Zala, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-06 / 284. szám

VILÁG PROLEÍ ARI AI Teljes felszereléssel Magyarországra menekült egy jugoszláv főhadnagy A szovjet küldöttség kitart as atombomba eltiltása és a nemzetközi ellenőrzés mellett AZ NDP ZALAMEOVEl PÁRTBIZOTTSÁGAIAK NAPILAPJA \1L évioiyam 284. szám. fi rs 50 fillér 1951. december 6. Csütörtök Adjunk méltó választ Amiikor a lapok közlése tneg- jeLen'i arról hogy a rádió Rákosi elvtárs beszédét közvetíti, az egész ország dolgozó népe láza­san készülődött a beszéd még­ha Ugatására. December 1-én úgy folyt a munka az üzemekbe.!, mintha alaposan előkészített ün­nepi műszakot végeztek volna. Nem tudták még, miről beszél Rákosi elvtárs, csak annyit tud­tak. amit mond, értük mondja, csak annyit tudtak, hogy ismét, javul az életük, emelkedik az életisziinvonaiuk. mert ezideig mindig igy történt, valahányszor Rákosi elvtárs a dolgozó néphez beszélt. Persze, jól emlékeznek még a dolgozók arra is, amikor Rákosi elvtárs azi mondta: szorítani kell a nadrágszijon, mert külön­ben mege§szüK a jövőnket — és a dolgozók tudták, hogy Rákosi elvtárs ezzel is jót akar. Azóta százszor, ezerszer beigazolódott a bölcs előrelátás felmérhetetlen előnye. Kezdetét vetfce az a ha­talmas békés épitő munka, amely csak nálunk volt kivihető, egv olyan országban, amelynek dolgo­zó népe a szocializmus felé ha­lad, a boldog jövőt épiti. A dolgozók százezrei ültek a rádió mellett .Időnként ellenáll­hatatlan erővel tört fel a taps. Büszkék voltak arra, hogy szép eredményeket értünk eh Komoly Ígéretek hangzottak el, hogy _ a tervet maradéktalanul teljesítik. De nemcsak az üzemek dolgo- zói, p dolgozó parasztok is ha­sonló lelkesedéssel tettek ígére­tet. hogy a jövőben még kemé­nyebben helytállnak, még lelke­sebb munkával mutatják meg. hogy az ipari munkássággal szo­rosan egymás mellett haladva küzdenek a szocializmus építé­séért, a békéért, a szebb jövőért. A zalaszentgróti dolgozó pa­rasztok Rákosi elv társ beszédé­nek elhangzása után tettek ígé­retet, hogy lemaradásukat, be­hozzák. Kráncz Kármán 3 hol­das baki dolgozó köszönetét mondott pártunknak, Rákosi elv­társinak, hogy véget vetett a spekulációnak, köszönetét mon­dott a jegyrendszer megszünte­téséért,, a szabad árak kialakítá­sáért. ígéretet tett, hogy a köz­ség jól teljesítő gazdáival össze­fogva, olyan munkát végeznek, hogy december 21-re Sztálin e’v- társ születésnapjára a begyűjtés, és egyéb munkák tevén 100 szá­zalékos eredményt érnek el. ♦,Eljött az ideje, hogy meg­szüntessük a jegy rendszer t‘‘ — mondotta Rákosi elvtárs. Ami­kor ezek a szavak elhangzottak, megyénk üzemeiben a dolgozóik ezrei tettek fogadalmat, hogy jobb munkával, magasabb -cl.je- sitmómiyel, a munkafegyelem megszilárdításával hálálják meg pártunk újabb ajándékát. A 'nagykanizsai üveggyárban Stadler Antal üvegfúvó brigádja december 3-án 202 százalékra emelte teljest menyét. Keményen meg kellett fogniok a munkát, hogy ezt a kimagasló eredményt elérjék .Ezelőtt is ért el ez a brigád szép teljesítményeiket, azt azonban, hogy eddigi legmaga­sabb eredményeiket is felülmúl­ják, Rákosi elv ars beszéde után vállalták. Lázár Erzsébet üveggyári cső. magoló ezeket mond.ia: — Ha rosszu dolgoztunk volna, akkor pártunk nem Lnne most abban a helyzetben, hogy megszüntesse a jegyrendszert, mint hogy nin­csenek ebben a helyzetben a nyu­gati imperialista országok. Az ő munkásaik -dny orr? ás alatt élnék, tehát nyilvánvaló nem úgy dolgoznak, mint mi. A mi pártunk, a mi kormányzatunk megtehette, hogy a jegyrendszer eltörlésével ' egyidöben a mező- gazdasági termékek forgalmát is felszabadította és a béreket is rendezte. Ha ezek az eredmények dol­gozóink eddigi jó mimikája ered­ményeképpen jöhettek léire, ma. gától értetődő, hogy még jobb munkával még szebb eredménye­ket érhetünk el, még jobban nö­velhetjük életszínvonalunkat Ezt Lázár Erzsébet is igy értelmez­te, mert normáját a beszéd el­hangzása óca 180 százalékra tel­jesítette. „— Az elvtársiak