja meg és dönti el. Az alapszer­vezet határozata a kerületi bizott­ság, olyan városokban pedig, ahol nincs kerületi felosztás, a városi pártbizottság jóváhagyása után lép érvénybe. A pártba való felvétel kérdésé nek megvitatásakor nem kötelező az ajánlók jelenléte­c) A fiatalok 20. életévük betöl­téséig csak a Komszomolon keresz­tül léphetnek a pártba. d) Más pártok volt tagjai ugyan­csak az alapszervezeten keresztül, s aSakis a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának jóvá­hagyásával vehetők fel a párt tag­jai sorába, ö.t párttag ajánlására, akik közül három fiz éve tagja a nártnak, kettőnek pedig forrada- hmrlötti párttagsága van. 6 Az ajánlók felelősséggel tar- • toznak ajánlásuk helyessé­géért. 7 A tagjelöltek sorából felvett • párttagok párttagsága attól a naptól számítódik, amikor az ille- ! tc-kes alapszervezet taggyűlése hatá­rozatával párttaggá fogadta el az dlető elvtársat. 8 Minden párttagot, aki egyik • szervezet körletéből másik szervezet körletébe átköltözik, az utóbbi szervezet besorolja tagjai közé. Megjegyzés. A párttag átköltözése egyik szervezet területéről a másiké, ra, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottfága áltat megállapított szabályok szerint tör­ténik. Q Azok a párttagok, és tagje- - • löltek, akik három hónapig el­fogadható ok nélkül nem fizetnek tagsági járulékot, a pártból auto­matikusan kiváltnak tekintendők; erről az alapszervezet megfelelő ha­tározatot hoz. Ezt a határozatot a kerületi vagy városi pártbizottság­nak jóvá kell hagynia. "I 7| Valamely kommunistának a -' ' * pártból való kizárásáról an­nak az alapszervezetnek a taggyű­lése dönt, amelynek tagja a kizá­rásra kerülő párttag. A kizárást a kerületi vagy városi pártbizottság­nak jóvá kell hagynia. A ke­rületi vagy városi pártbizottság­nak a kizárásról szóló határozata akkor lép érvénybe, amikor a terü­leti vagy határterületi pártbizott­ság, illetve a szövetséges köztársa­ság kommunista pártjának központi bizottsága jóváhagyja. Amig a területi, határterületi párt- bizottság, vagy a szövetséges köz­társaság kommunista pártjának küz- pokti bizottsága nem hagyja jóvá a kizárási határozatot, addig a tag­sági könyv a párttagnál marad s a párttag jogosan látogathatja a zárt pártgyüléseket. n Az alapszervezet nem hoz- * hat határozatot olyan kom­munistának a pártból való kizárá­sáról, aki a Szovjetunió o Kommu­nista Pártja Központi Bizottságának valamely, szövetséges köztársaság kommunista pártja központi bizott­ságának, határterületi, területi, kör­zeti, városi vagy kerületi bizottság­nak tagja. A szövetséges köztársaság kom­munista pártja központi bizottsága, a határterületi, területi pártbizott-. ság, a körzeti pártbizottság, városi, kerületi pártbizottság' tagjának a pártbizottság vagy a párttagok so­rából való. kizárásáról az illető bi­zottság teljes- ülése a szavazatok kétharmad többségével dönt. 1 O A Szovjetunió Kommunista -*-"• Pártja Központi Bizottsá­ga tagjának a központi bizottságból vagy a párttagok sorából való kizá­rásáról a pártkongresszus, vagy — két kongresszus közti időben — a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának plénuma határoz, a plenum tagjainak két­harmad többségével, a kizárt köz­ponti bizottsági tagot automatiku­san a központi bizottságnak az a póttagja váltja fel, aki a kongresz- szusou a központi bizottság tagje­löltjeinek megválasztásakor megál­lapított sorrend szerint következik. 1 O Ha a párttag bírói utón -1-0. üldözött bűncselekményt kö­vetett el, a párttag kizárása a köz- igazgatási és bírói hatóságoknak a bűntettre vonatkozó közlése alapján történik meg. M Amikor a pártból való ki- '• zárásról hoznak határoza­tot, a. legnagyobb óvatosságot és elvtársi gondosságot kell biztosítani ■és figyelmesen meg kell vizsgálni, indokoltak-e a párttag ellen emelt vádak. Kisebb vétségek esetén a párt nevelő irányú eszközeit (fenyítés, megrovás stb.) kell alkalmazni, nem pedig a pártbüntetés legmagasabb fokát, a pártból való kizárást. Szükség esetén a pártszervezet pái'tbüntetésként egyévi határidőre tagjelöltté minősítheti vissza a párt­tagot. "1 ~ Az .illetékes pártszervek a fellebbezés beérkezésétől számított liusz napon belül kötelesek felülvizsgálni a kizárt párttag fel­lebbezését, valamint a partszegek­nek a pártból való kizárásról szóló ■ határozatát­II, Tagjelöllek j A pártba való belépéshez -L<J. tag'jelöltség! idő letöltése szükséges, hogy a tagjelölt megis­merkedjék á párt progvammjóval, szervezeti szabályzatával és taktiká­jával. s hogy a pártszervezet meg­győződhessék . a tagjelölt személyi túl aj d onságairól. 1 ~ A tagjelölt felvételének * » rendje (egyéni felvétel, az ajánlások benyújtása és ellenőrzése, az alapszervezet felvételi határozata annak jóváhagyása) pontosan ugyanaz, mint a tagfelvételnél. 18. A jelöltség ideje egy év. A pártszervezet köteles segítséget nyújtani a tagjelölteknek, hogy elő­készüljenek a pártba való belépésre. A jelöltségi idő leteltével a párt- szervezet köteles taggyűlésen foglal­kozni a tagjelölt "ügyével. Ha a tagjelölt a pártszervezet által el-» fogadhatónak elismert okból nem felel meg kellőképpen a követelmé­nyeknek, akkor az alapszervezet leg­feljebb egy évre meghosszabbíthat­ja jelölt! idejét. Olyan esetekben viszont, amikor a jelölt! idő alatt kitűnt, hogy a tagjelölt személyi tulajdonságainál fogva nem méltó a párttagságra, a pártszervezet hatá­rozatot hoz a jelöltnek a tag jelöli­tek közül való kizárására. "I Q A párt tagjelöltei tanács- • kozási joggal részt vesznek annak a szervezetnék gyűlésein, amelyhez tartoznak. \ OA A párt tagjelöltjei a szo- kásos tagdijat fizetik . he­lyi pártszervezet pénztárába. III. A párt felépítése. Párldemokrácia O] A párt szervezeti felépité- sőnek vezérelve a demokra­tikus centralizmus. Ez azt jelenti, hogy a) a párt összes vezető szerveit alulról felfelé választják; b) a párt-szervek kötelesek töré­kenységükről pártszervezeteik előtt rendszeres időközökben beszámolni: c) a pártban szigorú pártfegye­lem van, s a kisebbség aláveti ma­gát a többségnek; d) a felsőbb szervek határozatai feltétlenül kötelezőek az alsóbb szer­vekre nézve. Ód A párt területi-üzemi elv szerint épül fel: a Kerületi pártszervezet a kerület összes part­szervezeteinek felettes szervezete. Egy egész munkaterület pártszerve­zete az adott munkaterület összes pártszervezeteink felettes szervezete. í>0 Minden pártszervezet önál- lóan határozhat a helyi erdősekben, ha határozata nem el­lenkezik a .párt határozataival. 9A Minden pártszervezet leg- felső vezető szerve a tag­gyűlés (az alapszervezetek részére), a konferencia (például a kerületi, területi szervek részére) és a kon­gresszus (a szövetséges köztársasa­gok kommunista pártja, a Szovjet­unió Kommunista Pártja részére). 9^ A taggyűlés, a konferencia vagy a kongresszus a szer­vezet egész munkájának irányításá­ra megválasztja végrehajtó szervét, . az. irodát vagy a bizottságok. 9(. A pártszervek megválasz- • tása során tilos a listák szerint való szavazás. A szavazást egyes jelöltek szerint kell lefolytat­ni, mégpedig olymódon, hogy min­den párttag korlátlan joga a je­löltek ellen kifogást emelni és bí­rálni őket. A választásokat titkos szavazás utján ejtik meg. cyr7 A városokban és a kerületi “ * • központokban á párt és a kormány legfontosabb határozatai­nak megvitatására összehívják a vá­rosi és a kerületi pártszervezetek aktíváit. Ezeket az aktívákat nem parádénak és nem a határozatok formális és ünnepélyes jóváhagyása, hanem érdemleges vita céljából kell összehívni. 