Zala, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-01 / 280. szám

VILÁG PROLETÁRJAI Rákosi Mátyás eivfárs beszédét ma este 7 érakor közvetíti a rádió Pártsscrvescteink sservessél: meg a rádiókösvctités csoportos meghallgatását AZ 9KBP ZALAMEGTE1 PÍRTBIZOTTSÁgAMAK NAPILAPJA Vll. évfolyam 280. szám. "nwiaiiT'TgariTaritiT’jirrrnTrnrri £ra 50 fillér 1951. december 1. Szombat Gondos elő készítő munkával a téli oktatás sikeréért A mezőgazdaság szocialista építéséhez jól képzett, mező gazdasági szakemberek, tanult gépállomás! és termelőszövet­kezeti vezetők kellenek. Álla. műnk rendkívül nagy gondot ' lsei a pártunkhoz. népünk hoz hű, jó mezőgazdasági szakemberek képzésére: öt­éves tervünk folyamán csak­nem egy milliárd forintot föl­dit mezőgazdasági szakokt.a fásra. A közép- és felsőfokon 'képzett mezőgazdasági szak emberek százai és ezrei kerül­nek ki a mezőgazdasági szak­iskolákról, tanfolyamokról, biztosítják egyre fejlődő ter­melőszövetkezeti mozgalmim k, állami gazdaságaink és gép­állomásaink megfelelő szak emberekkel való ellátását. Az agráregyetem, a technikumok és különböző szakiskolák, a rövidebb és hosszabb tanfo Iramok mind-mind egy célt . szolgálnak: előrevinni mező­gazdaságunk szocialista fej lődósét, felszámolni mezőgaz­daságunk elmaradottságát. A különböző oktatási for­mák között egyike a legfonto­sabbaknak a tanfolyamokon való óktatás. Az elmúlt évek­ben a földművelésügyi mi­nisztérium csal" rövid- egy- ké [napos értekezleteket tar­tott a termelőszövetkezeti és gépállomási vezetőknek. A ta­pasztalat. azt mutatja, hogy ez kevés volt. Éppen .ezért idén, a téli időszakot jobban kihasználva, december 1- és március 1. között 10—14 napos tanfolyamokat, szervez a mi Misztérium. Ezeken a tanfolya­mokon elsősorban a munka helyes megszervezésével, el­lenőrzésével. a tervkészítéssel és a legfontosabb szovjet ag­rotechnikai módszerek ismer­tetésével (négyzetes vetés, há-1 romszori fejes, pótbeporozás | s(b.) foglalkoznak. A tanfo lyamok legnagyobbrészt de eember 1-én és 15-cn kezdőd­nek és márciusig minden ne­gyedévben befejeződnek. A tanfolyamokat, amelye­ken folyamatosan valamennyi tsz és tszcs elnök, tszcs bri­gádvezető és gépállomásveze­tő résztvesz, a földművelés- ügyi minisztérium szakisko­láiban tartják meg. A tanfo­lyamok résztvevőinek útikölt­ségéről, szállásáról és élelme­zéséről, valamint a tanköny­vekről a földművelésügyi mi­nisztérium gondoskodik. A téli tanfolyamos oktatás sikere elsősorban a megyei és járási tanácsok mezőgazdasá­gi osztályának, az ÁMG- me­gyei központoknak a jó előké­szítő munkáján múlik. Mun­kájuk sikerét nagyban elő­mozdítja, ha szorosan együtt működnek a megyei és járási pártbizottságokkal és külö nősen a tanfolyamok résztve­vőinek politikai előkészitésc- ben kérik segítségüket. A mezőgazdasági osztályok vezetői minden eszközzel biz­tosítsák. hogy a tanácsok ok­tatási felelőseinek legfőbb munkája a téli oktatás jó meg­szervezése és ellenőrzése le­gyen. Ne bízzák meg őket min­dig más és más feladatokkal, amelyek miatt fő feladatukat, az oktatási miinkát eddig gyakran elhanyagolták. A termelöcsoportok nagyró- szében a munkaerőhiány oko­zott legnagyobb gondot az el­múlt esztendőben. Most, a téli oktatáson megtanulják a he­lyes munkaszervezést, a leg­fontosabb agrotechnikai mód­szereket, amelyek segítségével el tudják kerülni a legtöbb­ször szervezetlenség-. fegyel- mezetlenség okozta munka­erőhiányt. A brigádvezetők­nek is nagy gondot okozott a brigádtagok együtt tartása, a munkafegyelem megerősí­tése. Ebben és egyéb szakmai kérdésekben is sok jó munka- módszert ismernek meg a tanfolyamon. A Hoffer-traktorvezetők ré­szére külön oktatás indul va­lamennyi gépállomáson- A traktorosok megismerik a traktor szerkezetét, javítását, leghelyesebb kihasználási módját. Ez a téli traktoros- tanfolyam segíti traktorosain­kat, hogy a technikai mini­mumvizsgán, — amelyet már februártól kezdve tehetnek, — megfeleljenek. Aki