Zala, 1952. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-08 / 57. szám

Két volt vöröskatona r Rákosi elvtársról beszél — 1918-BAN találkoztam elő. szőr Rákosi elvtárssal — mond­ja András Lajos elv árs —. .Ek­kor léptem be a kommunis a pártba- A párthelyiségben néhá- nyan Szi.muelly elvtársiak be­szélgettek, majd. ez egyik ajt° kinyiR s egy fiatal, fekete hajú fekete szemöldökű elv árs lépe t be. Számúéilyhez fordult* de te­kintete végig siklott rajtunk. Akkor még nem tudtim, hogy Rákosi elvtárs nézett reám, csi:k amikor Számúéily Tibori» i eltávoztak, mondta valaki: — „ö volt, Rákosi elvtárs. Nem rég jött haza Oroszországból, ahol résztve.t a íorradaíomb.n. Igazi harcos, vérbeli forradalmár. — Kéiőbb Kanizsára kerül lem egyre gyakrabb n hallo tam Rákosi elvtársról. Ilyenkor min­dig éreztem « tekintetét, amely megnyerő, barátságos, nyilt, de egyben kereső lekinte: volt. Arra gondol am, hogy Rákosi elvtárs mélyen az emberbe lát­AMIKOR a vörös. hadsereg jnegt lakúit, Nagykanizsán i£ megkezdődött ~ toborzás. Az első időben nehéz: égek mutat­koztak a szervezésnél- A Woli- mann-féle zászlóalj kötelékébe •tartóz unk. Én századparancswok volfi.m. Kezdetben laza volt a fegyelem, bár azok a vörös ka­tonák, akik Oroszországból tér. teje vissza, nagy segítséget nyújtót ak a fegyelem megszilár­dításánál. András Lajos rövidesen a fron re ment századával- Eger környékén ütköztek meg a cseh burzsoázia katonáival. Nehéz helyze be kerültek, mert az el­lenség túlerőben vei , de meg­jelent a fronton Rákosi elvtárs. Az ellenséget vissg-iszori'ofták s ennek köszönheti életét Túri elv. társ. TÚRI JÁNOS nem sokkal előbb ért vissza ?z orosz front­ról Hazaérkező: ek or azonnal belépett a vörös hadseregbe s a Woltmann-féie zászlóaljjal né­hány napi nagykanizsai tartóz­kodás után ismét a frontra ment. — Én az életemet köszönhetem Rákosi elv'ársnsrk — mondja Túri János, — 18-an tartót unk egy fontos pontot Szarvaskő és Apa1 falva között- A csehek olyan túlerővel támr-d1' ak, hogy a mieink kénytelenek voltsk visszavonulni. A mi csoportunk nem kapott parancsot a vissza­vonulásra s így csoportunk, mondhatnám teljesen megsemmi­sült. Ketten marrdtunk életben, de mindketten súlyosan megse­besültünk. A csehek azt hitték- meghaltunk s otthagytak az árokban fekve. A jobb váll am,: A és £ bal karomat lő íék át. de ezenkívül még haslövéet is kap­ám. Hosszú órák teltek igy el. Később elveszítettem az eszmé­letemet s osi-ik a kórházban lér­tem magamhoz. Itt tudtam meg. hogy életemet Rákosi elvtársin, k köszönhetem. UGYANIS az történt, hogy Rákosi elvtárs megjelent a sa­stól arjáni from'.on. Megszervezne a támadást és győzelemre vitte a salgótarjáni bányászokat és a budapes i gyárak dolgozóit. A cseheknek sürgős erösiteßre volt szükségük, ami az án a többi frontszakasz gyengül-é- éhez vezetett- Amikor az Eger környékén harcoló vörös kato­nák észrevették, hogy e csehek ereje gyengüli, hirtelen támadás­ba men ek át. A támadás tel­jes sikerrel végződött. így talál­tak ránk s igy mentették meg mindke tőnk éle ét- Társamat, aki velem egy üt életben ma­radt, Orbán Imrének hívják. Lis_ nén Uikik­Azóta 33 év telt el s 33 év óta nagyon sokszor őszembe jutott Rákosi elvtárs, akinek az élele. met köszönhetem. Mi történt volna, he Salgótarjánnál nem jelenik meg, nem szervezi meg a iám; dúst s forradalmi erejével, hő:ies példámul áfásával nem !elke?iti az olt harcoló vörös katonákat? Túri János jobb kezére örökre béna maradt- A Horthy rendszer ben nem ismerték el rokkannak, sőt munkához is csak hosszú .dő után és nagy nehézségek árán jutott. Azt mondák neki, aki vö. rös katona vök, pusztu jón éhen. — BOLDOG VOLTAM, ami­kor a nemzetközi munkásosz­tály ereje megmentette Rákosi elviiársat a hóhér kötelétől s tető­fokra hágait, örömem, amikor Rákosi elvtárs a felszabadító Szovjet Hadsereggel visszatért Magyarországra. A Szovjet Had sereg meghozta számomra azt a szabadságot, amelyért Rákosi elvtárs oly sokat szenvedett és oly elszántan harcolt. Turi elvtárs boldogan beszélt arról, hogy Rákosi elvtárs, aki­nek ő az életét köszönheti, béké­ben ugyanoiyan nagyszerű építő, min- amilyen hős volt a harcok ban: a fronton, az illegalitásban és Horthy börtöneiben. 1945 óta hatalmas eredményeket értünk, el. Ebben az országban, ahol csak a kiváltságosoknak volt jő élni, az elnyomott kol­dusok milliói találtak hazájuk, ra. A dolgozók életszínvonala ál­landóan emelkedik. Soha nem lá'tovt, gyönyörű táv­latok tárulnak dolgozó népünk­et é. Amikor Turi elvtárs életét kö­szöni Rákosi elvtársnak, milliók és milliók mondanak köszönetét a szabadságért, a boldog életért — a napsugara^ jövőért* A nagykanizsai dolgozók még egy mozit kérnek A szovjet filmek néhány év ieforgása alatt a teljes siker ma­gas atára jutottak országunk­ban- Naporra a dolgozók tizez rei töltik meg a filmszínházakat, hogy gyönyörködve tanuljanak a szebbnél-szebb, értékesebbn él- értékesebb szovjet filmekből. A szovjet filmek a do gozó ember*, a sz bb é e' épnőinek problém Ut, örömeit és harcait viszik a né­zők elé reális őszinteséggel. A film alakjaiban a dolgozó ma­gára ismer, a fi mben a saját munkáját, a saját küzdelmeit ég saját győzelmeit ismeri fel, de a filmen keresztül felismeri azo. kát a hiányosságokat is, amelye­ket az élet, a munka számtalan formában tár napró’-napra elé­je g a film megtanítja a dolgo­zókat, hogyan harcoljanak a hi­bák ellen. A film elénk hozza a szovjet hősöket, megeleveníti azokat a nagyszerű harcokat, amelyeknek szebb é etünket, szabadságunkat köszönhetjük- Ezekután ér1'hete a nagykani­zsai dolgozók panasza, amikor kifogásolják, miért csak egy mozi van Nagykanizsán? Egy egy előadás alkalmával valóság, gal megrohanják a pénztárt s nagyon sokan osa’cdottan tér­nek vissza a moziból, mert nem kaptak jegyet. Ezen sürgősen &c- gfend kellene. uraságé. A tehenek tőgyéből beteg kisgyermekünknek egy csepp tejet ha loptunk egy tőgyrántással. Az árokpart az uraságé volt: vasárnap le sem ülhettünk az árokpartra be­szélgetni Jött ez ispán és lekerge­tett. „Legyűriátok" — mondta. Mikor megvolt a felszabadulás, akkor végeszakadt ennek az életnek. A majorban is voltak szovjet kato­náit. Tudja sose felejtem el. az volt az első szavult. hogy „papa”, meg az. hogy .hieb“, meg .mir". Dehogy is bántottak azok valakit, dehogy is! Kövér kenyereket hoztak, kínáltak, ón mostam nekik, ők meg felapritot- ?ák nekem a fát. Nemsokára tudtam, hogy mi az a mama papa mir és hogy liléb. Mondtuk, hogy ez mamát, apát. békét kenyeret jelent. Tudja soha nem felejtem el ezt, mert azok. akik ilyen szavakat mondtak nekünk, a cselédeknek hát azok nem lehet­nek rassz emberek. 'T áncollak, harmonikáztak. ti’é- ' fálkoztak velünk. Megemle­gettem én a szovjet katonákat: ked­vesek, jók voltak hozzánk. Leírták a nevüket és mondták, hogy mi is ír­juk lo. de mondtuk, hogy mi nem tudunk irai. Elszórnom dial: és el­kezdtek minket az orosz írásra taní­tani, de nehezen ment az nekünk. Ugye, már nem vagyunk fiatalok. Egyszer azt mondja nz uram. hogy vegyem a kendőmet. Megyünk. Ma­gamra vettem fekete bongyorkendő- jnet és mentem. A faluba mentünk, ahol az uram o tanítóhoz ment és azt mondta hogy tanítson meg min­ket írni, olvasni­Az öreg tanító levette szemüve­gét, ránk nézett és csendesen meg­ígérte hogy megtanít minket. Ott mindhírt nekiültünk és irtunk, kör- jsiltüri. BfcEftzCi?. ment. de tudja, még a hófúvásban is bejártunk. t,Csak gyere’*. mondta az uram. „Nem lehet hiányozni, elmaradni az iskolából." Hát. tudja kilenc kilométert gya­logoltam én kilenc hosszú hónapig. Mondtam is, hogy nehezen látok, nem nekem való de mondja ám a íanitó, hogy az állam megveszi ne­kem a szemüveget. Azt hittem hogy tréfál, de nem úgy volt az, mert in­gyen kaptam szemüveget, könyvei, füzetet, ceruzát, mindent, ami rsak kellett. Az uram is nyúzta a hetüket, keze elszaladt a papiroson de azért csak mentünk. Kilenc kilométer, hát akkor kilenc kilométer, de nem hiá­nyoztunk. Megtanultunk imi és ol­vasni annyira hogy aztán nekiáll­tunk a könyvnek. Először a felírá­sokat, a nagyobb betűket, aztán az újság nagyobb betűit olvastuk el majd belelapoztunk a könyvekbe is. Egyszer bementem a jegyzőhöz, mondja, hogy nyomjam ide az ujja­mat. vagy tegyek egy keresztet, mi­vel nem tudok írni. , Hohó, dehogyis nem'4 mondtam neki. Tudok bi­zony“’. Rám néz, csodálkozik, az.t hi­szi tréfálok. „Én tréfálnék magával, a majdnem 70 esztendős asszony?" Leirtani a. nevemet. Mindenki cso­dálkozott Az uram megnézte, az is nevetett és azt mondta, hogy jól van asszony, jó kisdiák voltál. Elmondhatom magának, hogy az az Írás-olvasás nagyon nagy dolog volt öreg életemben. Egyszerre lát­tam, hallottam, olvastam, értettem. Újságot, könyvet, műiden betűt ol­vastunk. Mondtam is az uramnak, hogy cseppet kevesebbet olvassunk, mert dologidő is van. Az uram is tudott irni-olvasni hát nem beválasztották őt a majorban bi­zalminak, aztán jl pártszervezetbe is bevették. Most is ott dolgozik. Nem téveszt el semmit, meg vannak vele elégedve. Megszervezte a csoportot, kaptak gépeket. £^n meg az asszo­nyokkal bajlódom, tudja, de azokkal még nehezebb, mert még sekan régiek és emiatt-, csak beszéltetik az embert. Fáradságos velük a munka, de azért azt tartom, hogy meg kell őket nyerni, ellenségek nem lehet­nek ezek. Meg nem is azok, csak az öro'-nMűél vezetgetni kell. TVT e. mi történt aztán nem- régen? Bent ülünk a házban,, ég a lámpa, az asztal le van terítve,, rajta egy könyv, én olvastam, az uram meg a csoport papirosait nézegette. Egyy Szer csak halljuk, hogy vfdalr lép­ked. Kopog, bejön, „szabadság“-gal köszön- Viszem elébe a lámpát, be­hívom. hogy tessék csak, tessék csak, hát majd leesett az állam. A faluból jött ki hozzánk a párttitkár elvtárS. a Tavasz Andris. Majd elejtettem a lámpát. Asztalhoz ül és mondja, hogy el­hozta nekünk Rákosi elvtárs könyvét, amelynek ar a ríme, hogy ,,Építjük a nép országát’* Leteszi az asztalra, majd felveszi és kezembe adja, hogy p>rt -> nár’ adia n^VOnk ajándékba, amiért annyit fáradunk itt a gazda­ságban. Mondom, hogy éppen Sztálin elvtárs életét olvastam, mutatom. András bólint, hogy nagyon jól van és elbeszélget velünk, hogy vagyunk, mit dolgozunk? Tudja ennek egy esztendeje. Egy esztendeig olvastuk Rákosi elvtárs könyvét, beszélgettünk vele- Eg'y esztendeig mintha láttuk volna őt mintha maga is itt lett volna eb­ben a cseppnyi kis házban. Mondtam is Andrásnak, hegy tu­dod András, hát ©z egészen más egy Jk Magyar Ríé'pkftEtárs&sá.ág' minisztertanácsának határozata a »»Rákosi mátyás“ tanulmányi ösztöndíjról és tanulmányi versenyről A Magyar Népközt ár sas-ág mi­nisztertanácsa ntßy jelen őségét tulajdonit az egyetemi, főiskolai és középiskolai ifjúság tanulmá­nyi munkájának, a szociaKzmus építésére v-Ió minél alaposabb felkészülésének, megbecsüli és jutalmazza azokat a tanulóka , akik egyetemi, főiskolai és kö zépiskoLá tnulmanyaikban ki­váló tanulmányi eredményt ér­nek el. A minisztertanács ezért a kö­vetkezőket határozza el: I. Az 1952—53 tanévtói kezdődő­en a tanulmányaikban kiváló eredményt elérő, valamint példa­mutató magatartást tanúsító egyetemi és főiskolai hallgatók számára a miná-szterttmács „Rá­kosi Mátyás“ egyetemi és főisko­lai ősz'öndijat aYpib Az ösztöndijst a hallgató ál­tól előterjesztett kérelemre, az egyelem (főiskola) vezetőjének jrvasCata alapján az ill ef éke' minLz'er adományozza: Az ösztöndíjat egy tanévre tan. évenként 50 első és 300 maga­sabb évfolyamú délelőtti tago­zatra beiratkozott egyetemi (fő­iskolai) hallgjtó részére adomá­nyozható. Az első évfolyamú hallgatók­nál a Unulmányi eredményt az érettségi (szakérettségi), m'.ga- abb évfolyamú hallgatóknál az egye emi (főiskolai) vizsgák . fi* gyeÚembevétclével kell elbírálni- Az első évfolyamú hallgatók ősz öndij; havonta 650.— forint, a magasabb évfolyamú hallgató- ké pedig 800 forint. II. A középfokú iskolák két utol­só osztályán* k tanulói számára minden llstnév végén „Rákosi Mátyás“ tanulmányi versenyt kell szervezni. A tanulmányi verseny tárgyait és feltételeit a középiskola fe­lett f őf el ügyel e .et gyakorló mi­niszterrel egyetértésben a közok- atásügyi miniszter évenként ál* lapit jp meg. A verseny során a legkiválóbb eredményt fe’mu'ató három tanuló közül az elsőt dísz­oklevéllel és ezer forinttal, a másodikat és a harmudikst pe­dig díszoklevéllel és 500—500 fo­rinttal kell jutalmazni. III. A határozat végrehajtásáról z illetékes miniszterekkel egyet­értésben a közoktatásügyi mi­niszter gondoskodik. A Népköztársaság Etaokí Tanácsa Rákosi elvtárs 60. születésnapja alkalmából »Rákosi Mátyás“ tanúimínyí érdemérmei alapított A Népköztársaság Einöki Ta­nácsa a következő határozatot hozta: Dolgozó népünk megbecsüli és jutáim» zni kíván ja azokat. az egyetemi és főiskolai hallgató­kat, akik tanulmányaikbrwi ki­váló eredményi érnek el. Ez a megbecsülés legméltóbban Rá­kosi Má yámak, az ifjúság pél­daképének nevéhez fűzve juthat kifejezésre­A Népköztána-ság Elnöki Ta­nácsa ezért a következőket ha­tároz'« el: it Az egyetemet vís gy főiskolát ki ünő eredménnyel végzett olyan hallgatóik számára, akit íeg- 'lább egy tárgyból különösen ki­emelkedő tudást s tanulmányaik folytatása el at mindvégig ki­váló eredményt muta tak fel és példát mulató magatartást ta­vüág ami most van. Régen az urak hintával jöttek és medált hoztak ne. kém. merthát öt gyermekem maradt a harctéren, mintha a halál pénzét hozták volns csengő medállal, te meg könyvet hoztál, méghozzá nekünk kedves könyvet. Lásd hát, lásd csal: no, András, milyen más élet ez a mostani. Ez igazi, ez a szép és sza­bad élet, hidd el, gyerekem — mon­dom neki. Tavasz András bólintott. Bizony, ez pontosan igy van. Ez tavaly volt, az idén aztán ir­tunk Rákosi elvtársnak hogy nézzen be hozzánk. Azt válaszolta, hogy ha lehet, egyszer elnéz hozzánk. Ezek­ben a napokban lesz egy esztendeje, hogy azt a könyvet kaptuk, azért van Ieteritve az asztal lenvászon te- ritővel, mert nem tudhatja az ember gyereke, mikor toppan be Rákosi elvtárs, azért van virág az asztalon és azért van rajta az 6 könyve. Vendégvárás van mutálunk. * P ekete, erős kezével, amely ki­lenc bölcsőt ringatott, eligaz­gatta az asztalterítő kemény ráncait a mázas korsóból vizet csurdiíott a vázában lévő virágokra és a falon is eligazgatta Sztálin és Rákosi elvtár­sak kis képecskéit. majd leült, köté­nyét szépen, kislányosan ehgazgaUs tej kendőjét fejére húzta, urát is vé­gignézte. hogy rendben van-e fekete ruhája. Rendben volt Előttük a könyv, kezük keresztben fekszik ölükben és tiszta sziwel vár­nak. R'óhosi elvtárs válaszolt Nagy- pál Andrásnak, tehát lehet, hogy sok munkája közepette is szakit időt és éppen most jön, mivel egy esz 'etideje. hogv beszélgetnek vele Nagvpálék a könyvén keresztül. Unnepjük van Nsgypáléknsi, mi­vel vendégvárásban vaiut*k. nusitoR'ak, & Népköz társaság Elnöki Tanácsa a lögmaga • bb tanulmányi ki tűn etésüh „Rákosi Mátyás“ tanulmányi érdemér­met alt pit. Az érdeméremmel való Wtün­etesre jz egyetem, főiskola ve­zetője tesz javaslatot és annak adományozásáról — zz országos felsőoktatási tanács meghal Ig^ ásával — az illetékes miniszter dönt. Az érdeméx’em á‘ adása ünne­pélyes keretek közöt; az illetékes miniszter kiküldötte jelenlétében történik. A határozat végrehajtásáról az ille ékes miniszterekkel egyet­értésben a közokfa+.ísügyi mi­niszter gondoskodik. — „RÁKOSI MÁTYÁS nehéz­ipari műszaki epyet*m“ n«vct viseli március 9 tol a miskolci műszaki eoyetem — a Nénköz- társayán Elnöki Tanácsa rende­leté élelmében. Az elnevezést az eryetem ianirai és hallgatói kezdemén yezték­— a koreai népi demo­kratikus köztársaság uí budapesti j^oue'e, Han Hjo Szám rendkívüli és meghatalmazot'l mi. niszter átnyújtotta megbízólevelét az Elnöki Tanács elnökének. Ró. nai Sándor clvtársnak. — PiNaY francia miniszterel­nök — a gaulle’stá pár1 óbb kép­viselőjének támogatásával — fel" hatalmazávt kapott a kormány, alakításra — AZ OLASZ KORMÁNYNAK az a terve, hony elhalássza a községi vá'asztásokaf, nagy vissz- benpot keltett, s ez bizonyos mér­tékben visszavonu'ásra késztette a kormányt. V’szo'«' a kormány« anok beharangozták a ielenleoí választási törvény módosítását, amelynek lénvece: minden kö­rülmények között biztosítani a ulsulyt a keresztény demokrata párt és szövetségesei részére. hideg ídö Várba ö időjárás; felhőá’vonu- 'ások. többfelé havazás. Mérsékelt északi --zcl a hideg idő tovább ‘art. Yárhaltó hőmérsék’e'ti értéke': az ország teraVére: szómba'on reggel mínusz 7—mínusz . 10, dél. ben mínusz 1—mrnusz 4 fok kö. zö'lt. A várható napi középhőmér­séklet négy fok alatt lesz. Scom&ftk 1952- $

Next

/
Oldalképek
Tartalom