Zala, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-22 / 298. szám

A népművelési*, at földművelésügyi és a pénzügyi tárén költségvetését tárgyalta az országgyűlés Az országgyűlés pén tök _ dók 'siő.ti üléséi megjelent Rákosi Máfyás eivtárs népünk szeretett vezére. Rónai Sándor civíárs, az Elnöki Tanács elnöke, Dobi Ist­ván ,g. miniszter tan ács elnöke. A vi^a megnyitása előtt Dögéi Imre ifciv.árs. az országgyűlés elnöke meieg szavakkal emlékezett meg Ss áiin alvtár-s 72. születésnap­járól,. — Sztálin elvtárs számta­lan esetben tettekkel mutatta meg — mondotta többek között — hogy a magyar népnek igazi nagy barátja. Sztálin elvtársnak köszönhetjük, hogy szabad, füg. gellen ország lettünk, hogy ha­zánk az ellenség minden próbál­kozása ellenére nem vált újra az imperialisták véres kalandjainak színterévé, hogy megvertük bel­ső ellenségeinkvt, és megterem­je), tűk a munkások és dolgozó parasztok szabad államát: a Ma­gyar Népköztársaságot, , — Ma tehát, amikor SzfäOin elvtárs 72. születésnapját ünne. peljük, /megfogadjulk, hogy min­den körülmények között hűek leszünk a szocializmus, a béke ágiiéhoz, hűek leszünk a nagy, a legyőzhetetlen Szovjetunióhoz és annak bölcs vezéréhez, a magyar né]) légjobb baoáfjihoz, a világ- béke legfőbb éréhez, a nagy Sztálinhozl ­A dörgő taps után, amellyel a beszédet a jelcinlévők fogadták, megkezdődött a népművelési tárcát k ölt ség vetésén ék t ár gy a lása. Barcs Sándor előadó hangsúlyoz­ta., hogy ez évben a kultúra te­rén is jelentős előrehaladás tör­tént. A tervezett 800 ku/turott- ííotn helveti csaknem ezer épült. A jövő évben ezt újabb ezerrel emeljük, 1952 lsen újabb 100© nép­könyvtár és 683 üzemi könyv- ri tár felállítását tervezi a mi­nisztérium­Ezután a színházi kultúra fejlő­dését méltatta, majd azt a segít­séget, ' amelyet á szovjet Írók, költők, zeneszerzők, o.pareflren>de- zőik, balett mesterek ad'tiak a mi mű vészeinknek. Ern án Horváth Márton elv társ emelkedett szólásra. Hangsúlyoz­ta, hogy művészeti ék tünk nem­zed jellege soha nem volt olyan egyeduralkodó, mint napjainkban. A múltban elferdített, üldözött, népművészet otthont lelt a népi demokráciában. Méltó fa az Al. lami Népi Együttes munkáját és a hasonló kuli u rc^op o rtoké t, majd kiemelte, hogy a magyar népművészet kivirágzása ni elleti uj kultúránk nemzeti jellegének másik lényeges vénása legjobb hagyományaink ujra- keJtése, a megvár klassziku­sok térhódi*ás;& a tömegek között. dikszár/h nagy író volt az első perct.ő'1 kezdve, amikor tódat vsb a kezébe, de a nép írója most lett a mi napjainkban, mert gondolatéi eljutnak nyom. betű és film formájában s.% uj százezrekhez, akik azélőbt nevét sem ismerték. Ezután a tánc, zene, irodalom és festészet fejlődésével foglalko­zott, majd arról beszélt, hogy a magyar dolgozók annyira magukénak érzik a szovjet re­gényt, filmet és festészetet, mint ahogy ei szovjet nép magáénak hallja Petőfif. Méltat ta Íróink és művészeink erőfeszítések, hogy kielégítsék népünk igényét. Ra­nn» Atollt, hogy a tárca jövő évi terve kulturális életünk elő ft. ujabfa nagyarányú távlatokat nyit A költség vetést pártja nevében elfogadta. Ezután Veres Péfer író szólalt fel. aki arra hívta fel a figyel­met hogy legelsősorban a politikailag és az országépítésben legfonto­sabb nevelő irodaimat adjuk a dolgozók kezébe. Hangsúlyozta, hogy meg kell te­remteni az élő irodalom szoros kapcsolatát a dolgozó tömegek­kel. meg ke£ terem hitű az egysó- irodalmi közíró!*­| ményt. el kell érni azt, hogy a | mi dolgozóink is úgy szeressék, I olvassák a könyveket — az üze­mekben, a terinel'őszö vetkezeti csoport okban, gépállomásokon, falun és városon egyaránt —, mint a szovjet emberek. Ezután az országgyűlés a nép­művelési óárca kölíségvettését ál­talánosságban és részleteiben el­fogadta. A földművelésügyi tárca költségvetésé} Császár Ba­lázs ismertette, aki hangsúlyozta, e tárca több mint száz százalék- kai nagyobb az idei költségvetés­nél: W0 millió forintot jelöl meg előirányzatként. Dávid Ferenc felszólalásában ismertette a termelőszövetkeze­tek gazdagodását, erősödését, be­szélt & párt és a kormány leg­utóbbi határozatáról, hangsúlyoz­va, hogy a dolgozó parasztság felismerte: a rendelet a becsületes dol­gozó parasztok érdekeit szol­gálja, Szatén javasolta, hogy &z előirányzott össze­gen felül a mezőgazdaság fo­kozott gépesítésére további iö milliót fordítsanak, hogy ebből újabb traktorok, ara­tógépek és betakarító gépek áll­janak mezőgazdaságunk rendel, közösére. a költségvetést elfogad­ta, Az elnök javaslatára az or­szággyűlés a javaslatot a gazda­sági és pénzügyi bizottságnak adta ki aizzal. hogy a népgazda­ság fejlesztése cimü költségvetési fejezet tárgyalásánál tegye meg erre vonatkozó javaslatát. Kőkai Jánosné a nők munkáját méltatta a mezőgazdaság terüle­tén végzett munkájukon kérész, 'tül. Szabó János felszólalásában melfafta, hogy a parasztság a traktorokon, arató-kévekötő- és cséplőgépeken kivül hatalmas se­gítséget kapott a gépállomásokon keresztül. Ezenkívül sok jó be­kötőutat, ivóvizet, telefont, or­vosi rendelőt, napköziotthont és bölcsődék iskolákat, könyvtára, kát, mozit, kulturofthonokat jut­tatott államunk ® falvaknak, Az országgyűlés ezután ,a föld­művelésügyi tárca költségvetését általánosságban és részleteiben is elfogadta. Rátérjek ezután a pénzügyi tárca költségvetésének tárgyalásáról. Kiss Imre előadó hangsúlyozta, hogy az adóbevételek döntő ré­szét a forgalmiadóbe vételek ed- ják. Az állami vállalatok ielvei­nek túlteljesítése, a dolgozók munkaversenye, az önköltség- csökkentés, & fogyasztási cikkek megnövekedefít forgalma mind hozzájárul a forgaImié dó bevé­telekhez. Ezután igy folytatta: — A gazdasági és pénzügyi bizott­ság megvizsgálta szokat a módo­sító java-latokat, melyek a tervberuházasok előirány­zott kiadási kezeiének 166-7 millió forintos felemelését je­lentik­A gazdasági és pénzügyi bízott, /ág egyutól megállapította, hogy a módosító javaslatok szükséges és indokolt irányban bővítik a beruházások k'-reteit. Ezért ja­vasolja ia bizottság, hogy az or­szággyulés a népgazdaság fej­lesztése cimü fejezetben a tervberixházásokra elő­irányzott 15.306 millió forin­tot 15.á66-7 millió forintra emelje feL Ezután Szita János elv társ, ® Népgazdasági Ten ács titkára szó­lalt fel. Rámutatott, hogy beru­házásokra a jövő évben több mint 15 milliárdot fordítunk, ezen.kivü.1 a költségvetés egyéb címem még közel 8 milliárd fo­rintot irányoz elő beruházásodra Kiemelte» hagy beruházásaink és egész költségvetésünk &. békét szolgálják, míg az imperiiaüsta áh lamok, a főleg az USA költség- vetése a fegyverkezési verseny fokozzák. A bevételek 87 százalé­ka a szocialista szék*őrből, első­sorban a termelésből származik. Ez mutatja a szocialista szektor további növekedését a tőkés kis- áru tor meló szektorral azemben. Ezután az önköltségcsökkentés terén kihasználható nagy lehető­ségekről