Zala, 1952. május (8. évfolyam, 101-126. szám)

1952-05-01 / 101. szám

AZ HDP ZALáMEOTEI pIBXBIZOTTSAgAJIAK NAPILAPJA Vili. évfolyam 101. szám. «< *• KOSZONTUNK, GYŐZELMES MÁJUS ELSEJE Május 1, a világ dolgozóinak har­cos ünnepe. 1890 óta nem múlt el esztendő’, hogy a füstölgő gyárak kö. zött, a városok utcáin vagy épp ott, ahol erre alkalom adódott, ne ünne­pelték volna ezt a napot. Május I. kezdettől fogva az elnyomott töme­gek ünnepe volt. Amikor a májusi napfény felvillant a gyárak ablakai­nak füstös üvegén, s a sugarak végig­táncoltak a műhelyek dolgozóinak- sápadt arcán, a kisemmizett, agyon- hajszolf, mások jólétéért dolgozó emberekben felébredt a szabadság utáni vágy. A tőkések számára május elseje 18.90. előtt talán csak annyiban kü­lönbözött a többi naptól, hogy az idő melegebbre fordult. 1890 óta azonban mindenegyes május elsejével nemcsak az idő fordult melegebbre, hanem a talaj is egyre forróbb lett a tőkések lába alatt. Amikor a világ munkássága elsőízben ünnepelte má­jus 1-et, Marx Károly már nem mun­kálkodott. Hat évvel azelőtt megállt kezében a toll. Befejezte harcos, éle­tét, de nem tett pontot a mondat vé­gére. Azóta a befejezetlen mondat mindenegyes május elsejével egy-egy ‘új fejezettel gyarapodott. Nem volt olyan év, hogy a dol­gozók és az elnyomóik között folyó harc hol itt, hol ott fel ne lángolt volna. Nem volt olyan év, hogy ne folyt volna ártatlanul kiontott mun- kásvér és nem volt olyan év, hogy az elnyomók iránt érzett gyűlölet lángjai ne nőttek, ne hatalmasodtak ••volna. 1912 áprilisában a szibériai ljenai aranybányában sortüz dörrent el. A tüzelési parancsot egy cári csendőr­tiszt adta ki. 500 fegyvertelen mun­kás vére festette a havat. A „Zvjez- í dá", pétervári bolsevik újság így ír ■ az eseményekről: ,,A ljenai sortüz ' megtörte a hallgatás jegét és — a . népmozgalom folyama megindult. Megindult!,.. Mindén, ami gonosz és vészes volt a mai rendszerben, min­■ den, ami a sokat szenvedett Orosz­országot kínozta —- mindez egy tény­ben összpontosult, a ljenai esemé­nyekben. Ezért van az, hogy éppen a ljenai gyilkosság adta meg a jelet la sztrájkokra és a tüntetésekre". A forradalom erűi éltek és 1912. .május elsején 400.000 munkás tódult . a gyárak kapuin át az utcára, hogy j a világ munkásságának ünnepén elég- ; tételt kérjenek a ljenai sortüzért, a fkifolyt munkásvérért. Május elseje nemcsak ünnep ... má- Ijus elseje a számonkérés napja. 1912- ;ben lovasrendőrök vágtattak a má- ! íus elsejét ünneplő munkástömegek közé. A dolgozók — bár hatalmas •tömegek vonultak az utcára — ke­lésnek bizonyultak a fegyveres túl- ‘Orő eilen. A burzsoáziát mégis ret- kégés fogta el. Ekkor rendelték fel a j nagykanizsai 20-as honvédeket is Bu­dapestre, hogy a jogot és szabadsá­got követelő munkástömegeket meg­fékezzék. Az utcákon feldöntötték a villa­mosokat és felgyújtották a szemetes- ládákat. A szemetesládák felgyujtása jelkép volt, hiszen a munkások ve­rítékén hízó burzsoázia is megérett már arra, hogy a szemetesládák sor­sára jusson. A vidéki városokban, többek kö­zött Nagykanizsán is, a dolgozók kint a szabadban ünnepelték május elsejét. A csendőrök gondoskodtak orról, hogy a város területén a 'leg­kisebb csoportosulás sé fordulhasson’ eiő. Az Ásványolaj Gépgyár egyik dolgozója, Knausz József elvtárs azt roofidja: —- Leginkább Lazsnakban gyülekeztünk. Ha aztán a csendőrök innen elzavartak bennünket, a szent- györgyvári hegyre vonultunk. Mit tettek akkor ezek a dolgozók? Harcoltak a maguk - módján a sza­badságért, emberibb életért. Bár tud­ták, hogy harcuk nem jelent többet a koromsötét éjszakában felgyújtott parányi gyertyafénynél, de tudták azt is, hogy egyszer majd a parányi gyertyafények százmilliói gyulladnak fel s minden szennyével, minden al­jasságával együtt . örökre elhamvaszt­ják a burzsoáziát. Ezek a vidéki május 1-i ünnepsé­gek — ha nem is fűztek új fejezete­ket Marx befejezetlen mondatához - szavakat adtak az új mondathoz, amely Lenin, elvtdrs könyvében író­dott s mutatta az irányt a proletár­tömegek diadalmas győzelme felé. Ma, amikor a hős Szovjet Hadse- reg győzelme számunkra is meghoz­ta a szabad májust, nem feledkezhe­tünk meg arról a- sortüzről, amely a ljenai bánya dolgozóinak életét ol­totta ki, nem feledkezhetünk meg a Horthykorszak sötét és véres elnyo­másáról s nem. feledhetjük az ameri­kai imperialisták eszeveszett hábo­rús készülődéseit. A határon túl a fasiszta fenevad, Tito csattogtatja fogait, . Koreában százával hullnak a'pestissel fertőzött rovarok és férgek millióit rejtő bak- tériumbonbák, Jugoszlávia és Nyu­gatnémetország között katonai légi­híd épül, de Olaszországban és a többi marshall izált országban a dolgozók sztrájkokkal válaszolnak Truman és bandájának aljasságaira. A mi üzemeink jó munkával, ma­gasabb teljesítményekkel küzdöttek azért, hogy a május 1-i felvonulás­nál az élen haladhassanak, a Rofary 18. dolgozói határidő előtt S nap­pal fejezték be fúrási tervüket, hogy május 1-et méltóképpen ünnepelhes­sék és még számtalan üzemet sorol­hatnánk, amelyeknek dolgozói meg­értették, mit jelent a mi számunkra a szabad május. Május 1-ről a falu parasztjai rö­viden csak így emlékeztek meg: — Munkásünnep. Áthidalhatatlannak lát­szó ür tátongott az ipari munkásság és a parasztság között. A burzsoáziá­nak az volt a célja, hogy a földek dolgozói ellenségüknek tekintsék a gyárak dolgozóit. így, külön-külön könnyebben, kevesebb erőfeszítéssel is jól gyakorolhatták az elnyomást. Ma már megtanulta dolgozó paraszt­ságunk is, mit jelent május 1, a vi­lág dolgozóinak ünnepe. A szocialis­ta mezőgazdaságunk dolgozói, de az egyénileg dolgozó parasztok is má­jus 1. tiszteletére meggyorsították a begyűjtést, s igyekeztek előbb elvé­gezni a tavaszi mezőgazdasági mun­kákat. A harc nem szűnt meg.- A harc fokozódik s nekünk, dolgozóknak, minden idegszálunkat ennek a harc­nak a szolgálatába kell állítani. Nem állhatunk meg a május 1. tiszteleté­re folyó munkaverseny eredményei­nél, tovább kell vinni a harcot, to­vább kell fokozni munkánkat, hogy a megyei béketalálkozóra még szebb, még clúsabb levelekkel. gazdagíthas­suk eredményeink koszorúját. Te­gyünk ezen a mai napon harcos fo­gadalmat, hogy 'még szívósabban, még keményebben álijuk meg he. Ivünket a béke frontján. Ne feledjük el, hogy a mi jó munkánk növeli a koreai harcosok erejét, teljesítmé­nyeink emelése növeli az olasz, a francia és a tuniszi. sztrájkolok szá­mát és a mi jó munkánk is erősíti, legyőzhetetlenné teszi, a béketábort. Ara 50 fillér 1952. május 1. Csütörtök A munka győzelmével ünnepeljük május 1-et — Még jobb munkával készüljünk a Béketalálkozóra Üzemeink a május 1. tiszteletére folyó rnunkaversenyben ismét bebizonyilotiák szilárd helytállásukat, is­mét tanúságot tettel; amellett, hogy vállalásaikat nemcsak teljesítik, hanem túl •is .szárnyalják. As ünnep elérkezett — a versely azonban nem zárult le, mert a békeharc megköveteli tölünk, hogy a termelés vonalán újabb eredmények, kimagasló teljesítmények elérésével tegyük szilárdabbá békénket s le. gyük járhatóbbá a szocializmus felé vezető utat. Dolgozóinknak ‘máris készülniük kell, h-ogy ' ugyanúgy, mint március 0-re, április 4-re és május 1-re, jú­nius 1-re is, a béketalálkozó napjára a termelés vonalán elért eredményeikkel mutassáls meg erejükéi, A békeharc ’nem ismer megállási, nem ismer befejezett tényeket: a békeharc előre mutat, perspektívá­kat tár elénk s nekünk céltudatosan kell haladnunk, hogy ne hagyjunk magunk mögött semmit sem befeje­zetlenül. A -május 1. tiszteletére folyó versenyben dolgozóink jól megálltak a helyükéi. Ennek a kemény helytállás­nak kell meg mutatkozni munkánk további során is. Az ellenség gaztetteire teljesít mé-nyünk növelésével vá­laszolunk, -mert csak igy tudjuk valóban a béke ügyét szolgálni. Fel tehát a harcra, a további feladatok ■megvalósításáért. A zalalövői állami gazdaság Németh József A zaldlovöi állami gazdaság dol­gozója: Torma Kálmán fejőgulyás vállalta, hogy április havi tervét SS-ára teljesíti. Vállalását határidő előtt S nappal teljesítette. Benkö József vállalta, hogy május 1-re havi lenét április 25-ig ielje­levelezőnk írja; siti. Vállalását április 22-én teljesí­tette. Uadászi József azt vállalta,"hogy áprilisi tervét 28-ára teljesíti. Essél szemlén vállalását már 21-én teljesí­tette, Tervét jól teljesítette: első lett a versenyben a Nagykanizsai Földgázüzem A PÉCSI GÁZMÜVEK január 1-i hatállyal versenyre hívták a Nagyka­nizsai Földgázüzemet, a ..Hajdúszo­boszlói Gázüzemet, a GEGI (Gáz­energia Irodát) és a Fővárosi Gáz- szolgáltató Vállalatot. Versenypontok: A terv maradék­talan teljesítése, tervszerűség, a ter­melékenység növelése, az anyaggal való takarékosság, baleseteihárítás, be­vezetett újítások, munkamódszerátadá­sok és átvételek számának növelése, a termelékenységet, a térvteljesítest elősegítő mozgalmakban való rész­vétel és a munkafegyelem megszilár­dítása. A NAGYKANIZSAI FÖLDGÁZ­ÜZEM már az első kéthavi értéke­lésnél, a tervteljesítésnél 28 jó pon­tot ért el s eredményét márciusban 240 pontra emelte. A tervszerűségnél 60, míg a termelékenység fokozásá­nál az első két hónapban 367, míg a harmadik hónapban 921 pontot ért el. A termelési érték az előző két- hónapi 2S.5 pontról márciusban 210 pontra emelkedett. Többé-kevésbbé hasonló eredményeket értek el a ver­seny többi pontjainak teljesítésénél is. EGYETLEN ROSSZ PONTJUK VAN, ami abból adódik, hogy az egyik dolgozó, mert az autóbusz a hófúvások miatt egy napig nem köz­lekedett, nem tudott megjelenni a munkahelyén. A Nagykanizsai Földgázüzem a versenyben az első helyre került. Eredményüket annak köszönhetik, ★ DOLGOZÓ PMMSZIOK Résznek község dolgozó pa­rasztsága vállalta, hogy hizott- sertésbeadási kötelezettségét má­jus 1-re 100 százalékban teljesí­ti. Vállalásuknak eleget tettek. Eredményeik elérésében állandó- an segítette őket a pártszerve­zet. Kulcsár Lajos elvtárs, a párt- szervezet titkára, példát mutatott és egészévi kötelezettségének ele­get tett. A dolgozó parasztok kö vették és valamennyien igyekez­tek a vállalás teljesítésére. Bocz- kó Lajos és Szabó -József dolgo­zd parasztok egy-egy sertést ad­hogy jól szervezik n munkát s' a •munkafegyelmet megszilárdították. A DUNÁNTÚLI FŰRÉSZEK LENTI ÜZEMÉBEN a dolgozók vállalták, hogy május .7. tiszteletére 'májusi 'tervüket- S nappal előbb befejezik. Miután két műszak­ról van szó, a határidő "előtti terv- teljesítés 6 nap megtakarítást je­lent, ormi értékben 560.000 forintot lesz ki. A Bcloiannisz-brigód 127, Soós Anna anyagosztályozó ISO, Vasika József vízszintes fii-részes pedig 125 százalékra teljesítette negyedéves tervét. Bakon Fái keretfürészes, aki­nek előző átlagos teljesítménye 10S —110 százalék között ingadozott, a május 1 tiszteletére folyó versenyben 125 százalékos teljesítményt crt el. A MEGYEI MEZÖGAZDASAGI gépjavító vallalat dolgozói vállalásuk teljesítésével ünnepük május 1-ét. Az üzem dolgozói felajánlották, hogy 10 darab traktor generáljavitását május 1-re elvégzik. Vállalásukat tegnap délijén teljesítették. Ki­váló dolgozók tűntek ki a brigá­dok közül: Iván János brigádja 150, Kiss Béla hegesztő brigádja 150 százalékot ért el. Laezkovics József 146, Marton Imre 160 és Szabó József 154 százalékot tel­jesített. Zsidai József 105 száza-I lékot vállalt; május 1 tiszteletére és már elérte a 120 százalékot. Az üzem dolgozói 21 mázsa hulladék- vasas értékesítettek. tak fce és tojásból, baromfiból teljesítették félévi tervüket. Dénes János gosztolai 3 holdas dolgozó parasztnak a községi ta­nács nem ütemezett bo sertést, ő felajánlotta, hogy a terv tel­jesítése érdekében május 1-re be- ad egy hizottsertést. Dénes János vállalását teljesítette. Beadott egy 130 kilós sertést és félévi ba­romfi- és tojásbeadási kötelezett­ségének is eleget tett. A ZALASZENTGRÓTI TÉGLAGYÁR dolgozói a napi terveik túltelje­sítésével készültek május 1. meg­ünneplésére. A II. számú tégla- présnél, ahol a napi munkaidő 6 és fél óra volt, vállalták a dolgo­zók, hogy az előirányzott 17.900 darab helyett naponta 19.000 da­rab téglát gyártanak. Vállalásu­kat naponta 1800—2000 darab téglával túlteljesítették. Április 29-én az I. számú ke­mence égetési tervét 104 száza­lékra teljesítette, a behordó bri­gád 126 százalékos teljesítményt ért el, de a kihordó brigád 3 szá­zalékkal a normán alul maradt A II. számú kemence égető bri­gádja napi tervét 127 százalékra teljesítette, mig a be- és a kihor­dóbrigádok 115—115 százalékos teljesítményt értek el. Az I. szá­mú téglaprés 3 százalékkal túl­teljesítette normáját, de a II. számú prés 3 százalékkal a nor­mán alul maradt. A lemaradás oka: hajtóerőhiány. A II. szá­mú cserépprés 126 százalékos teljesítményével járult hozzá, hogy a téglagyár április havi tervét 105 százalékra teljesítse, ASZTALOSIPARI VALLALAT dolgozói közül számosán már szep­tember hónapnál tartanak. Illés Ke. rc-nc, aki állandóan 149 százalékot teljesít, már szeptember 27-t jegy­zi munkalapjára. Kovács Elemér szeptember 22-ét és: teljesítményével •ma már 12Ü százalékot ér el. Hor­váth Jenő tervénél augusztus 14-ét láthatjuk. Az ö teljesítménye a leg­utóbb 149.8 százalék volt. Kreznár Lajos szeptember IG-'ál teljesítette, tegnap 3 38 százalékot ért el. Példát mutat Horváth I. István, aki ma már október 18-át ir, tervét 149.8 százalékra teljesítette. ZALAEGERSZEGI Ft)TŐHÁZ dolgozói az elmúlt heten a spanyol szabadságharcosok elfogásának tilta­kozása jelcill ■müszukot tartotta.!:. J műszak eredménye: a fiók-műhely dolgozói ISO százalékos átlagol ér­lek el. Kálmán Ferenc cs Töröli Jó. I zsef géplakatosok 208 százalékot tel­jesítettek. Molnár Ferenc és Kumprer György 175 százalékot, az utazó sze mélyzet közül Boros Vendel és Nagy István 50 százalékos tulsulyteljesi- tést ért el. Egy utón 16 ‘mázsa sze­net takarított meg, amelynek értéke 500 forint. Tísaer Játios és Hegyi József 50 százalékos túlsúly teljesí­tésükkel 11 mázsa szenet tuJzanloltuk meg, 850 forint ériekben. Ugyan­ennyit leJjenle.il Ferik János és Né­meth István. Jó muribajvfh eredmé­nye o.Z, hogy a fiákműhely tegnap délelőtt 10 órakor be fejesle mäjhns 1-1 felajánlását. Jó mvmkái végjeit Borsos Fgrenc elv társ -mCveeetö. abí jó szervezésével cs irányító mynkÁ. jóval elérte, hogy infazaieárM'k átla­ga 143-t öl 146 seásalSStra amdfk*- :.dett. A NAGYKANIZSAI VASÖNTŐ és gépjavító vállalat dolgozói a se! ej tét 12 százalékról 9 százalékra csökkentették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom