Zala, 1951. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1951-10-02 / 229. szám

Sztálin és Rákosi elvtárs táviratai Mao Ce-Tung elvtárshoz a Kínai Nép köztársaság megalakulásának évfordulóján A minisztertanács határozata a fásításról 1951—52. években AZ M>P ZA1AMEOTE1 PABTBMOTTSitiAMAK NAPILAPJA ■«»■■■■»■■■«■■■HHnBaHHBnBnnBllHHBBgH VII, évfolyam 229. szám. Ära 50 fillér 1951. október 2. Kedd Október 2 — Nemzetközi Békenap A Béke Hívei Világkongresszu­sán aik Állandó Bizottsága 1949 szeptemberi felhívásában Nem­zetközi Békenapnak nyilvánit'Oitíta október másodükáp A felhívás rámutatott, hogy akárcsak 1914 augusztusában, 1949 szeptemberé, ben is veszély fenyegeti a világ-, bókét: mert a profitéhes, uralom­ra vágyó személyek kis» csoport­ja ezúttal atombombával fenye­getőzve áll a béketárgyalások út­jába és az akaratának aláren­delt kormányokkal együtt uj há­borús szövetségeket szervez. „A~ Atlanti Szerződés ratifikálása, az a szándék, hogy NyugafN émetor- szágban és Japánban a béke hó. hérainak visszaadják a hatalmat s a fegyvereket, és a népek leg­ádázabb ellenségeinek nyújtsanak támogatást“ — mint a felhívás mondja — „lerántja az álarcot az úgynevezett „védelmi szerződé, sek“ gyártóiról, akik újabb véres kalandokba akarják hajszolni a világot.“ Mindezek a szándékok azóta tettekké váltak. Az imperialista agresszorok rákényszeritették akaratukat a velük függő viszony­ba került kormányokra, szavazó­gépük segítségével agresszornak minősítették az általuk megtáma­dott Kínai Népköztársaságot. Le­rakták az „európai hadsereg“ alapját, mely Nyugad-Eürópa megvédésének“ hamis jelszavá­val támadásra készül a szabad világ ellen. Hatalmait és fegyvert adtak Hitler tábornokainak és náci csapatainak kezébe Nyugat- Nem et országba n. S z ö v e t's é gr e lépteik Ti tóval és Francoval, Gö­rögországot és Törökországot be­kapcsolták az Atlanti Paktumba és megkötötték a japán különbé­két ami egyet jelent a fasiszta japánok ujra-fedfegy vérzésével. Amerika és Anglia monopoltő­kései »tehát fokozott erővel készül­nek a háborúra, ami egyre fele­lősségteljesebb és nagyobb fel­adatokat ró a nyolcszázmilliós béketáborra­A béketábor ereje sem azonos az Í9k9-es erejével! Hatalmas mértékben megnőtt az elmúlt két esztendő alatt a béketábor gazdasági. politikai és nem utol­só sorban erkölcsi ereje. A béketabor erejének megnö­vekedését olyan fények bizonyít­ják. mely előtt nem hunyhat szemet egyetlen imperialista kor­mány sem — bármilyen eszeve­szett kis érieteket tesz az uj há­ború kirobbantására. Vájjon <jze. met hunyhatnak-e a béketábor vezetőereje, a Szovjetunió szinte felmérhetetlen erősödése felett? A szovjet emberek, akik most gyárakban és földeken uj munka­sikerek kíséretében lelkesen Írják alá az ö't nagyhatalom béke- egyezményéi követelő felhívást., diadal masam építik a kommuniz­must. Az elmúlt két esztendő alatt megkezdődtek a Szovjet­unióban a kommunizmus nagy építkezései — mely,dk két. eszten­dővel ezelőtt még 'tervek voltak. A világ minden részéből őszinte csodálattal figyelik az emberek a volga-don; csatorna építéséről, a kujbisevi, sztálingrádi erőmű­vekről szóló hi retket, s a világ minden részében együtt örülnek a békeszerető emberek annak, hogy elkészült a cimljansaki gát, mellyel uj mederbe terelik -a Donit, hogy a nép nagyobb bol­dogságáért átalakítják a termé­szetet. Az 'elmúlt két esztendő­ben tovább erősödött a szeretet, a ragaszkodás, melyet az egysze­rű emberek á világ minden ré­szében a Szovjetunió iránt érez­nek. Az embereik látták azt a lankadatlan