szólott, rámutatva, hogy mindenki értse meg: az igy meg­Í takarított forintok mögött meg­annyi megtakarított tonna szén, vas, acél és egyéb nyersanyag áll, ami a munkaerő takarékos felhasználását és c termelékeny­ségét Segíti. Majd igy folytatta; Azok a tartalékok, amelyek ez önköltségcsökkentés terén fenn­állnak, lehetővé teszik az elhang­zott javaslatok megvalósítású anélkül, hogy csökkentenék a költségvetés 285 milliós felesle­gét. Ezért javasolom az ország­gyűlésnek, hogy emelje fel ez állami vállalatok nyereségének rovatán előirányzott 5330 milliót 170 millió forinttal 5.5 müMrdra és ez szolgáljon fedezetül az el­hangzott .javaslatok megvalósí­tására. Befejezésül megemlékezett ar­ról, hogy pénzgazdálkodásunk­ban is egyre inkább érvényesül a szoekidsta pénzgazdálkodás elve, s ezen a téren is sokat köszön. he'ünk a Szovjetunió tapasztala te inak. Ezután az országgyűlés a pénz­ügyi tárca költségvetését általá­nosságban és részleteiben elfo­gadta. Ezután Olt Károly elv társ pénzügyminiszter a költségvetés tárgyalása során elhangzott ja­vaslatokat elfogadásra ajánlotté. A javaslatok 166.7 mülió forinttal emelik a tervberuház ásókat. A módosító javaslatok figyelembe­vételével — mondotta —ez 1952 évi költségve'és bevételei 42 milliard 769 millió, 727 ezer, ki­adásai pedig 42 milliárd 480 mil­lió 757 ezer forintra emelkednek a költségvetés mérlege 282 millió 757 ezer forint — az eredeti elő­irányzattal csaknem egyenlő — felesleget mutat, vagyis 1952 évi költségvetésünk szilárd egyen­súlya nem változik. Az országgyűlés a népgazdaság fejlesztése cimü fejezőt költség- vetéséi a javasolt módosítások­kal elfogad*®, majd Dögéi Imre elvtárs szavazásra tette fel a kérdési az 1952 évi állami költ­ségvetésről szóló törvényjav'sla' felett. Az országgyűlés a törvény- javaslatot a módosításokkal együtt elfogadta. Ezzel az országgyűlés ülésszaka bezárult. fijANDÉKor 1 Érvényesítse az az USA, Un^lia és Franeiaorsxág' kormányánál! jjaz alapokmánynak megfelelő eljárást Az ENSz különleges politikai bizottságában folytatták az álta­lános vi’íá'. az össznépiét. válasz­tások előfeltételeit; megvizsgáló ENSz-bizo/jsájg alakításával kap­csolatban Cooper, az USA kül­dötte erélyesen ellenezte közvet­len tárgyalások lehetővé fé'-elét Kelet, és N y ugat-N ém eforszá g képviselői között. Malik elvtáps, a Szovjetunió küldötte kijelentette, hogy a vita során senki nem tudta bebizonyi. tani, hogy a három hatalom ja­vaslata törvényes. Ezért az' ENSz-nek egész befolyását latba kel vetnie, hogy az ÜSA. Aag-ia és Franciaország kormányánál érvényesítse az alapokmánynak megfelelő eljárást­A Biztonsági Tanács december 19-i ülésé3 a francia küldött ja­vasolta. hogy a tanács ajánlja a közgyűlésnek Olaszország felvé­telét ez ENSz-be. Malik elvtárs, szovjet küldött emlékeztetett, hogy nemesas Olaszország, de még 12 állam kérése van a Biz­tonsági Tanács előtt. Ezént a | kő ve/ke ző javaslat ot terjesztette be: „A Biztonsági Tanács, meg­vizsgálva A’bdnia, a Mongol Népköztársaság, Bulgária, Roma* nia, Magyarország, Finnország, Olaszország, Portugália, Írország, Transzjordánkt, Ausztria, Ceylon és Nepal kérését, az Egyesült j Nemzetek Szervezetébe való felvé­telüket illetően, jasjasolja a köz- j gyűlésnek, hogy vegye fel az e/n. I Uteűt országokat az ENSz tagjai ! közé.