hasoal'iksák össze ezt a mi bátor és magabiz­tos lépésünket azzal a helyzettel, ami tőlünk nyugatra, az ameri­kai Marshaii-segély „áldásait“ oly hossza esztendők óta élvező, nagytőkés országokban van“ — mondotta Rákosi elvtárs. A mi dolgozóink megtelték ezt az összehasonlítást. Éppen ezért, mert lá-ják. hogy nálunk érdemes jói dolgozni, munkáju­kat úgy végzik, hogy újabb ered­mények elérésével tegyelek bi­zonyságot arról, hogy érdemei- sek pártunk elismerésére is. Azokban az üzemekben, ahol a terv teljesítésével lemarad ak, Rákosi eívt'árs november 3Ü-án elhangzott beszéde újabb lendü­letet kell. hogy adjon. A II. Kongresszus óta kiderült, hogy a felemelt terv teljesen reális és megvalósítható. Erre azok az üzemek szolgálnak bizonyítékkal, amelyek máris teljesítették ter­vüket. A Megyei Tatarozó Vállalat már november 30.a előtt rájött, hogy a lemaradást' nem az okoz­ta náluk, hogy a terv túlfeszí­tett. Egyáltalán nem. A vezető­ség. a műszakiakkal karöltve megbeszélte, mit kell tenniök, hogy a tervet teljesítsék .Azóta jeilentős eredményeket ériek el. Üzemeink az üzemek minden egyes dolgozóját erős akarat kell, ho gy élt öltse ezekben a he­tekben. Egyetlen cél lebegjen a szemük élő t: A tervet feltétlenül teljesíteni kell! Ha eddig ez az akarat nem volt elég mély, nem volt elég erős, akkor most Rá­kosi elvi őrs beszéde után minden bizonnyal elengendő lendi-ő erőt kapták ahhoz, hogy a tervet ma­radéktalanul megvalósíthassák. „A kapitalista időkben a mun­kafegyelemről gondoskodott a hajcsárok egész hada, a felügye. lök, botosispánok, a csendőr, de főleg a munkanélküliség és vele­járója: a dolgozó tömegek nyo­mói a“ — mondota Rákosi elv- társ. Most nem hajcsárok kény­szerintik a dolgozókat jobb mun­kára. Az öntudatos dolgozókat viszi _ a munka becsülete, a párt és Rákosi elv.árs iránti hűség, a dolgozó nép.szeretcte és a jövőbe vetett bizalom. Egyetlen üzem. egyetlen dolgo. zó sem lehet megalkuvó, ha a terv teljesítéséről van szó. Ez a gondolat irányi’sa, vezérelje a munkánkat, ez a gondolac mutas­sa meg a módot, a lehe őséget. amely teljes sikerre vezesse a terv részleteiben való teljesíté­sét­Takács Elemér Megérteik, hogy milyen ton’es a termelékenység emelése Mi, a lovászi Koromgyár dol­gozói megértettük Rákosi elv t-árs szavait, hogy milyen fontot a termelékenység emelése, meg értettük, hogy milyen fontos a mi üzemünk is a nemzetgazdaság ban. Jól tudjuk, hegy nehézipa runk fontos anyagát állítjuk elő hogy minden deka korommal elő­revisszük ötéves tervünk gyors megvalósítását és a szocializmus ípitését. Éppen ezért fizikai és műszaki lolgozók összefogunk a tervek eljesitéséért. hallos Illés mér_ ■ök elvtárs, fáradtságot nem is­merve és többszörös újítással harcol tervünk teljesítéséért. Uji- ása is lehetővé tette, hogy éves tervünket 1951 november 18-án 18 órakor teljesítettük. A fizikai dolgozók közül Sza­bó István II. műszakján kívül is öntudatos munkáshoz méltóan to­vább segVi az üzemet a terv túl­teljesítésében. ígéretet teszünk Rákosi elv- társnak, hogy ezzel a lendülettel harcolunk 1952. évi tervért is VARGA ISTVÁN helyettes vezető. Rákosi elvtárs szavai megmutatták hibáinkat Dolgozóink Rákosi elvtárs be­számolójából megértették azt, hogy állami gazdaságainknak — igy a mi gazdaságunknak is — legnagyobb hiányossága a munka helytelen megszervezése, a munkafegyelem lazasága, amit rövidesen meg kell javítanunk. A gazdaság dolgozói átéreznék ennek hatalmas jelentőségét és harfeot indítanak a munka jobb megszervezését és a munkafe gvelem megszilárdítását gáto- lókkal szemben. A dolgozók a következő határozatot hozták: 1. A munkákat 10 nappal előbb kiadják s megbeszélik a brigád- és csoportvezetőkkel. 2- A brigád és munkacsapat vezetői a kiadott munkákat ülő re átbeszélik a brigád és mun­kacsapatok tagjaival, azt sze­mélyekre felbontják, hoav fo kozottabban érvényesüljön a sze­mélyi felelősség. 3. A brigád- és munkacsapat vezetők a munkák kiadása és megbeszélése alkalmával táré- kozta*ják a dolgozókat az el­végzendő munka béréről, hoav a dolgozók előre tudják a mun­kájuk után járó díjazás mennyi­ségét­í. A napi munkát pontosan kezdik és a munkaidőt 100 szá­zalékig kihasználják. Harcolnak ninden munkafegyelmet sértő és lazító megnyilvánulás ellen- A gazdaság vezetősége és doh aozói magukévá teszik a Szov- ietunió élenjáró agrotechnikáját, hogy pártunknak és népgazdasá­gunknak célkitűzéseit, a magyar mezőnazdasán szocialista átszer­vezését mielőbb megvalósíthas­sák. MARSAL LAJOS, gazd- vezető, TÍÍREKI SÁNDOR föagronómus, NÉMETH JÓZSEF MDP-titkár, SIMONICS ISTVÁN ÜB-titkár. • • A nagykanizsai Üveggyár dolgozói Rákosi elvtárs beszéde után már a hét első napján úgy kezd­ték meg -a munkát, hogy decem­beri teljesítmény ükke] tuhzár nyalják novemberi eredményei­ket. — Operativ tervünket novem berben 103 százalékra teljesítet tűk — mondotta Csábi Imre elv ‘ ára az Üveggyár dolgozóinak — Mióta novemberi tervünket telje fi'e'tük, alig múlt el néhány nap. de azóta annyi minden tör tént. hogy most már egészen más gondolattal- más tervekkel é" más reményekkel vagyunk eltel ve. A novemberi tervünk teljesí­tése óta hangzott el Rákosi elv társ nagyjelentőségű beszéde Ez a beszéd minket arra kötelez hogy még jobban dolgozzunk hogy még szebb eredményeket mutassunk fel — Meg is lesz — kiáltotta Stadler Antal üvegfúvó és még aznap bebizonyította hogy ígé­retét teljesíti, is. 202 százalékos ‘eljesitményt ért el. Vasas Jánosi olvasztó az olvasztási idő csök­kentésével Lázár Antaf és Jam- niczki üvegfúvó brigádjai pedig a telj események növelésével ed- iák meg a választ Rákosi elv társ beszédére. Az Üveggyár éves tervét már ezideig is magasan túlszárnyalta, de a hátralévő időszakban még íobb munkával, még több aka­rattal dolgoznak -a nagyobb ered­mények eléréséért. B Zalaegerszegi Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat dolgozói azzal válaszolnak Rákosi elvtárs beszédére, hogy újításokkal, észszer ürítésekkel növelik a mun­ka termelékenységét. Zalalnrí Gyula a gyorsvágó esztergapsdon olyan újítást vezetett be, «amely nek segítségével a dugattyúkat gyorsabban tudja megmunkálni Kiss Béla hegesztő a traktor sátrak hegesztéséhez készített agy sablont enni jelentősen meg gyorsítja a munkát. Simon Lász. 'ó villanyszerelő vállalta hogy december 21-re rendes munkáján kívül az üzemben megjavítja a ro"sz automatáka/t, villanykap­csolókat és a villanymotorokat Ez a munka mintegy 1000 forint megtakarítást jelent az üzem ré­szére 1950 tavaszán léptem be a tűr­jél Ifjú Gárda Ili. tlpusu terme lőszövetkezcf csoportba. Hallot­tam és később láttam is az 1949 januárjában induló ifjú Gárda termelőcsoport fejlődését, hopp mennyivel jobb a csoport élete, mint az enyém. A felszabadulás előtt fűszer szerződtem le mezőgazdasági munkára. Kora reggeltől késő estig hajtott bennünket a pallér Eredmény, vagyis jövedelem mégsem volt, éhbérért kellett dolgoznom. Itt a csoportban a szarvasmar ha tenyésztésnél dolgozom. Mun­kámat örömmel végzem, mert látom, hogy munkámnak értelme van. A családom és a magam élete is megjavult. A munkám után sokkal szebb és jobb életei tudtam biztosítani magunknak. Meg vagyok elégedve sorsommal. Munkámat örömmel végzem, ezért küldött el a csoport vezetősé­ge kéthetes üdülőre Lillafüredre. A. múlt rendszerben ilyen szép helyre szegény ember még álmá ban sem járhatott. Munkámat az­óta még vonfosabban végzem 364 munkaegységem van. így S •”zer forint körül lesz évi kerese. ‘cm a zárszámadás után. A ta­vasszal kaptam 70 kilós disznót, egész éven áf tejet, családom ré­szére fejadagot és takarmányga­bonát is kaptam. A csoporttól igazi életet és bol­dogságot kaptam. Tanultam és most már megértem a párt ve­zetésének fontosságát, azért kér­tem magam tagjelöltnek. Megfo­gadtam, hogy munkámat ezután- még jobban fogom elvégezni. Az a célom, hogy jó munkámmal harcoljak az ötéves tervért és a szóciaiizmus építéséért. TARSOLY ISTVÁN Tőrjei Ifjú Gárda IU. típusa jpzes tagja,

Next

/
Oldalképek
Tartalom