küzdelmet, melyet a szovjet állam, a szovjet nép a béke megőrzéséért folytat, s mö- . vekvő reménységgel tekintsmak a Szovjetunió felé. Az elmúlt két esztendőben nőtt erőssé, virágzóvá, legyőzhe- teblenné a Kínai Népköztársaság, melynek megszületését éppen két esztendeje, 1949 október elsején jelentette be a világnak Mao Ce Tung elvtárs. Az elmúlt két év alatt, a Kínai Népköztársaság fennállása óta hatalmas eredmé­nyeket ért el a politikai, gazda­sági és kulturális élet minden te­rületén. s a világpolitika döntő tényezője lett. Vájjon szemet hunyhátinak.e .efölött az imperia­listák? Az elmúlt iköt esztendőben a gazdasági, politikai és erkölcsi győzelmek sorát aratva, a Szov­jetunió szüntelen segítségével és egymást támogatva váltak egyre erősebbé a népi demokráciák, a béke'bábor országai. Az. hogy Csehszlovákiában már ebben az évben, két esztendővel a kitűzött határidő előtt teljesítik az öt­éves terv eredeti tervének a szén- kitermelésre. az acélöntésre és a köninyügép-ipari termelésre vo­natkozó részét, hogy Bulgáriá­ban á termelés már ezévben eléri az ötéves terv utolsó évére, 1953-ra előirányzott szintet, hogy Lengyelországban győzelmesen épül Nova Huta, hogy mi öt­éves tervünk fejemelésével lépünk nagyobbat előre a felemelkedés, a szocializmus utján — olyan té­nyek ezek. melyek feleit nem hunyhatnak szemet a;z imperia­listák. És erősödik a béketábor szerte a világon. Erősödik az imperia­lista országokban is, ahol a dol­gozók vállára rakják a fegyver­kezési verseny elviselhetetlenül súlyos terheit, A béketábor nap- ról-napra, órárói-órára növekszik — bizonyltja ezt a világ minden részében összegyűlt, sokszázmillió béikealáirás. Az imperialisták pedig napról- napra, óráróLárára szenvedik el az újabb vereségeket. Vereség érte őket. Franciaországban és Olaszországban, Iránban és India, ban és nem utolsó sorban ,a „kis‘‘ Koreában, melynek hősi erőfe­szítései az imperialista politikai és imperialista haderő sorozatos kudarcait tárják a világ elé. A mi erőnk minden órával gyarapszik — s ez a háború elő­készítőinek újabb dühös erőfeszí­téseit. az uj háború ki robbantá­sára való még esze veszette bb ké­szülődését idézi elő. Ilyen kö­rülmények között minden eddi­ginél nagyobb jelentőségre tesz- szert az idei Nemzetközi Béke- nap, melyet minden rendőrterror ellenére 3$ lelkesen ünnepelnek meg ,a szabad népekkel együtt gz imperialista, s az imperialisták által elnyomott országok békesze- .rető dolgozói is. A magyar nép méltóan ünne­pel. Országunkban a békekölcsön jegyzésével tesz hitet a bélke megőrzése mellett ezekben a- na­pokban minden becsületes ember. Megyénk dolgozói az elsők kö­zölt vannak a békekölcsön jegy­zésében, az elsők között bizonyít, iák elszánt, bök «akaratukat. " a mi feladatunk ma: uj munkasi­kerek. a begyűjtés uj eredmé­nyei közepette győzelemre vinni Szerezzük vissza az első helyet — előzzük meg Hajdú megyét a Békekölcsön győzelméért folyó versenyben Úttörők járják hangos énekszóval az utcákat, díszítik a hazájukat legjobban szerető dolgozók kapuit. A dicsőségtáblákon nap, mint nap új nevek szerepelnek, a példamutató jegyzők nevei. Plaká­tok, feliratok hirdetik mindenütt a békekölcsönjegyzés legfrissebb eredményeit, azt, hogy megyénk dol­gozói a haza kérésére, saját boldogulásuk érdekében örömmel adják kölcsön az államnak forintjaikat. Hol adnak többet, gyorsabban — ezért versenyeznek szerié a megyében. Zalaegerszeg és Nagy. kanizsa városok versenyében Zalaegerszeg vezet, ahol a népnevelők fáradhatatlanul járják a házakat, családokat, a béke jelszjavávafi kérik a, dolgozó- ka1'., segítsék forintjaikkal a haza boldogulását, a maguk még szebb éleiét. Az üzemek versenyében az olaj­üzemek vezetnek. Itt a dolgozók 95 százaléka már példamutatóan jegyzett- Békekölcsönt, csak a szabadságon lévők, betegek jegy­zése vi?.n még hátra. A népneve, [ők azonban őket is felkeresik, hogy mielőbb eleget tehessenek a haza iránti büszke kötelességük­nek- A második a Ruhagyár, ahol a dolgozók nagyobb része jelen­tősen túljegyezte hisvi fizetését. Az üzemek versenyében elmarad­tak a téglagyárak &hn\ nép­nevelők egyrésze meg hátrált a nehézségek előtt, lemond a ^vi­lágosító munkáról:. A járások versenyében továbbra is a leíenyéi járás vezet. A járás terűié'én színes .és változatos a szemléltető agitáció, a népnevelők fáradhatatlanul dol­goznak. A járásban különösen a délszláv községek dolgozói mutat­ják meg: sokat ér számukra ű szabad élet, példamutató jegyzé­sekkel tesznek hitet a béke és a szabadság mellett, a Tito-banda szomszédságában. A megye leg­jobb községe Semjénháza délszláv község, ahonnisji & dolgozó pa­rasztok táviratiban jelentették a Megyei Pártbizottságnak: vasár­nap débg 16.150 forinfot adtak ia- hazának, a2 eredményeknél azonban nem állnak meg, — Amint, a távirat mondja — ez­zel is csapást mérünk a határain­kén leselkedő', ugrásra kész Tito- ra és aljas bandájára, valamint gazdáikra, az amerikai imperialis. tákra. Semjénháza nyomában Molnári ■ délszláv község halad, felzárkó­zott melléjük Kútfej term előszö- vetkezéti község is. A járás népnevelői fokozzák a felvilágosító munkát a középpa­rasztság felé, jó munkájukkal biz. tositsák a további elsőséget. A járások versenyében a máso. dik a zalaszentgróti járás, mely a nagykanizsai járást megelőzve töbt' most élre. A zalaszentgróti járás legjobb községei Csáford. Bezeréd. és Zalaszentlászló- A já­rás egész területén vonjanak be minél több, már példamutatóan jegyző dolgozó parasztot is? a népnevelő csoporib?. — segítsé­gükkel törihiet az élre a járás. Előretört a zalaegerszegi- járás is. -ahol a dolgozó parasztok jegy. zése melleit most már súlyt he­lyeznek a. 'termelőszövetkezeti dolgozók példamutató jegyzésére az országunkat — s ezzel egyben az egész békéfábort — erősítő Békéik ölesönt. Mi így ünnepel.jük méltóan a Nemzetiközi Békén a pót, mely világszerte tovább fokozza isi, Ezt 3 járásban tovább kell fokozni. A járás legjobb községei: Zalaistvánd, Söjtör és Csődé. A vasárnap még második nagy- kanizsai járás ?. negyedik helyre került, maré a népnevelők egyré­sze a kezdeti sikerek után türel­metlenkedett és meghátrált a ne. hézségefe elől- Dolgozzanak har­cosabban. lelkesebben a nagyka­nizsai járás népnevelői — vissza, szerezhetik helyüket. A járás leg­jobb községei: MagyarSzentmik- lós, Zalaszentjakab és Zalakaros. A nagy versengésben elmaradt kissé a lenti járás, mert a nép­nevelők nem harcolnak eléggé az ellenség ellen, nem leplezik le mesterkedéseiket. A járás népne­velői javítsák meg a felvilágosító munkád, különösen a termelőcso­portok tagsága, a termelőszövet, kezeti községek felé. A járás leg,jobb községei: Csesztreg. ,'Zala- baksa és Magyarföld. A mai napon még jobb, lelke­sebb munkával előre a békeköl­csönjegyzés győzelméért, az első hely visszaszerzéséért! Népnevelők figyelmébe! Bucsután Beák István, ?. tszcs párttitkára 500 forint békeköl­csönt jegyzett. A dolgozó parasz­tok elismeréssel beszélnek Deák elvtársról, s azt mondják: ilyen 'embereket kell mcgv,S'asztani pá r+tikárrak. ckik példát mutat. nak, az egész község előtt. ★ Zalaegerszegen egymássá] ver­senyeznek ai körzetek: hol je­gyeztek gyorsabban, több béke. kölcsönt? A körzetek versenyé­ben most'a II. körzet vezet, má­sodik az I. körzet, a harmadik helyért a IV. és az V- körzet ver­senyez, A III, kerület népnevelői megfogadták: úgy dolgoznak, hogy körzetük is az elsők közé kerüljön. ★ Nagykanizsán Tóth Mária kór­házi tanuló.nővér 400 forint fize­tése mellett 600 forint értékű bé­kekölcsönt jegyzett. Mikor aláírta, nevét; azt mondta: Boldog va­gyok, hogy én is adhatok vala­mit államunknak, mert eddig mindig csak kaptam. Itt a kórház­ban tanulhat ok, sőt fizetést is ka­pok — tőlem telhetőén igyek­szem ezt meghálálni. ★ Csörnyeföldén jól alkalmazzák a szemléltető agitációt a kölcsön, jegyzés minél jobb eredményeiért. Karikatúrákon pellengérezik ki a kulákokat. az ellenséget- Karika­túrákat rajzolnak Tiforól is és odaírják: Titet támogatja aki az ellenségre hallgatva húzódozik a kölesönjegyzéstöl. A népnevelők mindenütt be­szélnek a begyűjtésről js. A ta­nács kimutatást készített a nép­nevelők számára, melyből ponto­san megállapítható: melyik dolgo­zó paraszt hogyan teljesítette ed­dig beadási kötelezettségét, mi­ből maradt el? ★ Zalacsányban nAgy hatást kel­lett a három rajz, melyet a köz­ség legforgalmasabb pontjain he. lyeztek el a népnevelők• Az egyik azt mutatja: mit jelent a villany a. falunak, a másik az utak rend- bchozásá*, a harmadik pedig az uj gyárak építését ötéves ter­vünk eredményeit népszerűsíti. A község dolgozó parasztjai a ké­pek lábián elmondják azt is: mit kaptak ők maguk a tervtől? ★ A gé l sei földmüvesszöveí kezet kirakatában tábla hirdeti; kik nyertek -a terv- és békekölcsön sorsolásakor, mire fordították a- nyereményt? A tábla azt is meg­mutatja: mennyi kötvénye van még a nyerteseknek, amelyekkel még nyerhetnek. 'Ar Torm.a Jőzs'ef zaLiszenlmihalyi tszcs-tag először 250 forintot jegyzett. Felesége azonban köve. telte, hogy még 100 forintod je­gyezzenek. mert mindketten nép­nevelők, magukn-k keli példamu. tartósai ';előljárni­★ Magyar István semjénházi dolgo­zó paraszt a békekölcsön sorso­lásnál 10.000 forintot nyert. Most 1000 forint értékű békekölcsönt iegyzett, a pénzt nyomban be is fizette. Azt mondta a népnevelők­nek: szívesen adja ezt az összeget, mert az állam a. nyereményen keresztül hozzásegítette, hogy most egy kis házat tudjon építe­ni és minden esélye mesrv'n. hogy a, következő sorsolásnál is nyer. hessen. ’★ Nagykanizsán a népnevelőkéi na­ponta röpgyűléseken látják cl újabb érvekkel, A röpgyűléscket a legjobb népnevelők tartják, akik beszámolnak saját módszereikről is. A népnevelőcsoportok verseny­re hívták egymást. Versenyeznek n körzetek és az üzemek is. A ver­senyeket naponta többször, rend­szeresen értékelik. 'k Söjtörön és. Puszfaedericsen jól dolgoznak a jegyzésért a békebi­zottsági ragok is Személy szerint emlékeztetik a dolgozó paraszto­kat azokra: a háborús károkra, melyeket elszenvedtek, s emlé­kezte' ik a dolgozó parasztokat ar­ra, hogy a béke megvédése min­denkinek saját érdeke. Juronics Lajosné. a söjtöri békebizotteág tagja igy érte el, hogy már a ko­rai reggeji órákban 1700 forint ér­tékű jegyzés sorakozott a jegy­zési ivén­a béke erőinek lendületét, tovább J Hiszen, mint az 1949-bei kiadott erősiti a béke megszilárdításáért ^ felhívás mondotta: „Ha egyOsü- harcoló béke*ábor egységét s a j lünk, le qyózhet ellenek vagyunk jo szándékú emberek százmilliói- Megnyerjük a béke csatáját,'meg. nák a tartós békébe vetett hitét, nyerjük az élet csatáját.“

Next

/
Oldalképek
Tartalom