90 A párt politikáját illető kérdéseknek szabad és tár­gyilagos megvitatása az egyes szer vezetékben, vagy az egész pártban, a párt minden tagjának elidegeníthe­tetlen, a pártdemokráciából követ­kező joga. Csupán a pártdemokrá­cia alapján bontakozhat ki a bolse­vik önkritika, s szilárdulhat meg az öntudatos és lelkes pártfegyelem. De a párt politikáját illető kér­désekben úgy kell szervezni széles­körű vitát, különösen pedig- orszá­gos vitát, hogy az ne szolgálhassa jelentéktelen kisebbség kísérleteit, amelyekkel rákényszerithetné akara­tát a párt többségére, vagy olyan kísérleteket, amelyek a párt egysé­gét veszélyeztető frakeiós csoporto­sulások szervezésére irányulnak, ß no fordulhassanak elő olyan kísérle­tek sem, amelyek megingathatják vagy ‘megbonthatják a szocialista rend erejét és szilárdságát. Az 01 szágos vita . ezért csak akkor te­kinthető helytállónak, a) ha legalább néhány területi vagy köztársasági pártszervezet el­ismeri szükségét; b) ha a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottságában nincs eléggé szilárd többség a leg­fontosabb pártpolitikai kérdések eldöntésére; c) ha a központi bizottság a ha­tározott álláspontot elfoglaló szilárd többség ellenére szükségesnek tartja, hogy politikájának helyességét párt- vita utján ellenőrizze . Csakis e feltételek megtartása esetén kerülhető el, hogy pártelle­nes elemek visszaéljenek a pártde­mokráciával, csakis e feltételek ér­vényesítése biztosítja, hogy a párt­demokrácia az ügy javára válik s nem használják ki a párt és a munkásosztály kárára. IV. A pari legfelső szenei 9Q A Szovjetunió Kommunista ^' Pártjának legfelső szerve a pártkongresszus. A rendes pártkon­gresszus négyévenkint legalább egy­szer tanácskozik. A rend kívüli kon­gresszusokat a párt központi bizott­sága saját kezdeményezésére, vagy a legutolsó pártkongresszuson képvi­selt párttagság legalább egyharmad részének kívánságára hívja össze. A pártkongresszus összehívását és napi- endjét legkésőbb másfél hónappal a kongresszus előtt közzé kell tenni. A rendkívüli kongresszusokat két hónap leforgása alatt hívják ősszel A kongresszus határozatképes, ha az utolsó rendes kongresszuson kép­viselt párttagságnak legalább fele képviselve van. A pártkongresszusra a központi bizottság állapítja meg a képviseleti arányt. OA Ha a párt központi bízott* OxJ. ££ga a 29. pontban meg­állapított határidőig nem hívja ősz- sze a rendkívüli kongresszust, össze­hívást kérő szervezeteknek joguk, van szervező bizottságot alakítani, amely a rendkívüli kongresszus ösz- szehivása tekintetében a központi bizottság jogait élvezi. 31. A kongresszus: a) meghallgatja és jóváhagyja a párt központi bizottsága, a központi számvizsgáló bizottság és a többi központi szerv beszámolóját; b) felülvizsgálja és módosítja, a '■V --^grammját és szervezeti sza­bályzatát; c) meghatározza a párt taktikai irányvonalát a napi politika legfon­tosabb kérdéseiben; d) megválasztja a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bi­zottságát és központi számvizsgáló bizottságát. 09 A párt központi bizottságát és központi számvizsgáló bizottságát a kongresszus által meg­állapított összetételben választják meg. Ha a központi bizottság vala­melyik tagja kiválik, a kongresszus által megválasztott póttagok közül töltik be helyét. ;> A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága hat hónaponkint legalább egyszer teljes ülést tart. A központi bizottság póttagjai tanácskozási joggal részt- vesznek a központi bizottság teljes ülésein. !>/l A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizott­sága megszervezi a központi bizott­ságnak a teljes ülések közötti mun­kája irányítására az elnökséget, a folyó ügyek, főleg a párthatározatok •végrehajtása ellenőrzésének megszer­vezésére és a káderek kiválogatására pedis a titkárságot. “ A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizott­sága a központi bizottság mellest megszervezi a pártel ír-nőt;:ő bizott­ságot. A párt központi bizottságának pártellenőrző bizottsága: a) ellenőrzi, hogyan tartják be a párt tagjai és tagjelö lejei a pírt- fegyelmet, felelősségre vonja azokat a kommunistákat, akik megszegik 0 párt programmját, szervezeti szabily- ------- ---------■ : - ■ Vasá rnap, 1953 au£, 34„

Next

/
Oldalképek
Tartalom