“ Az USA képviselője ezután Is j csak azt követelte, hogy Óla szór- \ szágó f vegyék fel az ÉNSz-ba. A közgyűlés 20-i ülésén megjár« tofták ,a választást a Biztonsági Tanácsban Jugoszlávia helyére jj vonatkozólag, s az USA nyomá­sára Görögországot Választották, Magyar bíróság elé állítják a Magyarország határát kimos szándékkal megsértő amerikai repülőgép személyzetét Mint ismeretes, a magyar kor­mány ® december 3-án és decem­ber 11-én á'adoít jegyzékekben követelte, hogy az Egyesült Álla­mok kormánya szigorú bünle'és- ben részesig© a magyar határ­nak az amerikai katonai repülő­gép által történt megsértéséért felelős személyeket. Az Egyesült Államok kormánya az utolsó ma­gyar jegyzékre december 18-án e budapesti amerikai követség ut­ján átadott válaszában megis- 1 métli azt az á'-litást, hogy a re­pülőgép merő gondatlanságból hatolt be magyar terület fölé és nem ad helyet a repülőgép ált’ elkövetett határsértélért felelős személyek megbüntetésére vonat­kozó magyar követelésnek. Erre való tekintetifel a magyar kül­ügyminisztérium.' december 21-ér a következő jegyzéket adta át a? Egyesült Államok budapesti kö- * vétségének: „A M'a gyár Népköztársaság kormánya teljes ménekben rneg- (ill nyitottnak, tekinti, hogy az amerikai repülőgép a magyar ha- ‘árt élőre megfontolt szándékkal sértette meg A magyar határt megsértő repülőgép katonai szál- Utó re^ü’önép és katonai hadmű­veleti térképekkel, rádióállomás yü, ejtőernyőkkel stb. felszerelve, mint ahogy erre a Magyar Nép- köztársaság külügyminisztériuma december 3-\ és 11-i jegyzékeiben rámutatott, nem azért végzett re­püléseket magyar terület felelt. hogy postát hordjon szét, hanem azzal a bűnös céllal, hogy a Ma­gyar Népköztársaság területére .kémeket és diverzánsokaf dobjon le. Fentiek, alapján és tekintettel arra, hány az Egyesült Államok kormánya nem tartotta szükséges­nek eleget tenni annak, a ma­gyar kormány által a december 3-iki és 11 iki jegyzékben kifeje­zett jogos követelésnek, hogy szi­gorúan megbüntesse a magyar határnak az amerikai katonai szál- litóremVőgév áltál előre megfon­tolt szándékkal történt megsérté­sének szervezéséért felelős sze * 1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 VEGYEN AJÁNDÉKBA TOTÓSZELVÉNYT! A december 31-i, 52. számú szelvény már most péntektő', december 21-től vásárolható. Az 51, heti tippszeivény pontos műsora: 1 Kejiex—Dorog 2 Bp- Gyárép—K. Dohánygy^ 3 Tatab. Bányász—Bp- Ddzse í Bp. Előre—Bp. Honvéd 5 Sortex—Bp. Postás 6 Pécsi Lók—Bp. Kinizsi 7 Békéscs- Építők—Szegedi H 8 Salg. Bány—Diés«y. Vasas 9 Miskolci Énitők—Csepel 10 Debreceni Lók—Bp- Básfyr 11 Szomb. Lnk- Nagy. Bányász *2 Közért—Bp. Dézsa Az 50. hét II- és III- osztá vu nyereményei már o&ü tortoktól kezdve kifizetésre kerülnek. mélyeket, a Magyar Népköztársa­sáig kormánya mi gyűr bíróságnak adja át az amerikai repülőgép személyzetének tagjait: Hender­son kapitányi. Swift kapitányt. Duff repülőgépszerelőt és James | Albert Elam rádióst, mint Ma- I gyarország határát bűnös szán• dókkal megsértő személyeketJ A HŐMÉRSÉKLET NEM VÁLTOZIK Felhőátvonulások, reggel még párás, több he’ycm ködös idő, Egy-két helyen kisebb ónos eső és havazás lehet. Mérsékelt szél, a hőmérséklet nem változik- lé" üvegesen. Várható hőmérsékleti értékek az ország területére —« szombat reggel mínusz 6, mínusz 3, dél­ben a« északi megvékben mi"" nusz 2, plusz 1. máshol plusz 2» plusz 5 fok között. Téli könyvvásár 1951. az Állami Könyvterjesztő Vállalat könyves botijaiban, a főldmíves* szövetkezetekben, Népbollokban és az üzemi könyvpropagandís- táknál!

Next

/
Oldalképek
Tartalom