Zala, 1952. május (8. évfolyam, 101-126. szám)

1952-05-29 / 124. szám

P, A R T £ L E T* DlSic-szerveieeíemk soronlévő feladatai Pártunk Politikai Bizottsága anegviüsgálta a DISz munkáját és nagyjelentőségű határozatokat hozott, amelyek hosszú időre meg­szabják a DISz feladatait. A DISz vállalta, hogy minden területen a párt legjobb segítőjé­vé fejleszti szervezeteit. Pártunk vezetősége gondoskodott arról, hogy segítséget nyújtson ehhez a munkához, Pártunk Po­litikai Bizottsága határozatával megteremtette a feltételeket is a munka sikeres elvégzéséhez. A DISz-nek feladatai elvégzé­séhez szüksége van arra, hogy pártszervezeteink állandóan segít­sék a Politikai Bizottság határo­zata alapján a DISz vezetőit mun. kájuk színvonalának emelésében, a DISz tömegbefolyásának kiszé­lesítésében. Zala megyében a fiatalok közel egyhannada DISz- tag. Ez mutatja, hogy még igen sok teendőnk van, hogy a fiatalok többségét a DISz-szervezeten be­lül tudjuk nevelni. Kovács István elvtárs a járási párttitkárok országos értekezle­tén mondotta: „Sokáig már nem tartható fenn az az állapot sem, hogy az élcsapatnak, a pártnak nagyobb a taglétszáma, mint a DISz-nek, Ezért ebben az év­ben a DISz-nek jelentősen meg kell növelni a taglétszámát és sorai közé kell hozni az ifjúság színe javát, meg kell javítani a DISz belső életét. .Meg kell erősíteni a vezetősége­ket, ki kell épiteni a széles aktívát és a párt közvetlen segítségével a Komszomolhoz hasonló szervezetté fejleszteni a DISz-t A Politikai Bizottság határozata kimondja, hogy a területükön lé­vő DISz-szervezetekért a párttit­kár elvtársak felelősek, nekik kell foglalkozni a DISz-el, rendszere­den segiteniök a DISz munkáját. Rákosi elvtárs a járási párttit- károk értekezletén elhangzott fel­szólalásában megállapította, hogy a DISz tömegerejének, taglétszá­ma növelésének igen komoly aka­dályozója, hogy ,,a mi fiataljaink, ha már 19 évesek, ugy érzik, hogy dk már kiöregedtek a DISz-böl... A DISz helyi vezetői között na­gyon sok a 20 éven aluli fiatal, holott egy bizonyos élettapaszta­lat, meg termelési tapasztalat a fiatalok szervezetének vezetésére «I DISz-ben is megkivántatik... ja- vasoljuk szervezeteinknek, hogy '24 éven aluli fiatalokat lehetőleg csak kivételes esetekben — ha valaki mondjuk nagyon kitűnő sztahanovista munkás, technikai értelmiségi, vagy tanító — ve­gyenek fel a pártba. A többieknek javasoljuk azt, hogy dolgozzanak 24 éves korukig a DISz keretein belül... ezzel el fogjuk érni, hogy 24 éves korukig a fiatalok a DISz-ben dolgoznak, és ezzel mindjárt erősebb lesz a DISz ge­rince, nagyobb is lesz a tekinté­lye. A gyárban, a mezőn mégis csak másképpen viszonyulnak egy 23—24 éves vezetőhöz, mint egy 18—19 éveshez.“ Fártunk vezetőinek íigyelmez- tése azt a feladatot állítja elénk, hogy növeljük a DISz tömegbefolyását, vonjuk be tizemben és falun minden be­csületesen dolgozó és tanuló fiatalt a DISz-be. í«A DISz-szervezeteinkbe több pártszervezetünk beküldte dol­gozni a fiatal kommunistákat, aminek már meglátszik az ered­ménye, A lovászi ásványolajüzcmi pártbizottság több mint 20 fiatal kommunistát bízott meg azzal, hogy a DISz-ben végezze párt­munkáját. Ennek az eredménye mutatkozik meg abban is, hogy az utóbbi egy hónap alatt közel 100 ifju-múnkás lépett a lovászi DISz-szervezetbe. A pártbizottság állandó segítsé­gévei megjavították a DISz műn­: kaját. Eredményesen segítik elő a termelési feladatok teljesítését. Egészségesen fejlődik a szervezet sport- és kulturtevékenysége. Pártszervezeteink, ahol megbíz­zák a fiatal kommunistákat az- zal, hogy a DISz-ben végezzék pártmunkájukat, és rendszeresen beszámoltatják a DISz-vezetöket, a DISz-ben dolgozó kommunista fiatalokat a munkájukról, a DISz- szervezetek egyre jobban betöltik a párt legjobb segédcsapatánalc szerepét. DISz-szervezeteink többségében azonban még nincsenek bent meg­felelő számban a 20 éven felüli fiuk és lányok, és nagyon ritka példa, hogy fiatal házasok DISz- tagok. Ahhoz, hogy DlSz-szervc- zeteink ereje, tömegbefolyása megfelelően növekedjen, cl kell érni, hogy a 20 éven fe­lüli fiatalokat bevonjuk a DISz-be, és aktív munkájuk­kal elősegítsék a DISz fejlő­désének meggyorsítását. Párt- szervezeteinknek ebben a nagy feladatban állandóan se­gíteni kell a DISz-t. Eisö sorban a 20 éven felüli kom­munista fiatalok és a kom­munista szülök gyermekei le­gyenek ebben példamutatók. Pártunk Központi Vezetősége a DISz alakuló kongresszusához in­tézett levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy „a Dolgozó If­júság Szövetsége csak ugy tud megfelelni a reá háruló feladatok­nak, ha a szövetséget a magyar ifjúság döntő többségét magába foglaló széles 'tömegszervezetté fejlesszük,“ Indítsanak harcot DlSz-szev- vezeteink azért, hogy a terü­letükön lévő dolgozó és ta­nuló fiatalokat bevonják a DISz-be, tegyék a DlSz-mun- kát sokoldalúvá, hogy minden fiatal megtalálja benne azt a munkát, amit legszívesebben végez. A DISz kéthetenkénti vezetősé­gi ülésein elsősorban a párt ha­tározatait tárgyalják meg és hozzanak megfelelő határozatot a feladatok végrehajtására. Segít­sék a pártot munkája minden te­rületén, mozgósítsák a fiatalok tömegeit a feladatok elvégzésé­re. Pártunk vezetésével, állandó se. gitségével a DISz több feladatot eredményesen oldott meg. üzemi DISz-szervezeteink a. fiatalok többségét mozgósították a szo­cialista munkaversenyre, egyre többen érnek el közülük kimagas­ló termelési eredményeket. Üze­mi ifjúmunkás brigádjaink kiváló eredményeket érnek el tervük tűk teljesítésében. Gépállomásainkon az ifjúsági brigádok érték el a legjobb eredményeket a tavaszi idényterv teljesítésében. A pölös- kei gépállomás Ifjú Gárda bri­gádja tavaszi idénytervét 145 százalékra teljesítette. Szocialista szektoi’aink és falusi DlSz-szerve- zeteink tagjai is számos helyen példamutatóan segitik a feladatok végrehajtását. Feladatunk, hogy DISz-szerve- zeteink még jobban elősegítsék a fiatalok termelési munkáját az üzemben és a mezőgazdaságban. A tavaszi növényápolási munkák elvégzésében indítsanak a DISz- szervezetek széles körű vex'senyt, érjenek el a fiatalok kiváló ter­melési eredményeket. Legyenek kezdeményezői a fejlett mező- gazdasági termelési módszerek is­mertetésének és alkalmazásának. A DISz ifjú gárdistái felvilágo­sító munkájuk során segítsék elő a mezőgazdasági munkák verseny, szerű elvégzését, legyenek kezde­ményezői az újnak, segítsék a jó kezdeményezést. A munkák elvégzésében első­sorban a DISz-vezetők mutassa­nak példát és biztosítsák a DISz- tagok munkáját. A jó példa so­hasem marad eredmény nélkül. A leteuyei IV. kerületi DISz.titkár már háromnegyedévi tojás- és baromfibeadási kötelezettségét teljesítette és példája nyomán a DlSz-szervezet vezetőségének tag- jai, s a tagság jelentős részének szülei is teljesítették félévi be- adási kötelezettségeiket. Az ilyen példák azt mutatják, hogy DISz- szervezeteink vezetői példamutatásukon keresztül az egész DlSz-tagságot győ­zik meg az állampolgári kö­telességnek pontos teljesítésé­ről. Váljanak DISz-szervezeteink min­den területen a termelési felada­tok, a beadási kötelezettség tel­jesítésének élharcosaivá. Párt- szervezeteink segitsék elő, hogy ! a DISz minden területen jól dől. gozzon, harcos lendületes munkát végezzen. A DISz csak a párt segítségé­vel nőhet olyan szervezetté, amely a párt legjobb segítője. Rákosi elvtárs valamennyi felszólalásá­ban foglalkozik a DISz szerepé­vel és jelentőségével. A járási párttitkárok értekezletén mon­dotta: „Az if jakkal az a helyzet, hogy a mi pártunk még nem is­meri saját tapasztalataiból az olyan szervezetet, mint a Kom- szomol a Szovjetunióban. Emiatt nem becsüli eléggé és nem is töri magát, hogy legyen egy ilyen szervezete Sokan azt hiszik, hogy a DISz majd magától, a mi segítségünk nélkül is kinövi ma­gát egy olyan szervezetté, amely azután idővel pártunk jobbkeze lesz. Ez az elképzelés hibás. A DISz-nek minden lehetősége meg­van arra, hogy valóban ilyen szervezetté fejlődjék, de csak ab­ban az esetben, ha a párt teljes erővel a hóna alá nyúl. Csakis ebben az esetben. Azért vagyok ilyen optimista, azért merem mon­dani, mert tudom, hogy a mi if­júságunkat sem a gólya költötte. Ők is talpra esett, odaadó, párthü fiatalok és ha megfelelően nevel­jük, megfelelően támogatjuk őket, meg is tudják oldani azokat a feladatokat, amit tőlük a szo­cializmus építése vár. De csak ab­ban az esetben, ha a DISz mellett a párt is segíti őket!“ A párt segítségével indítsanak harcot DISz-szervezeteink a DISz tömegbefolyásának kiszélesítésé­ért, taglétszámának növeléséért, szilárdítsák meg a DISz szerve­zeti életét, neveljék a fiatalokat a szocializmus építésének élenjá- ró harcosaivá. Erre a DISz-nek megvan minden biztosítéka. Leg­nagyobb biztosítékunk pártunk, Rákosi elvtárs gondoskodása, amely felbecsülhetetlen segítség abban a harcban, amelyet a szo­cializmus építéséért, békénk vé­delméért vívunk, Kiss Imre Párthireb Május 30-án, pénteken délután 3 órakor a Bolsevik Párt története fel­sőfokú hallgatói részére előadást és tanköri foglalkozást tartunk a Párt- oktatás Búzában. Junius 2_án konferencia lesz a fel­sőfokú hallgatók részére a Pártok­tatás Házában. ÉRTESÍTÉS! Értesítjük Nagykanizsa és kör* nyéke állami vállalatait és dolgo­zóit, hogy a Nagykanizsán Zrinyi Miklós-utca 29 szám alatt lévő „ZALA“ kiadóhivatal 1952 junius 1-én Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. sz. alá költözik. Kérjük a vál­lalatokat és dolgozókat, hogy hir- detéseikkcl és a lap terjesztésével kapcsolatos minden kérdésben a zalaegerszegi kiadóhivatalhoz for. dúljanak. „ZALA“ kiadóhivatala Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 102. sz. Csütörtök, 1952. máj, 29. A fémgyűjtés Iiti-ei Fokozódik a vas- és fémhulla­dék gyűjtése. Nagykanizsán 18- án fémgyüjtő vasárnapot rendez­tek. 100 brigád Km közel 2000 fia. tál Vett részt. 5 óra alatt 310 má­zsa vasat tárlak fel. Hédi esen u DlSz-fiatalok a háborúból vissza­maradt rézhüvelyeket kutatták fel. 25 mázsa rezet gyűjtöttek és ezzel » község 1081 százalékra teljcsitetto a fémgyűjtés! előirány­zatát. Egeraraesán Kőműves Já­nos DlSz-titkár egy repülőgép roncsát; fedezte fel, Lovásziban a fiatalok 100 múzsa vas gyűjtését vállalták, de jő munkájuk ered­ménye, hogy péntekig 70 tonna vasat gyűjtöttek. Bázakorettyén szintén 70 tonna vasat gyűjtöt­tek. Zalaszentmlhályon lő má­zsát. A járások versenyében » zala- szentgróti jár az élen. A legjobb község Bezeréd, amely vas tervét 206 százalékra teljesítette. Pa­csán 150, DiósUálon ís 150 száza­lékra teljesítették a vasgyüjtés tervét. FöldmüvossPüvetkezeteink csatlakoztak Pilis község verseny kihívásához. „Egy disznónk van, kettő meg minek? “— ez a zalabéri kulákok véleménye Ha valaki megkérdezi Török Jó­zsef zalabéri tanácselnököt, hogyan áii községében a hizottsertésbeadás, egyszóval röviden kap választ kér­désére. Rosszul. Annyira rosszul, hogy százalékban még kimondani is rossz. Mi az oka annak, hogy Zalabé- ren nem megy a ínzottsertésbeadás ? A tanács nem tudott érvényt sze­rezni a törvénynek és a kulákok kö­zűi még a mai napig' egyetlen egy sem tett eleget beszolgáltatási kö­telezettségének. Sabján Kálmán 33 holdas kulákot most büntették meg, mert a beüte­mezett árpa helyett zabot vetett. Arra hivatkozik, nincs olyan disznója, amit beszolgáltathatna, Az anyja azonban kimondja, mit gondol: „Egy disznónk van, kettő meg mi­nek/ 1 Kocsis Gyula kulák, arra a kérdésre, hogy hány hold földje van, azt feleli, 8 hold, Utána, látva, hogy ez nagyon hihetetle­nül hangzik, halkan hozzáteszi: —■ És a feleségemnek 13 hold, de béibe- aűva. — A télen — mint a faluban minden kulák, ö ia levágta a maga sertését. De a beszolgáltatásra be­ütemezett hizottsertágt, azt elfelej­tette beállítani, Báiuli Rudolf 50 holdas kulák, aki jelenleg 26 holdon gazdálkodik, szintén nem teljesítette beadási kö­telezettségét. A télen vágott egy disznót, később még egy disznóra kért vágási engedélyt, do nem ka­pott. A saját részére meg tudta, volna hizlalni a második disznót is, de a beadásba már' sajnálta az ál­lattól az ennivalót. A disznó sová­nyabb, mint hónapokkal ezelőtt volt. Kozma József 26 holdas kulák még csak most állította be sertését hizlalásra. A hízásra azonban nem sok a remény, mórt füvei eteti. Molnár József kuláliéknál az ólban .1 anyadisznó, 3 süldő, 1 hízó éldegél. A beadást ü is tudta volna teljesíteni, ha egy kicsit is akarja. De nem teljcsitetto még a. baromfibeadását sem. Nem véletlen, hogy Zala,béren egyetlen kulák som teljesítette a sertésbeadási kötelezettségét. A ku­lák nem tagadja meg magát. Ott árt dolgozó népünknek, ahol tud. A kulákok véleményét Sabjámió fe­jezte ki a legéíethubbeu: „Egy disznónk, van, kettő meg minek?“ Vagyis; Én már le­vágtam a hizottsiTtőseniet, nekem van már miből élni jövő évi vágásig, a többi meg nem érdekel. Éljen mindenki ugy, ahogy tud. Ez a kulákok véleménye}, Más a dol­gozóké. A tanácsoknak a feladatuk, hogy leleplezzék a kulákokuak mes­terkedéseit és Vaskézzel szerezzenek érvényt a kulákok között a dolgozó nép hozta törvényes rendelkezések­nek Zalabéren is. KULTURÁLIS ÉLETÜNK Irodalmi előadás Gelsén és Kiskomáromhan Magyar Íróink sorba látogatják megyénk falvaik .hogy ott könyvis­mertetőelőadásokat tartsanak, bogy megismertessék és széles körben elvigyék a kultúrát a dolgozó nép közé. Zala megyében Révész Tibor elvtárs, iro már több községért meglátogatott és most eljött Gebé­re és Kigkomáromba, hogy irodal­mi előadást tartson. Május 24-én a gelsei állomáson a vonatról leszálló írót zuhogó eső­ben énekkel, virággal fogadták a lelkes úttörő pajtások. A község vezetői a falu dolgozói nevében üd­vözölték Révész elvtársat. Ezután a községi tanácshoz mentek, ahol az iró elvtárs elbe­szélgetett a tanácstagokkal és a dolgozókkal, majd ellátogatott a dolgozók házatájára is. Este 8 órá­ra kétszáz ember jött össze. Révész Tibor elvtárs ismertette Solohov, Nyíkolajeva könyveit és Veres Pé­ter Próbatétel című regényét. Mind­három iró életéről is beszélt. Meg­emlékezett a nagy szovjet írónő, Nyíkolajeva magyarországi útjáról, A teremben figyelmesen hallgatták az értékes előadást, mely után ti* zen szólaltak fel. Baráith Rozália ig. tanítónő párhuzamot vont a mai irodalom és a múlt ponyvairodal­ma között. Pölöskei István kérte az iró elvtársit, hogy a dolgozók «letérői a magyar írók többet ir* janak. Császár Józsefné. Takács Imr'-aé olvasmányaikról számoltak be. Sokat tanultak a szovjet köny­vekből, Az előadás után a hallga­tóság egy része sokáig obi: maradt és elbeszélgetett áz Íróval a falu kérdéseiről és az irodalomról. ★ Másnap, vasárnap Kískomárom községbe látogatott el Révész elv­társ, Mintegy 700-an köszönték meg az iró elvtárs értékes és ta­nulságos előadását. Németh Győző úttörő pajtás kérte az írót, írjon regényt a magyar gyevmek®kről- Óvári Károly, az állami gazdaság vezetője beszámolt az uj realista könyvekről, mit olvasott, mit ta­nult belőlük, hogy vitte át a gya­korlatba, hegy segítette a könyv a munkáját1, Arra kérte a mugyar írókat, látogassák az állami gazda­ságokat és tíszcs-ket és abból me­rítsenek témát regényeikhez. Ré­vész elvtárs bucuzáskor elmondta, hogy sokat tanult a felszólalások­ból ég kérése, még többet olvassa­nak Kis komi rom község dolgozó parasztjai, igy lesz olvasott, művelt, szocialista, boldog a magyar falu. Előadás után könyvvásár volt, ahol pagyon sok könyvet vásárollak a falu dolgozói és az előadás hatá­sára még többen kapcsolódtak be az olvasómozgalomba. Nagy ÄHS&

Next

/
Oldalképek
Tartalom