pedig a technika minimum-vizsgát le­teszi, magasabb fizetési kate­góriába keiül. De nemcsak a traktorosok­nál érezhető a tanulás közvet­len. egyéni haszna. A minisz­tertanácsnak a termelőszö­vetkezeti vezetők feladatairól és javadalmazásáról szóló ha­tározata szerint az elnök, brigád- és munkacsapatvezető is az elért termelési eredmé­nyek után kapja a jövedelmé­nek jelentős részét. A nagyobb képzettséggel rendelkező elnö kök. brigádvezetők a rájuk bizott területen jobb eredmé nyékét tudnak elérni, lia a tan. folyamon szorgalmasan tanul­nak. Jól felfogott egyéni érdeke is tehát minden termelőszö­vetkezeti elnöknek és brigád vezetőnek, gépállomásvezető­nek és traktorosnak, hogy a téli szakmai oktatásban részt vegyen. De kötelességük is azok iránt, akiknek bizalma bél felelősségteljes, megtisz­telő munkahelyükre kerültek, Joggal várja cl tőlük, a ter m elősző vetkező ti tagság, hogy minden lehetőséget használja nak ki tudásuk, munkájuk szüntelen tökéletesítéséhez amihez a téli oktatásban való szorgalmas részvétel is jelen­tősen hozzájárul. Munkafelajáiilással készülünk Sztálin elvtárs születésnapjára — írják a nagykanizsai Vörös Csillag-tsz dolgozói Mi. a nagykanizsai Vörös Csil­lag term elősző vetkezel tagjai a nagyüzemi munkások példája nyomán december 21-ét, Sztálin elvtárs születésnapját munka fel­ajánl ás sál ünnepeljük. Ezért vállaljuk, hogy december hó 1-ig az őszi mélyszántást tel­jes egészében elvégezzük Az üzemtervünkben szereplő 700 köbméter silótakarmány helyett 1000 köbméter silózás be­fejezését vállaljuk december 1-ig. A munkaszervezet megszilárdítása érdekében a brigádok részére a földterületet és a gazdasági fel­szerelést jegyzőkönyvileg no­vember hó 30-ig áradjuk és min­den brigádveziotőt felelőssé te­szünk azért, hogy a részére kije­lölt területen minden mezőgaz­dasági munkát jó minőségben és határidő előlit elvégezzem 1500 mázsia istállótrágyát fo­gunk kihordani a tavasziak alá, melyet mélyszántással fordítunk alá, a többit pedig szarvasba hordjuk a tél folyamán. Építkezés terén. vállaljuk, hogy a meglévő épít­kezési brigádunk létszámát fel­emeljük. hogy ezáltal az évi, valamint a következő évi épít­kezéseinket házilag tudjuk meg­oldani. A brigádba átképzősö- ket asztunk be. hogy a meglévő szakemberek mellett tanulva, ai szakemberek. utánpótlásáról gondoskodhassunk. Az építkezési brigád létszámának megerősíté­sét december 21-ie befejezzük. December 21-re 1 darab 150 fé­rőhelyes süldőszállást építünk, amit; egy romos istállóból alakí­tunk át. Az építkezéshez a ce­ment és mész kivételével asz ösz- szes anyagot a meglévőkből biz­tosítjuk. 200 férőhelyes baromfiéihoz 200 férőhelyes sertés hizlalda építéséhez szükséges anyagokat az építkezés helyére szállítjuk hogy a következő esztendőben faigy felengedése után az épitk zést azonnal megkezdhessük. Az 1952. évi építési tervünk teljesítéséhez szükséges téglát (100.000 darab) házilag állítjuk elő és az ehhez szükséges föld- mennyiséget ez évben kitermel­jük. c szükséges szénmennyisé­get lehívjuk és a földdel összeke verjük. Az állalíciiycszícs terén vállaljuk hogy 46 darkb fejős­tehenünk eddigi 7 literes fejési átlagát december 1-ig 8 literre fokozzuk, lamelyet úgy kívánunk elérni, hogy áttérünk az egyedi takarmányozásra. Teheneink el­lesi átlagát 100-ra emeljük, a sertéshizlalás terén az eddigi 18 százalékos értékesítést 20 száza­lékra emeljük. használjuk fel. A kertészetben a régi melegágynak földjét átros­táljuk és elkészítjük az uj me­legágyakat. valamint primőr nö­vények vetését (saláta, karfiol, ugorka. retek, kalaráb stb) de­cember 21.ig befejezzük. Kérjük Qi nagyrécsei Vörös Október tszcs tagságát csatla­kozzon feLaij árulásunkhoz és egyben párosversenyre hívjuk ki a jövő év összes munkáira. Hogy versenykihívásunk ne csak papíron, hanem a valóság­ban is éljen, úgy határoztunk, hogy 10 naponként kölcsönösen meglátogatjuk egymást és a látó gat ások alkalmával kicseréljük t apasztalafeinkat. A szövetkezeten belül páros­versenyt szervezünk. Brigádok brigádokkal, munkacsapatok munkacsapat okkal. ez egyének pedig egyénekkel lesznek ver­senyben A versenyeredményeket úgy kívánjuk nyilvánosságra hozni, hogy hetenként kiírjuk a verseny táblára, melyik brigád, munkacsapat, vagy tszcs tag ért el kimagasló eredményt. A munkában kitűnt dolgozók jutalmazásáról úgy gondosko­dunk, hogy eredményeik alap­ján pénzben, munkaegység jóvá­írásban és könyvjutalmazásban részesítjük őket. A kertészeti vagy állattenyésztési brigádok párosversenyre hívják ki o ntagy- récsei Vörös Október tszcs ha­sonló brigádjait. Verseuy L ilii vasunk célja a magasabb terméseredmények elérése, állattenyésztés terén az állati termékek fokozása cs az állattok szaporulatának minél magasabbra fokozása. A jó munka elérése érdekében agronómusunk, Szőke András elvtárs. párosversmyre hívja ki a rusgyrécsei Vörös Október tszcs agronómusát. Szövetkezetünk tagsága elha­tározta. hogy az eddigi bevált újításokat, jó módszereket, a munkaerőhiány leküzdése érde­kében széleskörben alkalmazza. Tánczos Ferenc tsz elnök, Szőke András agronómus-, SomocLí János, Takács Jó- zsefné brigádvezetők. Kultúrotthon igazgatók megyei értekezlete A tagság íéli fogtatliozíalásáról úgy gondoskodunk, hogy ki­építjük o háziipart, ezen belül megszervezzük a kosárfonást és ciroksepru kötését, a háziszövést, amit úgy ákrrunk megoldani hogy ezen a télen szakemberek tanítják be a csoport tagságát. A házi iparban .készült tárgya­kat a saját gazdaságunkban December 2-án megyénk, kul­túrotthon igazgatói értekezletre gyűlnek össze Zalaegerszegen járási kulturházban. hogy me. gyénk kultúrotthon mozgalma nak eddigi eredményeit hibáit feladaitait megtárgyalják. Megyénk kultúrotthon mozgat ma erőteljesen fejlődik, másfél esztendő alatt pártunk, államunk támogatásával dolgozóink tár­sadalmi hozzájárulásával 125 kuliturotlhon létesült a megyében igy komoly lépéseket tettünk az idei terv túlteljesítésével azon az utón. hogy az ötéves terv vé­gére kiépüljön a megye teljes kultúrotthon hálózata. A kultur­otthonok létesítésének egyik leg­nagyobb mozgatója dolgozóink egyre növekvő igénye a kultúra, a művelődés, a kultúrotthon iránt. Ezt legjobban azok a szá­mok tükrözik, melyeken lemérhe. tök dolgozóink társadalmi ho zájárülásai a Icultur otthonok építésénél létesítésénél Csak az augusz'us 20-án avatott kul túr otthonainknál több mint ne­gyedmillió forint volt a társadal­mi munkahozzájárulás s most olyan országosan kiemelkedő redményeink vannak mint Bú­csúba, Pusz/amagyaröd, Zalai ár. nők kultúrotthon építései. alzol a község dolgozói lelkesen veszik ki részüket abból. hogy kultur otthonuk Sztálin elvtárs szüle. tésnapjára megnyithassa előttük kapuit. A kulturotthonok számszerű fejlődésével nem tartott lépést a kultur otthonnak, mint a tömeg- kulturális munka szervezeti for- máj árúak fejlődése, erősödése' A tervszerű, rendszeres munka még nem jellemzője minden kultur.. otthonunknak. Kevés olyan min­taszerűen működő külturottho_ nunk van. mint a csesztregi. za- laszentlőrinci. garabonci. csúcs bozsoki, novai. A kulturotthonok még nem váltak a falu társadal­mi és kulturális központjaivá. Sokat kell még javulnia kultur- otthonaink politikai munkájának is, hogy valóban eszköze. segítő­je legyen a területe előtt álló gazdasági és politikai feladatok végrehajtásának. Kulturotthcrnaink további fej­lődésének, munkájuk politikai és szakmai színvonala emelkedésé­nek. a belső ismeretterjesztő és szakköri munka megjavításának érdekében ezért jelentős n va­sárnap sorra kerülő megyei ér- ekezlet. melyen kultúrotthon igazgatóink közöli meginduló egészséges tapasztalatcsere biz­tosíthatja elsősorban kulturolt- honaink megerősödését A kuL 'urotfhon igazgatók megyei ér­tekezlete igy megyénk tömeg. kulturális munkája fejlődésének jelentős állomása, lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom